GUIDE FÖR TIERP

Transcription

GUIDE FÖR TIERP
GUIDE FÖR TIERP
Här kan du få hjälp om du mår
psykiskt dåligt –
öppenvård, slutenvård, träffpunkter, boende,
rehabilitering och föreningar i Tierp
ARBETSREHABILITERING OCH
STUDIER .............................................. 23
HÄR KAN DU FÅ HJÄLP ..................... 3
PSYKIATRISK VÅRD I
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN ....... 4
STUDIESTÖD ........................................ 23
ARBETSMARKNADSENHETEN .............. 23
KRETSLOPPSSERVICE .......................... 24
STÖD FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN ... 24
STÖD FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN ...... 26
ÖPPENVÅRD........................................... 4
AKUT VÅRD ........................................... 5
PSYKIATRISKA MOTTAGNINGAR VID
AKADEMISKA SJUKHUSET ...................... 5
PSYKIATRISK SLUTENVÅRD ................... 8
BEROENDEPSYKIATRI .......................... 10
BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI ......... 11
UNGDOMSHÄLSAN I UPPSALA ............. 13
BRUKARORGANISATIONER OCH
FÖRENINGAR ..................................... 28
RIKSFÖRBUNDET ATTENTION .............. 28
RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH
MENTAL HÄLSA .................................. 28
SCHIZOFRENIFÖRBUNDET .................... 29
FÖRENINGEN BALANS ......................... 29
SVENSKA OCD-FÖRBUNDET ANANKE . 29
FRISK OCH FRI - RIKSFÖRENINGEN MOT
ÄTSTÖRNINGAR ................................... 30
ÅNGESTSYNDROMSÄLLSKAPET ........... 30
AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET .. 31
HANDIKAPPFÖRBUNDEN...................... 31
DEMENSFÖRBUNDET ........................... 31
ANONYMA ALKOHOLISTER ................. 32
RFHL - RIKSFÖRBUNDET FÖR HJÄLP
NARKOTIKA- OCH
LÄKEMEDELSBEROENDE ...................... 32
ANONYMA NARKOMANER................... 32
KOMMUNALA
STÖDVERKSAMHETER .................... 14
MYNDIGHETSUTÖVNING ...................... 14
BOENDESTÖD ...................................... 14
KONTAKTPERSON ................................ 15
TRÄFFPUNKT SKUTAN ......................... 15
PERSONLIGT OMBUD ............................ 15
BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING ...... 16
EGNA MEDEL ....................................... 16
EKONOMISKT BISTÅND ........................ 17
BOSTADSSOCIALT KONTRAKT.............. 17
VÅRD I FAMILJEHEM OCH I HEM FÖR
VÅRD ELLER BOENDE ........................... 18
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE ......... 18
STÖDINSATSER ENLIGT LSS ................. 19
ÖPPNA INSATSER MISSBRUK ............... 19
FAMILJECENTRALEN ............................ 20
FAMILJESTÖD ...................................... 20
FÖRÄLDRASTÖD I HEMMET .................. 20
FAMILJERÅDGIVNING .......................... 21
ELEVVÅRDSTEAM ................................ 21
TRAPPAN ............................................. 21
SNORKEL ............................................. 22
2
I första hand kan man vända sig till sin
husläkare för lättare psykiska besvär som
nedstämdhet, sömnsvårigheter eller oro.
Därifrån kan man få en remiss till vidare
utredning och behandling.
Här kan du få hjälp om du
mår psykisk dåligtöppenvård, slutenvård,
träffpunkt, boenden,
rehabilitering och föreningar
i Tierp
Om situationen är akut kan man vända sig
till den psykiatriska akutmottagningen
som har öppet dygnet runt, sju dagar i
veckan. För barn och ungdomar finns en
egen psykiatrisk akutmottagning.
Det är vanligt med psykisk ohälsa. Mer
än var fjärde person drabbas någon gång
i sitt liv av psykisk ohälsa som gör att
man behöver stöd av andra. De flesta
pratar med släkt och vänner när de får oro
eller ångest. Ofta kan det räcka för att
komma till rätta med problemen. Men
ibland räcker det inte. Människor med
psykiska besvär har rätt till vård, stöd och
service. För många är den hjälp de kan få
av husläkaren tillräcklig, medan andra
kan behöva få hjälp från den specialiserade psykiatrin.
Telefonjourer
Det finns flera telefonjourer som du kan ringa
till om du behöver samtalsstöd:
Nationella hjälplinjen, alla dagar 13:00-22:00.
Telefon: 020-22 00 60
Jourhavande medmänniska, alla dagar 21:0006:00. Telefon: 08-702 16 80
Jourhavande präst, alla dagar 21:00-06:00.
Telefon: 112
Nedstämdhet, ångest, psykotiska symtom
eller andra psykiska besvär kan förbättras
med mediciner och/eller samtalsstöd.
Mycket stöd och hjälp finns att få, både
för akut lindring och för rehabilitering
efter långvariga besvär. Stödet ska omfatta de livsområden där den enskilde
behöver och vill ha stöd.
Diakonins hus, måndagar – torsdagar 10:0013:00. Telefon: 018-430 38 08
Jourhavande kompis (för dig under 25 år),
måndagar – fredagar 18.00-22.00, lördagarsöndagar 14.00-18.00. Telefon: 020-22 24 44
BRIS - Barnens hjälptelefon (för dig upp till
18 år), alla dagar utom onsdagar 14.00-21.00,
onsdagar 17.00-21.00. Telefon: 116 111
Här följer en beskrivning av de resurser
som finns inom öppenvård, slutenvård,
inom kommunal stödverksamhet, vid
folkhögskolor, genom Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och genom telefonjourer och föreningar som kan erbjuda
hjälp och stöd.
Kvinnofridslinjen (för dig som upplevt hot,
våld, övergrepp), alla dagar, dygnet runt.
Telefon: 020-50 50 50
3
Psykiatrisk vård i
Landstinget i Uppsala län
Vårdcentraler inom Tierps kommun
Tierps vårdcentral
Liljevägen 2, Tierp
Telefon: 0293-202 00
Mer än var fjärde person drabbas någon
gång i livet av besvär som gör att man
behöver psykiatrisk hjälp.
Brukshälsan i Uppland AB
Bruksplan, Söderfors
Telefon: 0293-175 70
Öppenvård
Cosmos
Dragarbrunnsgatan 70A, Uppsala
Telefon: 018-611 89 17
Cosmos vänder sig till asylsökande och
nyanlända i Uppsala län
I första hand kan du som vuxen få hjälp
på din vårdcentral för hjälp med lättare
psykiska besvär som sömnsvårigheter,
ångest eller nedstämdhet. Förutom att
landstinget ger psykiatrisk vård, kan du
också söka vård hos ett privat vårdföretag
som landstinget har avtal med. Du
behöver ingen remiss.
Specialistöppenvårdsmottagning
inom Tierps kommun
HÄTÖ Närpsykiatri
Liljevägen 2, Tierp
0293-203 80
Personer som har svåra psykiska besvär
eller sjukdomar kan få specialiserad
psykiatrisk vård på Akademiska sjukhuset
i Uppsala. Där kan du få dina besvär
utredda, få behandling och rehabilitering.
Det finns också en psykiatrisk mottagning
i Tierp som är specialistmottagning för
människor med svårare depressioner och/
eller maniska tillstånd eller ångestproblematik. Vid den psykiatriska mottagningen erbjuds utredning, bedömning,
diagnostik och behandling av social fobi,
panikångest, generell ångest, tvångssyndrom, posttraumatiskt stress syndrom,
depression, bipolär sjukdom samt
ätstörningar. Stödsamtal, KBT (kognitiv
beteendeterapi), DBT (dialektisk
beteendeterapi) och psykodynamisk terapi
kan erbjudas vid behov. Gruppbehandling
erbjuds vid panikångest och OCD.
4
Akut vård
Psykiatriska mottagningar vid
Akademiska sjukhuset
Behöver du akut hjälp från sjukvården ska
du vända dig till en akutmottagning.
Akutmottagning med allmän inriktning
finns på Tierps akutmottagning och vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det
finns även en psykiatrisk akutmottagning
för vuxna vid Akademiska sjukhuset i
Uppsala dit du kan vända dig för akut
psykiatriskt omhändertagande. De
åtgärder som erbjuds vid akutmottagningen är ett akutbesök hos en
behandlare. Läkarna skriver även
remisser för till exempel uppföljning
inom den psykiatriska öppenvården, till
husläkare, företagshälsovård eller
Studenthälsan eller hänvisar vidare till
familjerådgivning eller socialtjänst.
Inom den specialiserade psykiatrin på
Akademiska sjukhuset utreder, behandlar
och rehabiliterar vården personer med
svåra psykiska besvär och sjukdomar.
Olika mottagningar är specialiserade på
olika områden.
Affektiv mottagning 2 och 3
Affektiv mottagning 2 och 3 bedriver
verksamhet för dig över 25 år. Mottagningarna har ett särskilt uppdrag vad
gäller specialistpsykiatrisk utredning,
diagnostik och behandling av personer
med svår affektiv och/eller svår ångestsjukdom. Mottagningarna utreder och
behandlar också till viss del neuropsykiatriska störningar, i första hand hos
de personer som har sin kontakt på den
affektiva mottagningen. Till mottagningarna kommer du via remiss eller
egenanmälan.
Om du redan har kontakt med en öppenvårdsmottagning kan du bli hänvisad dit
för en akut tid.
I anslutning till akutmottagningen finns
möjlighet till övernattning något eller
några dygn för observation. Efter
bedömning av läkare finns även möjlighet
till inläggning på en psykiatrisk vårdavdelning.
Affektiva behandlingsenheten
Affektiva behandlingsenhetens
behandlingsprogram vänder sig till dig
mellan 25 - 65 år med medelsvår eller
svår depression eller bipolär sjukdom.
Behandlingsprogrammet är ett
komplement till annan medicinsk
behandling och syftar till ökad kunskap
om depression och bipolär sjukdom samt
att utveckla förmågan att hantera olika
livssituationer. Behandling ges i grupp
och pågår i 10 veckor på heltid. Den
baseras på kognitiv beteendeterapi,
psykoedukation, fysiska aktiviteter samt
förberedelse inför arbetslivsinriktad
rehabilitering. Till mottagningen kommer
du via remiss från husläkare eller
psykiatrisk mottagning.
Akutmottagningar
Akutmottagningen vid Akademiska
sjukhuset, ingång 60
Telefon: 018-611 00 00
Tierps akutmottagning, Bergsgatan 1, Tierp
Telefon: 0293-202 50
Akutmottagningen för vuxenpsykiatri vid
Akademiska sjukhuset, ingång 12
Telefon: 018-611 25 00
5
med fokus på överdrivet kontrollbehov.
Programmet pågår under 16 veckor och
kan kombineras med behandling på vårdavdelning för personer som är i ett
somatiskt dåligt tillstånd. Till mottagningen kommer du efter kontakt med
Affektiv mottagning 2 eller 3.
DBT-enheten för vuxna
DBT-enheten för vuxna erbjuder dialektisk beteendeterapi för dig med
emotionellt instabil personlighetsstörning
och borderline personlighetsstörning.
DBT syftar till att hjälpa personer att
förbättra sina färdigheter att hantera
starka känslomässiga reaktioner och på så
sätt hantera starka destruktiva impulser.
Behandlingen inkluderar färdighetsträning i grupp och individuella samtal
som pågår under ett års tid i vanlig öppenvård eller under 16 veckor i den mer
intensiva formen "förstärkt öppenvård"
där personerna kommer 4 dagar i veckan
till enheten (2,5-3,5 timmar per dag). Till
mottagningen kommer du efter kontakt
med Affektiv mottagning 2 eller 3.
Äldrepsykiatriska mottagningen med
mobila teamet
Äldrepsykiatriska mottagningen och
mobila teamet är en länsövergripande
specialistinstans för utredning, diagnostik,
behandling och vårdnivåbedömning av
äldre personer i psykiatrisk öppenvård.
Målgruppen är äldre psykiskt sjuka
personer med symtom relaterade till
åldrandet, främst affektiva och psykotiska
symtom, oftast samtidigt med varierande
grad av kognitiv svikt. Dessutom ansvarar
öppenvården för utredning, diagnostik
och behandling samt vårdnivåbedömning
av ett mindre antal dementa personer med
svåra psykiatriska symtom. Inom den
äldrepsykiatriska vården bedrivs också
rehabilitering som innebär åtgärder mot
funktionsnedsättningar till följd av en
komplicerad psykiatrisk symtombild i
samband med åldrande, ofta i kombination med kognitiv svikt och som inte
enbart kan påverkas eller hävas av
medicinska behandlingsåtgärder.
Neuropsykiatriska mottagningen för
vuxna
Neuropsykiatriska mottagningen för
vuxna utreder och diagnostiserar misstänkta neuropsykiatriska tillstånd såsom
ADHD, autism, Asperger och Tourette.
Utredningsgången är standardiserad och
omfattar en noggrann kartläggning av
symtom i vuxen ålder och barndom,
funktionsbedömning, psykiatrisk
diagnostik samt somatisk undersökning
inklusive provtagning.
Ätstörningsenheten för vuxna
Ätstörningsenheten erbjuder behandling
för personer med anorexi och bulimi samt
UNS (ospecificerad ätstörning). Enheten
erbjuder främst gruppbehandling för
personer med bulimi och UNS samt
dagsjukvård där personer kommer
dagligen 8.30–15.00 till enheten för att få
ett intensivt stöd även i samband med
måltider under 9-12 veckor. Personer med
anorexi erbjuds dialektisk beteendeterapi
Insatser av äldrepsykiatriska mottagningen och mobila teamet sker i
personernas hem, på särskilda boenden,
på mottagningar eller på vårdavdelning.
Detta innebär även konsultationer,
handledning och pedagogiska insatser till
vårdgrannar.
Till mottagningen kommer du via remiss
eller egenanmälan.
6
Enheten för transkulturell psykiatri
Enheten för transkulturell psykiatri är en
öppenvårdsmottagning som tar emot
flyktingar och invandrare över 18 år.
Mottagningen erbjuder utredning och
bedömning av personers psykiatriska och
psykologiska besvär samt psykosociala
situation, migrations- och integrationsprocess. Mottagningen erbjuder även
traumafokuserade behandlingar med
exponering, mindfulness, drama och
narrativ metodik, gruppbehandlingar med
fokus på trauma och migrationsstress,
psykoedukativa insatser i grupp som en
del i invandrarnas introduktionsprogram,
hälsofrämjande insatser i grupp, handledning, nätverksarbete och casemanagementmetodik samt medicinering
med psykofarmaka vid behov.
Psykiatriska mottagningar på
Akademiska sjukhuset
Affektiv mottagning 2 och 3, Akademiska
sjukhuset, Ingång 10
Telefon: 018-611 86 70
Affektiva behandlingsenheten, Akademiska
sjukhuset, Ingång 10
Telefon: 018-611 21 01
DBT-enheten för vuxna, Akademiska
sjukhuset, Ingång 10
Telefon: 018-611 52 68
Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna,
Akademiska sjukhuset, Ingång 10
Telefon: 018-611 23 66
Ätstörningsenheten för vuxna, Akademiska
sjukhuset, Ingång 10
Telefon: 018-611 52 68
Äldrepsykiatriska mottagningen/mobila
teamet, Kronparksgården, Eva Lagervalls
väg 1, Uppsala
Telefon: 018-611 23 05
Till mottagningen kommer du via remiss.
Enheten för transkulturell psykiatri,
Svartbäcksgatan 52 A, Uppsala
Telefon: 018-611 37 54
7
Avdelningen bemannas av sjuksköterskor,
skötare, läkare, kuratorer och psykologer.
Behandlingen varierar utifrån individuella
behov och kan innefatta till exempel
samtalsstöd, medicinering, måltidsstöd
och kuratorsinsatser.
Psykiatrisk slutenvård
Psykiatriavdelning 1
Psykiatriavdelning 1 är en specialiserad
avdelning som erbjuder akut och planerad
heldygnsvård till dig från 18 år med
psykos. På avdelningen utreds och
behandlas psykos, schizofreni och schizoaffektiva tillstånd. Här arbetar team med
läkare, sjuksköterskor, skötare och
kurator där varje person har tillgång till
medicinsk vård, omvårdnad och psykosociala insatser utifrån sitt behov. Arbetet
sker i nära samverkan med öppenvårdsmottagningar, mellanvårdsavdelning,
närstående, kommun med flera.
Där behov finns kan ibland även andra
vårdgivare, kommun och socialtjänst
involveras för gemensam vårdplanering.
Patienter på avdelning 3a och 3b tilldelas
två kontaktpersoner som kan erbjuda
stödsamtal samt att vid behov vara ett
stöd i kontakten med till exempel öppenvård, kommun, socialtjänst och anhöriga.
Anhöriga eller andra närstående är välkomna att var delaktiga i planeringen om
så önskas. Anhöriga och närstående kan
även erbjudas stödsamtal för egen del
med kurator eller annan personal. Särskilt
minderåriga barn kan behöva samtal och
information om förälderns sjukdom.
Psykiatriavdelning 2
Psykiatriavdelning 2 är en specialiserad
avdelning som erbjuder utredning,
diagnostisering, behandling och vårdnivåbedömning av personer med huvudsakligen affektiva sjukdomar relaterade
till åldrandet och ofta förekommande
suicidalitet samt i vissa fall kognitivt
sviktande funktioner. Dessutom är många
av dessa personer multisjuka.
Avdelningen har 12 platser.
Psykiatriavdelning 3
På vårdavdelning 3a och 3b bedrivs heldygnsvård för dig över 18 år. Inläggning
sker antingen via psykiatriska akutmottagningen eller i vissa fall via öppenvården. Avdelningen har sammanlagt 23
vårdplatser, varav platserna på 3a är
inriktade mot vård för emotionell instabil
personlighetsstörning och 3b är inriktade
mot bipolär sjukdom. På 3b finns även
fyra platser avsedda för personer med ätproblematik.
8
Psykiatriavdelning 4
Psykiatriavdelning 4 består av 23 vårdplatser fördelade på två avdelningar. Vid
avdelningarna ges behandling för alkohol,
narkotika- och läkemedelsabstinens.
Avdelningarna har även vårdplatser för
affektiva sjukdomar med i första hand
beroendeproblematik och platser för läkemedelsassisterad behandling av smärtoch opiatproblematik.
Slutenvårdsavdelningar
Psykiatriavdelning 1, Akademiska sjuhuset,
Ingång 10
Telefon: 018-611 52 35
Psykiatriavdelning 2, Akademiska sjukhuset,
Ingång 10
Telefon: 018-611 23 36
Psykiatriavdelning 3, Akademiska sjukhuset,
Ingång 10
Telefon: 018-611 52 52
Inläggning sker antingen via psykiatriska
akutmottagningen eller via beroendemedicinska-/laromottagningen.
Psykiatriavdelning 4, Akademiska sjukhuset,
Ingång 10
Telefon: 018-611 99 37
Psykiatriavdelning 114
Avdelning 114 är en så kallad mellanvårdsavdelning där personer med schizofreni, schizofreniliknande psykos eller
något annat långvarigt psykiatriskt
funktionshinder vårdas. På avdelningen
arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare,
kurator och arbetsterapeut och rymmer 10
heldygnsplatser samt platser för
dagsjukvård.
Psykiatriavdelning 114, Eva Lagerwalls väg 1,
Uppsala
Telefon: 018-611 88 05
Vården sker i nära samarbete med
personens samordnare och läkare i
öppenvården.
9
På Laro-mottagningen behandlas även
personer med långvarig smärta i kombination med ett opioidberoende.
Personer remitteras från hela landet och
ska vara utredda för sin smärtproblematik.
Beroendepsykiatri
Beroendepsykiatrin i Uppsala kan erbjuda
hjälp till dig som är över 18 år och har
problem med alkohol, droger eller läkemedel. Både alkohol, droger och läkemedel mot smärta samt lugnade medel
kan ge ett beroende som man behöver
hjälp för att komma till rätta med.
Beroendepsykiatriska mottagningar
Beroendemedicinska mottagningen,
Akademiska sjukhuset, Ingång 10
Telefon: 018-611 21 00
Beroendemedicinska mottagningen
Beroendemedicinska mottagningens
öppenvård riktar sig till dig från 18 år och
skriven i Uppsala län som är beroende av
alkohol, narkotika och/eller läkemedel. På
mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer
genom tre olika program: alkoholprogrammet, läkemedelsprogrammet och
samordningsprogrammet för blandberoende. Programmen är utformade efter
evidensbaserade metoder på specialistnivå och behandlingen läggs upp efter
varje persons specifika problematik.
Mottagningen kan också erbjuda
behandling i grupp. Remiss behövs inte
för att få en tid hos mottagningen.
LARO-mottagningen, Akademiska sjukhuset,
Ingång 10
Telefon: 018-611 21 00
Laro-mottagningen
Läkemedelsassisterad rehabilitering vid
opiatberoende (laro) har som uppdrag att
utreda och behandla personer i Uppsala
län och personer som via specialistvårdsremiss från övriga landet remitteras för
behandling. För att bli beviljad läkemedelsassisterad behandling ska två
grundkriterier uppfyllas, dels ett års
dokumenterat beroende av heroin, morfin
eller opium, dels att personen är fyllda 20
år. Till mottagningen kommer du via
remiss från socialtjänst, frivård, annan
sjukvårdsinrättning eller egenremiss.
10
barn- och ungdomspsykiatrin vid
Akademiska sjukhuset kontaktas.
Barn- och ungdomspsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatrins uppgift är
att erbjuda specialiserad behandling till
barn och unga under 18 år med psykiska
svårigheter eller ohälsa. BUP har en
telefon för rådgivning.
Vid kontakt med mottagningen bjuds
oftast hela familjen in till ett första samtal
inom 30 dagar. I samråd och utifrån
problem planeras sedan den fortsatta
kontakten. Mottagningen utreder och
behandlar med familjesamtal, föräldrasamtal och individuella kontakter.
Du kan själv ringa direkt till BUPs
telefon. Den är öppen dygnet runt. Till
telefonrådgivningen kan du ringa om:
 du som barn/ungdom har frågor
eller funderingar kring hur du mår,
 du som förälder, vårdnadshavare,
eller anhörig är orolig för ett barns
psykiska hälsa,
 ett barn/ungdom är i behov av akut
psykiatrisk bedömning.
Till mottagningen kan du söka hjälp för
nedstämdhet, depression, självskadande
beteende, ätstörningsproblematik, ångest,
oro, svåra koncentrationssvårigheter,
trauma eller sexuella övergrepp.
BUPs utredningsenhet
BUPs utredningsenhet ansvarar för
utredningar av barn under 18 år där
neuropsykiatrisk frågeställning föreligger
och där neuropsykiatrisk specialistkompetens krävs. För att komma till
mottagningen krävs en remiss med
neuropsykiatrisk frågeställning (till
exempel ADHD/ADD, autismspektrum
eller annan neuropsykiatrisk
problematik). Remiss kan skrivas av
personal inom hälso- och sjukvård, elevvård, barnhälsovård och socialtjänst.
Oftast inbjuds hela familjen till ett första
samtal och i samråd planeras sedan den
fortsatta kontakten.
Du kan också komma till BUP via remiss
från till exempel skolans elevhälsa, en
vårdcentral eller socialtjänsten.
Akutmottagningen för barn- och
ungdomspsykiatri
Akutverksamheten vänder sig till barn
och ungdomar till och med 17 år. Till
akutmottagningen kan du vända dig om
du behöver omedelbar psykiatrisk
kontakt. Mottagningen är tillgänglig
dygnet runt per telefon eller för besök och
erbjuder bedömningssamtal tillsammans
med läkare och omvårdnadspersonal.
Efter bedömning finns möjlighet att bli
inlagd på avdelningen.
BUPs ätstörningsenhet
Vid BUPs ätstörningsenhet erbjuds
behandling av ätstörningar för barn under
18 år. Behandlingen sker huvudsakligen i
öppenvård men vid behov erbjuds även
behandling i dagvård. Ingen remiss krävs.
BUP-mottagningen i Tierp
BUPs mottagning i Tierp ansvarar för
barn- och ungdomspsykiatrisk
bedömning, utredning, diagnostik och
behandling som kräver specialistvårdskompetens. För nyanmälan, information,
rådgivning och vid akuta ärenden ska
11
BUPs behandlingsenhet
Till BUPs behandlingsenhet kan barn och
ungdomar med tvångssyndrom, Tourettes
syndrom, ADHD, psykotiska reaktioner,
autistiska svårigheter eller bipolärt
syndrom remitteras för vidare behandling.
Behandlingen består av psykologiska
program, färdighetsträning,
koncentrationsträning och farmakologisk
behandling.
Psykiatriska mottagningar för barn och
unga
Barn- och ungdomspsykiatrisk
akutmottagning samt telefonrådgivning vid
Barn- och ungdomspsykiatri, Akademiska
sjukhuset, Ingång 10
Telefon: 018-611 25 29
BUP-mottagningen i Tierp, Bangårdsgatan 6,
Tierp
Telefon: 0293-203 50
Psykosvårdens ungdomsteam
Psykosvårdens ungdomsteam är en
specialistmottagning som vänder sig till
personer i åldrarna 18 till 30 år med
misstänkt psykosutveckling eller nydebuterad psykossjukdom. Ungdomsteamet erbjuder bedömning, utredning,
behandling och rehabilitering.
BUPs utredningsenhet, Kungsgatan 38,
Uppsala
Telefon: 018 - 611 24 10
BUPs behandlingsenhet, Kungsgatan 38,
Uppsala
Telefon: 018-611 24 10
BUPs ätstörningsenhet, Akademiska
sjukhuset, Ingång 10
Telefon: 018-611 25 38
Socialpsykiatriska behandlingsteamet
Teamet stödjer ungdomar 13-20 år med
självskadebeteende och/eller självmordshandlingar genom intensiv behandling,
stöd till familjen och genom samverkan
med socialtjänst, skola och öppenvård.
Teamet genomför hembesök. Till teamet
kommer du via remiss från socialtjänst
och BUP.
Psykosvårdens ungdomsteam
Telefon: 018-611 20 51
Socialpsykiatriska behandlingsteamet
Dag Hammarskjölds väg 13, Uppsala
Telefon: 018-611 22 07
12
Ungdomshälsan i Uppsala
Ungdomshälsan
Är du ungdom upp till 20 år kan du vända
dig till Ungdomshälsan i Uppsala. Till
Ungdomshälsan kan du vända dig om du
mår psykiskt dåligt, vill prata om
sexualitet eller om relationer eller
behöver preventivmedel eller akut
p-piller.
Kungsgatan 25, Uppsala.
Telefonrådgivning: 018- 611 57 40
Telefonrådgivning psykolog: 018-611 04 40
Telefonrådgivning kurator: 018-611 35 40
13
Boendestöd
Kommunala
stödverksamheter
Inom socialpsykiatrin finns boendestöd
för dig med psykiska funktionshinder.
Stödet vänder sig till dig som är 18 år
eller äldre med varaktig psykisk
funktionsnedsättning. Stödet ska vara ett
praktiskt och pedagogiskt stöd och hjälpa
dig att kunna fungera på ett för dig mer
tillfredsställande sätt i det egna boendet.
Stödet avser både praktiska vardagsgöromål och att bryta isolering. Stödet
kan vara att hjälpa till med strukturen i
vardagen, rutiner eller att upprätta ett
socialt nätverk. Du ska utifrån din
förmåga vara delaktig i stödet.
Här beskrivs olika insatser, stöd och verksamheter som kommunen ordnar med.
Visst stöd och vissa verksamheter kan du
ta del av utan att du behöver ansöka om
stödet.
Myndighetsutövning
Om du behöver ansöka om stödet kan du
antingen skicka in en skriftlig ansökan
eller kontakta handläggare och berätta
vad du behöver hjälp med. Du kan bara
ansöka om stöd för din egen räkning eller
för dina minderåriga barns räkning.
Utgångspunkten med stödet är att du har
förmåga att själv välja hur du vill leva ditt
liv. Stor vikt ska läggas vid din rätt till
delaktighet, inflytande och självbestämmande. Boendestödet ska ges på
ett sådant sätt att det stärker din självkänsla och egenvärde. Stödet ska utgå
från dina resurser och starka sidor.
När en ansökan inkommit muntligt eller
skriftligt gör handläggaren en behovsbedömning av den/de sökta insatserna.
Handläggaren ska utreda så enkelt och
snabbt som situationen kräver. Vissa
ansökningar tar längre tid att utreda.
Handläggaren kan begära in intyg om det
behövs för att kunna fatta ett korrekt
beslut. När utredningen är klar och beslut
tagits sänds utredningstexten hem till dig.
Om beslutet är ett avslag har du rätt att
överklaga. Information om hur man
överklagar bifogas beslutet. Om beslutet
är ett bifall lämnas en beställning till de
som ska utföra stödet eller till en
rekryterargrupp beroende på vad som det
beslutats om. Beslutet ska sedan verkställas inom tre månader, beroende på vad
beslutet gäller går det oftast betydligt
fortare. Uppföljning av verkställda beslut
ska genomföras minst en gång per år.
Boendestöd är en insats enligt socialtjänstlagen. För att söka boendestöd,
kontakta handläggare på Individ- och
Familjeomsorg. Stödet är kostnadsfritt.
Handläggare på Individ- och
Familjeomsorg
Biståndshandläggare och socialsekreterare vid
Individ- och Familjeomsorg nås via
Medborgarservice/kommunens växel.
Telefon: 0293-21 80 00
14
utflykter. Sång- och musikunderhållning
anordnas några gånger per år.
Kontaktperson
Insatsen kontaktperson syftar till att
stödja dig att bryta social isolering och att
få en medmänsklig kontakt. Insatsen ska
förebygga och främja sociala kontakter
och din utveckling. Kontaktpersonen ska
kunna stödja dig i personliga angelägenheter och fungera som ett personligt stöd
för dig att bättre kunna ta eget ansvar och
aktivera dig.
På Skutan finns kaffe och enklare
maträtter till försäljning. Det går även bra
att värma på egen mat.
Träffpunkt Skutan
Tegelbruksgatan 114A, Tierp
Telefon: 0293-21 92 10
Öppettider:
Måndagar 10:00-15:00
Tisdagar 12:00-19:00
Onsdagar 12:00-16:00
Torsdagar 12:00-19:00
Fredagar 10:00-15:00
Kontaktperson är en insats enligt socialtjänstlagen. För att söka kontaktperson,
kontakta handläggare på Individ- och
Familjeomsorg. Stödet är kostnadsfritt.
Handläggare på Individ- och
Familjeomsorg
Skutan är ett fristående stöd och inget
biståndsbeslut behövs. Stödet är kostnadsfritt.
Biståndshandläggare och socialsekreterare
vid Individ- och Familjeomsorg nås via
Medborgarservice/kommunens växel.
Telefon: 0293-21 80 00
Personligt ombud
Träffpunkt Skutan
Personligt ombud kan hjälpa dig, 18 år
och äldre, som lider av psykisk ohälsa och
behöver stöd för att fungera i vardagslivet, till exempel vid myndighetskontakter. Personligt ombud kan föra din
talan och bevaka dina rättigheter till stöd,
service och vård. Det personliga ombudet
inriktar sitt arbete efter de problem som
du angett och respekterar dina egna
prioriteringar.
Träffpunkten Skutan riktar sig till dig
med psykiska funktionsnedsättningar.
Träffpunkten ger möjlighet att bryta
social isolering då du får möjlighet att
träffa andra människor, nya sociala
kontakter och vara en del av en gemenskap. Att besöka Skutan innebär att du
kommer till ett ställe där det inte finns
några krav, man kommer som man är.
Det personliga ombudet är ett fristående
stöd och inget biståndsbeslut behövs.
Stödet är kostnadsfritt.
Det finns olika aktiviteter på Skutan. Du
kan fika, måla, snickra, använda dator, se
på TV, spela Tv-spel, lyssna på musik,
spela sällskapspel, göra enklare hobbyarbeten eller bara vila. Du kan också vara
med på aktiviteter som bad, gympa,
styrketräning och promenad. Skutan
anordnar också ett flertal dagsresor och
Personligt ombud i Tierp/ Älvkarleby
Telefon: 0293-21 85 71
15
Budget- och skuldrådgivning
Egna medel
Budget- och skuldrådgivaren kan ge dig
råd och stöd för att förbättra din ekonomi.
Lösningen kan bestå av hjälp med att göra
upp en budget för ditt hushåll, råd om hur
din ekonomi behöver förändras, förslag
för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation eller för att undvika att
situationen förvärras, hjälp att kontakta
dem som har fordringar på dig, såsom
inkassobolag och Kronofogden och hjälp
att förhandla fram nya betalningsvillkor
hos fordringsägarna. Budget- och skuldrådgivaren kan även hjälpa dig att ansöka
om skuldsanering hos Kronofogden.
Med skuldsanering menas att en svårt
skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten
att betala sina skulder helt eller delvis.
Har du haft problem med dina skulder
under en längre tid kan du ansöka om
skuldsanering. Efter fem år kan du vara
skuldfri.
Egna medel är ett stöd för dig att sköta
din, eller delar av din ekonomi och innebär hjälp med att betala räkningar och
fördela överskott under månaden. Då
räkningar är betalda kan du välja att
eventuellt överskott utbetalas vid ett eller
flera tillfällen under månaden samt att
visst sparande ordnas.
Egna medel är en insats enligt socialtjänstlagen. För att söka egna medel,
kontakta handläggare på Individ- och
Familjeomsorg. Stödet är kostnadsfritt.
Handläggare på Individ- och
Familjeomsorg
Biståndshandläggare och socialsekreterare vid
Individ- och Familjeomsorg nås via
Medborgarservice/kommunens växel.
Telefon: 0293-21 80 00
Budget- och skuldrådgivning är ett
fristående stöd och inget biståndsbeslut
behövs. Rådgivningen är kostnadsfri och
budget-och skuldrådgivaren har
tystnadsplikt.
Budget- och skuldrådgivning
Telefon: 0293- 21 81 42
16
Ekonomiskt bistånd
Bostadssocialt kontrakt
Om du saknar inkomst eller har låg
inkomst kan du ha rätt till försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd.
Bostadssocialt kontrakt innebär att
kommunen står för förstahandskontraktet
på en lägenhet och sedan hyr ut lägenheten i andrahand till dig. Insatsen kan
komma i fråga om du saknar bostad och
inte godkänns för ett första- eller andrahandskontrakt och inte på annat sätt kan
ordna ett boende. Du ska även uppfylla
något av följande kriterier:
 fullgjort behandling för missbruk/
beroende med efterföljande öppenvård,
 ha särskilt skyddsbehov,
 ha familj med minderåriga barn
som hotas av vräkning eller
 ha svåra och långvariga psykiska
problem.
Det finns en riksnorm som består av
kostnader för livsmedel, kläder och skor,
lek och fritid, hälsa och hygien,
förbrukningsvaror, dagstidning, telefon
och TV-avgift. Om du uppfyller kraven
för att få stöd enligt riksnorm kan du även
ha rätt att få stöd för kostnader för ditt
boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, medlemskap i fackförening
och arbetslöshetskassa. Det finns också
möjlighet att ansöka om ekonomiskt
bistånd för andra utgifter, såsom
läkarvård, tandvård, glasögon, resor eller
begravningskostnader.
För att få bostadssocialt kontrakt krävs
vidare att du följer uppgjord handlingsplan.
Det finns bestämmelser som innebär att
det kan ställas krav på dig. Du som är
arbetsför är skyldig att söka arbete. Om
du tackar nej till ett arbete eller praktik/
annan kompetenshöjande verksamhet som
du blir erbjuden kan du inte räkna med att
få försörjningsstöd och ekonomiskt
bistånd.
Bostadsocialt kontrakt är en insats enligt
socialtjänstlagen. För att söka bostadsocialt kontrakt, kontakta handläggare på
Individ- och Familjeomsorg. Stödet
innebär en kostnad för hyran.
Om du har pengar på banken eller andra
ekonomiska tillgångar måste du använda
dessa till din försörjning innan du kan få
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.
Handläggare på Individ- och
Familjeomsorg
Biståndshandläggare och socialsekreterare
vid Individ- och Familjeomsorg nås via
Medborgarservice/kommunens växel.
Telefon: 0293-21 80 00
Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
är insatser enligt socialtjänstlagen. För att
söka stöd, kontakta handläggare på
Individ- och Familjeomsorg.
17
Vård i familjehem och i hem för
vård eller boende
Bostad med särskild service
För dig som av olika skäl inte kan bo
själv utan har ett varaktigt behov av stöd
och hjälp under större delen av dygnet,
har behov av särskild kompetens hos
personal och där behovet av stöd inte kan
tillgodoses genom insatser i din egen
bostad, finns möjlighet att bo i en
lägenhet med personalstöd som
kommunen ordnar.
För dig som av olika skäl behöver stöd
och hjälp under större delen av dygnet,
har behov av särskild kompetens hos
personal och där behovet av stöd inte kan
tillgodoses genom öppenvårdsinsatser,
finns möjlighet att bo tillfälligt i ett
familjehem eller ett hem för vård eller
boende. Ett familjehem är ett enskilt hem
som på uppdrag av kommunen tar emot
vuxna för vård och omvårdnad. Ett HVBhem är ett behandlingshem som på
uppdrag av kommunen tar emot enskilda
för vård eller behandling.
Som krav ska du i regel först ha tagit
emot boendestöd eller andra sociala
insatser i hemmet. I de fall dessa insatser
bedöms som otillräckliga kan bostad med
särskild service bli aktuellt.
Som krav ska du i regel först ha tagit
emot boendestöd eller andra sociala
insatser i hemmet, vara väl motiverad för
placeringen och ha viss insikt om din
problematik.
Bostad med särskild service är en insats
enligt socialtjänstlagen. För att söka
bostad med särskild service, kontakta
handläggare på Individ- och
Familjeomsorg. Stödet innebär en kostnad
för hyran.
Stödet är en insats enligt socialtjänstlagen. För att söka insats, kontakta
handläggare på Individ- och
Familjeomsorg. Placeringen kan innebära
en avgift.
Handläggare på Individ- och
Familjeomsorg
Biståndshandläggare och socialsekreterare
vid Individ- och Familjeomsorg nås via
Medborgarservice/kommunens växel.
Telefon: 0293-21 80 00
18
Stödinsatser enligt LSS
Öppna insatser Missbruk
Personer med psykisk funktionsnedsättning kan omfattas av LSS om
funktionsnedsättningen påverkar psykiska
och sociala funktioner i sådan omfattning
att kriterierna för LSS personkrets 3 är
uppfyllda, det vill säga om funktionsnedsättningen uppenbart inte beror på
normalt åldrande, om den är stor och
förorsakar betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen och därmed ett
omfattande behov av stöd eller hjälp.
Öppna insatser Missbruk vänder sig till
dig, ung som vuxen, som har problem
med alkohol och droger. I verksamheten
finns beroendeterapeut och stödpersoner
till din hjälp. I gruppen finns även en
boendestödjare som kan göra hembesök.
Öppna insatser Missbruk erbjuder olika
behandlingsinsatser anpassade efter din
situation och önskemål.
Stödet ges som insatser enligt socialtjänstlagen men kan även ges efter direkt
kontakt med verksamheten. För att få
ytterligare information, kontakta Öppna
insatser Missbruk. För att söka stöd,
kontakta handläggare på Individ- och
Familjeomsorg. Stödet är kostnadsfritt.
För att ha rätt till stöd enligt LSS ska du
vidare ha behov av någon av de insatser
som LSS omfattar och behovet ska
faktiskt inte vara tillgodosett på annat
sätt.
Insatser enligt LSS är rådgivning och
annat personligt stöd, personlig assistans,
ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år,
familjehem och bostad med särskild
service.
Öppenvård Missbruk
Grevegatan 17, Tierp
Telefon: 0293-21 86 12
För att söka insatser, kontakta handläggare på Individ- och Familjeomsorg.
Stödet från personal är kostnadsfritt men
insatserna kan innebära viss avgift för mat
etcetera.
Handläggare på Individ- och
Familjeomsorg
Biståndshandläggare och socialsekreterare
vid Individ- och Familjeomsorg nås via
Medborgarservice/kommunens växel.
Telefon: 0293-21 80 00
19
Familjestöd är en insats enligt socialtjänstlagen men kan även ges efter direkt
kontakt med familjestödjarna. För att söka
stöd, kontakta handläggare på Individoch Familjeomsorg. Stödet är
kostnadsfritt.
Familjecentralen
Familjecentralen är en mötesplats i
samarbete mellan kommun och landsting
för föräldrar med barn. På Familjecentralen erbjuds olika aktiviteter och
gemenskap. Basen för Familjecentralen är
en öppen förskola med barnmorska,
BVC-sköterska, förskolepedagog,
familjecoach och familjebehandlare.
Handläggare på Individ- och
Familjeomsorg
Biståndshandläggare och socialsekreterare
vid Individ- och Familjeomsorg nås via
Medborgarservice/kommunens växel.
Telefon: 0293-21 80 00
På Familjecentralen erbjuds även kurser
och gruppaktiviteter för gravida och för
föräldrar med barn upp till skolåldern
samt individuellt anpassade insatser och
utbildningar från familjebehandlare och
familjecoach.
Föräldrastöd i hemmet
Föräldrar med kognitiva svårigheter kan
få hjälp genom föräldrastöd i hemmet.
Föräldrastöd i hemmet innebär föräldrautbildning med utgångspunkt i Feldmans
pedagogik, en manualbaserad metod, och
vänder sig till föräldrar med kognitiva
svårigheter oavsett om föräldern bor med
barnet eller inte.
Familjecentralen har även en caféverksamhet. Caféverksamheten syftar till att
bryta social isolering och ge möjlighet till
kunskapsutveckling. Här får familjerna
träffa andra familjer.
Familjecentralen är ett fristående stöd och
inget biståndsbeslut behövs. Stödet är
kostnadsfritt och fika säljs till självkostnadspris.
Föräldrastöd i hemmet är en insats enligt
socialtjänstlagen. För att söka föräldrastöd i hemmet, kontakta handläggare på
Individ- och Familjeomsorg. Stödet är
kostnadsfritt.
Björkgårdens Familjecentral
Gustavsgatan 5, Tierp
Telefon: 0293-21 90 54
Familjestöd
Om du eller din familj har familjerelaterad problematik kan familjestöd
vara en möjlighet till förändring. Familjestöd innebär att familjestödjare håller
antingen individuella samtal eller familjesamtal utifrån behov och stödet kan även
innebära deltagande i gruppverksamhet
vid behov. Stödet utgår från modeller som
MI, copingstrategier och tejpingsamtal.
20
Barn i åldrarna 7-12 år som lever i
familjer där föräldrarna har intellektuella
begränsningar såsom utvecklingsstörning
erbjuds även deltagande i Trappans
gruppverksamhet.
Familjerådgivning
I en relation kan vi uppleva problem som
är svåra att klara av. Det kan handla om
svårigheter i parrelationer, i föräldrarollen
eller i förhållandet till andra närstående.
Familjerådgivningen vänder sig till par
och vuxna i en relation, för att genom
samtal bearbeta problem och klargöra
möjligheter. Det är önskvärt att båda
parter deltar. Stödet är frivilligt, kostnadsfritt och beslut för insats behövs inte.
Trappans grupper syftar till att stödja barn
och ungdomar till en positiv utveckling
genom att:
 träffa andra barn/ungdomar med
liknande erfarenheter,
 ge kunskap om hur hela familjen
påverkas,
 öka medvetenheten om de egna
behoven,
 ge hjälp att bryta ohälsosamma
mönster och
 arbeta med att stärka självkänslan.
Familjerådgivning vid Söderstöd
Dag Hammarskjölds väg 11, Uppsala
Telefon för tidsbokning: 08-70 22 089
Elevvårdsteam
Elevvårdsteamet består av alla rektorsområdens elevvårdspersonal, specialpedagoger, kuratorer, psykologer och
sjuksköterskor. De finns ute i skolorna
och arbetar både förebyggande,
individuellt och med elever i grupp.
Eleverna kan alltid söka hjälp hos skolans
elevvård. Teamen stöttar även lärare och
övrig skol- och barnomsorgspersonal i
kommunen när teamet efterfrågas.
Grupperna delas in i olika ålderskategorier och träffas tolv gånger per
termin, två timmar i veckan med samma
tider för barn- och föräldragrupp.
Många barn och ungdomar är med om att
föräldrarna separerar. För en del föräldrar
blir separationen konfliktfylld vilket även
påverkar barnen. Trappan erbjuder därför
Skilda världar - gruppverksamhet för barn
och ungdomar 7-20 år med separerade
föräldrar. Syftet med grupperna är att
barnen ska få möjlighet att:
 träffa andra barn i liknande
situation,
 prata om hur vardagen ser ut och
hur de känner sig,
 arbeta med att stärka sin
självkänsla och
 öka medvetenheten om sina egna
behov.
Trappan
Trappan är en stödverksamhet för barn till
föräldrar med psykisk ohälsa, kognitiva
nedsättningar, missbruk och för barn som
har bevittnat våld i familjen. Stödet är
frivilligt, kostnadsfritt och beslut för
insats behövs inte.
Gruppverksamhet
Barn och ungdomar 7-20 år som lever
eller har levt i familjer där de vuxnas
alkohol och/eller drogproblem eller
psykiska ohälsa präglar vardagen, erbjuds
deltagande i Trappans gruppverksamhet.
21
Grupperna träffas tio gånger, två timmar
per vecka och följer ett pedagogiskt
program med tydlig struktur.
Trappan
Von Bahrs väg 3 A, Uppsala
Telefon: 018-727 15 80
E-post: [email protected]
Enskilda krissamtal
Trappan erbjuder även enskilda krissamtal för barn 5-20 år som upplevt våld i
familjen. I samtalen får barn och ungdomar:
 en möjlighet att bearbeta och
rekonstruera det våld som de varit
med om,
 kunskap om vanliga reaktioner när
man lever i våldets närhet och
 hjälp att upptäcka och förstå mer av
sina egna behov, tankar och
känslor.
Föräldragrupper
Föräldrar med ett drog/alkoholberoende
eller psykisk ohälsa och deras partner
samt föräldrar som varit utsatta för
psykiskt eller fysiskt våld erbjuds
deltagande i Trappans föräldragrupp för
att stärka sitt föräldraskap. Syftet med
gruppen är att:
 träffa andra med liknande
erfarenheter,
 stärka sina positiva sidor i
föräldraskapet,
 stärka självkänslan och
 lära sig mer om barn och
ungdomars behov och utveckling.
Snorkel
Snorkel är ett samarbete mellan barn- och
ungdomspsykiatrin, elevhälsa och
socialtjänst och bedriver förebyggande
arbete för barn och ungdomar med
nedstämdhet, oro eller ångest. Som
plattform finns verksamhetens webbsida
där du som ung direkt kan få stöd om du
mår dåligt, känner dig stressad eller har
dåligt självförtroende.
Snorkel
Webbsida: www.snorkel.se
Gränssättning/närhet och känslan av
skuld/skam är ofta aktuella frågor som
grupperna återkommer till flera gånger.
Gruppen träffas tolv gånger per termin,
två timmar i veckan.
22
Arbetsmarknadsenheten
Arbetsrehabilitering och
studier
Arbetsmarknadsenheten arbetar för att
fler personer ska få tillgång till
sysselsättning genom att erbjuda praktikoch arbetsförberedande insatser,
vägledning och flexibla samarbetslösningar till arbetssökande, arbetsgivare
och myndigheter.
Studiestöd
Uppsala universitet erbjuder genom
Samordnare för studenter med funktionshinder, stöd under din studietid på
universitetet. Du ska kunna visa intyg på
funktionsnedsättningen.
Vid Arbetsmarknadsenheten finns
verksamheten Arken. Arken erbjuder stöd
från vägledare och arbetskonsulenter med
fokus på att hjälpa dig till studier, praktik
eller arbete. Vid Arken finns både
gruppaktiviteter och individuellt
anpassade aktiviteter beroende på dina
intressen och önskemål. Vid Arken finns
också de särskilda projekten Drop-in som
vänder sig specifikt till unga i åldern 1630 år och Integration som vänder sig till
dig som invandrare.
Vilket stöd du behöver beror på vilket
hinder din funktionsnedsättning innebär
för dig i studierna. Stödet planeras och
utformas i samråd med dig som student.
Det är viktigt att du redan när du anmäler
dig till ett program eller en kurs tar
kontakt med universitets samordnare för
studenter med funktionshinder för att
planera stödet.
Samordnare för studenter med
funktionshinder
Arbetsmarknadsenheten driver också
caféerna Björken, Möbeln och Tuvan.
Verksamheten har även vaktmästartjänster.
S:t Olofsgatan 10 B, Uppsala
Telefon: 018-471 18 77, 018-471 47 51
E-post: [email protected]
För att få stöd krävs remiss från socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgs Vuxenenhet, från Arbetsförmedlingen eller från Försäkringskassan.
Stödet är kostnadsfritt.
Olika folkhögskolor runt om i Sverige
erbjuder även särskilda kurser för dig med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
såsom autism, ADHD eller Aspergers
syndrom eller för dig med någon form av
psykisk funktionsnedsättning. Kurserna
kan vara individuellt utformade, inriktade
på personlig utveckling eller vara grundkurser eller baskurser av olika slag. För
att söka kursutbud vid Sveriges folkhögskolor, se webbsidan:
www.folkhogskola.nu
Arken
Gävlevägen 25, Tierp
Handläggare på Individ- och
Familjeomsorg
Socialsekreterare vid Individ- och
Familjeomsorg nås via
Medborgarservice/kommunens växel.
Telefon: 0293-21 80 00
23
Hjälpmedel
En nedsatt arbetsförmåga kan kompenseras genom hjälpmedel och ekonomiskt
eller personligt stöd. Arbetsförmedlingen
har många specialister som tillsammans
med dig och din arbetsförmedlare kan
förbättra dina chanser på arbetsmarknaden.
Kretsloppsservice
Kretsloppsservice är en second-handbutik
belägen i Tierp som drivs som ett socialt
företag av en ekonomisk förening.
Kretsloppsservice erbjuder gemenskap
och sysselsättning. Verksamheten vänder
sig i första hand till dig med psykiskt
funktionshinder som har försörjningsstöd
eller andra insatser från kommunen.
Om du har behov av hjälpmedel kan
Arbetsförmedlingen stödja dig vid
nyanställning, praktik, arbetsmarknadsutbildning eller om du startar eget. Stödet
kan även ges som en anpassning av den
fysiska arbetsmiljön.
På Kretsloppsservice får du vara med och
hämta föremål som ska säljas i butiken,
paketera och sortera bland inkomna
föremål, ställa i ordning föremål och
möbler till försäljning, märka upp varor
samt hjälpa de kunder som besöker
affären.
Lönebidrag
Om din nedsatta arbetsförmåga påverkar
arbetsuppgifterna kan Arbetsförmedlingen tillsammans med dig och din
arbetsgivare anpassa arbetssituationen så
att den passar dig bättre. Arbetsgivaren
kan kompenseras ekonomiskt med ett
lönebidrag från Arbetsförmedlingen.
Platser fördelas i samråd med Kretsloppsservice och inget biståndsbeslut behövs.
Stödet är kostnadsfritt. Ingen ersättning
utgår för deltagande.
Kretsloppsservice
Telefon: 0730-211 119
Utvecklingsanställning
Om du behöver ett anpassat arbete där du
kan utveckla din arbetsförmåga kan en
utvecklingsanställning vara ett bra
alternativ. I en sådan anställning får du
arbetsledning och möjlighet att prova ut
arbetshjälpmedel samt utbildning om det
skulle behövas.
Stöd från Arbetsförmedlingen
Som arbetssökande med behov av
fördjupat stöd kan du i vissa fall ta del av
så kallade arbetsmarknadspolitiska
program. Tillsammans med dig planerar
Arbetsförmedlingen vilket stöd just du
kan ta del av för att du så snabbt som
möjligt ska få ett arbete.
Trygghetsanställning
Om du har behov av en mer anpassad
arbetssituation med en långsiktig lösning
kan en trygghetsanställning vara ett bra
alternativ.
Om du har en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga kan du dels
få Arbetsförmedlingens allmänna service,
dels stöd på en rad andra sätt.
24
konsulent. Han eller hon kan arbeta sida
vid sida med dig under en tid.
Skyddat arbete
Om du har varit borta länge från
arbetslivet och har svårt att komma in på
arbetsmarknaden kan en skyddad
offentlig anställning vara det bästa
alternativet. Anställningen pågår under en
begränsad tid och är bra tillfälle att få
färska meriter och erfarenheter.
Aktivitetsbaserad utredning, ABU
Med en aktivitetsbaserad utredning kan
du samtala om och prova på olika arbetsuppgifter under handledning. Du har även
möjlighet att prova ut arbets-hjälpmedel.
Målet är att få en klarare bild av vilka
arbetsuppgifter och vilken arbetsmiljö
som passar dig, så att du kan fortsätta din
planering mot arbete.
Samhall
Om du behöver ett arbete med mycket
arbetsledning kan Samhall vara en
lämplig arbetsgivare. Inför en sådan
anställning kommer Arbetsförmedlingen
överens med dig om målet med din
anställning.
Psykosocialt anpassningsstöd
Psykosocialt anpassningsstöd kan vara
bra för dig som känner dig obekväm i
sociala situationer på arbetet eller är
osäker på vilka psykosociala krav som
gäller på arbetsplatsen. Stödet gör det
möjligt för dig att samtala med chefen om
arbetsplatsens krav tillsammans med
någon av Arbetsförmedlingens
specialister.
Starta eget
Om du har du en bra affärsidé är kanske
ett eget företag det bästa alternativet.
Efter en särskild utredning kan Arbetsförmedlingen ge dig ett bidrag som
underlättar för dig att starta ett företag.
Ung med funktionsnedsättning
Arbetsförmedlingen samverkar med
skolan för att underlätta din övergång från
skola till arbete. Arbetsförmedlingen har
också kontakt med Försäkringskassan och
kommunens verksamheter.
Arbetslivsintroduktion
Syftet med Arbetslivsintroduktionen är att
förbereda dig för att kunna delta i de olika
insatser och program som vi på
Arbetsförmedlingen erbjuder. Under
programtiden kan du ta del av våra
samlade tjänster utifrån dina behov.
Personligt biträde
På grund av din funktionsnedsättning
kanske du behöver få hjälp av någon med
vissa arbetsuppgifter på arbetsplatsen.
Arbetsförmedlingen kan kompensera din
arbetsgivare som ser till att ett personligt
biträde ger dig stöd på arbetsplatsen.
Arbetsförmedlingen i Tierp
Centralgatan 17, Tierp
Telefontider: måndag-fredag 08:00-16.30.
Telefon: 0771-60 00 00
SIUS-konsulent
Om du behöver personligt stöd för att
träna dig i arbetsuppgifter och annat på
det nya arbetet kan du få stöd av en SIUS25
troligen måste vara borta från arbetet
minst tio gånger om året. Med särskilt
högriskskydd kan du få sjuklön redan från
första dagen. Dessutom får din arbetsgivare ersättning för hela sjuklönekostnaden från Försäkringskassan. Du
kan också få särskilt högriskskydd om det
finns en risk för att du måste vara borta
från arbetet vid en eller flera längre sjukperioder (minst 28 dagar i följd) under ett
år. Men i det fallet har du fortfarande en
karensdag.
Stöd från Försäkringskassan
Försäkringskassan erbjuder ekonomisk
ersättning vid sjukdom. Det är viktigt att
du sjukanmäler dig själv om du är arbetssökande. Om du är arbestsökande ska du
sjukanmäla dig hos Försäkringskassan
den första dagen du är sjuk. Sedan kan du
ansöka om sjukpenning. Om du är sjuk i
mer än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg till Försäkringskassan. Har du ett
arbete anmäler du din sjukdom till arbetet
och arbetsgivaren sjukanmäler till
Försäkringskassan. Din arbetsgivare ska
sjukanmäla dig när du har varit sjuk i 14
dagar. Sedan måste du ansöka om
sjukpenning.
I vissa fall kan du få ett beslut om särskilt
högriskskydd utan att Försäkringskassan
utreder dina framtida sjukperioder. Det
gäller om du har haft aktivitetsersättning
eller haft rätt till sådan ersättning någon
av de senaste tolv månaderna innan du
ansöker om särskilt högriskskydd. I dessa
fall har du fortfarande en karensdag.
Handikappersättning
Om du behöver extra hjälp på grund av en
sjukdom eller funktionsnedsättning kan
du få handikappersättning. Det gäller om
du fyllt 19 år och behöver mycket hjälp i
din vardag eller hjälp för att kunna arbeta
eller studera. Du måste behöva hjälpen
under minst ett år. Du kan också få
handikappersättning om du har
merkostnader på grund av din sjukdom
eller funktionsnedsättning.
Arbetshjälpmedel
Du eller din arbetsgivare kan få bidrag till
arbetshjälpmedel för att du ska kunna
återgå i arbete om du är sjukskriven eller
för att du ska kunna fortsätta att arbeta
trots en funktionsnedsättning.
Försäkringskassan kan också ge bidrag
till reparationer av arbetshjälpmedel och
anpassning av arbetsplatsen. Försäkringskassan betalar bara ut bidrag till arbetshjälpmedel och anpassning som inte ingår
i arbetsgivarens vanliga ansvar för en bra
arbetsmiljö.
Särskilt högriskskydd
Är du sjuk många gånger på ett år eller
riskerar att bli sjuk under längre perioder
finns det högriskskydd. Det allmänna
högriskskyddet innebär att du bara kan ha
10 karensdagar under en tolvmånadersperiod. Är du sjuk mer än 10 gånger kan
du alltså få ersättning redan från första
dagen. Det gäller för sjuklöneperioder
från varje arbetsgivare för sig.
Aktivitetsstöd
Aktivitetsstöd är pengar du kan få om du
deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt
program via Arbetsförmedlingen.
Du kan ansöka om särskilt högriskskydd
om du har en medicinskt väl
dokumenterad sjukdom som gör att du
26
Aktivitetsersättning
Aktivitetsersättning är en ersättning för
dig som är ung och troligen inte kommer
att kunna arbeta heltid på minst ett år på
grund av en sjukdom, skada eller
funktionsnedsättning. Du kan få
aktivitetsersättning från och med juli det
år som du fyller 19 till och med månaden
innan du fyller 30. Din arbetsförmåga ska
vara nedsatt med minst en fjärdedel i alla
arbeten på hela arbetsmarknaden. Där
ingår även arbeten som anordnas för
personer med funktionsnedsättning, till
exempel anställningar med lönebidrag.
Försäkringskassan
Tierp Servicekontor: Centralgatan 17, Tierp
Telefonnummer: 0771-524 524
Försäkringskassan erbjuder alla som har
aktivitetsersättning möjligheten att delta i
aktiviteter. En aktivitet kan vara att till
exempel delta i en kurs, föreningsverksamhet eller en idrottsaktivitet.
Aktiviteterna ska ta vara på dina möjligheter till utveckling och kan vara ett steg
bland flera för att komma närmare arbetslivet.
Sjukersättning
Sjukersättning är en ersättning du kan få
om du har fyllt 30 men inte 65 år och
troligen aldrig kommer att kunna arbeta
heltid på grund av sjukdom, skada eller
funktionsnedsättning.
27
Riksförbundet för Social och
Mental Hälsa
Brukarorganisationer och
föreningar
Riksförbundet för Social och Mental
Hälsa, RSMH, arbetar för att människor
med psykisk ohälsa ska ges goda
förutsättningar att komma tillbaka till ett
gott liv.
Nedan följer kontaktuppgifter till ett urval
av organisationer, föreningar och nätverk
som vänder sig till dig med psykisk
ohälsa eller till dig som anhörig.
RSMH vill att människor med psykisk
ohälsa ska bemötas med förståelse och
respekt, få professionell hjälp i ett tidigt
skede och under tillräckligt lång tid, ska
betraktas som experter på sina egna upplevelser och ges inflytande över vård och
behandling och erbjudas ett brett utbud av
olika former av åtgärder, stöd och psykoterapi, eventuellt i kombination med
medicinering.
Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
såsom ADHD, Tourettes syndrom,
Aspergers syndrom samt tal- och språkstörningar. Förbundet arbetar för att
förbättra villkoren för personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
att stödja och tillvarata medlemmarnas
intressen, att bilda nätverk och stödgrupper, att ta till vara nya rön när det
gäller vård, undervisning och samhällsstöd samt att sprida kunskap om
funktionsnedsättningarna och medlemmarnas behov.
RSMH arbetar med kamratstöd, självhjälpsgrupper, kurser och föreläsningar
samt med intressepolitik och ger ut
böcker och annan information om psykisk
ohälsa.
Attention
RSMHs förbundskansli
Tjurhornsgränd 6, Johanneshov
Telefon: 08-120 488 00
Webbsida: attention-riks.se
Telefon: 08-12 00 80 40
Webbsida: www.rsmh.se
RSMH Uppsala Län
Attention Tierp/Älvkarleby
Kungsgatan 64, Uppsala
Telefon: 018-56 09 18
Kontakt: Carina Pettersson
Telefon: 072-212 32 01
E-post: [email protected]
Webbsida: attention-tierp-alvkarleby.se
RSMH-föreningen LUNDEN i Tierp
Kontakt: Eva-Lotte Engman
Telefon: 073-815 72 12
28
Schizofreniförbundet
Riksförbundet Balans
Intresseförbundet för personer med
schizofreni och liknande psykoser,
Schizofreniförbundet, är en handikapporganisation som organiserar personer
med schizofreni och liknande psykoser,
deras anhöriga samt övriga intresserade
personer. Schizofreniförbundet arbetar för
ökad kunskap om schizofreni och
liknande psykossjukdomar samt de
funktionsnedsättningar som sjukdomen
för med sig. Förbundet verkar även för att
myndigheter och institutioner utvecklar
sina insatser för vård och rehabilitering
utifrån individernas egna förutsättningar.
Vårdvägen 3, Stockholm
Telefon: 08-618 13 33
Webbsida: www.balansriks.se
Föreningen Balans Uppsala
c/o Studieförbundet Vuxenskolan
Kungsängsgatan 12, Uppsala
Telefon: 0706-17 61 55
Webbsida: www.balansuppsala.se
Svenska OCD-Förbundet
Ananke
Svenska OCD-Förbundet Ananke är en
rikstäckande ideell förening med uppgift
att stödja människor med tvångssyndrom
(OCD) och deras anhöriga. Förbundet vill
öka kunskapen om tvångssyndrom till
allmänheten men också till personer inom
vården genom att bland annat informera
om modern och effektiv behandling,
ordna informationsmöten och föredrag,
förmedla kontakter till legitimerade
beteendeterapeuter och förmedla
kontakter till specialister i psykiatri.
Schizofreniförbundet
Hantverkargatan 3G, Stockholm
Telefon: 08-545 55 980
Webbsida: www.schizofreniforbundet.se
IFS Uppsala
Kontakt: Ann-Louise Carleson
Telefon: 018-37 04 40, 0738-94 74 89
E-post: [email protected]
Kontakt: Titti Lindholm
Telefon: 08-592 54 085, 0727-43 33 86
Svenska OCD-Förbundet Ananke
Svalövsvägen 1, Johanneshov
Telefon: 08-628 30 30
Webbsida: www.ocdforbundet.se
Föreningen Balans
Balans är en ideell förening som arbetar
för att sprida kunskap om och förståelse
för depression och bipolär sjukdom
samt att vara ett stöd för drabbade och
anhöriga genom att erbjuda stöd och
mötesplatser. Balans vänder sig till alla
med erfarenhet av sjukdomarna, egen och
som närstående. Föreningen arbetar även
intressepolitiskt tillsammans med systerorganisationer på lokal och regional nivå.
Svenska OCD-Förbundet Ananke i
Uppsala Län
Kontakt: Gunilla Ekholm
Telefon: 0735-01 71 51
E-post: [email protected]
29
Frisk och Fri - Riksföreningen
mot ätstörningar
Ångestsyndromsällskapet
Svenska Ångestsyndromsällskapet, ÅSS,
är en ideell förening som ger stöd till
personer som drabbats av olika
ångestsjukdomar. Föreningen arbetar med
att sprida kunskap om ångestsyndrom och
informerar om vilka former av behandling
som finns att tillgå.
Frisk och Fri är en ideell förening med
syfte att sprida information och genomföra aktiviteter för att stödja personer med
ätstörningar och deras anhöriga, arbeta
förebyggande inom området och påverka
för bättre vård. Inom ramen för den
stödjande verksamheten finns mailjour,
telefontider för stödsamtal, självhjälpsgrupper samt föreläsnings- och
utbildningstillfällen. Föreningen har
regelbunden kontakt med flera av landets
ätstörningsenheter, deltar i brukarråd och
möter beslutsfattare kontinuerligt för att
påverka för ökade resurser och bättre vård
nationellt.
Verksamhetens mål är att bryta de
drabbades isolering, främst genom stödgruppsverksamhet, erbjuda olika stödformer och hjälp till drabbade och
anhöriga, bedriva "öppet hus"-verksamhet
lokalt för alla medlemmar, verka intressepolitiskt och sprida information i samhället om ångestsjukdomar, ge samtalsstöd för medlemmar, anordna
informationsträffar och föreläsningar
samt att öka förståelsen för
ångestproblematiken i sjukvården.
Frisk och Fri lokalavdelning i Uppsala
erbjuder mentorer för drabbade, mentorer
för anhöriga, stödmail och stödtelefon.
Svenska Ångestsyndromsällskapet
Frisk & Fri - Riksföreningen mot
ätstörningar
S:t Göransgatan 84, Stockholm
Telefon: 08-29 27 96
Webbsida: angest.se
Inedalsgatan 5, Stockholm
Telefon: 08-20 72 14
Webbsida: friskfri.se
Svenska Ångestsyndromsällskapet
Uppsala lokalförening
Frisk och Fri lokalavdelning i Uppsala
Kontaktperson: Petra Rohrer
Telefon: 073-812 44 22
Hemsida: www.angest.se/uppsala
Kontaktperson: Denise Strömquist
E-post: [email protected]
30
hälso- och sjukvård, samverkan med
landstinget och övriga myndigheter,
avgifts- och hjälpmedelsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, utbildningsfrågor och
trafik och kommunikation.
Autism- och Aspergerförbundet
Autism- och Aspergerförbundet arbetar
för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers
syndrom och andra autismliknande
tillstånd. Detta sker genom att bland annat
sprida kunskap om funktionsnedsättningen för att öka förståelsen för de
svårigheter som nedsättningen innebär,
verka för anpassad undervisning, boende
och sysselsättning, skapa kontakt mellan
personer med egen funktionsnedsättning,
närstående och personal och genom att
delta i det internationella arbetet och följa
och ge uppslag till forskning inom
området.
HSO Uppsala län
Kungsgatan 64, Uppsala
Telefon: 018-56 09 00
Webbsida: www.hso.se/uppsala
HSO lokalförening i Tierp
Bondegatan 2,Tierp
Telefon: 0293-133 93
E-post: [email protected]
Demensförbundet
Demensförbundet arbetar för att förbättra
förhållandena för demenssjuka och deras
anhöriga. Arbetet bedrivs genom att bland
annat stödja demenssjuka och deras
anhöriga, sprida kunskap om demens,
bevaka demenssjukas och anhörigas
rättigheter, informera och påverka
politiker och tjänstemän, stödja forskning
och utveckling inom demensområdet,
samverka med kommuner, landsting,
andra myndigheter och organisationer, ha
nätverk för unga anhöriga samt samtalsgrupper för personer som nyligen fått sin
demensdiagnos.
Förbundets medlemmar är personer med
egen funktionsnedsättning, närstående
och professionella.
Autism- och Aspergerförbundet
Bellmansgatan 30, Stockholm
Telefon: 08-420 030 50
Webbsida: www.autism.se
Autism- och Aspergerföreningen
Uppsala län
Kungsgatan 64, Uppsala
Telefon: 0734- 33 32 31
Webbsida: www.autism.se/uppsala
Demensförbundet
Handikappförbunden
Lundagatan 42 A, Stockholm
Telefon: 08-658 99 20
Telefonrådgivning: 0485 - 375 75
Webbsida: www.demensforbundet.se
Handikappförbundens samarbetsorgan,
HSO, är en organisation som består av en
rad rikstäckande funktionshindersförbund. Uppdraget är att vara funktionshindersrörelsens enade röst mot regering,
riksdag och centrala myndigheter.
Demensförbundets lokalförening i
Uppsala
Kontakt: Gunnel Jägare
Telefon: 018 - 14 89 52
E-post: [email protected]
webbsida: www.uppsalademensforening.se
HSO i Uppsala län arbetar med ett länsövergripande perspektiv på områden som
31
medel, särskilt psykofarmaka och värktabletter.
Anonyma Alkoholister
Anonyma Alkoholister, AA, är en
gemenskap av män och kvinnor, som
delar sina erfarenheter, sina
förhoppningar och sin styrka med
varandra för att lösa sitt gemensamma
problem och hjälpa andra att tillfriskna
från alkoholism.
RFHL
Lagerlöfsgatan 8, Stockholm
Telefon: 08-545 560 60
Webbsida: www.rfhl.se
RFHL Uppsala Län
Bangårdsgatan 13, Uppsala
Telefon: 018-12 44 22
Webbsida: www.oberoende.info
Det enda villkoret för att vara med i AA
är en önskan att sluta dricka. Målet är att
hålla sig nykter och hjälpa andra
alkoholister till nykterhet.
Anonyma Narkomaner
Anonyma Narkomaner, NA, är en
gemenskap eller förening av män och
kvinnor för vilka droger blivit ett
allvarligt problem. NA möts regelbundet
för att hjälpa varandra att förbli drogfria
och finna ett nytt sätt att leva utan droger.
AA
Telefon: 08-642 26 09
Jourtelefon: 08-720 38 42
Webbsida: www.aa.se
AA Tierp
Bangårdsgatan 6 – 8, Tierp
Telefon: 0722-38 44 67
Det enda villkoret för att vara med i NA
är en önskan att sluta använda och NA
samlas i budskapet att en beroende, vilken
beroende som helst, kan sluta använda
droger, bli av med önskan att använda och
finna ett nytt sätt att leva.
RFHL - Riksförbundet för hjälp
narkotika- och
läkemedelsberoende
Riksförbundet för hjälp Narkotika- och
läkemedelsberoende, RFHL, erbjuder
stöd för människor med beroende
och/eller biverkningsproblem av läke-
NA
Jourtelefon: 0771-13 80 00
Webbsida: www.nasverige.org
32
Guiden uppdateras regelbundet - eventuella ändringar finns på
www.tierp.se
33