Projektmodellen LIPS

Comments

Transcription

Projektmodellen LIPS
2015-09-01
Vad är ett projekt?
• Definition av ett projekt:
Projektmodellen LIPS
En grupp av projektdeltagare utför
under ledning av en projektledare, en
klart definierad uppgift, på en viss tid,
med givna resurser. Resurserna kan
vara i form av människor, maskiner,
material, pengar eller lokaler. Projektet
ska ha mätbara mål.
Tomas Svensson
Institutionen för systemteknik
2
Projektorganisation
Beställare
2012-09-18
TS
Varför en projektstyrningsmodell?
• Regler för projektarbete
Kund
• Gemensamma definitioner
Styrgrupp
• Översikt av arbetsgång
Projektledare
M
M
TL
M
Referensgrupp
M
• Definierad Beslutsgång
M=
projektmedlem
TL= teamledare
M
3
• Gemensamma mallar
2012-09-18
• Vem som kommunicerar med vem
• …..
4
TS
Översikt av LIPS
2012-09-18
TS
Projektmodellen LIPS
Vad ska göras i faserna?
Användningsområde
anpassningsbar, skalbar i tre nivåer
Före
Under
Efter
enkel modell
mellannivåmodell
• fullskalig modell
• ev. industriell modell
•
•
Vad/hur?
Utför!
förstudie
med krav
och
planering
5
2012-09-18
Linköpings universitet
Slutför!
Design
avsluta
implementering
leverera
Test
utvärdera
TS
6
2012-09-18
TS
1
2015-09-01
Färdigheter som tränas vid
projektarbete
•
arbeta i projektform
•
göra muntliga presentationer
•
skriva tekniska dokument
•
arbeta inom givna tids- och kostnadsramar
•
göra projektplaner
LIPS-bok
modell
faser
Före
Under
Efter
roller
5
6
0 1
2
3
4
dokument
1
2
3 4 . .m . . . .
n
. .s
Slutrapport
granskningar
Utvärdering
Vad?
Leverans
Hur?
Krav
händelser
Planer
Systemtest
Design
x aktiviteter
Beslutspunkt
Integration
Milstolpe
x mallarKod
Test
Kretsschema
provning
checklistor
etc.
kartor
tidsplanering
resursplanering
• aktiviteter
•
•
att följa upp planer
att analysera utfört arbete (produkt/grupp)
• …...
•
•
7
2012-09-18
Mallar finns på:
studentlitteratur eller www.lips.isy.liu.se
8
TS
2012-09-18
TS
Före
projektidé
BP0
preliminär
projektplan
beslutspunkter
protokoll
9
BP1
beställarens
kravspecifikation
projektdirektiv
specifikationer
planer
kunddokument
rapporter
förstudie
Under
förberedelse
BP2
testspec.
projektplan
2012-09-18
integrationstestspec.
Projektplan
ny version
beslutspunkter
specifikationer
planer
kunddokument
rapporter
protokoll
10
10
TS
BP4
systemtestspec.
teknisk
dokumentation
design spec.
systemskiss
Implementation
BP3
Design
överenskommen
kravspecifikation
kundkontrakt
M
från Före
BP5
referenshandbok
användarhandledning
systemtestprotokoll
testprotokoll
2012-09-18
Systemtest
TS
LIPS
Efter
från Under
Installation
Rättning
Före
Utvärdering
BP6
0
Under
1
2
1
3
2
3
Efter
4
4 . . m
5
.
. .
.
6
. . s Slutrapport
n
Acceptanstest
Utvärdering
beslutspunkter
installationsdokument
acceptanstestprotokoll
leveransgodkännande
restlista
Vad?
Krav
efterstudie
11
Hur?
Planer
Systemtest
slutrapport
x Beslutspunkt
specifikationer
planer
kunddokument
rapporter
protokoll
Leverans
Design
Integration
x Milstolpe
Kod
Kretsschema
etc.
2012-09-18
Linköpings universitet
TS
12
2012-09-18
Test
provning
TS
2
2015-09-01
www.liu.se
Linköpings universitet
3