Smittskyddsläkaren

Comments

Transcription

Smittskyddsläkaren
Smittskyddsarbete
- smittskyddsläkarens roll
- varför smittspåra?
Åke Örtqvist
Smittskyddsläkare
150210
2015-02-13
sidan 1
www.smittskyddstockholm.se
Organisation av smittskydd
Socialstyrelsen
Tillsynsmyndighet
Folkhälsomyndigheten
Expertorgan
Smittskyddsläkare i
varje län
Operativ myndighet
2015-02-13
sidan 2
www.smittskyddstockholm.se
Organisation av smittskydd
Socialstyrelsen
Tillsynsmyndighet
1/7-2015
Folkhälsomyndigheten
Expertorgan
Smittskyddsläkare i
varje län
Operativ myndighet
2015-02-13
sidan 3
www.smittskyddstockholm.se
40 st ungdomsmottagningar
Masar
HSF
Miljö och hälsoskyddsnämnd i 26 kommuner
Vårdhygien
Smittskydd Stockholm
SLL
Laboratorier
Lokalt smittskyddsansvariga i
primärvården
Frivilliga organisationer
Kriminalvård
EKMB
Patienter
Strama
Sex och
samlevnadsmottagningar
Infektionsklinik
Länsveterinär
Annan sjukvårdsinträttning
Socialtjänsten
LAFA
2015-02-13
sidan 4
www.smittskyddstockholm.se
Smittskyddsläkaren
har det övergripande ansvaret för
smittskyddet inom sitt område
….och ska
• planera, organisera och leda smittskyddet
• verka för effektivitet, samordning och
likformighet
• fortlöpande följa smittskyddsläget i området
• se till att allmänheten har tillgång till den
information och de råd som behövs för att var
och en skall kunna skydda sig mot smitta
2015-02-13
sidan 5
www.smittskyddstockholm.se
Smittskyddsläkaren
…..ska också
• ge råd och anvisningar om
smittskyddsåtgärder för grupper som är särskilt
utsatta för smittrisk
• se till att förebyggande åtgärder vidtas
• stödja alla som är verksamma inom
smittskyddet i arbetet mot smittsamma
sjukdomar
2015-02-13
sidan 6
www.smittskyddstockholm.se
Smittskyddsläkaren
• …….samt
• följa upp anmälningar
• se till att behövliga åtgärder vidtas för att
finna smittkällan och personer som kan
ha utsatts för smittrisk, d.v.s. smittspåra!
• ge ändamålsenliga råd och
förhållningsregler
• bevaka att de som bär på en smittsam
sjukdom får det stöd eller den vård som
påkallas av sjukdomen eller smittrisken
2015-02-13
sidan 7
www.smittskyddstockholm.se
Smittskyddsläkaren
……ska vidare
• vid objektsburen smitta skyndsamt
underrätta myndighet/kommun, som
ansvarar för att smittskyddsåtgärder vidtas
mot djur eller objekt som sprider eller
misstänks sprida smittsam sjukdom
2015-02-13
sidan 8
www.smittskyddstockholm.se
Principer
GÖR OFARLIG!
HINDRA SMITTA!
SKYDDA!
- behandla
- informera
- ge förh.regler
- isolera
- bryt smittvägar
- ”barriärer”
- miljö, hygien
- myggbekämpning
- immunisera
- isolera
- informera
- ändra beteende
2015-02-13
sidan 9
www.smittskyddstockholm.se
2015-02-13
sidan 10
www.smittskyddstockholm.se
Pestepidemi i Marseilles
(Paulus Fürst, 1656)
Charles Delorme, livmedicus till
Louis XIII pläderade för skyddskläder
2015-02-13
sidan 11
www.smittskyddstockholm.se
SARS 2003 – moderna skyddskläder
2015-02-13
sidan 12
www.smittskyddstockholm.se
Smittspårning
2015-02-13
sidan 13
www.smittskyddstockholm.se
Smittskydd
• Prevention
– Primär
– sekundär, inkl. smittspårning
– tertiär
• Övervakning
• Utbrottsutredning
2015-02-13
sidan 14
www.smittskyddstockholm.se
Varför smittspåra?
• Räcker ofta inte med att ”sanera” och
”isolera”
• Fler kan redan vara smittade
• Var och en av dessa kan i sin tur smitta
flera
2015-02-13
sidan 15
www.smittskyddstockholm.se
ÅÖ/SmE/2004
2015-02-13
sidan 16
www.smittskyddstockholm.se
SARS i Toronto 2003
15 st sek smittade, varav flera
på annat sjh
Hotel Metropol,
Hong Kong
22/2
Toronto
23/2
Död i
hemmet
5/3
4 st sek smittade
på akuten
4 familjemedl
smittade, lindrigt
Son till
sjukhus
12/3
Avlider
13/3
Pat i sängen
bredvid skickas
hem - å 17/3
Hustrun smittad, lindrigt
sjuk -> 24 sek smittade
i sb med besök
Pat med skadat knä på akuten
+ 2 söner smittas
30 st sek smittade - tillhörde samma
församlingskyrka
2015-02-13
sidan 17
www.smittskyddstockholm.se
Spridningstakten - ”R”
• ”R” - ”reproductive rate”
-R<1
-R=1
-R>1
utbrottet är självbegränsande
endemisk situation
epidemi
2015-02-13
sidan 18
www.smittskyddstockholm.se
Index
R = (1+2+0+1+3+2+0+2+1+2) / 10 = 1,4
2015-02-13
sidan 19
www.smittskyddstockholm.se
Om sjukdomen är…
mycket sällsynt
----------------------- kontaktspårning
viktig
mycket vanlig
----------------------- kontaktspårning
oviktig
- screening
olönsam
- screening
lönsam
2015-02-13
sidan 20
www.smittskyddstockholm.se
Inkubationstiden, liksom
smittsamhetsperiodens längd också av
betydelse
• Influensa – med 1-3 dagars inkubationstid och
smittsamhetsperiod på ca 5 dagar
svårt att stoppa en epidemi genom
smittspårning
• SARS – med ca 10 dagars inkubationstid
smittspårning möjliggör att epidemin stoppas
• Finns det sjukdomar med kort inkubationstid,
men lång smittsamhetsperiod?
2015-02-13
sidan 21
www.smittskyddstockholm.se
Kontakt-/Smittspårning
• Från vem/av vad har patienten/index
smittats? VEM/VAD? NÄR?
• Spridningsväg? VAR? HUR?
• Kan andra ha smittats från samma källa?
• Till vilka kan index fört smittan vidare?
• Vilka åtgärder krävs för att förhindra fortsatt
smittspridning?
2015-02-13
sidan 22
www.smittskyddstockholm.se
Kontakt-/Smittspårning
• Några sjukdomar där kontaktspårning
är mycket viktig;
- STI - sexuellt överförbara infektioner
som klamydia, gonorré, syfilis och hiv
- Tuberkulos
- MRSA, VRE, ESBLCARBA
- Hepatit
- Shigella
- MERS CoV
- Ebola
2015-02-13
sidan 23
www.smittskyddstockholm.se
Smittursprung MRSA 2004 vs 2013
2015-02-13
sidan 24
www.smittskyddstockholm.se
Län/miljö
Index
Stockholm norr:
Skola
Samma klass
Samma skolenhet
Resten av skolan
13 år
Etiopien adoptivbarn
Antal testade
Antal smittade
Antal sjuka tbc
28
120
123
17 (64%)
7
5
1
0
0
Tuberkulintest (PPD) elever, per grupp
17
Latent behandling
Aktiv TBC
7
5
1
1
Samma klass
2
Samma
enhet
3
Resten
2015-02-13
sidan 25
www.smittskyddstockholm.se
Var kan jag få mera
information
• www.smittskyddstockholm.se
- klicka på ”Sjukdomar”
• http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomra
den/smittskydd-och-sjukdomar/smittsammasjukdomar/
• Socialstyrelsens allmänna råd,
”SOSFS 2005:23”
2015-02-13
sidan 26
www.smittskyddstockholm.se

Similar documents