Försök med proteiner 1. Enzymer i levern

Transcription

Försök med proteiner 1. Enzymer i levern
Laboration
Enzymer i levern
Enzymer är proteiner som finns i levande organismer och fungerar som biologiska katalysatorer. Exempelvis deltar de vid nedbrytningen av födan vi äter och vid replikation
av DNA, samt medverkar i vårt immunförsvar och vid nedbrytningen av gifter i levern.
Levern är kroppens
största körtel och kan
väga upp till 1,5 kg.
Ett enzym är ofta väldigt specifikt i sin aktivitet, dvs. ett visst enzym fungerar bara med
ett specifikt substrat. Enzymaktiviteten är även beroende av den omgivande miljön, t.ex.
temperatur och pH. I olämplig miljö kan proteiner denatureras och därmed inaktiveras.
I den här laborationen studerar vi vad som händer i levern när den rengör kroppen från
slaggprodukter med hjälp av enzymer som producerar nedbrytande kemikalier, så som väteperoxid.
Titta på de olika testen under rubriken ”Utförande” – och fundera över vilket resultat som
kan förväntas i varje test. Under utförandet skall du mäta och observera följande:
1. Hur kraftig reaktionen är.
2. Hur högt skummet i provrören stiger
3. Vilken/vilka faktorer som påverkar enzymaktiviteten.
Det ena provröret i varje test fungerar som referens (kontroll).
Säkerhet
Väteperoxid är frätande, kraftigt oxiderande och bör inte komma i kontakt med organiska
ämnen. Saltsyra och natriumhydroxid är frätande. Blyjoner är miljöskadliga – får ej hällas
ut i avloppet utan ska samlas i kärl för tungmetaller.
Använd skyddshandskar, laborationsrock, skyddsglasögon under hela laborationen och vid
rengöring/diskning. Se efter var nöddusch och ögondusch finns. Hela laborationen utförs
i dragskåp. Vid spill och stänk – skölj med rikligt med vatten. Vid stänk i ögonen – skölj
minst 15 minuter med ögondusch och kontakta genast läkare.
Laborationen har utarbetats av
Kemilärarnas resurscentrum, 2014.
Vux-projektet genomförs med stöd av Skolverket,
se www.bioresurs.uu.se/Vuxenwebben
Material och
kemikalier
Utförande
Droppflaska med HCl (0,1 M), droppflaska med NaOH (0,1 M), droppflaska med
Pb(NO3)2 (0,1 M) och väteperoxid (3%).
Provrörsställ, bägare (200 ml), vattenbad, skalpell och 14 små provrör.
Lever (gärna färsk).
Test 1: Utspädning
1.
2.
3.
4.
5.
Placera två provrör i en provrörshållare.
Tillsätt ca 1 cm3 väteperoxid + 1 cm3 vatten till det ena provröret.
Tillsätt ca 2 cm3 väteperoxid till det andra provröret.
Placera sedan en liten bit lever i de båda provrören.
Mät och skriv ner dina observationer.
Test 2: Blyjoner
1.
2.
3.
4.
5.
Placera två provrör i en provrörshållare.
Tillsätt ca 1 cm3 väteperoxid + 1 cm3 vatten till det ena provröret.
Tillsätt ca 1 cm3 väteperoxid + 1 cm3 blyjonlösning till det andra provröret.
Placera sedan en liten bit lever (lika stora bitar) i de båda provrören.
Mät och skriv ner dina observationer.
Test 3: Syra
1.
2.
3.
4.
5.
Placera två provrör i en provrörshållare.
Tillsätt ca 1 cm3 väteperoxid + 1 cm3 vatten till det ena provröret.
Tillsätt ca 1 cm3 väteperoxid + 1 cm3 saltsyra till det andra provröret.
Placera sedan en liten bit lever i de båda provrören.
Mät och skriv ner dina observationer.
Test 4: Bas
1.
2.
3.
4.
5.
Placera två provrör i en provrörshållare.
Tillsätt ca 1 cm3 väteperoxid + 1 cm3 vatten till det ena provröret.
Tillsätt ca 1 cm3 väteperoxid + 1 cm3 natriumhydroxid till det andra provröret.
Placera sedan en liten bit lever i de båda provrören.
Mät och skriv ner dina observationer.
Test 5: Värme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Placera en bit lever i en bägare med lite vatten.
Placera sedan bägaren i ett kokande vattenbad i ca 10 min.
Placera två provrör i en provrörshållare.
Tillsätt ca 2 cm3 väteperoxid till båda provrören.
Tillsätt en bit obehandlad lever till det ena provröret och en bit kokt lever till det andra provröret.
Mät och skriv ner dina observationer.
Laborationen har utarbetats av
Kemilärarnas resurscentrum, 2014.
Vux-projektet genomförs med stöd av Skolverket,
se www.bioresurs.uu.se/Vuxenwebben
Test 6: Kyla
1.
2.
3.
4.
Resultat och
utvärdering
Begrepp att känna
till efter genomförd laboration
Placera två provrör i en provrörshållare.
Tillsätt ca 2 cm3 väteperoxid till båda provrören.
Tillsätt en bit obehandlad lever till det ena provröret och en bit frusen lever till det andra provröret.
Mät och skriv ner dina observationer.
Analysera resultatet från varje delförsök. Stämde dina teorier och tankar som du hade
innan försöket? Oavsett resultat – tolka och förklara vad som hänt. Varför är tror du att ni
skulle testa just dessa kemikalier och förhållanden (pH och temperatur)? Vilken betydelse
har resultaten för din egen kropp? Vad händer om levern blir förstörd, t.ex. vid kraftigt
alkoholmissbruk?
•
•
•
•
•
•
•
•
Leverns uppgift i kroppen
Enzym
Aktivt site och substrat
Katalysatorer
Enzymers specificitet
Proteiners känslighet för yttre förhållanden
Denaturering
Vilka faktorer som påverkar enzymernas aktivitet
Laborationen har utarbetats av
Kemilärarnas resurscentrum, 2014.
Vux-projektet genomförs med stöd av Skolverket,
se www.bioresurs.uu.se/Vuxenwebben