Kullen förskola - arbetsplan 2015-2016

Transcription

Kullen förskola - arbetsplan 2015-2016
Arbetsplan
Verksamhetsår 2015/2016
Kullen förskola
Örebro kommun
orebro.se
Inledning
Förskolans verksamhet vilar på läroplanen för förskolan, Lpfö 98,
enhetens egna arbetsplan och trygghetsplan, samt
programnämnden och driftnämndens mål 2015-2016









Förskoleverksamheten ska präglas av pedagogisk
kvalitet, kreativitet och trygghet
Systematiskt kvalitetsarbete dvs. dokumentation,
uppföljning och analys ska vara tätt sammanknutna
med det dagliga arbetet
Förskolan skall skapa förutsättningar för att verksamheten
sker på lika villkor utifrån kön och etnicitet
Samarbetet mellan förskola och
förskoleklass/skola/fritidshem ska fortsätta utvecklas så
att barnens utveckling och lärande stöds i ett långsiktigt
perspektiv
Det projektinriktade och utforskande arbetssättet, för
barns ökade delaktighet och inflytande över det som
skall läras, skall fortsätta att utvecklas.
Föräldrar till barn i Örebros förskolor skall känna sig
delaktiga och uppleva att de har rätt till insyn och
inflytande över sitt barns utveckling
Den digitala kommunikationen mellan hem och förskola
ska möjliggöras så att vårdnadshavarnas insyn och
delaktighet i verksamheten ska öka.
Ett gott möte lägger grunden till ett gott resultat (det
goda mötet), genom att höja kvalitén på bemötandet
nås högre måluppfyllelse.
Måltiden är viktigt för både hälsa och miljö och i
förskolan skall den grundlägga goda matvanor och vara
en trevlig stund.
Örebro kommun
orebro.se
Vårt arbete genomsyras av en medvetenhet kring hänsyn,
empati och respektfullhet. Pedagogens roll är att vägleda och
utmana barnen så de får stöd i sin utveckling både i grupp och
på individ nivå. Vår grundsyn är att en trygg förskola är den
viktigaste förutsättningen för att skapa ett förtroendefullt
samarbete mellan vårdnadshavare och förskola. Vi vill skapa en
bra miljö för lärandet och en arbetsmiljö som är så
tillfredsställande som möjligt för både barn och pedagoger.
Förutsättningar
Kullens förskola leds av en förskolechef som tillsammans med en
utvecklingsledare ingår i en ledningsgrupp. Förskolan ingår i
Förskolenämnd Team Norr. Förskolan består av 3 st avdelningar:
Sörgården 1-2 år, Mellangården 3-4 år, Norrgården 4-5 år. Här
arbetar 10 st pedagoger och ett ekonomibiträde som serverar
maten som kommer från ett tillagningskök i förskolans närhet. Vi
har ett Barnhälsoteam där vi har tillgång till och samarbete med
specialpedagog, psykolog och barnhälsovård. Vi tar också emot
Vfu-studenter och andra praktikanter.
Ansvaret för att verksamheten uppfyller samtliga mål i
arbetsplanen i så hög utsträckning som möjligt ligger hos
förskolechef samt utvecklingsledare/förskollärare.
Verksamhetsidé
Under verksamhetsåret kommer vi att fokusera på att:
 Fortsätta att arbeta utifrån ett tema och projektinriktat
arbetssätt kopplat till läroplanen

Arbeta med barns delaktighet och inflytande

Synliggöra barns delaktighet och inflytande

Synliggöra lärprocesserna i den pedagogiska
dokumentationen

Skapa ett förtroendefullt samarbete mellan
vårdnadshavare och förskolan
Örebro kommun
orebro.se
Normer och värden
Mål för förskolorna i Dylta/Hovsta/Närkes Kil

Förskolan ska aktivt och medvetet arbeta för att utveckla barns förmåga till
medkänsla, omtanke och ansvar över sig själv och andra.
Målet uppnås genom att:
-
Genom att arbeta aktivt med samtal där dialogen är
viktig. Att sätta ord på sina handlingar, tankar och
känslor där vi pedagoger finns med och vägleder.
-
Som pedagog uppmuntra barnen till att hjälpa
varandra och vara en bra kompis.
-
Genom att vara goda förebilder för varandra
-
Vi eftersträvar att vara lyhörda och medvetna
pedagoger som vägleder och fångar upp barnens
samtal och samspel med andra barn och vuxna.
-
Barnen kommer att få vara delaktiga i olika
ansvarsområden, utifrån ålder och mognad. De
uppmuntras till att ta ansvar för sina handlingar och
saker liksom för förskolans material och miljö.
-
Trygghetsplanen finns med i det dagliga arbetet för
normer och värden
Organisation och struktur
Genom samtal och rutiner vill vi bedriva en verksamhet där
kränkande ord och handlingar inte tolereras. Vi delar
barnen i mindre grupper så långt det är möjligt, utifrån de
förutsättningar vi har.
Örebro kommun
orebro.se
Utveckling och lärande
Mål för förskolorna i Dylta/Hovsta/Närkes Kil

Verksamheten på förskolan bedrivs genom ett väl fungerande utforskande och
tematiskt/projektinriktat arbetssätt. Fokus ligger på barns utveckling i språk,
matematik, naturkunskap och teknik.
Målet uppnås genom att:
.
-
I det projektinriktade arbetssättet så har vi valt att, som
en del i detta, arbeta i olika temaveckor som är
gemensamma för Kullen ex. teknikvecka, hälsovecka,
språkvecka, naturvecka etc. Barnen arbetar med
stationer där de praktiskt får prova på, tänka och
fundera kring, utveckla sina sinnen och söka svar
tillsammans.
-
Barnens intressen, utifrån dessa temaveckor, startar en
process som utmynnar i ett projekt att bygga vidare på
och utforska kring
-
Vi samtalar mycket tillsammans med barnen samt
erbjuder ett rikt utbud av böcker
-
Vi experimenterar, bygger och konstruerar
-
Vi planerar och utvärderar aktiviteterna på vår
husreflektion.
Organisation och struktur
Pedagogerna ges regelbunden tid för reflektion och
planering. Materiel och miljön ska vara inspirerande för
barnen. Barnen är med och utvärderar och reflekterar
kring sitt lärande tillsammans med pedagog.
Örebro kommun
orebro.se
Inflytande
Mål för förskolorna i Dylta/Hovsta/Närkes Kil

Barns deltagande ska vara aktivt, fungerande och väl synlig i den pedagogiska
dokumentationen kring lärandet

Barnen ska ges möjlighet att oberoende av etnicitet och kön beakta sina intressen
och förmågor utifrån ett icke normstereotypt förhållningssätt

Föräldrarna ska ges möjlighet till delaktighet, påverkan och insyn i förskolans
verksamhet.
Målet uppnås genom att:
-
Vi arbetar utifrån ett gemensamt
dokumentationsverktyg för Kullens förskola där vi
skriftligt och bildligt dokumenterar barnens lärande med
utgångspunkt från läroplanen. Dokumentationen finns
uppsatt en tid för barnen och sedan sätts den in i vår
verksamhetspärm. Genom detta tillvägagångssätt så
får vi ett aktivt material där barnen ser sitt eget lärande,
där föräldrar får en inblick i verksamheten samt där vi
pedagoger får ett underlag för reflektion och
utvärdering för fortsatt arbete.
-
Från ht-15 kommer vi även introducera Unikum i vår
verksamhet där vårdnadshavare ges möjlighet att
aktivt delta i sitt barns utveckling via detta
webbaserade verktyg.
-
Att medvetet och aktivt vara lyhörda för barnens
tankar och idéer, erbjuda, uppmuntra och introducera
material oberoende kön och etnicitet.
-
Vi arrangerar en uppstartskväll för alla familjer på Kullen
med korvgrillning, tipspromenad m.m. för att få en fin
Örebro kommun
orebro.se
sammanhållning och en möjlighet att påbörja nya
relationer.
-
Vi uppmuntrar föräldrar till att vara med i verksamheten
och arrangerar drop-in fika/vernissage för att visa vårt
arbete.
-
På föräldramötet vill vi fortsätta använda oss av
föräldradiskussioner kring aktuella verksamhetsfrågor.
Organisation och struktur
Våra lokaler och det materiel vi har ska vara tillgängligt
för alla barn oavsett vilket kön man har. Barnen ska
kunna välja vad de vill göra utifrån sina intressen. Från
ht-15 kommer vi även introducera Unikum i vår
verksamhet där vårdnadshavare ges möjlighet att
aktivt delta i sitt barns utveckling via detta
webbaserade verktyg. Information kring våra
styrdokument sker i samband med föräldramöten och
dessa ska finnas tillgängliga för föräldrar på förskolan
och på hemsidan.
Samverkan med förskoleklass, skolan och
fritidshemmet
Mål för förskolorna i Dylta/Hovsta/Närkes Kil
Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala målen och riktlinjer som gäller
för respektive verksamhet.

Samarbetet mellan förskola och skola ska vara väl fungerande så att barnen i
ett långsiktigt perspektiv ges möjlighet till utveckling och lärande.
Målet uppnås genom att:
-
Vi arbetar utifrån vår läroplan för överlämnande mellan
olika stadier i verksamheterna.
Örebro kommun
orebro.se
-
Förskolan och skolan i Hovsta har en väl genomarbetad
tids och arbetsplan över, när var hur överlämnandet
skall ske mellan de olika verksamheterna. Föräldrar blir
informerade om denna plan.
-
Vi har en tydlig dialog kring uppdraget för förskola-skola
gruppen
-
Pedagogerna tillsammans med personalen i
förskoleklass, skola och fritidshem uppmärksammar
varje barns behov av stöd och stimulans.
Organisation och struktur
Vi förbereder barnen på de krav som kommer att ställas
på dem då de börjar förskoleklass ex. kunna klä på sig,
hålla reda på sina saker. Vi har en tydlig dialog kring
uppdraget för förskola-skola gruppen. Föräldrar får
under höstterminen möjlighet att utvärdera hur de
upplevt överlämnande processen samt hur avslutet på
förskolan har varit.
Systematiskt kvalitetsarbete
Det systematiska kvalitetsarbetet sker under hela året. Varje
arbetslag följer upp och utvärderar sina handlingsplaner på sin
reflektionstid. I juni skriver varje arbetslag en kvalitetsrapport (en
utvärdering av verksamhetsåret), som utvecklingsledaren
sammanställer tillsammans med chef.
Egna reflektioner, avstämningar och utvärderingar görs både i
arbetslaget och tillsammans med barnen utifrån våra
reflektionsverktyg, dokumentationsverktyg och egna
utvärderingar.
Frågeställningar som vi använder oss av för att synliggöra barns
utveckling och lärande:
Var är vi? – Vad var och är syftet med vad vi gjort och gör?
Hur blev det? – Vad har barnen lärt sig? Vad har vi lärt oss? Vad
blev bra/mindre bra?
Örebro kommun
orebro.se
Vart ska vi? – Vilka intressen har barnet visat? Vilka mål vill vi
uppnå och hur är det kopplat till läroplanen?
Prioriterade områden utifrån brukarenkäten
-
Fortsätter vårt arbete med att bemöta barnen lika
oavsett kön
-
Vara tydliga i vår kommunikation med föräldrarna.
Berätta och visa bilder för föräldrarna hur vi tar tillvara
på barnens tankar och idéer i den dagliga
verksamheten. Detta kan ske tex. vid hämtning och
lämning, via uppsatt dokumentation, via Unikum,
utvecklingssamtal och föräldramöten.
-
Vi kommer att dokumentera mer kring
”ansvarsområden” som barnen får prova på. På
utvecklingssamtalet delger vi föräldrarna hur vi på
förskolan jobbar med hur barnet tar eget ansvar, men
också i den dagliga kontakten.
-
Unikum kommer att vara ett forum där föräldrar kan
framföra sina åsikter. Vi är även noga med att
uppmuntra föräldrarna att de kan komma till oss om de
har några frågor eller funderingar.
-
Vi delar barnen i mindre grupper för att få möjlighet till
lugnare klimat. Vi strävar efter att ha lugna stunder
under leken, i samlingarna och aktiviteterna. Efter
maten vilar de mindre barnen och de äldre har läsvila.
Vi behöver bli mer tydliga mot föräldrar och
visa/berätta vad vi gör under dagen
Örebro kommun
orebro.se
Processen kring Arbetsplanens arbete
Målen i Arbetsplanen är satta utifrån kvalitetsrapporten och våra
styrdokument. Arbetslagen skriver sin egen handlingsplan utifrån
målen och med planerna som grund skrivs Arbetsplanen för
verksamhetsåret. Arbetsplan för verksamhetsåret finns tillgänglig
på varje förskola och på www.orebro.se
2015-10-13
Annika Johansson
Förskolechef
Kullens förskola
Örebro kommun
orebro.se

Similar documents