Mall för brev - Tierps kommun

Transcription

Mall för brev - Tierps kommun
TIERPS
Dokumentnamn
KOMMUN
Datum
Diarienummer
2015-10-26
Adress
Förslag till behandling av
Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren
2015-2017 vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 3
november kl 13.00
A
Allmänpolitisk debatt
S, C, SD, M, MP, V, FP, KD
B
Plan för kommunens ekonomi och verksamhet Beslut fattas om budgetjusteringar och därmed förslag till
resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget,
investeringsbudget och flerårsplan
C
Övriga yrkanden
som har karaktären av uppdrag till kommunstyrelsen. Det
gäller också sådana frågor som inte kan ställas mot något
särskilt förslag i kommunstyrelsens underlag.
Vi påminner om att talartiden för gruppledare i inledningsanförande vid
allmänpolitisk debatt begränsas till 10 minuter samt att talartiden vid
debattinlägg är 5 minuter.
Det är önskvärt att den som avser att ställa yrkanden i första hand e-postar
dessa till [email protected] (skriv "yrkande fullmäktige" i
ärenderaden, använd helst Word- eller Excelformat) eller lämnar dessa till
enheten för processtöd senast den 3 november kl. 10.00.
Susanne Ahlman
sekreterare
Gemensam service
Enheten för processtöd
815 80 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7
Telefon: 0293-21 80 00 Fax: 0293-143 69
Handläggare
Helena Broberg
Chef Processtöd
Telefon: 0293 - 21 86 17
E-post: [email protected]