Smittskydds

Comments

Transcription

Smittskydds
Mål med smittskydd
Skydda befolkningen mot
smittsam sjukdom
Ge individ som bär på
sådan sjukdom stöd och
behandling
2015-05-12
Sidan 1
www.smittskyddstockholm.se
Smittskyddslagen
Smittskyddsläkaren utses av nämnd
i enlighet med 10 § HSL
I varje landsting ska det finnas en
smittskyddsläkare. 1:9 SmL
Smittskyddsläkaren är en
myndighet i enlighet med
regeringsformen 12:2
I frågor som inte gäller
myndighetsutövning ska
smittskyddsläkaren verka under
nämnden 1:9 SmL
Sml ansvarar för att:
-allmänheten är informerad
Smittskyddsläkaren har ett samlat
ansvar för smittskyddsarbetet i
landstinget. Planera, organisera och
leda. 6:1 SmL
-speciellt riskutsatta grupper har
fått råd och anvisningar
-se till att förebyggande åtgärder
vidtas
-stödja och ge råd om lämpliga
åtgärder till vårdpersonal och annan
persona
Folkhälsomyndigheten
(Socialstyrelsen) kan med stöd av 9:4
SmL och 12 § smittskyddsförordningen meddela föreskrifter om
vaccinationer
-följa upp anmälningar om
inträffade sjukdomsfall och se till
att behövliga åtgärder vidtas för att
finna smittkällan
-följa att vårdgivare vidtar de
åtgärder som krävs för att
förebygga smittspridning, samt
2015-05-12
Sidan 2
-fortlöpande följa smittskyddsläget
www.smittskyddstockholm.se
Riksdagen
Regeringen (Socialdepartementet)
Folkhälsomyndigheten fr. o. m. 1/7 2015
Smittskydd
SOS/FoHM
Vårdhygien, Strama
Landstingsfullmäktige
Smittskyddsläkaren
Behandlande läkare
Lab
Kommunen
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
2015-05-12
Sidan 3
www.smittskyddstockholm.se
Proportionalitetsprincipen i
praktiken
Tvångsisolering
Tvång
Tvångsundersökning
Tuberkulos
Smittspårning
Klamydia
Avstängning
Klamydia,
EHEC
Anmaning
Salmonella
Frivillighet
Allmänfarliga
Frivillighet Alla sjukdomar
2015-05-12
Sidan 4
www.smittskyddstockholm.se
Författningar - hierarki
• Lag
- Smittskyddslag SFS 2004:168
- Hälso- och sjukvårdslag SFS 1982:763
- Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400
- Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160
- Patientdatalagen SFS 2008:355
- Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659
- Lag om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa SFS 2006:1570
• Förordning
- Smittskyddsförordningen SFS 2004:255
• Föreskrifter
- Smittspårningsföreskrift SOSFS 2005:23
- Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2007:19
2015-05-12
Sidan 5
www.smittskyddstockholm.se
Smittskydd
•
•
•
•
•
•
Övervakning
Beredskap
Ärendehantering
Prevention
Operativ insatser
Utbrottsutredning
2015-05-12
Sidan 6
www.smittskyddstockholm.se
Systematiskt
insamlande av data
Sammanställning och
tolkning av data
Återrapportering till
Anmälare/kliniker och
förvaltning/politiken
Operativa åtgärder
2015-05-12
Sidan 7
www.smittskyddstockholm.se
Smittsamma sjukdomar
• Med smittsamma sjukdomar avser
smittskyddslagen alla sjukdomar som kan
överföras till eller mellan människor och
som kan innebära ett inte ringa hot mot
människors hälsa. (1:3§)
2015-05-12
Sidan 8
www.smittskyddstockholm.se
Smittskyddslagen
• Ca 60 anmälningspliktiga sjukdomar varav
– 26 allmänfarliga (”ska”)
– övriga anmälningspliktiga (”bör”)
Alla allmänfarliga är smittspårningspliktiga +
15 st av de övriga anmälningspliktiga
2015-05-12
Sidan 9
www.smittskyddstockholm.se
Smittsamma sjukdomar
Smittsamma sjukdomar som kan innebära ett inte
ringa hot mot människors hälsa
Anmälningspliktiga sjukdomar
Allmänfarliga sjukdomar
2015-05-12
Sidan 10
www.smittskyddstockholm.se
Patientens skyldigheter
Den som har anledning anta att han har
smittats av en allmänfarlig sjukdom är
skyldig att
• Söka läkare
• Låta sig provtas
• Följa förhållningsregler
• Medverka till smittspårning
2015-05-12
Sidan 11
www.smittskyddstockholm.se
Provtagning enligt 3 kap. 1 § SmL
Den som vet eller har anledning att misstänka att hon eller han
bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att omedelbart gå och
provta sig. Skäl att anta eller misstänka att man är smittad kan
vara t.ex.
• då man har symtom som är typiska för sjukdomen
• då man utsatts för risk att smittas av någon som man vet eller
får reda på är smittad
• om man underrättas om att smitta kan ha överförts i ett
smittspårningsärende
2015-05-12
Sidan 12
www.smittskyddstockholm.se
Patientens skyldigheter enligt SmL
• Söka läkare
• Låta sig provtas
• Följa förhållningsregler
• Medverka i smittspårning
2015-05-12
Sidan 13
www.smittskyddstockholm.se
Förhållningsregler – vid provtagning/diagnos
Patienten är skyldig att följa de individuellt utformade förhållningsregler som
behandlande läkare beslutat om .4 kap, 2 § SmL
Allmänfarliga sjukdomar
• inskränkningar i arbete, skolgång etc.
• förbud donera blod och organ
• förbud dela injektionsverktyg
• informera vårdgivare, även icke-medicinska ingrepp
• informera sexualpartner
• minimera risk för smittspridning vid sex (ej samlagsförbud mao)
• iaktta särskilda hygienrutiner
• regelbunden kontakt med behandlande läkare
F-regler ska dokumenteras i journal och meddelas skriftligen och
muntligen till patient.
2015-05-12
Sidan 14
www.smittskyddstockholm.se
Patientens skyldigheter enligt SmL
• Söka läkare
• Låta sig provtas
• Följa förhållningsregler
• Medverka i smittspårning
2015-05-12
Sidan 15
www.smittskyddstockholm.se
Smittspårningens syfte
Syftet med en smittspårning är att hitta vem som smittat
eller blivit smittad av index, d.v.s. index
partners/kontakter. Dessa partners/kontakter måste
sedan lämna prov. Genom smittspårning minimeras
smittspridning i samhället.
2015-05-12
Sidan 16
www.smittskyddstockholm.se
Smittspårning: terminologi
En ”lathund” gällande smittspårning av klamydia finns på SmSt:s hemsida
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Smittspårning – åtgärd för att ta reda på av vem patient/index blivit smittad och vilka andra som kan ha blivit
smittade.
Index – varje ny person med positivt testresultat eller misstänkt sjukdomsfall, som påträffas i
smittspårningsarbetet och följaktligen kan ha smittat eller kan komma att sprida smittan vidare till andra personer.
Kontakt/partner – person som riskerar att vara smittad p.g.a. sexuell kontakt.
Behandlande läkare – den läkare som provtar en person som kan vara smittad med en smittsam sjukdom.
Förhållningsregler – om en patient diagnostiseras med en allmänfarlig sjukdom ska behandlande läkare besluta
om individuellt utformade regler i syfte att hindra smittspridning.
Partnerbrev - brev (med uppmaning att provta sig för viss sjukdom) att skickas med indexpatienten eller att
skickas till partner enligt överenskommelse med patienten.
Patient - person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård.
Patientjournal – en eller flera journalhandlingar som rör samma patient.
Smittspårningshandlingar – anteckningar som görs och handlingar som upprättas eller kommer in i samband
med smittspårning. samtliga kontakter registreras i smittspårningshandlingen.
Sexuell kontakt – samlag (vaginal, analt eller oralt) eller annan intim sexuell kontakt, t ex petting.
Smittspårningsärende – utredning om vem som kan ha överfört smittan till en patient och vilka andra personer
som kan ha smittats.
sme alt sml = smittskyddsenheten/ smittskyddsläkaren.
2015-05-12
Sidan 17
www.smittskyddstockholm.se
Smittspårning/partnerspårning
Om en behandlande läkare konstaterar eller misstänker att
en undersökt patient har smittats av en allmänfarlig
sjukdom eller en annan smittspårningspliktig sjukdom skall
läkaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med
särskild kompetens försöka få upplysningar från patienten
om vem eller vad som kan ha överfört smittan och om
andra personer kan ha smittats. Den enskilde är skyldig att
lämna de upplysningar han eller hon förmår lämna.
/…/ (SmL 3:4§)
2015-05-12
Sidan 18
www.smittskyddstockholm.se
Vem får smittspåra
Den som har en grundutbildning samt genomgått utbildning
för ”särskild kompetens” enligt smittskyddslagen får genomföra
smittspårning oavsett om man är landstingsanställd, kommunalt
anställd eller privat anställd. Exempel på yrkeskategorier som
lämpligen kan smittspåra är läkare, barnmorskor, kuratorer,
sjuksköterskor, undersköterskor, m.fl.
.
Kommunalt anställd personal definieras som hälso- och sjukvårdspersonal på
grundval av 1 kap. 4 § 2 alt 3 p patientsäkerhetslagen. Observera att åtgärder
enligt smittskyddslagen definieras enligt patientdatalagen som hälso- och sjukvård.
2015-05-12
Sidan 19
www.smittskyddstockholm.se
Med särskild kompetens avses:
Viss medicinsk kunskap om smittsamhet, smittvägar
inkubationstider samt kunskaper i samtalsmetodik
och om gällande regelverk.
Lämpliga personliga egenskaper och, när det t.ex.
gäller sjukdomar som överförs sexuellt, ett
förhållningssätt som inger förtroende och motiverar
delaktighet i utredningen.
2015-05-12
Sidan 20
www.smittskyddstockholm.se
Utbildningar smittspårning
• Smittspårning gällande samtliga
smittspårningspliktiga sjukdomar (SmSt).
- Tidig vår 2016
• Smittspårning sti. SmSt i samarbete med
Sesammottagningarna i Stockholm.
- Fyra gånger per år, nästa 21 maj,
www.sexosam.info sista anmälningsdag 11/5,
heldag, gratis,
2015-05-12
Sidan 21
www.smittskyddstockholm.se
Behandlande läkares skyldigheter
dvs. …
• Ta prov för att fastställa allmänfarlig sjukdom eller annan
smittspårningspliktig sjukdom
• Informera om sjukdomens art och smittsamhet
• Förhållningsregler för att hindra smittspridning
• Smittspåra: Varifrån och vart?
• Anmäla till smittskyddsläkaren om förhållningsregler och
smittspårning inte följs
• Smittskyddsanmäla
2015-05-12
Sidan 22
www.smittskyddstockholm.se
Rapportering/anmälan
En läkare som i sin verksamhet misstänker eller konstaterar
fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig
sjukdom, skall utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren
i det landsting där den anmälande läkaren har sin
yrkesverksamhet och till Smittskyddsinstitutet. (/…/) (2:5§)
STI sjukdomarna och hiv skall anmälas på rikskod.
19600317-0312
1960-0312
2015-05-12
Sidan 23
www.smittskyddstockholm.se
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
www.sminet.se
inf
web
sme
ja
n0
ap 6
r-0
ju 6
l-0
ok 6
t-0
ja 6
n0
ap 7
r-0
ju 7
l-0
ok 7
t-0
ja 7
n0
ap 8
r-0
ju 8
l-0
ok 8
t-0
ja 8
n0
ap 9
r-0
ju 9
l-0
9
Procent %
Inmatade klinanmälningar i SmiNet2
Sminet är smittskyddets- och sjukvårdens system för att
anmäla smittsamma sjukdomar.
2015-05-12
Sidan 24
www.smittskyddstockholm.se
2015-05-12
Sidan 25
www.smittskyddstockholm.se
Anmälan till smittskyddsläkaren när:
•
•
•
•
•
•
•
person uppgiven i smittspårning gällande allmänfarlig sjukdom inte kommer för
provtagning
patient med nyupptäckt allmänfarlig sjukdom som inte kan nås för besked om sin
diagnos
patient som avbrutit sin kontakt med behandlande läkare och som bedöms utgöra en
risk för att smitta andra.
patient som trots försök från behandlande läkare att förmå patienten att ändra ett
smittfarligt beteende fortsätter att utsätta andra personer för smittrisk
personer som inte nåtts av kallelse och där ni tror att smittskyddsläkaren har större
möjlighet att hitta rätt adress eller få kontakt med patienten.
patient som avbrutit sin läkarkontakt och som dyker upp som kontakt i en
smittspårning dvs misstänks ha smittat någon annan.
unga personer med höga virusnivåer av hepatit B avbryter sin kontakt med
behandlande läkare.
2015-05-12
Sidan 26
www.smittskyddstockholm.se
2015-05-12
Sidan 27
www.smittskyddstockholm.se
2015-05-12
Sidan 28
www.smittskyddstockholm.se
2015-05-12
Sidan 29
www.smittskyddstockholm.se

Similar documents