Utbildningsmaterial om ebola för vården, standardversion

Comments

Transcription

Utbildningsmaterial om ebola för vården, standardversion
2015-11-13
www.smittskyddstockholm.se
Ebola
Viral hemorragisk feber (VHF)
2015-11-13
www.smittskyddstockholm.se
Finns risk för fall av ebola i Sverige?
• Sverige har få kontakter med de nu drabbade länderna
• Folkhälsomyndigheten bedömer risken att någon ebolasmittad
person skulle komma till Sverige som mycket låg
• Hittills har endast få personer (trots >10 000 insjuknade) med
ebola själva rest till andra länder (Nigeria, Senegal, USA, Mali)
• Enstaka personer kan dock insjukna här, och vårdpersonal
behöver därför vara vaksamma och förberedda
• Viktigast att tiden från insjuknande till diagnos minimeras
• Fråga alltid personer med feber om utlandsvistelse inom 21
dagar!
2015-11-13
www.smittskyddstockholm.se
Ebolavirus sjukdom (EVD)
• Klinisk bild
• Initialt: feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont. Uttalad
svaghet.
• Senare: Diarréer, kräkningar. Buksmärta, bröstsmärta. Ev
utslag. Konjunktivit, faryngit.
• Efter 1 v: Blödningar (hos < 50%). Slutstadium:
Multiorgansvikt.
• Inkubationstid: 8-10 (2-21) dagar.
• Behandling: Understödjande.
• Mortalitet: 25-90% (ca 70% i detta utbrott)
2015-11-13
www.smittskyddstockholm.se
Ebola: smittsamhet
• Smittar genom kontakt med kroppsvätskor: blod, kräkning, avföring,
urin, sädesvätska, saliv, svett -> kontakt med skadad hud eller
slemhinnor
• Kräver direkt kontakt med personen, dennes kroppsvätskor eller
saker förorenade med dessa (indirekt kontakt)
• Droppsmitta någon meter
• INTE luftburet
• Smittar INTE under inkubationstiden (dvs innan personen fått
symtom)
• Om enbart feber + uppegående: låg smittsamhet
• Smittar framför allt när någon är svårt sjuk (då högre virusnivåer);
inom familjen, i vårdsituationen och vid närkontakt med avliden
person
2015-11-13
www.smittskyddstockholm.se
När misstänka ebola?
• Misstänkt fall = feber ≥ 38 grader + varit i land med
känd spridning inom 3 veckor från symtomdebut
• För närvarande Guinea
(för aktuella länder, se www.smittskyddstockholm.se)
2015-11-13
www.smittskyddstockholm.se
Aktuell
patient
Har patienten
feber (≥38 grader) de senaste 24
timmarna?
Nej
Ja
Har patienten
varit utomlands inom 3 veckor från
symtom-debut?
Nej
Ej misstanke om ebola
Ja
Har patienten
varit i Guinea♯
Ja
Nej
Patienten uppfyller SLL-definitionen
för "misstänkt ebola-fall".
Vidta åtgärder enligt
Handlingsplan för VHF/ebola!
♯Aktuella länder kan ändras, se www.smittskyddstockholm.se
2015-11-13
www.smittskyddstockholm.se
Anamnes
• Aktuella symtom: när debut?
• Reseanamnes: vilka länder, vilket
utresedatum?
• Kontakt med sjuk eller avliden person?
• Kontakt med sjukvård?
• Tagit malaria-profylax?
2015-11-13
www.smittskyddstockholm.se
Ebolamisstanke
Telefonrådgivning
• Fråga efter feber senaste dygnet och utlandsresa inom 21
dagar (från symtomdebut)
Om uppfyller misstänkt falldefinition:
• Den som tar emot samtalet ringer infektionsbakjouren,
Karolinska, Huddinge (08-585 800 00 vx) som bedömer
om det finns risk för ebola
• Om infektionsbakjouren så beslutar beställes ambulans
för transport till infektionskliniken
• Ange ebola-misstanke vid beställning
2015-11-13
www.smittskyddstockholm.se
Ebolamisstanke,
patienten redan på mottagningen (1)
• Ta in patient direkt på enskilt rum, om möjligt med egen
toalett (om möjligt passera inte väntrum)
• Fråga efter feber senaste dygnet och utlandsresa inom 21
dagar (från symtomdebut)
• Rör ej patienten, håll 1.5 meters avstånd
• Läkare tar på skyddsutrustning innan hen går in i rummet
• Ta upp anamnes men avvakta om möjligt med
kroppsundersökning
• Ta inga prover
• Begränsa antalet personer som har kontakt med patienten
2015-11-13
www.smittskyddstockholm.se
Ebolamisstanke,
patienten redan på mottagningen (2)
• Ta av skyddsutrustningen i rätt ordning under uppsikt av
annan personal
• Lägg skyddsutrustning i behållare för smittförande avfall (rigibox) alt sopsäck som märks med ”smittförande”, som sedan
skjuts in på patientrummet.
• Patientrummet spärras i avvaktan på ebola-provsvar.
Informera städpersonal så att de ej går in.
• Ring infektionsbakjouren, Karolinska, Huddinge
(08-585 800 00 vx)
• Om infektionsjouren så beslutar beställes ambulans för
transport till infektion
2015-11-13
www.smittskyddstockholm.se
Ebolamisstanke,
patienten redan på mottagningen (3)
• Om kroppsvätska från misstänkt fall kommer på hud eller
slemhinna, skölj och tvätta med tvål och vatten. Sprita.
• Ring därefter smittskyddsläkare för besked om fortsatt
handläggning (08-123 143 00 vx, även jourtid)
• Personal som haft kontakt med misstänkt fall men inte varit i
kontakt med kroppsvätskor kan fortsätta jobba arbetspasset ut.
• Arbetsdräkt: om förorenad av kroppsvätska: lägg i smittförande
avfall, in på rummet. Om ej förorenad: vanlig tvätt.
• Gör en lista över personal (+ ev medpatienter) som varit i
kontakt med patienten. Meddela smittskyddsläkare.
• För ytterligare detaljer, se SLLs handlingsplan VHF/ebola.
2015-11-13
www.smittskyddstockholm.se
Ebolamisstanke
Rengöring / Desinfektion
• Allmänna utrymmen
– Ta på ny skyddsutrustning
– Vid kroppsvätskor i allmänt utrymme - spärra av del av
rummet. Torka upp.
– Desinfektera ytor med Virkon
– Utförs av vårdpersonal (ej städpersonal)
• Patientrummet
– Spärra av rummet i avvaktan på provsvar
– Lämna utrustning, avfall, tvätt mm i rummet
2015-11-13
www.smittskyddstockholm.se
Skyddsutrustning
• Skoskydd/stövlar
• Dubbla handskar, varav det inre paret
ska vara av tjockare kvalitet med längre
skaft t.ex. steril handske
• Vätsketät operationsrock med mudd
• Andningsskydd FFP 3 (alt. munskydd IIR)
• Täckande operationshuva
• Plastförkläde
• Visir
2015-11-13
www.smittskyddstockholm.se
2015-11-13
www.smittskyddstockholm.se
Avklädning – viktigt med ordningen!
Alltid under uppsikt av medhjälpare!
2015-11-13
www.smittskyddstockholm.se
2015-11-13
www.smittskyddstockholm.se
Bilderna är framtagna 141028 i samarbete mellan Smittskydd
Stockholm, Vårdhygien Stockholms län och Infektionskliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset.
www.smittskyddstockholm.se – www.vardgivarguiden.se/vardhygien