höstbroschyr 2015 (pdf 1 MB)

Transcription

höstbroschyr 2015 (pdf 1 MB)
VASA SVENSKA FÖRSAMLING¤
|
SUNDOM KAPELLFÖRSAMLING¤
Mötesplatser
vasasvenskaförsamling.fi | sundomkapellförsamling.fi
hösten 2015
En livgivande gemenskap
Det var en gång en kvinna som i en tid av svårigheter blev starkt berörd av Guds kärlek. Efter en lång
tvekan tog hon mod till sig och tog sina första steg
mot kyrkan. Hon hade en längtan att få växa i det liv
som hon fått förnimmelse om, men där fanns även
en rädsla att bli besviken. Hon började söka den perfekta församlingsgemenskapen men kom ganska fort
fram till att den inte finns. Kvinnan kom underfund
med att en församling är ett bygge med Jesus Kristus
som grund. Han som säger sig vara vägen, sanningen
och livet. Kvinnan var jag och församlingen som
jag blev aktiv i är Sundom kapellförsamling. Jag
bestämde mig för att gå med i gemenskapen för att
Kerstin M. Borg
både ge av det jag har, men även ta emot av andra.
diakon
Alla har vi brister men även en oerhörd potential. Vi
är bland annat kallade att utgöra en gemenskap där vi kan tjäna varandra med de gåvor
och den personlighet vi har.
Retreaterna vid Alskathemmet fick tidigt en stor betydelse för mig. Att öppna sitt
hjärta för Gud var för mig som att kliva in i en ny världsordning. Allt detta var dolt
tills det småningom uppenbarades för mig. I retreaterna har jag fått vägledning, stillhet
och tid för bön och reflektion. De har gett en möjlighet för bitarna att falla på plats och
gett ljus över mina livsval och prioriteringar. Även gudstjänsterna har blivit viktiga för
mig. Speciellt nattvarden har med tiden visat sig bli en kraftkälla, där jag hämtar nytt
liv och krafter att verka i vardagen i mötet med mina medmänniskor.
Oavsett om vi är sökare eller bekännare behöver vi varandra på livsvandringen. Jag
tror vi behöver sammanhang där vi kan stanna upp, för att fyllas med kraft för en
ibland krävande vardag. Kanske även få frimodighet att våga öppna upp vårt inre och
mitt i vår ofullkomlighet dela både smärta och glädje. Vi tillsammans kan verka för
att kyrkan får vara en sådan plats. Här i församlingens höstbroschyr presenteras en del
av höstens sammankomster för barn, unga och vuxna. Välkommen att ta din plats i
gemenskapen.
Mässor, gudstjänster och andakter
Trefaldighetskyrkan
Högmässa sön kl. 13.
Ökenmässa sön 20.9 och 15.11 kl. 13.
Morgonandakt tors kl. 9. Efteråt Parkcafé i aulan kl. 9.30–10.30 med
servering och umgänge. Inleds 17.9.
Unggudstjänst ons 21.10, 11.11 och 2.12 (Ungdomsbyrån) kl. 18.
Bön och lovsång lör 19.9, 17.10 och 14.11 kl. 18. Undervisning, sång och
möjlighet till personlig förbön. Barnprogram och barnpassning i Kryptan.
Kvällste. Diakoniarbetare på plats.
Dragnäsbäcks kyrka
Högmässa kl. 10: 13.9, 27.9, 18.10, 31.10, 29.11 och 13.12.
Gudstjänst kl. 10: 11.10, 22.11 och 6.12.
Familjegudstjänst med lunch kl. 11: 20.9 och 8.11.
Motionsgudstjänst 27.9 kl. 11. Inleds med andakt i kyrkan, därefter
vandring längs motionsstig. Egen matsäck med.
Stilla mässa 6.9, 4.10 och 15.11 kl. 18. Stilla mässa med rum för tystnad
och stillhet. Mässa med musik, textläsning, ljuständning och andra symbolhandlingar med nattvarden i centrum. Kyrkkaffe.
Aftonandakt ons kl. 18: 30.9, 28.10, 25.11 och 9.12.
Dans i Heligt rum 20.9, 25.10 och 22.11 kl. 19. Ingen förhandskunskap
krävs. Ledare Siv Jern.
Sundom kyrka Se sid 14.
Brändö kyrka Sunday Service/Prayer in English every Sunday at
1 pm during 6.9–20.12. Refreshments and fellowship afterwards.
Roparnäs kyrka Högmässa 20.9, 18.10 och 6.12 kl. 12. Arr. Slef.
Evangeliska folkhögskolan Gloria Dei-mässa 6.9, 4.10 och 1.11 kl.
17. Arr. Slef och Efo.
I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Joh.1:4
Övriga gudstjänster
Familjegudstjänster se Barnfamiljer s. 7.
Missionsmässor se Missionsevenemang s. 10.
Pärmbild: Babycafé i Sundom i april 2015.
2
3
Något för dig?
Vasa kyrkobrödrakårs syfte är
bl.a. att främja kristlig brödragemenskap till det inre livets fördjupande.
Lunch, föredrag och samvaro för män
varannan mån 7.9–30.11 kl. 12–13.45
i Stora församlingssalen, Skolhusg. 28.
Julväntan 14.12. Kontaktpersoner ordf.
Stig Collander, tfn 050 300 0962, sekr.
Leif-Johan Höckert, tfn 044 500 4242.
Kärnträffen är temafrukost för kvinnor. Lör 26.9 Solveig Mikkonen: Den
minsta lutherska kyrkan i världen och
7.11 kl. 9.30 i Stora församlingssalen.
Frukostens pris 7 euro. Kontaktperson
kaplan Siv Jern, tfn 044 480 8323.
Retreat på Snoan
Kom med på retreat till stiftets retreatgård Snoan i Lappvik, Hangö 2–4.10.
Ledare Elsa Tenhonen. Transport
ordnas från Vasa. Pris ca 130–150
euro. Mera info i Vasabladet i augusti
och www.vasasvenskaförsamling.fi.
Kontaktperson Kerstin Borg, tfn 044
480 8364.
Tyst retreat för mammor med
temat Vila er lite lör 19.9 kl. 9–21
i Sundom prästgård. Vila i stillhet,
tystnad och bekymmerslöshet. Pris 10
euro. Anm. senast 11.9 till pastorskansliet, tfn 06 326 1309, uppge också ev.
diet. Frågor besvaras av retreatledare
Li Ollil-Nylund, tfn 040 774 6031.
Livshantering i vardagen
Föreläsningar kring Ett rent och hinderfritt hem och Bra mat ger energi
22.9 i Roparnäs kyrka (fi), 23.9 i
Trefaldighetskyrkan (tvåspråkigt) samt
24.9 i Brändö kyrka (fi) kl. 9–14.30.
Frukost, föreläsningar, lunch, kaffe och
kursmaterial. Ingen avgift. Anm. senast
15.9 till [email protected]
Kristen djupmeditation i Drag-
Bytesloppis i Dragnäsbäcks kyrka
näsbäcks kyrka med start sön 13.9 kl. 19.
Inre ordlös bön där vi går mot vårt inre
centrum, in mot vilan och öppenheten för
att möta Gud. Kontaktpersoner Li OllilNylund, tfn 040 774 6031 eller Kerstin
Borg, tfn 044 480 8364.
lör 14.11 kl.10–15. Försäljning av
våfflor, kaffe, te och saft. Intäkterna går
till församlingens diakoni. Hela och
rena kläder samt hela och fungerande
saker tas emot 9–13.11 vid Dragnäsbäcks kyrka. Kontaktperson Annina
Herranen, tfn. 044 480 8362.
Sorgegrupp ordnas både på hösten och
våren. Höstens sorgegrupp inleds 4.11,
inbjudan sänds till den avlidnes närmaste
anhöriga. Närmare information fås från
pastorskansliet, tfn 06 326 1309.
Bönesamlingar
u
Tors kl. 8.30 i Trefaldighetskyrkan,
bakom orgeln. Inleds 17.9.
u
Sön kl. 19 i Sundom dagklubb (bredvid
prästgården). Kontaktperson Stefan
Strang, tfn 050 599 0256. Inleds 13.9.
u
Bön- och lovsång lör 19.9, 17.10 och 14.11 kl. 18 i Trefaldighetskyrkan. Barnprogram och barnpassning i
Kryptan.
Ansvarsveckans tema Över gränser
fokuserar på migration i olika former.
Ansvarsveckan infaller 18–25.10 men
redan 14.10 kl. 9–12 ordnas ett seminarium
på Academill. Se www. ansvarsveckan.fi.
Lör 24.10 kl. 18 hålls en konsert med
Ingemar Olsson kring Ansvarsveckans
tema i Trefaldighetskyrkan. Mer info om
konserten på s. 9.
Bokcirkeln läser Fredrik Modéus bok
Längta efter liv som handlar om församlingsutveckling som en gudstjänstfirande
gemenskap. Frågor såsom vad du tycker är
viktigt när du deltar i mässan behandlas.
Bokcirkeln samlas sön kl. 18–19.30 i
Svenska Trean, Skolhusgatan 26, vån. 3.
Bokcirkeln leds av Gunnar Särs. Anmäl
gärna ditt intresse till pastorskansliet, tfn
06 326 1309. Inleds 20.9.
4
Strategiarbetet
Församlingens strategiarbetsgrupp
efterlyser personer till så kallade
fokusgrupper, vars uppgift är att ge sin
syn på församlingen och dess framtid.
Grupperna träffas en gång under hösten
för att under ett par timmar samtala
kring församlingens verksamhet. Vad
är bra? Vad saknas? Inga förkunskaper krävs. Materialet som samlas in
används som bas i arbetet med strategin för
åren 2016–2020. Om du vill vara med i en
fokusgrupp så kontakta Anna-Karin Lärka,
[email protected], tfn 044 480 8301.
Renovering av Alskathemmet
Alskat lägergård totalrenoveras och
hålls stängd för verksamhet 10.8.2015–
31.5.2016. Bland annat fastighetens VVS-,
automations och elteknik förnyas och
ett nytt uppvärmningssystem installeras.
Ytorna i vissa utrymmen piffas upp och
trafikarrangemangen på gårdsplanen ses
över.
Församlingens lägerverksamhet hålls
under renoveringstiden på samfällighetens
övriga lägergårdar i Lepikko och Österhankmo, samt i någon mån på utomstående
lägergårdar.
International Activities
Sunday Services in English in
Palosaari Church, Kapteeninkatu 14–
16, every Sunday at 1 pm 6.9–20.12.
Biblestudy in English in Palosaari
Parish Hall, Kapteeninkatu 14–16. If
you are interested to learn more about
Jesus and Christian Faith you are welcome to join us in our weekly Biblestudy. We have Bibles in English that you
may use if you don´t have one. New
members are always welcome! We start
our group 19.8 at 5 pm.
Praise the Lord-Workshop
Saturday 31.10 at 11–16 at Iso seurakuntasali, Koulukatu 28. Let´s make
gospelmusic with our voices and using
instruments. Music-Workshop for
all over 15 years who wish to sing in
Finnish and English. With us will be
missionary Hanna Oja-Nisula, Tanza-
nia, youth musician Tuija Niemistö and immigrantworker Gina Rivera. Sign up latest
23.10 on internet at www.vaasansuomalainenseurakunta.fi/ilmoittautumiset.
Tell us if you know what voice you sing
and if you play (bring instrument if you
can). We need a good number of participants for the Workshop to happen!
Refreshment available.
Other info:
u
Wish to become a member of the local
Lutheran Parish? Ask us how it is done.
u
Follow info for camps, trips, saunaevenings etc.
Don´t be alone but be in touch:
Gina Rivera, immigrantworker,
044 480 8280, [email protected]
Homepage: www.vaasaevl.fi/english
Facebook: International Lutheran Fellowship in Vaasa
5
Barnfamiljer
Dagklubben
Små och stora
Knattemusik
Knattekyrka
I dagklubben får man höra spännande
berättelser om Gud och Jesus samt leka,
pyssla och vara ute. Vi lär oss också att ta
hand om varandra. Dagklubben riktar sig
till 3–5-åringar. Mera info på hemsidan
www.vasasvenskaförsamling.fi/barnfamiljer. Inleds vecka 34.
Lek, sång och en stilla stund. Saft för
små och kaffe för stora. För mammor,
pappor, mor- eller farföräldrar eller
andra vuxna med små barn. Ingen förhandsanmälan. Inleds vecka 36.
u Dragnäsbäcks kyrka
ons kl. 9.30–11.00.
u Sundom dagklubb
ons kl. 9.30–11.00.
u Vasaesplanaden 3E
ons kl. 14.00–15.30.
u Gerby församlingshem
tors kl. 9.30–11.00.
I Små och storasamlingarna ingår en
minigudstjänstform – Små och stora
kyrka – en gång per termin och grupp.
Knattemusik riktar sig till barn 0–6 år tillsammans med en vuxen. I gruppen sjunger
och spelar vi tillsammans på rytminstrument. Gruppen är avgiftsfri. Ledare Camilla Andersson, tfn 044 480 8351. Inleds 2.9.
u
Gerby församlingshem
ons kl. 18–19.
Knattekyrkan är en kortare gudstjänst
som är anpassad för barn under skolåldern och deras familjer. Vi sjunger
enkla barnsånger och psalmer samt
lyssnar till en barnanpassad predikan
med exempelvis dockor eller bilder. På
hösten firas Knattekyrkan som 4-årskalas där speciellt barn födda år 2011
uppmärksammas.
u
Sundom kyrka 4.10 kl. 10.
u
Trefaldighetskyrkan 4.10 kl. 13.
Babycafé
Babycafé är en grupp för föräldrar och
barn i åldern 0–12 månader. Vi lär oss
babyramsor och sånger samt utbyter tankar
kring barnens vardagsbestyr. Kaffe och
stilla stund. Ingen anmälan. Kom och träffa
andra i samma situation. Inleds 3.9.
u
Sundom dagklubb tors kl. 10–11.30.
Musik-skoj
Musik-skoj är en musik-familjeklubb riktad
till barn 0–5 år tillsammans med en vuxen.
Vi sjunger och spelar med rytminstrument,
sångdjur och barnvänliga takter. Alla är
välkomna med, ingen förhandsanmälan
behövs. Ledare Susanne Holm, tfn 044 480
8356. Inleds 3.9.
u
Haga prästgård tors kl. 10–11.
u
Lör 10.10 kl. 16 i Sundom kyrka.
Söndagsskola
Julpyssel för hela familjen
Söndagsskolbarnen (4–12 åringar) får ta
del av bibelberättelser, sånger, böner och
den egna söndagsskolbokens uppgifter.
Till söndagsskolorna är alla nya och gamla
barn välkomna. Ingen anmälan eller avgift.
Kontaktperson söndagsskolans verksamhetssekreterare Paula Holm, tfn 044 480
8357. Inleds 6.9.
u
Sundom kyrka kl. 10.
u
Dragnäsbäcks kyrka kl. 10.
u
Gerby församlingshem kl. 10.30.
Söndagsskola för hela familjen
Söndagsskola för hela familjen är en gudstjänstform som utgår från söndagsskolbarnens material. Söndagsskolbarnen medverkar. Gudstjänsten är öppen för alla, inte
bara för dem som brukar gå i söndagsskola.
Efteråt lunch 5 euro/vuxna, 2,50 euro/barn
4–12 år.
u
Gerby församlingshem 25.10 kl. 10.30.
6
u
Familjegudstjänst med lunch i
Dragnäsbäcks kyrka 20.9 kl. 11.
u
Familjegudstjänst med lunch i
Dragnäsbäcks kyrka 8.11 kl. 11.
u
Familjegudstjänst i Sundom kyrka
29.11 kl. 10. Efteråt lunch och jul pyssel i Sundom prästgård.
Barnkonsert
Alla barngrupper har höstlov vecka 42!
Familjegudstjänster
7
u
Sundom prästgård 29.11 efter
familjegudstjänsten i kyrkan som
börjar kl. 10 och därpå följande
lunch i prästgården.
u
Stora församlingssalen 5.12 kl.
12–15.
Ytterligare information kommer på
www.vasasvenskaförsamling.fi under
hösten.
Tyst retreat för mammor
Lör 19.9 kl. 9–21 ordnas retreaten Vila
er lite för mammor i Sundom prästgård. Se info s. 4.
Kontaktuppgifter
Benita Stenlund,
vik. ledare för barnverksamheten,
tfn 044 480 8350,
[email protected]
Skolbarn, ungdomar och studerande
Konserter
Junior är pyssel, lek, drama, bakning
Ungdomsläger för ungdomar i högstadiet och äldre på Lepikko lägergård
4–6.12. Anm. senast 20.11 via elektronisk
anmälningsblankett, följ med info på www.
vasasvenskaförsamling.fi/ungdomar. Pris
24 euro. Kontaktperson Sofia Böckelman.
Musikafton lör 3.10 kl. 18 i
Brändö församlingsgård. Monica
Heikius, sopran, Katri Lax, piano.
Juniororkestern med dir. Christer
m.m. för barn i åk 1–6 tillsammans
med församlingens hjälpledare. Ingen
avgift.
u Tis kl. 17–18 i Dragnäsbäcks kyrka.
u Tis kl. 17.30–19 i Sundom prästgård.
u Tis kl. 18–19 i Gerby församl.hem.
Kontaktperson Piritta Pitkämäki Ihatsu.
Pågår 8.9–1.12, höstlov 13.10. Julfest
på Ungdomsbyrån 8.12.
Barnkonsert lör 10.10 kl. 16 i
Ungdomsorkestern med dir. Monica
Sundom kyrka.
Heikius övar tis kl. 17.30–18.30 på Skolhusg. 28, i källarvån. Inleds 1.9.
åk 1–6 kl. 10–17.
u
Lör 26.9 på Vinden i Sundom.
Anm. senast 21.9.
u
Lör 3.10 på Ungdomsbyrån, Vasa espl. 3E, vån. 4. Anm. senast 28.9.
u
Lör 12.12 på Vinden i Sundom.
Anm. senast 7.12.
Film, korv och bröd, mellanmål och
andakt. Kom i pyjamas, jumpsuit eller
mjukiskläder. Anm. via webben. Kontaktperson Piritta Pitkämäki Ihatsu.
Läger på Lepikko lägergård
u Läger för 12–14-åringar 12–13.9.
Pris 12 euro. Anm. senast 30.8.
u Höstlovsläger för 8–12-åringar
15–16.10. Pris 12 euro. Anm. senast
2.10.
Anmälningar endast via webben. Kontaktperson Piritta Pitkämäki Ihatsu.
Välgörenhetskonsert sön 18.10
ungdomligt sinnade planerad av hjälpledare. Trefaldighetskyrkan kl. 18 ons 21.10,
11.11,och 2.12 (Ungdomsbyrån). Kontaktperson Heidi Mäkelä.
kl. 15 i Trefaldighetskyrkan till förmån
för församlingens diakoniverksamhet.
Svenska Frimurarekören i Finland, dir.
Gunnar Döragrip.
Höstdagarna ordnas av Förbundet
Konsert med Ingemar Olsson
kristen skolungdom 30.10–1.11 i Toijala.
Årets tema är Vem vet. Anm. senast 15.10
till Sofia Böckelman.
lör 24.10 kl. 18 i Trefaldighetskyrkan.
På eftermiddagen sångworkshop med
Ingemar Olsson i Trefaldighetskyrkan.
Workshopdeltagarna medverkar i konserten, mera info senare.
Skriftskolan är för dig som är född år
2000 och börjar nian i höst. Mer information och anmälningsblanketter finns på
www.vasasvenskaförsamling.fi/konfirmandarbete. Anm. senast fre 25.9.
u Skriftskolan inleds med en skribaguds tjänst ons 7.10 kl. 18.30 i Trefaldighets kyrkan. Alla konfimander med föräldrar
är välkomna!
Kontaktuppgifter
Öppet hus på Vinden för ung-
Heidi Mäkelä, vik. ungdomssekreterare,
tfn 044 480 8340
Sofia Böckelman, ungdomsarbetsledare,
tfn 044 480 8341
Piritta Pitkämäki Ihatsu, ungdomsarbetsledare, tfn 044 480 8342,
[email protected]
Mikael Forslund, konfirmandpräst, tfn
044 480 8324
Tia-Maria Nord, studentpräst, tar emot
studerande för samtal, tfn 044 480 8327
domar i åldern 13–16 år fre kl. 18–21 i
Sundom prästgård. Pågår 11.9–27.11.
Höstlov 16.10. Kontaktperson Piritta
Pitkämäki Ihatsu.
e-post: [email protected]
Lägeranmälningar: www.vasasvenskaförsamling.fi/anmalningar
Pyssel för hela familjen
u
Sön 29.11 i Sundom prästgård, efter
familjegudstjänsten kl. 10 i kyrkan.
u
Lör 5.12 kl. 12–15 i stora församlingssalen.
Se s. 7 och följ med info på webben.
8
Höstrapsodi – Syysrapsodia
sön 25.10 kl. 15 på Ritz. Välgörenhetskonsert för biståndsarbete i Tanzania i
samarbete med Vasa u-landsförening.
Sundomkören med dir. Monica Heikius övar tis kl. 19–20.30 i Sundom prästgård. Inleds 1.9.
Trefaldighetskyrkans kör med dir.
Mikael Heikius övar ons kl. 19–21 i Kryptan i Trefaldighetskyrkan. Inleds 2.9.
Brändö kyrkokör med dir. Dan
Andersson övar tors kl. 17–19 i Brändö
församlingsgård, Lilla församlingssalen. Inleds 3.9.
Musikskolan inleds vecka 36, höstlov
vecka 42. Kontaktperson Dan Andersson,
tfn 044 480 8331.
Stilla musik i Allhelgonatid lör
31.10 kl. 17 i Uppståndelsekapellet,
Nya begravningsplatsen. Ungdomsorkestern, dir. Monica Heikius.
Psalmafton lör 21.11 kl. 18 i Trefaldighetskyrkan. Trefaldighetskyrkans
kör och Brändö kyrkokör medverkar.
Körer och musikgrupper
Ingemar Olsson
Slödagar för
Unggudstjänst för konfirmander och
Bergstén övar tors kl. 18–19 på Vasaespl.
3E, källarvån. Inleds 3.9.
Knattemusik ons kl. 18–19 i Gerby
församlingshem. Inleds 2.9, se info s.
6.
Musik-skoj tors kl. 10–11 i Haga
prästgård. Inleds 3.9.
9
Missionsevenemang
Sondomässa med missionstema i Sundom kyrka sön 20.9 kl. 10.
Missionsbrunch för unga vuxna
lör 3.10 kl. 10 i lilla församlingssalen,
Skolhusg. 26 i samarbete med FMS och
ungdomsbyrån.
Är du intresserad av kyrkans internationella arbete? Vill du förändra världen? Då
är du välkommen med på den här inspirerande lördagsbrunchen för unga vuxna. Vi
inleder med en andakt kl. 10 och brunchar
sedan tillsammans.
Anm. senast 30.9 till [email protected]
finskamissionssallskapet.fi eller på
fb-eventet.
Missionshelg med Kenya i fokus
Missionsafton lör 10.10 kl. 18–19.30 i
stora församlingssalen. Solveig och Tobias
Wallin berättar om sin missionspraktik i
Kenya. Hälsning från församlingens missionär Ingrid Jern. Servering: afrikanska
frukter och snacks.
Missionsmässa sön 11.10 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan. Församlingens missionär
Ingrid Jern medverkar. Evans Orori,
kenyansk luthersk präst, medverkar med
predikan och sång.
Högmässa med info om och kollekt till
Ingrid Jerns missionsarbete bland barn och
unga i Kenya sön 18.10 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Världens dag i Vasa övningsskolas
gymnasium 24.10 kl. 10–15. Program med
artister, mångkulturella föreningar och
etniska läckerheter.
10
Missionsprojekt
Höstrapsodi – Syysrapsodia sön
25.10 kl. 15 på Ritz. Välgörenhetskonsert för biståndsarbete i Tanzania i
samarbete med Vasa u-landsförening.
Roparnäs missions- och pensionärskrets samlas tis kl. 13, udda veckor,
i Roparnäs kyrka (ungdomsutrymmet
vån. 1), Kungsv. 1. Inleds 8.9.
Satellit-tv-kanalen SAT-7 sänder
tv-program med kristen värdegrund och
undervisning för barn, unga och vuxna på
arabiska, persiska och turkiska.
Missionslunch lör 21.11 kl. 11.30–
13.30 i Stora församlingssalen,
Skolhusg 28. Arr. Missionskretsen i
centrum.
Luthersalens missionskrets samlas
ons kl. 13, udda veckor, i Luthersalen,
Skolhusg. 20. Inleds 9.9.
Församlingens adventsfest i Kryptan
sön 29.11 efter högmässan i Trefaldighetskyrkan som börjar kl. 13.
Christina och Andrey Heikkilä
arbetar i Ryssland för den Ingermanländska lutherska kyrkan som kyrklig projektkoordinator respektive administrativ
direktör vid Teologiska Institutet.
Missionskretsen i centrum samlas
tis kl. 14, jämna veckor, i lilla församlingssalen, Skolhusg. 26. Inleds 15.9.
Anna-Lena Särs utvecklar barn- och
ungdomsverksamheten i Senegals
lutherska kyrka.
Vasa missionskrets samlas mån kl.
13.30, udda veckor, i lilla församlingssalen, Skolhusg. 26. Inleds 21.9.
Kontaktuppgifter
Martin Sandberg, missionssekreterare, tfn 044 480 8370,
[email protected]
Ingrid Jern är för tillfället i Finland
men vi fortsätter stöda hennes missionsarbete bland barn och unga i Kenya.
Brändö missionskrets samlas tis kl.
14, udda veckor, i Brändö församlingsgård (dagklubbsrum 2, vån. 1),
Kaptensg. 14–16. Inleds 22.9.
Vänförsamlingen i Mazimbu i
Morgoro, Tanzania. Samarbete kring
kyrkbygget, stipendiater och diakoni samt
kristen gemenskap över landsgränserna.
Gerby missionskrets samlas ons kl.
18, jämna veckor, i Gerby bystuga,
Gabrielsv. 10. Inleds 30.9.
Dragnäsbäcks syförening samlas ons
kl. 16.30 i Dragnäsbäcks kyrka (köket),
Gerbyv. 27. Samlas 30.9, 28.10, 25.11
och 9.12.
Kenyamissionskretsen i Sundom
samlas tors kl. 13, varje vecka, i
Sundom prästgård, Skutnäsv. 6. Inleds
15.10.
Det finns också missionsgrupper som
samlas i hemmen. Varje grupp har en
egen kontaktperson. Du kan också få
kontakt med grupperna via missionssekreteraren.
Diakoniarbetare Vera och missionär Christina Heikkilä i Birsk. Foto: Andrey Heikkilä
Högmässa med info om och kollekt till
Borgå stifts vänkyrka i Malawi sön 30.8
kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Missionskretsar
11
Diakoni
Pensionärskretsar
Pensionärslunch ons kl. 11.30
Onsdagsträffen i Brändö
i Stora församlingssalen, Skolhusg.
28. Lunch 6,50 euro. Kontaktperson
Anna-Mari Korin. Inleds 2.9.
församlingsgård, vån. 1 ons jämna
veckor kl. 13–14.30. Stickcafé och
gemenskap. Kontaktperson Luisa
Tast. Inleds 16.9.
Tisdagsklubben med lunch i
Dragnäsbäcks kyrka tis udda veckor
kl. 11.30–12.30. Lunch med andakt.
Pris 6,50 euro. Kontaktperson Annina Herranen. Pågår 8.9–7.11.
Roparnäs missions- och
pensionärskrets i Roparnäs
kyrka, ungdomsutrymmet, vån. 1
tis udda veckor kl. 13–14.30. Sång
och diskussion kring andaktsteman.
Inbjudna gäster. Kontaktperson
Susanne Blomqvist. Inleds 8.9.
Bön och lovsång lör 19.9, 17.10 och
Träffdag på Alskat för personer
14.11 kl. 18 i Trefaldighetskyrkan. Undervisning, sång och möjlighet till förbön.
Barnprogram och barnpassning i Kryptan.
Kvällste. Diakoniarbetare på plats.
med mental ohälsa 24.9. Kontakperson
Susanne Blomqvist, tfn 044 480 8363.
u
Tis kl. 12–13 i Korsnästågets för-
Parkcafé tors kl. 9.30–10.30 i Kyrkpar-
Sundom prästgårdspensionärer samlas i Sundom prästgård
ken, fr.o.m. 17.9 inomhus i Trefaldighetskyrkans aula. Kaffe och te med tilltugg.
ons jämna veckor kl. 13. Kontaktperson Kerstin M. Borg. Inleds 16.9.
Bytesloppis i Dragnäsbäcks kyrka lör
Se Kontaktuppgifter på sista sidan.
Vuxensoppan i Sundom prästgård
Livshantering i vardagen
fre 9.10 och 6.11 kl. 18–20. Träffpunkt
för vuxna med möjlighet att skapa och
öka gemenskapen i Sundom. För män
och kvinnor i olika åldrar och livsskeden
– singlar som par. Inleds med soppa och
kaffe, pris 5 euro. Efter samvaro delar en i
förväg hemlig gäst med sig något ur sitt liv.
Kontaktperson Kerstin M. Borg, tfn 044
480 8364.
Föreläsningar kring Ett rent och
hinderfritt hem och Bra mat ger
energi 22.9 i Roparnäs kyrka (fi),
23.9 i Trefaldighetskyrkan (tvåspråkigt) samt 24.9 i Brändö kyrka (fi)
kl. 9–14.30. Frukost, föreläsningar,
lunch, kaffe och kursmaterial. Ingen
avgift. Anm. senast 15.9 till
[email protected]
14.11 kl.10–15, se info s. 5
Karagruppen träffas mån 14.9, 12.10
och 9.11 kl. 18 för bastukvällar på Lepikko
lägergård. Gemensam transport från Skolhusg. 28 kl. 17.30, Brändö S-market ca
17.40. Kontaktpersoner Anna-Mari Korin,
tfn 044 480 8361 och Janne Hänninen, tfn
044 480 8325.
samlingscentrum (inleds senare under hösten, lokalen renoveras).
u
Ons kl. 12–13 i dagcentralen Treffi,
Rådhusg. 28. Inleds 2.9.
u
Tors kl. 12–13 i Brändö församlingsgård. Inleds 3.9.
Lunchen är avgiftsfri. Kuponger som
berättigar till lunchen löses ut i förväg
av diakoniarbetarna.
Matbanken förmedlar avgiftsfri
mathjälp till hushåll som befinner sig
i en tillfällig ekonomiskt svår situation. Mathjälpen är en tillfällig hjälp
som kompletterar de stödformer som
samhället ger.
Vasa mathjälpsförening delar ut
livsmedel som butikerna har plockat
bort från sina hyllor till behövande.
u
Mån kl.10 i Cross, Handelsespl. 4.
u
Ons kl.10 i Elimförsamlingens
lokaler, Brändöv. 92.
Stöd och hjälp Då ditt liv känns
speciellt jobbigt kan du kontakta någon
av diakonerna eller diakoniarbetarna.
Ingen avgift och kort väntetid. Vi har
tystnadsplikt. Se Kontaktuppgifter på
sista sidan.
DUV samtalsgruppen träffas varannan ons, udda veckor kl. 18 i Brändö
församlingsgård. Kontaktperson Annina
Herranen, tfn 044 480 8362.
Pågår 9.9–18.11.
Hjälpa till Vill du göra en insats för
Läger för närståendevårdare i
samarbete med Folkhälsan på Lepikko lägergård 14–17.9. Kontaktperson Anna-Mari Korin, tfn 044 480 8361.
12
Diakonilunch ordnas:
13
din medmänska och diakonin i församlingen? Vi söker personer som vill hjälpa praktiskt, stöda eller besöka någon,
hjälpa till vid servering, grupper och
läger, hjälpa med program, medverka
på bön- och lovsångskvällar. Kontakta
Lena Streng, tfn 044 480 8360.
Sundom kapellförsamling
Regelbunden verksamhet i Sundom
September i Sundom kyrka
Vinden
6.9 kl. 10
20.9 kl. 10
27.9 kl. 18
Högmässa, kyrkkaffe. Söndagsskolan inleds.
Sondomässa med missionstema, kyrkkaffe.
Sundomkören medverkar.
Stilla mässa, Sundomkören medverkar. Litteraturkväll med
texter av Fredrika Runeberg
Oktober i Sundom kyrka
4.10 kl. 10
18.10 kl.10
31.10 kl. 10
Knattekyrka med 4-årskalas, matkollekt. Kyrksaft och -kaffe
med tårta. Dagklubbsbarnen medverkar.
Högmässa, kyrkkaffe.
Högmässa med ljuständning, kyrkkaffe.
November i Sundom kyrka
1.11 kl. 18
15.11 kl. 10
22.11 kl. 18
29.11 kl. 10
Litteraturkväll med texter av Bengt Ahlfors.
Högmässa, kyrkkaffe. Familjekören medverkar.
Ungmässa goes Sundom. Litteraturkväll med texter av Lars Huldén.
Kyrkkakao.
Familjegudstjänst. Efteråt gröt och julpyssel i prästgården.
Regelbunden verksamhet i Sundom
Dagklubben är för barn i åldern 3–5
år. Dagklubben hålls 3 h/gång två gånger
i veckan. Kontaktperson Benita Stenlund,
tfn 044 480 8350. Inleds vecka 34.
Tenavatuokio on lasten ja aikuisten
yhteinen kerho. Hartaushetki, leikkiä,
askartelua, vapaata yhdessäoloa. Seurakunta tarjoaa mehun ja kahvin, muuten
omat eväät. Sundomin pappilassa perj
28.8.–11.12. klo 9.30–11.30, syysloma
16.10. Tiedustelut: Jaana Lyyski, puh.
06 326 1250.
Babycafé
i Sundom dagklubb tors kl.
10–11.30 är ett forum för föräldrar med
barn i åldern 0–12 månader. Inleds 3.9.
Små och stora är stojig lek, skojig
sång och en stilla stund. Saft för små och
kaffe för stora. Små och Stora hålls i Sundom dagklubb ons kl. 9.30–11. Inleds 2.9.
Junior för barn i åk 1–6
tis kl. 17.30–19
i Sundom prästgård. Inleds 8.9.
Söndagskolan är för dig som är 4–12
år. Söndagsskolan hålls i Sundom kyrka
sön kl. 10–11. Inleds 6.9.
14
Slödagar för åk 1–6 på Vinden i Sundom prästgård. Film, korv och bröd,
mellanmål och andakt. Kom i pyjamas,
jumpsuit eller mjukiskläder. Anm.
via www.vasasvenskaförsamling.fi/
anmalningar. Kontaktperson Piritta
Pitkämäki Ihatsu 044 480 8342.
u
26.9 kl. 10–17, anm. senast 21.9.
u
3.10 kl. 10–17 på Ungdomsbyrån, Vasaespl. 3E, anm. senast 28.9.
u
12.12 kl. 10–17, anm.senast 7.12.
Sundomkören övar tis kl. 19–20.30
Tyst retreat för mammor med temat
Vila er lite lör 19.9 kl. 9–21 i Sundom
prästgård. Vila i stillhet, tystnad och bekymmerslöshet. Pris 10 euro. Anm. senast
11.9 till pastorskansliet, tfn 06 326 1309,
uppge också ev. diet. Retreatledare Li
Ollil-Nylund, tfn 040 774 6031.
i Sundom prästgård. Dirigent Monica
Heikius, tfn 044 480 8332. Inleds 1.9.
Kontaktuppgifter
är tonårskväll för 13–16-åringar med kvällsbit, program, andakt
och samvaro. Vinden hålls fre kl.
18–21 på Vinden i Sundom prästgård.
Pågår 11.9–27.11. Höstlov 16.10.
Malin Lindblom, kaplan tfn 044 480 8322
Kerstin M. Borg, diakon, mottagning i
Sundom prästgård tors kl. 9.30–11,
tfn 044 480 8364
Marita Borg, barnledare tfn 044 480 8353
Britt-Marie Kvist-Grönros, barnledare,
tfn 044 480 8354
Anne Öling, vaktmästare,
tfn 044 480 8468
Bönegruppen samlas i gårdsbyggnaden invid Sundom prästgård sön
kl. 19. Kontaktperson för gruppen är
Stefan Strang, tfn 050 599 0256.
Inleds 13.9.
Karabastu några tors under hösten
kl. 18 vid Kronvik lägergård. Kontaktperson Roger Stenros, tfn 040 066
8221.
e-post: fornamn.efter[email protected]
Prästgårdspensionärerna samlas
Foto: Britt-Marie Kvist-Grönros
ons jämna veckor kl. 13 i Sundom
prästgård. Inleds 16.9.
Kenyamissionskretsen
samlas
tors kl. 13, varje vecka, i Sundom
prästgård. Inleds 15.10.
Vuxensoppa
är en träffpunkt för
vuxna i Sundom prästgård fre 9.10 och
6.11 kl. 18–20. Soppa, kaffe, samvaro,
hemlig gäst. Ingen förhandsanmälan.
Soppan kostar 5 euro. Frågor besvaras
av Kerstin M. Borg, tfn 044 480 8364.
Pennornas saga
Litteraturkvällar i Sundom kyrka.
Texterna som framförs är sammanställda av Stefan Sturla Sigurjónsson.
Tillfällena börjar kl. 18, ibland inleder
vi med mässa.
u
27.9 texter av Fredrika Runeberg.
u
1.11 texter av Bengt Ahlfors.
u
22.11 texter av Lars Huldén.
15
Kontaktinformation
Vasa svenska församling
Tfn växel 06 326 1211, pastorskansliet 06 326 1309
E-post [email protected], [email protected]
Anna-Karin Lärka, församlingssekreterare, tfn 06 326 1301, 044 480 8301
Johanna Backholm, informatör, tfn 06 326 1310, 044 480 8310
Webbsajt www.vasasvenskaförsamling.fi, www.sundomkapellförsamling.fi
Facebook www.facebook.com/VasaSvenskaForsamling
Veckoannonser i Vasabladet och Kyrkpressen varje torsdag
Präster
Tor-Erik Store, kyrkoherde, tfn 044 480 8300
Malin Lindblom, kaplan i Sundom kapellförsamling, tfn 044 480 8322
Siv Jern, kaplan 60 %, tfn 044 480 8323
Mikael Forslund, kaplan, tfn 044 480 8324
Janne Hänninen, församlingspastor, tfn 044 480 8325
Ralf Sandin, församlingspastor 40 %, tfn 044 480 8326
Tia-Maria Nord, församlingspastor, studentpräst, tfn 044 480 8327
Kantorer
Mikael Heikius, tfn 044 480 8330
Dan Andersson, tfn 044 480 8331
Monica Heikius, tfn 044 480 8332
Diakoner och diakoniarbetare
Lena Streng, ledande diakonitjänsteinnehavare, tfn 06 326 1360, 044 480 8360,
Vasaespl. 3E (ingen mottagning)
Anna-Mari Korin, diakon, tfn 044 480 8361, mottagn.: Vasaespl. 3E, tis kl. 9.30–11
för invånare i Centrum, Sunnanvik, Vasklot, Sandviken
Annina Herranen, diakon, tfn 044 480 8362, mottagn.: Dragnäsbäcks kyrka fre kl.
9.30–11 för invånare i Dragnäsbäck, Storviken, Gerby-Västervik, Hemstrand, nordväst
om riksv. 8
Susanne Blomqvist, diakoniarbetare, tfn 044 480 8363, mottagn.: Roparnäs kyrka tis
kl. 9.30–11 för invånare i Roparnäs, Gamla Vasa, Högbacken, Höstves, Runsor, norr
om motorv, öster om riksv. 8
Kerstin M. Borg, diakon, tfn 044 480 8364, mottagn.: Sundom prästgård tors kl.
9.30–11 för invånare i Sundom
Luisa Tast, diakon, tfn 044 480 8366, mottagn.: Brändö församlingsgård tis kl.
9.30–11 för invånare i Brändö, Vikinga, Vöråstan
Kyrkans familjerådgivningscentral
Tidsbeställning, tfn 06 326 1491 mån–tors kl. 9–12 eller via e-post; namnen hittas på
www.vasaevl.fi/stod-i-livet/familjeradgivning. Besöksadress: Skolhusg. 26 B, IV vån.
Övriga kontaktuppgifter finns inne i broschyren.

Similar documents