Verksamhetsberättelse Trouvilleföreningen Ordföranden Det

Comments

Transcription

Verksamhetsberättelse Trouvilleföreningen Ordföranden Det
Verksamhetsberättelse Trouvilleföreningen
Ordföranden
Det gångna året har för styrelsens del präglats mycket av bryggfrågan. Styrelsen har arbetat
intensivt med denna fråga och även tagit hjälp av medlemmar utanför styrelsen. Vi har även
haft en grundtanke i att skapa en bättre gemenskap i Trouville genom att ha gemensamma
städdagar, skogsvård, café mm.
Förslag om att förändra föreningens formella status till samfällighet kommer att presenteras
på årsmötet.
Vägar och vatten
Det kommunala VA-systemet är i drift för nästan alla fastigheter och verkar fungera i stort.
Viss skötsel av avloppssystemet, sumpen, under vintern behövs. En presentation på detta
gjordes på årsmötet 2014.
Vissa vägar som blev hårt belastade och slitna i samband med byggprojekten har nu åtgärdas.
Vägarna får anses vara i gott skick numera.
Under städdagen nu i maj tog vi med gemensamma krafter bort det mesta av de gamla
vattenledningsrören rören som fanns utefter vägarna.
Bryggorna
Bryggorna har klarat vintern utan skador och bojarna är åter i vattnet.
Rampen för Tärnan har rivits och ersatts av en tillfällig lägre ramp då nya Tärnan är avsevärt
lägre i fronten.
Under städdagen i maj så slängdes tre båtar samt en avsevärd mängd skrot. Då det var stor
uppslutning var det även möjligt att flytta flera båtar som sällan används till den bakersta
raden och bort från Zetterbergs tomt. Vi har ytterligare några båtar som skall slängas vid nästa
städdag.
Mindre renoveringsjobb har gjorts på bryggorna. I övrigt avvaktar vi beslut om långsiktig
strategi.
Detta år är det ytterligare några som köpt större båt. Det är nu stor brist på platser för större
båtar. Detta samtidigt som det oftast är många lediga platser då en del platser endast används
en kortare tid eller inte alls under en säsong.
Tre arbetsgrupper med deltagare både inom och utom styrelsen har varit med om att ta fram
underlag för finansiering och åtgärder för bryggorna.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är god, men bryggorna kommer att kräva stora investeringar framöver
varför styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2016.
Kassan var 168 050 kr december 2014 och beräknas vara 142 250 kr december 2015.
Resultatet för 2014 är -70 020 kr vilket skall jämföras med prognostiserat resultat -40 350 kr.
Avvikelsen, cirka 30 000 kr, beror huvudsakligen på oförutsett underhåll av tvättstuga, ej
prognostiserad kostnad för hjärtstartare samt återföring av skuld sommarvatten.
Prognos 2015 och budget 2016 är baserad ”normal ” drift, vilket innebär att kostnader måste
revideras efter beslut om investeringar i nya/renoverade bryggor
Skogen
På årsmötet 2013 togs ett beslut om att tillsammans med Skogsstyrelsen utföra en inventering
av föreningens skog på ca 2 hektar. Fältbesöket utfördes den 30 maj 2014 av Skogskonsulent
Staffan Dackman och föreningens skogsansvarige Peter Bratt.
Regelverket kring fällning och underhåll av föreningens skog kommer att ses över med
hänsyn till de rekommendationer vi har fått från skogsstyrelsens skogskonsulent.
Med rapporten som underlag har skogsansvarig upprättat en underhållsplan för föreningens
skog i Trouville.
Under hösten 2014 har röjning och avverkning skett enligt underhållsplanen i föreningens regi
i området vid gamla tvättstugan. Dock bör alla tänka på att det snabbt växer igen och att vi
måste underhålla genom att kvista och röja, så att vi kan få njuta av en glimt från havet och att
vi får en vacker skog. Längs vägarna ska vi sträva efter att hålla en ca 2 - 3 meter bred zon
fria från träd och buskar.
Några medlemmar har under året framfört önskemål om fällning eller gallring på
allmänningar/föreningens mark intill sina fastigheter. Skogsansvarig har tagit ställning till
detta i de enskilda fallen och beviljat några och nekat andra.
Skogsansvarig dokumenterar vilka träd på allmänningar som medgivits fällning.
Våra regler för trädfällning finns på föreningens hemsida- www.trouville.se
under rubriken Regler.
Sopor
Sophanteringen i Trouville har varit och är ett problem. Mängden hushållssopor ökar
kontinuerligt och på grund av detta har Värmdökommun utökat antalet tömningar sedan
februari 2013.
Enligt vårt avtal med kommunen ska entreprenören hämta hushållssopor 2ggr/vecka under
högsäsong. Under lågsäsong vecka 46-14 kommer tillsyn ske vid tre tillfällen- jul/nyår och
påsk som innebär tömning av sopkärl vid behov. Båda sopskjulen kommer att vara öppna
under hela året
Byggnader
Trouvilleföreningen har två gemensamma byggnader, Gamla Tvättstugan samt Bryggboden.
Ett arbete med att inspektera byggnaderna påbörjades under sommaren då vi runt
midsommartid fann myr bon samt läckage i taket på Gamla Tvättstugan som krävde
omedelbara åtgärder. Besiktning och underhåll kommer att fortsätta under 2015 så att vi
underhåller de byggnader vi har.
Under året har vi även städat upp runt Gamla Tvättstugan samt vid Bryggboden då mycket
gammalt skräp lagts där under lång tid. Detta har gjorts i samband med höstens städdag samt
även under denna vår (2015).
I maj förvandlades den Gamla Tvättstugan till ett café som drevs av Ankaret i byn under
sommarhalvåret. Denna verksamhet var under en försöksperiod och syftet var att skapa en
mötesplats för oss Trouvillebor. Som tidigare informerats så kommer ingen verksamhet att
äga rum i den Gamla Tvättstugan under 2015.
Alexanderudden
På grund av mycket ris har eldning skett vid flera tillfällen på Alexanderudden sedan 1
oktober 2014 (starten på perioden för att lägga ris på Alexanderudden). ”Rishanteringen” på
Alexanderudden bedöms överlag ha fungerat väl. Det är dock viktigt att datumen 1 okt-1 april
för att lägga ris på Alexander följs samt att inte större trädstockar än 15 cm i diameter läggs
på Alexanderudden (större trädstammar tar lång tid att elda upp). Detta för att eldning ska
kunna genomföras innan eldningssäsongen upphör samt att det ska se snyggt ut kring
Alexanderudden under sommarhalvåret. Se reglerna för Alexanderudden på www.trouville.se
Hjärtstartaren
Hjärtstartare, av samma modell som Seglarhotellet och Värdshuset, är uppsatt vid f.d.
tvättstugan.