Särskilt förordnad vårdnadshavare

Comments

Transcription

Särskilt förordnad vårdnadshavare
Särskilt förordnad
vårdnadshavare
Vill du hjälpa och vägleda ett ensamkommande flyktingbarn på
dess väg mot vuxenlivet? I så fall är uppdraget som särskild
förordnad vårdnadshavare något för dig!
Vad är en särskilt förordnad vårdnadshavare?
När ett ensamkommande flyktingbarn får permanent uppehållstillstånd i Sverige
behöver han/hon en särskilt förordnad vårdnadshavare eftersom det tidigare
godmanskapet upphör. Detta med anledning av att det ensamkommande barnet
inte har sina egna föräldrar i Sverige. Det uppdrag man åtar sig som särskilt
förordnad vårdnadshavare innebär att man träder in som vårdnadshavare i
föräldrarnas ställe och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess att
barnet fyller 18 år.
Vad innebär uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare?
En särskilt förordnad vårdnadshavare hjälper barnet i kontakt med skola,
sjukvård, myndigheter, omsorg och hjälper till med den långsiktiga planeringen
för barnets framtid. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren har även
regelbunden kontakt med det familjehem eller boende där ungdomen bor och
ser till att ungdomen får tillsyn, omsorg och trygghet.
Den eller de som förordnas till särskilt förordnad vårdnadshavare är också
förmyndare för den underårige. Det innebär ett ansvar för barnets ekonomi. I
detta ingår att exempelvis söka barnbidrag, studiebidrag och dylikt samt skriva
under papper där vårdnadshavares namnteckning krävs, t ex vid ansökan om idkort. Däremot har den särskilt förordnade vårdnadshavaren ingen
försörjningsplikt för barnet.
Sammanfattningsvis är den särskilt förordnade vårdnadshavaren en person som
träder in i föräldrarnas ställe och ser till så att barnets behov tillgodoses av skola,
boende, fritid m.m.
Som särskilt förordnad vårdnadshavare utgår arvode varje månad samt i vissa fall
omkostnadsersättning.
Hur blir jag särskilt förordnad vårdnadshavare?
För att bli särskilt förordnad vårdnadshavare är det viktigt att du kan se till
barnets bästa i förhållande till myndigheter och organisationer. Det är även bra
om du har goda kunskaper i hur det svenska samhället fungerar. Utöver detta är
det av stor vikt att du kan agera som förebild åt barnet.
För att kunna tillsättas som särskilt förordnad vårdnadshavare måste
socialtjänsten göra en utredning om lämplighet. Detta görs genom ett antal
samtal mellan dig och socialsekreterare. Registerutdrag från polisen, kronofogden
och socialregistret kommer även att begäras.
Vem kontaktar jag om jag vill bli särskilt förordnad
vårdnadshavare?
Om du vill bli särskilt förordnad
vårdnadshavare till ett ensamkommande
flyktingbarn är du välkommen att kontakta
kommunens integrationssamordnare. Detta
gör du enklast genom att ringa till Hjo
kommuns växel på telefon
0503-350 00 och be om att bli hänvisad till
kommunens integrationssamordnare.
Har du några frågor eller funderingar kring
uppdraget eller helt enkelt bara vill veta lite
mer kring vad det innebär att vara särskilt
förordnad vårdnadshavare är du välkommen
att kontakta Hjo kommuns
integrationssamordnare.
Vill du veta mer?
På kommunens hemsida www.hjo.se kan du finna mer information. Du kan läsa
mer om kommunens integrationsarbete och olika sätt för dig att engagera dig i
arbetet.
Kontakt & frågor
Har du frågor som rör Hjo kommuns integrationsverksamhet är du välkommen
att kontakta kommunens integrationssamordnare på tel. 0503-350 00.
Synpunkter på vår verksamhet
Har du synpunkter på vår verksamhet kan du lämna dem genom kommunens
synpunktshanteringssystem Synpunkten. Du hittar synpunktsformuläret på vår
webbplats www.hjo.se
Hjo kommun, 544 81 Hjo Besöksadress: Torggatan 2, Hjo
Telefon: 0503-350 00 www.hjo.se