Hälso- och sjukvårdssekretess

Comments

Transcription

Hälso- och sjukvårdssekretess
Diskussion om hälso- och sjukvård,
sekretess och gode män gällande
ensamkommande barn.
2015
Peter Gröön, landstingsjurist
2015-06-22
Sidan 1
www.smittskyddstockholm.se
Utlänningslagen, m.m.
•
1:10 § I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och
utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.
•
1:11 § När frågor om tillstånd enligt denna lag skall bedömas och ett barn berörs av
ett beslut i ärendet skall, om det inte är olämpligt, barnet höras. Den hänsyn skall tas
till det barnet har sagt som barnets ålder och mognad motiverar. (artikel 12
barnkonventionen.)
•
18:3 § Den som är förordnad som offentligt biträde för ett barn som saknar
vårdnadshavare här i landet är utan särskilt förordnande barnets ställföreträdare i det
mål eller ärende som förordnandet avser. Detta gäller dock inte om det finns en god
man för barnet enligt lagen om god man för ensamkommande barn.
•
2 § Om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från
någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, skall
överförmyndaren förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe
ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter.
2015-06-22
Sidan 2
www.smittskyddstockholm.se
Ensamkommande barn
• Asylsökande barn. Asylsökande som inte har
fyllt 18 år har rätt till fullständig kostnadsfri sluten
och öppen vård, alltså samma rätt till vård som
svenska barn.
2015-06-22
Sidan 3
www.smittskyddstockholm.se
Gömda/papperslösa
• Gömda flyktingar - barn. Asylsökande som inte
fyllt 18 år om de undanhåller sig verkställighet
av beslut om avvisning eller utvisning, dvs. som
har blivit papperslösa. Kostnadsfrihet i sluten
och öppenvård. Från och med 1 juli 2013.
2015-06-22
Sidan 4
www.smittskyddstockholm.se
Generellt för barn i Stockholms län som
flyttar in från länder utanför EU/EES.
• Kostnadsfrihet i Stockholms län gällande
provtagning och behandling för gc, syfilis,
klamydia, hepatit B och C samt hiv.
• Kostnadsfri uppvaccinering landsting 0-6 år,
kommun 7-18 år.
2015-06-22
Sidan 5
www.smittskyddstockholm.se
Gömda flyktingar/papperslösa
Vuxna har rätt till samma vård som asylsökande, dvs:
• Vård som inte kan anstå
• Mödravård
• Abort
• Preventivmedelsrådgivning
• Smittskydd
2015-06-22
Sidan 6
www.smittskyddstockholm.se
2015-06-22
Sidan 7
www.smittskyddstockholm.se
Hälso- och sjukvårdssekretess
Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift
om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men. (25 kap. 1 § OSL)
2015-06-22
Sidan 8
www.smittskyddstockholm.se
Samtycke
•
•
•
•
Vem bestämmer patientens sekretess?
Ett samtycke måste journalföras.
Samtycke ska förstås av patienten.
Aktivt samtycke - frivilligt, särskilt och otvetydigt.
2015-06-22
Sidan 9
www.smittskyddstockholm.se
Samtycke
När ett samtycke inte kan fås på grund av bristande beslutsförmåga,
t.ex. genom sjukdom, kan i vissa fall underförstått samtycke
användas, 25:13 offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att
man i vissa situationer utgår från att patienten skulle ha gett sitt
samtycke om beslutsförmåga funnits, t ex. medvetslös patient på
akuten. (Gäller bara åtgärder med tydligt vårdsyfte! Kan alltså inte
gälla ett hiv-test på en person utan samtycke)
OBS! Inget utlämnande av uppgift kan ske utifrån arbetsmiljöaspekt
2015-06-22
Sidan 10
www.smittskyddstockholm.se
Samarbetet landsting - kommun
- Hälso- och sjukvårdssekretessen hindrar inte att en uppgift
lämnas från en myndighet som bedriver hälso- och
sjukvårdsverksamhet i en kommun eller till en annan sådan
myndighet i samma kommun. (25 kap. 11 § OSL)
- Betalningsansvarslagen – Samverkan vid in- och utskrivning
av patienter i sluten vård.
Patientens uppfattning om utlämnade bör dock respekteras –
2a hälso- och sjukvårdslagen.
2015-06-22
Sidan 11
www.smittskyddstockholm.se
Om person pga hälsorelaterat skäl inte
kan samtycka
• Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl
inte kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar sekretess
enligt 25:1 §OSL inte att en uppgift om honom eller henne som
behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg,
behandling eller annat stöd lämnas från en myndighet inom hälsooch sjukvården till en annan myndighet inom hälso- och sjukvården
eller inom socialtjänsten eller till en enskild vårdgivare eller en
enskild verksamhet på socialtjänstens område. (25:13 OSL)
2015-06-22
Sidan 12
www.smittskyddstockholm.se
Uppgiftsutbyte mellan hälso- och sjukvård
och socialtjänst
Medicinsk personal (MAS el hemsjukvård) måste
bedöma utifrån medicinsk kunskap/perspektiv om
uppgifter behöver lämnas ut för att patienten ska få rätt
vård/behandling/omsorg/annat stöd.
OBS! Inget utlämnade kan ske utifrån arbetsmiljöaspekt
2015-06-22
Sidan 13
www.smittskyddstockholm.se
Person under 18 år eller en person
som fortgående missbrukar
• Det finns dock en sekretessbrytande bestämmelse med ett
begränsat tillämpningsområde i 25 kap. 12 § OSL sekretesslagen.
Enligt den bestämmelsen hindrar inte hälso- och
sjukvårdssekretess eller socialtjänstsekretess att uppgift om enskild,
som inte fyllt 18 år eller som fortgående missbrukar alkohol,
narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller närstående till denne
lämnas från myndighet inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten till annan sådan myndighet, om det behövs för att den
enskilde ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd
2015-06-22
Sidan 14
www.smittskyddstockholm.se
Vårdnad (föräldrabalken)
• 6:1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god
fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person
och egenart och får inte utsättas för kroppslig
bestraffning eller annan kränkande behandling.
2015-06-22
Sidan 15
www.smittskyddstockholm.se
God man och
sekretess/ensamkommande barn
• Lagen om god man för ensamkommande barn
• Personer under 18 år är inte myndiga. De kan inte ingå avtal eller
föra sin egen talan inför myndigheter. Därför måste
ensamkommande flyktingbarn ha en god man, en person som är
deras förmyndare och vårdnadshavare.
• Överförmyndaren i kommun där barnet vistas ska förordna en god
man på ansökan av Migrationsverket eller socialnämnden.
• Den gode mannen träder i både vårdnadshavarens och
förmyndarens ställe och ska därmed ( istället för föräldrarna) ansvar
för barnets personliga förhållande och sköta dess angelägenheter,
dvs. har både rätt och skyldighet att bestämma.
• Barnet har inte talerätt och kan inte formellt begära att den gode
mannen entledigas
2015-06-22
Sidan 16
www.smittskyddstockholm.se
Särskild förordnad vårdnadshavare
• När beviljas barnet uppehållstillstånd, eller om barnet har
uppehållstillstånd när det kommer till Sverige, ska en
särskild förordnad vårdnadshavare utses.
• Mer varaktigt än ansvaret enligt lagen om god man för
ensamkommande barn. Ansökan (socialtjänsten) till TR krävs både
vid förordnade av särskild förordnad vårdnadshavare och vid
återflyttning av vårdnaden till föräldrarna))
2015-06-22
Sidan 17
www.smittskyddstockholm.se
God man och sekretess/normalfallet
vuxna
•
Att någon förordnats som god man medför inte att han eller hon omfattas av
någon tystnadsplikt.
•
Ett förordnande av god man innebär inte någon inskränkning i
huvudmannens rättsliga handlingsförmåga. Den gode mannen fungerar
som ett biträde åt sin huvudman och en god man ska så långt det är möjligt
samråda med sin huvudman. Undantag från skyldigheten att samråda gäller
dock när huvudmannens hälsotillstånd eller dylikt utgör hinder mot detta.
•
Av ovanstående framgår att en god man inte automatisk kan få tillgång
till sin huvudmans hälso- och sjukvårdsuppgifter
2015-06-22
Sidan 18
www.smittskyddstockholm.se
God man och
sekretess/ensamkommande barn
• Avsaknaden av tystnadsplikt torde dock inte kunna åberopas som
skäl för att förvägra den gode mannen att ta del av information om
barnet eller att vara närvarande vid till exempel förhör. Viss
information utgör närmast en förutsättning för att en god man ska
kunna fullgöra sitt uppdrag. Det ligger i uppdragets natur att den
som är god man inte bör föra vidare något som barnet/personen har
berättat i förtroende eller föra vidare känslig information som kan
skada barnet/personen.
• Om barnet har särskilda behov, t ex på grund av sjukdom eller
handikapp den gode mannen ansöka om lämpligt bistånd.
• Av ovanstående framgår att en god man för ensamkommande
barn har viss rätt att få tillgång till sin huvudmans hälso- och
sjukvårdsuppgifter.
2015-06-22
Sidan 19
www.smittskyddstockholm.se
Patientens är skyldighet att följa de förhållningsregler
som behandlande läkare beslutat om
Allmänfarliga sjukdomar
•
•
•
•
•
•
•
•
Inskränkningar i arbete, skolgång etc.
Förbud donera blod och organ
Förbud dela injektionsverktyg
Informera vårdgivare, även icke-medicinska ingrepp
Informera sexualpartner
Minimera risk för smittspridning vid sex
Iaktta särskilda hygienrutiner
Regelbunden kontakt med behandlande läkare
4 kap, 2 § SmL
2015-06-22
Sidan 20
www.smittskyddstockholm.se
Informationsplikt
Den som vet att han bär på en allmänfarlig
sjukdom är skyldig att lämna information
om smittan till andra människor som han
eller hon kommer i sådan kontakt med att
det finns en beaktansvärd risk för att smitta
överförs till personerna i fråga. (2:2. 4:2§§)
2015-06-22
Sidan 21
www.smittskyddstockholm.se
Möjligheter att få info om smitta
•
•
•
•
•
•
•
Genom informationsplikten
Genom samtycke
Inget ”men”
Från sjukvård till särskilt boende eller vårdcentral(25:11 OSL)
Genom att man tillhör samma vårdgivare (vårdsyfte)
Genom myndighets försorg (nödvändigt utlämnande.10:2 OSL)
För att ge enskild, som inte fyllt 18 år, nödvändig vård, behandling
eller annat stöd kan uppgift ges från vården till socialtjänsten (25:12
OSL).
• Anmälan om missförhållanden (14:1 SoL). Barn som vistas i
situationer där de riskeras att smittas eller lida men på annat sätt.
2015-06-22
Sidan 22
www.smittskyddstockholm.se

Similar documents