Smittskyddslagen

Comments

Transcription

Smittskyddslagen
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Smittskydd
Regelverk
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Mål med smittskydd
Skydda befolkningen mot
smittsam sjukdom
Ge individ som bär på
sådan sjukdom stöd och
behandling
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Smittskyddslagen beskriver hur sjukvården,
samhället och individen ska bete sig för att
minska risken för spridning av smittsamma
sjukdomar
Samhällets smittskydd skall med respekt för
alla människors lika värde och enskildas integritet
tillgodose befolkningens behov av skydd mot
spridning av smittsamma sjukdomar
1 kap. smittskyddslagen
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Proportionalitetsprincipe
n i praktiken
Tvångsisolering
Tvångsundersökning
Tvång
Smittspårning
Klamydia
Avstängning
Anmaning
Klamydia,
EHEC
Salmonella
Tuberkulos
Frivillighet
Frivillighet
Allmänfarliga
Alla sjukdomar
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Smittskyddslagen
Smittskyddsläkaren utses av nämnd
i enlighet med 10 § HSL
I varje landsting ska det finnas en
smittskyddsläkare. 1:9 SmL
Smittskyddsläkaren är en
myndighet i enlighet med
regeringsformen 11:7
I frågor som inte gäller
myndighetsutövning ska
smittskyddsläkaren verka under
nämnden 1:9 SmL
Sml ansvarar för att:
-allmänheten är informerad
Smittskyddsläkaren har ett samlat
ansvar för smittskyddsarbetet i
landstinget. Planera, organisera och
leda. 6:1 SmL
-speciellt riskutsatta grupper har
fått råd och anvisningar
-se till att förebyggande åtgärder
vidtas
-stödja och ge råd om lämpliga
åtgärder till vårdpersonal och annan
persona
Socialstyrelsen kan med stöd av 9:4
SmL och 12 § smittskyddsförordningen meddela föreskrifter
om vaccinationer
-följa upp anmälningar om
inträffade sjukdomsfall och se till
att behövliga åtgärder vidtas för att
finna smittkällan
-följa att vårdgivare vidtar de
åtgärder som krävs för att
förebygga smittspridning, samt
-fortlöpande följa smittskyddsläget
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Riksdagen
Regeringen (Socialdepartementet)
Folkhälsomyndigheten
Nationellt smittskyddsansvar, normerande,
vaccinationer, befolkningsinriktade åtgärder
Socialstyrelsen
Hälso- och sjukvård, blodprodukter
individinriktader åtgärder
Kommunen
HSN
Smittskyddsläkaren
Myndighet och tjänsteman,
operativt ansvar
Objektburen smitta, vatten,
mat, djur
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Behandlande läkare
Lab
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Författningar - hierarki
• Lag
- Smittskyddslag SFS 2004:168
- Hälso- och sjukvårdslag SFS 1982:763
- Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400
- Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160
- Patientdatalagen SFS 2008:355
- Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659
- Lag om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa SFS 2006:1570
• Förordning
- Smittskyddsförordningen SFS 2004:255
• Föreskrifter
- Smittspårningsföreskrift SOSFS 2005:23
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Smittsamma sjukdomar
• Med smittsamma sjukdomar avser smittskyddslagen alla
sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor och
som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa.
(1:3§)
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Smittsamma sjukdomar
•
Med smittsamma sjukdomar avser smittskyddslagen alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan
människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa. (1:3§)
• Vissa av dessa sjukdomar skall anmälas till Smittskyddsläkaren och kallas
då anmälningspliktiga sjukdomar (ca 60)
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Smittsamma sjukdomar
•
•
Med smittsamma sjukdomar avser smittskyddslagen alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan
människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa. (1:3§)
Vissa av dessa sjukdomar skall anmälas till Smittskyddsläkaren och kallas då anmälningspliktiga sjukdomar
(ca 60)
• Av de anmälningspliktiga sjukdomarna är 27 bedömda som allmänfarliga
sjukdomar vilket innebär att det är sjukdomar som kan vara livshotande,
innebära långvarig sjukdom, svårt lidande eller som kan medföra andra
allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga
smittspridning genom åtgärder riktade till de smittade.
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Smittsamma sjukdomar
•
•
•
Med smittsamma sjukdomar avser smittskyddslagen alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan
människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa. (1:3§)
Vissa av dessa sjukdomar skall anmälas till Smittskyddsläkaren och kallas då anmälningspliktiga sjukdomar
(ca 60)
Av de anmälningspliktiga sjukdomarna är 27 bedömda som allmänfarliga sjukdomar vilket innebär att det
är sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom, svårt lidande eller medföra andra
allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder riktade till
de smittade.
• Samtliga allmänfarliga sjukdomar och ett antal av de övriga
anmälningspliktiga sjukdomarna är smittspårningspliktiga sjukdomar
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Smittsamma sjukdomar
•
•
•
•
Med smittsamma sjukdomar avser smittskyddslagen alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan
människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa. (1:3§)
Vissa av dessa sjukdomar skall anmälas till Smittskyddsläkaren och kallas då anmälningspliktiga sjukdomar
(ca 60)
Av de anmälningspliktiga sjukdomarna är 27 bedömda som allmänfarliga sjukdomar vilket innebär att det
är sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom, svårt lidande eller medföra andra
allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder riktade till
de smittade.
Samtliga allmänfarliga sjukdomar och ett antal av de övriga anmälningspliktiga sjukdomarna är
smittspårningspliktiga sjukdomar
• Vid en samhällsfarlig sjukdom kan smittskyddsläkaren tillgripa
extraordinära smittskyddsåtgärder
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Smittsamma sjukdomar
Smittsamma sjukdomar som kan innebära ett
inte ringa hot mot människors hälsa
Anmälningspliktiga sjukdomar
Allmänfarliga sjukdomar
Samhällsfarliga sjukdomar
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Allmänfarliga sjukdomar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Campylobacterinfektion
Difteri
Infektion med enterohemorragisk E.coli
Fågelinfluensa (H5N1)
Giardiainfektion
Gonorré
Hepatit A-E
Hivinfektion
Infektion med HTLV I eller II
Klamydiainfektion
Kolera
Infektion med meticillinresistenta gula
stafylokocker (MRSA)
Mjältbrand
Paratyfoidfeber
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pest
Infektion med pneumokocker med
nedsatt känslighet för penicillin G
Polio
Rabies
Salmonellainfektion
Shigellainfektion
Smittkoppor
Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
Syfilis
Tuberkulos
Tyfoidfeber
Virala hemorragiska febrar exkl.
denguefeber och sorkfeber
OBS! Samtliga allmänfarliga sjukdomar är smittspårningspliktiga.
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Anmälningspliktiga sjukdomar utöver
allmänfarliga sjukdomar (Smittskyddsförordning SFS 2004:255)
•
infektion med atypiska mykobakterier
•
botulism*
•
brucellos*
•
infektion med cryptosporidium*
•
denguefeber
•
echinokockinfektion*
•
infektion med entamöba histolytica*
•
influensa
•
gula febern
•
invasiv infektion ?-hemolyserande grupp-Astreptokocker (GAS)
-
•
invasiv infektion med haemophilus influenzae
•
harpest (tularemi)
•
kikhosta*
•
legionellainfektion*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
leptospirainfektion
listeriainfektion*
malaria
invasiv meningokockinfektion
mässling*
papegojsjuka*
invasiv pneumokockinfektion
påssjuka*
röda hund*
sorkfeber (nephropathia epidemica) –
stelkramp
trikinos*
Q-feber
infektion med vancomycinresistenta enterokocker
(VRE)*
vibrioinfektion exkl. kolera*
viral meningoencefalit
yersiniainfektion*
mers*
*Övriga smittspårningspliktiga sjukdomar.
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Patientens skyldigheter enligt SmL
•
•
•
•
Söka läkare
Låta sig provtas
Följa förhållningsregler
Medverka i smittspårning
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Provtagning enligt 3 kap. 1 § SmL
Den som vet eller har anledning att misstänka att hon eller han
bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att omedelbart gå och
provta sig. Skäl att anta eller misstänka att man är smittad kan
vara t.ex.
• då man har symtom som är typiska för sjukdomen
• då man utsatts för risk att smittas av någon som man vet eller
får reda på är smittad
• om man underrättas om att smitta kan ha överförts i ett
smittspårningsärende
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Patienten undviker provtagning
Patientens skyldigheter vid misstanke enligt 3 kap. 1 § SmL
• Söka läkare
• Låta sig provtas
Om den misstänkt smittade personen inte kommer för provtagning måste
behandlande läkare anmäla personen till Smittskyddsläkaren
Smittskyddsläkaren ansvarar då för att personen blir provtagen via klinik
Smittskyddsläkaren kan begära att domstol beslutar om tvångsprovtagning
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Patientens skyldigheter enligt SmL
• Söka läkare
• Låta sig provtas
• Följa förhållningsregler
• Medverka i smittspårning
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Patienten är skyldighet att följa de förhållningsregler som
behandlande läkare beslutat om
Allmänfarliga sjukdomar
• Inskränkningar i arbete, skolgång etc.
• Förbud donera blod och organ
• Förbud dela injektionsverktyg
• Informera vårdgivare, även icke-medicinska ingrepp
• Informera sexualpartner
• Minimera risk för smittspridning vid sex
• Iaktta särskilda hygienrutiner
• Regelbunden kontakt med behandlande läkare
4 kap. 2 § SmL
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Informationsplikt
Informationspliktens omfång beror på
-diagnos
-situation
Den som vet att han bär på en allmänfarlig sjukdom
är skyldig att lämna information om smittan till
andra människor som han eller hon kommer i sådan
kontakt med att det finns en beaktansvärd risk för
att smitta överförs till personerna i fråga.
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Patientens skyldigheter enligt SmL
• Söka läkare
• Låta sig provtas
• Följa förhållningsregler
• Medverka i smittspårning
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Smittspårning/partnerspårning
Om en behandlande läkare konstaterar eller misstänker att en
undersökt patient har smittats av en allmänfarlig sjukdom eller
en annan smittspårningspliktig sjukdom skall läkaren eller annan
hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens försöka få
upplysningar från patienten om vem eller vad som kan ha
överfört smittan och om andra personer kan ha smittats. Den
enskilde är skyldig att lämna de upplysningar han eller hon
förmår lämna.
/…/ (SmL 3:4§)
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Behandlande läkares skyldigheter enligt SmL
• ta prov för att fastställa allmänfarlig sjukdom
• informera om sjukdomens art och smittsamhet (råd och
stöd)
• ge förhållningsregler för att hindra smittspridning
• smittspåra
• göra klinisk anmälan
• anmäla till smittskyddsläkaren om förhållningsregler och
smittspårning inte följs
patienten ska även erbjudas behandling, men det är enligt hälso- och sjukvårdslagen, ej SmL
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Vårdens generella skyldigheter enligt
smittskyddslagen
• 1:4 § Smittskyddsåtgärder skall bygga på vetenskap och beprövad
erfarenhet och får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt
med hänsyn till faran för människors hälsa.
• 1:5 § Insatser inom smittskyddet skall vara av god kvalitet.
Den som är verksam inom smittskyddet skall ha kompetens och
erfarenhet som är lämplig för uppgiften.
• 2:4 § Läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal skall vara
uppmärksamma på förekomsten av smittsamma sjukdomar och vidtaga de
åtgärder som skäligen kan krävas från Smittskyddssynpunkt (2:4)
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Brister i smittskyddet
•
Om smittskyddsläkaren uppmärksammar brister i smittskyddet skall han
eller hon påpeka detta för den myndighet eller annan som har att avhjälpa
bristerna (6:5 SmL).
•
Smittskyddsläkaren skall skyndsamt underrätta vårdgivare om iakttagelser
som är av betydelse för att förebygga smittspridning inom det
verksamhetsområde som vårdgivaren ansvarar för (6:7a SmL).
•
Smittskyddsläkaren skall följa att vårdgivare vidtar de åtgärder som krävs
för att förebygga smittspridning (6:2 SmL)
•
Om bristerna inte avhjälps och detta medför fara från smittskyddssynpunkt
skall smittskyddsläkaren anmäla förhållandet till respektive
tillsyningsmyndighet (6:5 SmL).
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Rapportering/anmälan
En läkare som i sin verksamhet misstänker eller konstaterar
fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig
sjukdom, skall utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren
i det landsting där den anmälande läkaren har sin
yrkesverksamhet och till Smittskyddsinstitutet. (/…/) (2:5§)
STI-sjukdomarna och hiv skall anmälas på rikskod.
19600317-0312
1960-0312
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Endast om möjligheterna att få personen att frivilligt medverka i
smittskyddsåtgärder är uttömda kan tvång tillämpas!
Tvångsundersökning
Tillfällig isolering
Isolering
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
www.smittskyddstockholm.se
Tvångsundersökning 2013 (klamydia)
24 313 st
beräknade kontakter
(8 809 st fall x 2,76 kontakter/person)
4 739 st
§3:5/3:6/6:2
anmälningar till
Smittskydd Stockholm
12 st
ansökningar till
förvaltningsrätten
3
hämtade
Peter Gröön, Landstingsjurist
2015-11-11
Sammanfattning
•
•
•
•
Patientens skyldigheter
Söka läkare
Låta sig provtas
Följa förhållningsregler
Medverka i smittspårning
•
•
•
•
Behandlande läkares skyldigheter
Ta prov för att fastställa smitta
Ge förhållningsregler för att hindra smittspridning
Smittspåra: Varifrån och vart?
Smittskyddsanmäla
•
•
•
•
•
www.smittskyddstockholm.se
Smittskyddsläkaren skyldigheter
planera, organisera och leda smittskyddet
fortlöpande följa smittskyddsläget i området
se till att allmänheten har tillgång till information
följa upp anmälningar se till att behövliga åtgärder vidtas för att finna smittkällan och personer som kan ha
utsatts för smittrisk (smittspåra!)
bevaka att de som bär på en smittsam sjukdom får det stöd eller den vård som påkallas av sjukdomen eller
smittrisken

Similar documents