Överförmyndarnämnden

Comments

Transcription

Överförmyndarnämnden
Utbildningsdag för
blivande gode män
för ensamkommande
barn/ungdomar
2 november 2015
KCCC, Karlstad
Program
8.30
8.45
9.30
10:00
10:30
11.30
12.30
14.00
14.30
16:30
Välkomna
Överförmyndarnämnden
Fika
Gode män för ensamkommande barn
Socialförvaltningen Hammarö kommun
Lunch
ASF/EBU Karlstads kommun
Fika
Gode män för ensamkommande barn
Avslutning
Ensamkommande barn till Sverige de senaste 7 dagarna
Från Migrationsverkets hemsida
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
23/10
24/10
25/10
26/10
27/10
28/10
29/10
Totalt
Afgha
nistan
264
103
126
273
291
212
203
1 472
Syrien
32
18
12
29
33
18
27
169
Irak
7
7
6
12
7
15
3
57
Övriga 33
7
23
41
34
33
32
203
Totalt
135
167
355
365
278
265
1 901
336
Migrationsverkets rapport/prognos 151022
Vad säger prognosen?
 I år har över 100 000 personer sökt asyl i Sverige
 T.o.m. september hade det kommit 14 000 ensamkommande
barn
 Under oktober har 9 000 personer per vecka registrerats som
asylsökande
 Beräkningarna för 2015 säger att det kommer 140 000-190 000
asylsökande
 Varav 29 000-40 000 är ensamkommande barn
 För 2016 gäller 100 000-170 000 asylsökande
 Varav 16 000 till 33 000 är ensamkommande barn
Läget i Karlstad och Hammarö
Vad innebär prognosen för oss?
 Vi har 127 ensamkommande barn (26/10)
 Vi har 34 gode män (26/10)
 Detta ger ett snitt på 3,7 uppdrag per god man
 Kanske har vi det dubbla antalet ensamkommande barn vid
årsskiftet
 Behov blir då mellan 50 och 100 gode män
Förfrågan att bli god man
• Ansökan/information om behov av god man inkommer från ASF
och/eller Migrationsverket – God man ska förordnas så snart som
möjligt
• Handläggare kontaktar lämplig god man
Tillfrågad god man tackar nej – tillfrågar ny
Tillfrågad god man tackar ja – god man får per mail
- Namn på barnet/ungdomen
- Barnets/ungdomens ålder
- Nationalitet
- Språk
- Migrationsverkets beteckning/Dossienummer
- Kontaktuppgift till boendet
• Blanketter
- Åtagandeblankett – bifogas mailet enl ovan som .pdf
Träffa ungdomen
• Boka träff med ungdomen
HVB-hem i Karlstad:
- Sirius, Karlstad, V. Torggatan 8, 054-540 49 13
- Atlas, Norra Kyrkogatan 4, 054-540 49 02
- Orion, Malmtorgsgatan 4, 054-540 50 24, 540 50 26, 540 54 08
- Nova, Drottninggatan 32 (Stadshuset), 054-540 54 00, 540 54 21
HVB-hem i Hammarö:
- Sätterstrand, Hammarö, Barrstigen 122 och 123, 054-51 32 39
Familjehem
•
Boka tolk
- Ring Tolkcentralen, 054-540 52 99
- Uppge följande information:
* Plats
* Tid
* Namn på ungdomen
* Språk
* Plats- eller telefontolk
* Migrationsverkets beteckning (Dossienummer)
* Fakturabetalare Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd
Förordnande som god man
• Skicka in åtagande till Överförmyndarnämnden
• Överförmyndarnämnden beslutar om förordnande av god man
• Brev från Överförmyndarnämnden:
- Beslut om förordnande
- Registerutdrag om ställföreträdarskap
- Anmodan om förteckning
- Förteckning
- Kopia på anvisningen
Förteckning/redovisning
• Lämna in förteckningen
- Lämnas in inom 2 månader
- Normalt anges 0 kronor som tillgångar
- Kryssa i befrielse att lämna års- och sluträkning
• Befrielse att lämna års- och sluträkning
- Beslut
- Gäller endast ansökande god man
- Nytt beslut vid byte av god man
Resa till utredningssamtal hos
Migrationsverket i Göteborg alt. Örebro
• God man deltar vid samtalet tillsammans med ungdomen/barnet och det
offentliga biträdet
• God man har inget ansvar för barnet under resan – socialförvaltningen
ansvarar för den dagliga omsorgen. Detta innebär att socialförvaltningen
ska se till att det finns personal som transporterar ungdomen/barnet till
utredningssamtalet
Resa till utredningssamtal hos
Migrationsverket
Boka resa till Migrationsverket
• Migrationsverket bokar ungdomens/barnets resa
• EBU/ASF/Socialförvaltningen bokar personals resa
• God man bokar sin egen resa
Beställning görs till:
mail till [email protected] eller
per telefon 0141-57070
Uppge följande vid beställningen:
- Namn på god man alt SFV
- Migrationsverkets beteckning (asyl) eller personnummer (PUT) på barnet/ungdomen
- Färdsätt: Tåg t o r klass 2
- Mellan vilka stationer resan ska gå
- Om- eller avbokningsbar biljett
- Ev tågtaxi till Mig verket
- Faktureras Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd
- Refkod: JMRF00
Arvode
• Vilket är arvodet?
- Grundarvode 2000 kronor/månad och uppdrag
* Avser normalt vardagligt arbete som att träffa ungdomen, delta vid
samtal med socialsekreterare, möten med skolan, möten med ungdomens offentliga biträde mm
- 200 kronor/timme för arbete som bedöms gå utöver det vardagliga
* Delta vid utredningssamtal i Kållered (Göteborg), som innebär att god man måste avsätta
en hel dag.
* Upprepade möten med offentligt biträde vid överklagande av Migrationsverkets beslut
* Annat
- Reseersättning 18:50 kronor/mil
- Kostnadsersättning för verklig kostnad, t ex parkeringsavgifter
Dessa arvoderingsnivåer gäller t.o.m. 1 månad efter att ungdomen fått
permanent uppehållstillstånd (PUT)
• Ansökan om arvode
- Särskild blankett + bilaga
- Arvode + ersättningar betalas normalt ut senast månaden efter ansökan inkommit till
Överförmyndarnämnden
- Ansöks månadsvis
- Betalas ut månadsvis
Arvode
Överförmyndarkansliet håller på att se över arvoderingsmodellen för att hitta en
modell som:
- Förenklar handläggningen
- Sparar tid
Anledningen är att den nuvarande arvoderingsmodellen medför mycket
administration vilket tar handläggningstid från andra ärenden.
Troligt förslag blir:
- Kvartalsarvodering
- Kvartalsredovisning
- Schablonbelopp även för ersättningar
Permanent uppehållstillstånd (PUT)
• Om ungdomen får PUT ska gode mannen omgående meddela detta till
Överförmyndarnämnden
• ASF inleder en utredning om Särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV)
• Godmanskapet kvarstår till dess SFV förordnats av tingsrätten –
Överförmyndarnämnden fattar beslut om upphörande av godmanskapet
• God man begär sitt entledigande, om han/hon inte vill kvarstå
Uppskrivning i ålder
• När barnet/ungdomen skrivs upp i ålder och blir 18 år eller mer upphör
godmanskapet automatiskt
• Överklagas beslutet kvarstår godmanskapet till dess rättsprocessen
avslutats
• Meddela överförmyndarnämnden
• Inget särskilt beslut av överförmyndarnämnden
Begäran om entledigande
• Om gode mannen av någon anledning känner att han/hon inte vill ha
kvar uppdraget ska gode mannen begära sitt entledigande hos
Överförmyndarnämnden, särskild blankett.
• Gode mannen kvarstår till dess en ersättare är förordnad.
Barnet/ungdomen avviker
• Om barnet avviker ska gode mannen rapportera det till Migrationsverket
och Polisen
• Oftast vid beslut om att PUT inte beviljats
• Meddela överförmyndarnämnden
• God man kvarstår:
– I tre månader (om inte god man har någon kontakt med ungdomen/barnet)
– Tills vidare (om god man har kontakt med ungdomen/barnet)
• God man har ingen anmälningsskyldighet till polis eller andra
myndigheter om god man har kännedom om vart barnet/ungdomen
befinner sig
Vad händer nu?
• Du kommer att kontaktas ang en förfrågan att
bli god man
• Är du inte intresserad – meddela det via epost till [email protected]
Nätverksträffar för gode
män och SFV?
• Förhoppningsvis under våren där personal
från Överförmyndarkansliet och gode män
och SFV deltar
• Aktuell information tas upp
• Ett forum för frågor och synpunkter
• Minst 1 träff per halvår
Lycka till!
karlstad.se/godman

Similar documents