VT -15 (KAU

Transcription

VT -15 (KAU
LPASU4 Våren 2015
Antal svar: 9
Kursplan och måluppfyllelse
Kursens mål har uppfyllts
Kursens mål har uppfyllts
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal svar
4 (50,0%)
4 (50,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
8 (100,0%)
Kursens innehåll har motsvarat mina förväntningar
Kursens innehåll har motsvarat mina förväntningar
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal svar
4 (44,4%)
5 (55,6%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9 (100,0%)
Jag har fått tillräcklig information om kursplan och kursupplägg
Jag har fått tillräcklig information om kursplan och
kursupplägg
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal
svar
4
(44,4%)
3
(33,3%)
1
(11,1%)
1
(11,1%)
0 (0,0%)
9
(100,0%)
Jag vet vilka krav som gällt för kursmomenten
Jag vet vilka krav som gällt för kursmomenten
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal svar
4 (44,4%)
3 (33,3%)
2 (22,2%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9 (100,0%)
Kursinnehållet har varit relevant för mitt kommande yrke
Kursinnehållet har varit relevant för mitt kommande
yrke
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal
svar
7 (87,5%)
0 (0,0%)
1 (12,5%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
8
(100,0%)
Adminstration och kursuppläggning
Administrationen kring kursen fungerade väl
Administrationen kring kursen fungerade väl
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal svar
4 (44,4%)
3 (33,3%)
1 (11,1%)
1 (11,1%)
0 (0,0%)
9 (100,0%)
Schemats uppläggning var väl genomtänkt
Schemats uppläggning var väl genomtänkt
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal svar
2 (25,0%)
4 (50,0%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)
0 (0,0%)
8 (100,0%)
Jag fick god information av kursledare och lärare
Jag fick god information av kursledare och lärare
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal svar
3 (37,5%)
2 (25,0%)
3 (37,5%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
8 (100,0%)
Variation av arbets- och undervisningsformer i kursen har varit bra
Variation av arbets- och undervisningsformer i
kursen har varit bra
Antal
svar
5
(55,6%)
4
(44,4%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9
(100,0%)
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Arbetsinsats
Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt
ner på kursen?
40 timmar eller mer
30-40 timmar
20-30 timmar
Mindre än 20 timmar
Summa
Antal
svar
0 (0,0%)
0 (0,0%)
6
(66,7%)
3
(33,3%)
9
(100,0%)
Samverkan inom kursen
Samarbetet mellan lärare i kursen har fungerat bra
Samarbetet mellan lärare i kursen har fungerat bra
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal svar
3 (33,3%)
5 (55,6%)
1 (11,1%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9 (100,0%)
Lärarna har kompletterat varandra i kursen
Lärarna har kompletterat varandra i kursen
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal svar
4 (44,4%)
3 (33,3%)
1 (11,1%)
0 (0,0%)
1 (11,1%)
9 (100,0%)
Som student har jag haft möjlighet till inflytande över genomförandet av kursen
Som student har jag haft möjlighet till inflytande över
genomförandet av kursen
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal
svar
0 (0,0%)
2
(22,2%)
6
(66,7%)
1
(11,1%)
0 (0,0%)
9
(100,0%)
Lärarna har funnits tillgängliga för handledning vid behov
Lärarna har funnits tillgängliga för handledning vid
behov
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal
svar
3 (33,3%)
2 (22,2%)
4 (44,4%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9
(100,0%)
Under din lärarutbildningstid ska du ha kommit i kontakt med olika perspektiv på
mångfald. Vilka av följande delperspektiv av mångfald har belysts i denna kurs?
Under din lärarutbildningstid ska du ha kommit i
kontakt med olika perspektiv på mångfald. Vilka av
följande delperspektiv av mångfald har belysts i
denna kurs?
genus
etnicitet
socialt ursprung
sexuell läggning
funktionshinder
Summa
Antal
svar
2
(22,2%)
2
(22,2%)
1
(11,1%)
1
(11,1%)
9
(100,0%)
15
(166,7%)
Kursens litteratur
Kurslitteraturen har varit relevant i förhållande till kursmålen
Kurslitteraturen har varit relevant i förhållande till
kursmålen
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal
svar
5
(55,6%)
2
(22,2%)
2
(22,2%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9
(100,0%)
Kurslitteraturen har varit begriplig
Kurslitteraturen har varit begriplig
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal svar
6 (66,7%)
2 (22,2%)
1 (11,1%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9 (100,0%)
Innehållet i kurslitteraturen har varit relevant för mitt kommande yrke
Innehållet i kurslitteraturen har varit relevant för mitt
kommande yrke
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal
svar
5
(55,6%)
3
(33,3%)
1
(11,1%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9
(100,0%)
Kurslitteraturen har behandlats på ett bra sätt i kursen
Kurslitteraturen har behandlats på ett bra sätt i
kursen
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal
svar
4 (44,4%)
4 (44,4%)
1 (11,1%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9
(100,0%)
Kurslitteraturen har berört aktuell forskning
Kurslitteraturen har berört aktuell forskning
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal svar
4 (44,4%)
3 (33,3%)
2 (22,2%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9 (100,0%)
Kurslitteraturen har omfattat vetenskapliga rapporter
Kurslitteraturen har omfattat vetenskapliga
rapporter
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal
svar
6 (66,7%)
3 (33,3%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9
(100,0%)
Kurslitteratur på annat språk än svenska har förekommit
Kurslitteratur på annat språk än svenska har
förekommit
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal
svar
7 (77,8%)
2 (22,2%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9
(100,0%)
Kursens arbetsformer
Undervisningen har varit väl avvägd mot kursens mål
Undervisningen har varit väl avvägd mot kursens
mål
I hela kursen
Ofta
Vid några tillfällen
Vid enstaka tillfälle
Vet inte
Summa
Antal
svar
3 (33,3%)
6 (66,7%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9
(100,0%)
Undervisningen har omfattat aktuell relevant forskning
Undervisningen har omfattat aktuell relevant
forskning
I hela kursen
Ofta
Vid några tillfällen
Vid enstaka tillfälle
Vet inte
Summa
Antal
svar
3 (33,3%)
6 (66,7%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9
(100,0%)
Arbetsformerna har underlättat mitt lärande
Arbetsformerna har underlättat mitt lärande
I hela kursen
Ofta
Vid några tillfällen
Vid enstaka tillfälle
Vet inte
Summa
Antal svar
2 (22,2%)
7 (77,8%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9 (100,0%)
Vi studenter har fått arbeta tillsammans i kursen
Vi studenter har fått arbeta tillsammans i kursen
I hela kursen
Ofta
Vid några tillfällen
Vid enstaka tillfälle
Vet inte
Summa
Antal svar
2 (22,2%)
4 (44,4%)
3 (33,3%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9 (100,0%)
Kursens examination
Examinationen var ett lärtillfälle för mig
Examinationen var ett lärtillfälle för mig
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer elvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal svar
5 (55,6%)
4 (44,4%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9 (100,0%)
Examinationsformen garanterade likvärdig bedömning för alla studenter i kursen
Examinationsformen garanterade likvärdig
bedömning för alla studenter i kursen
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer elvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal
svar
1
(11,1%)
3
(33,3%)
3
(33,3%)
0 (0,0%)
2
(22,2%)
9
(100,0%)
Examinationen garanterade en individuell bedömning
Examinationen garanterade en individuell
bedömning
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer elvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Antal
svar
3 (33,3%)
6 (66,7%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9
(100,0%)
Jag visste vilka kriterier som gällde för att bli godkänd på kursen
Jag visste vilka kriterier som gällde för att bli
godkänd på kursen
Antal
svar
3
(33,3%)
4
(44,4%)
2
(22,2%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9
(100,0%)
Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer elvis
Instämmer inte alls
Vet inte
Summa
Kravnivå
Kravnivån på kursen har varit
För hög
Lagom
För låg
Vet inte
Summa
Antal svar
0 (0,0%)
9 (100,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9 (100,0%)
Kursen som helhet
Jag har utvecklat mitt kritiska tänkande
Jag har utvecklat mitt kritiska tänkande
Ja, mycket
Delvis
Något
Inte alls
Vet inte
Summa
Antal svar
6 (66,7%)
3 (33,3%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9 (100,0%)
Jag har erövrat fördjupade teoretiska kunskaper
Jag har erövrat fördjupade teoretiska kunskaper
Ja, mycket
Delvis
Något
Inte alls
Vet inte
Summa
Antal svar
5 (62,5%)
3 (37,5%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
8 (100,0%)
Jag har fått ökad kompetens för mitt kommande yrke
Jag har fått ökad kompetens för mitt kommande
yrke
Ja, mycket
Delvis
Något
Inte alls
Vet inte
Summa
Antal
svar
8 (88,9%)
1 (11,1%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
9
(100,0%)
Övriga synpunkter och kommentarer
Övriga synpunkter och kommentarer
Kursdokumentets beskrivning av uppgifterna har varit svårtolkade i vissa uppgifter. Det har varit många inlämnings uppgifter och uppgifternas
inlämningsdag ligger nära varandra i datum, vilket har varit stressande (vid termin slut har vi även mycket arbetsuppgifter i våra klasser).En
önskan är att alla som läser inom lärarlyftet fick bättre/lika förutsättningar från arbetsgivare att studera med inläsningstid mm.
Det som jag upplevde som negativt var under den del där vi skulle göra en didaktiskt fördjupning inom ett valfritt område. Jag upplevde att den
feedback man fick under det seminariet av den handledaren inte räckte för den handledare som sedan skulle examinera. Skulle varit bättre om
det varit samma handledare vid båda tillfällen.
Den sista examinationen som skulle lämnas in så upplevde jag att jag förstod vad som skulle vara med i innehållet från kursdokumentet, men
det visade sig att handledaren tyckte att jag skulle ha med en blankett från skolverket där det stod att eleven inte behöver åtgärdsprogram. Det
tyckte jag kunde stått med tydligt i kursdokumentet.