Presentation om Att vara god man

Comments

Transcription

Presentation om Att vara god man
www.ljungby.se
God Man
Marika Nilsson, jur.handläggare ÖF-nämnden
2015-11-17
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
www.ljungby.se
Hur blir man god man?
För att bli god man anmäler man sitt intresse till
kommunens överförmyndare eller
överförmyndarnämnd:
0372-78 91 98, 78 91 99
[email protected]
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
www.ljungby.se
Vilka krav ställs på en god man?
Man ska vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”, enligt 11 kap 12 §
föräldrabalken.
Överförmyndarnämnden kontrollerar samtliga nya gode män i polisens och
kronofogdemyndighetens register. Kan även kontrollera via socialtjänsten och
ta referenser. Överförmyndarnämnden brukar normalt träffa alla nya gode
män.
När det gäller ensamkommande barn bör god man kunna tala och
skriva på begriplig svenska och förstå hur det svenska samhället
funkar. Gärna erfarenhet om barn och ungdomars behov och hur
de fungerar. Positivt med kunskap om gången i utlänningsärenden.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
www.ljungby.se
Typer av godmanskap
•
God man för personer med
sjukdom, psykisk störning, försvagat
hälsotillstånd eller ”liknande
förhållande”.
•
Tillfälliga godmanskap.
•
God man för ensamkommande
barn
•
Någon av förutsättningarna måste
vara uppfylld.
•
T.ex. då förmyndare är förhindrad
att utöva förmynderskapet eller vid
rättshandling mellan föräldrar/barn.
•
Ensamkommande utländskt eller
statslöst barn utan vårdnadshavare
eller annan vuxen person som trätt i
vårdnadshavarens ställe.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
www.ljungby.se
”Vanligt” godmanskap
•
Bevaka rätt
kontakt med myndigheter,
ansöka om bidrag, ansöka om
skuldsanering, bevaka rätt i
dödsbo
•
Förvalta egendom
sköta ekonomin, betala
räkningar, lämna fickpengar,
förvalta kapital, värdehandlingar
etc.
•
Sörja för person
regelbundna besök, kontakt
med t.ex. vårdpersonal och
hemtjänst, se till behov av t.ex.
fritidsverksamhet, rekreation
eller liknande
God man kan ha en eller flera
delar i ett uppdrag, beroende
på den enskildes behov!
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
www.ljungby.se
”Vanligt” godmanskap
•
•
•
•
•
•
Ideellt uppdrag, man blir inte anställd av kommunen.
God man har rätt till ett arvode samt kostnadsersättning. Detta
utbetalas en gång om året efter att god man redovisat sitt uppdrag till
överförmyndarnämnden. Redovisning görs också när ett uppdrag
avslutas.
”Normalt” arvode ligger någonstans mellan 6-12 000 kronor per år.
Den person som får en god man ska enligt huvudregel själv betala för
sin gode man. Detta beror på vilken inkomst och vilka tillgångar man
har.
När man inte vill vara god man längre kan man begära sitt
entledigande. Man är kvar på sitt uppdrag tills Öf hittat en ersättare.
Om man missköter sitt uppdrag kan överförmyndarnämnden besluta att
gode mannen ska entledigas.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
www.ljungby.se
God man för ensamkommande barn
lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn
•
Ställföreträdande förälder, ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta
ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Samma rättsliga behörighet som en
förälder utan att ha den faktiska omvårdnaden.
•
Tillfälligt uppdrag; upphör när barnet blir myndigt, får särskilt förordnad
vårdnadshavare, vårdnadshavaren kommer till Sverige, barnet avviker eller lämnar
Sverige.
•
Exempel på vad god man till ensamkommande ska hjälpa till med;
-ansöka om uppehållstillstånd
-närvara vid utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden
-besluta om och delta i barnets utbildning och skolgång, t.ex. medverka vid
utvecklingssamtal
-hjälpa vid kontakt med sjukvård, tandvård, BUP
-ansöka om stödinsatser enligt SoL, t.ex. stödperson
-förvalta barnets tillgångar som dagersättning och andra bidrag
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
www.ljungby.se
God man för ensamkommande barn
•
Omfattning av uppdraget ligger runt 10 timmar per månad.
•
Gode mannen har rätt till ett arvode och kostnadsersättning. Ersättningen är 200
kr per timme, bilersättningen 18,50 kr/mil. Redovisas månadsvis (i nuläget!) till
överförmyndarnämnden.
•
God man har rätt att på begäran bli entledigad från uppdraget men sitter kvar
tills överförmyndarnämnden hittat en ersättare.
•
Om gode mannen missköter uppdraget har överförmyndarnämnden rätt att
entlediga denne.
•
Att vara god man till ett ensamkommande barn innebär ett stort ansvar! Tänk på
att du företräder barnet, inte barnets släktingar, myndigheter eller annan!!
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
www.ljungby.se
Det ingår inte i uppdraget att…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sköta daglig omvårdnad och tillsyn över barnet.
försörja barnet.
gode mannen blir skadeståndsskyldig för ett barn som t.ex. skadar inredning,
lånad dator eller annat. Gode mannen bör inte skriva under låne- eller
borgensförbindelser.
skicka pengar till barnets anhöriga.
att skjutsa barnet till olika aktiviteter, sjukhus eller tandläkare.
att handla åt barnet, t.ex. mat eller kläder.
att ingripa vid t.ex. bråk och konflikter på boendet.
att företräda barnet vid rättslig prövning av asylfrågan, det gör det offentliga
biträdet.
att ansöka om att barnets föräldrar ska komma till Sverige.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
www.ljungby.se
Viktigt att tänka på vid alla typer av godmanskap!
•
Gott omdöme!
Man pratar inte med obehöriga
om den enskildes ekonomiska
eller personliga förhållanden!!
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Similar documents