Sekretessförbindelse

Comments

Transcription

Sekretessförbindelse
Sekretessförbindelse
På begäran av Länia/Bjurenfors Företagsmäklare AB förbinder sig undertecknad (”Utfärdaren”) att iaktta följande
bestämmelser angående sekretess beträffande nedan angivna objekt (”Objektet”).
Sekretessförbindelsens ändamål är att bereda Utfärdaren möjlighet att undersöka Objektet inför ett eventuellt förvärv
(”Ändamålet”).
Objektet:
Svensk-Kinesiska Resebyrån Nr: 15-4115
Åtagande om
sekretess
Utfärdaren förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för tredje man avslöja konfidentiell
information, vilken Utfärdaren erhåller eller har erhållit rörande Objektet från Länia/Bjurenfors
Företagsmäklare AB och dess personal eller den/dem som representerar Objektet eller dess ägare.
Med konfidentiell information avses i denna förbindelse varje upplysning, exempelvis av teknisk,
ekonomisk, kommersiell eller av annan art, oavsett om upplysningen har dokumenterats eller inte,
dock med undantag för upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på
annat sätt än genom brott från Utfärdarens sida mot innehållet i denna förbindelse.
Personal och
rådgivare
Utfärdaren förbinder sig att tillse att konfidentiell information endast tillhandahålls sådan personal
hos Utfärdaren och anlitade rådgivare som är direkt involverade i förvärvsprocessen. Utfärdaren
förbinder sig härvid att tillse att berörd personal och rådgivare inte till utomstående vidarebefordrar
konfidentiell information samt tillse att dessa är bundna att hemlighålla denna information i samma
utsträckning som Utfärdaren själv enligt denna förbindelse.
Användning och
hantering av
konfidentiell
information, mm
Utfärdaren förbinder sig att inte använda konfidentiell information för annat än Ändamålet,
exempelvis i konkurrenssyfte.
På begäran av Länia/Bjurenfors Företagsmäklare AB, är Utfärdaren skyldig att genast återlämna all
dokumenterad konfidentiell information samt härvid intyga att återlämnat material är fullständigt
och att kopior inte har kvarhållits. Om Utfärdaren avstår från att förvärva Objektet, skall återlämnandet ske utan anmodan.
Utfärdaren förbinder sig att inte utan Länia/Bjurenfors Företagsmäklare AB uttryckliga medgivande
ta kontakter med vare sig Objektet eller dess personal eller ägare och inte heller med Objektets
kunder, leverantörer, finansiärer, revisorer eller andra personer/företag som ingår i Objektets
nätverk.
Vite
Bryter Utfärdaren eller någon han svarar för mot bestämmelse enligt denna förbindelse, är han
skyldig att ersätta Länia/Bjurenfors Företagsmäklare AB och/eller Objektet eller dess ägare den
skada som de eller någon av dem orsakas på grund av sekretessbrottet. Till skada räknas även
kostnader för tvist som kan uppstå till följd av sekretessbrottet.
Denna förbindelse har upprättats i ett originalexemplar som förvaras hos Länia/Bjurenfors Företagsmäklare AB
Ort
Datum
Namnteckning
Org nr/Pers nr
Namnförtydligande
Telefonnummer
Företag
Mobilnummer
E-postadress
Telefaxnummer
Sekretessförbindelsen returneras efter underskrift. Sekretessförbindelsen kan antingen skickas med post eller scannas och mailas till
kontaktuppgifterna nedan:
Länia/Bjurenfors Företagsmäklare AB
Tel: 0708 704 775 / 08 23 06 50
E-post: [email protected]
www.lania.se
Post: Solna Torg 19, 5 tr. 171 45 Solna
Besöksadresser:
Solna Centrum. Solna Torg 19, 5tr.
Stockholm City. Birger Jarlsgatan 2, 5 tr.
Globen City, Arenavägen 41, 12tr.