DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

Transcription

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN
• 2015
DEN NYA POLISMYNDIGHETEN
DEN NYA POLISMYNDIGHETEN
Polismyndigheten består av:






85–90 lokalpolisområden
27 polisområden
7 regioner
1 nationell operativ avdelning
1 nationellt forensiskt centrum
6 gemensamma avdelningar
(HR-avdelningen, IT-avdelningen, Ekonomiavdelningen, Kommunikationsavdelningen, Rättsavdelningen, Utvecklingsavdelningen)
 Rikspolischefens kansli
 Avdelningen för särskilda utredningar
Polismyndigheten leds av rikspolischef Dan Eliasson.
Han ansvarar för myndighetens verksamhet och beslutar
om den övergripande organisationen, ledningen, styrningen, samt verksamhetsplan, utvecklingsplan och budgetfördelning och han har personalansvar för cheferna för polisregioner, avdelningarna och internrevisionen.
Lokalpolisområdet – polisens nav
Lokalpolisområdet är basen för polisens verksamhet. Korta, snabba
beslutsvägar ska skapa bättre förutsättningar för en väl fungerande
lokal polisverksamhet.
Det lokala polisarbetet ska stärkas, genom att såväl resurser som mandat att fatta beslut
finns lokalt.
Grundprincipen är att polisverksamhet ska bedrivas i lokalpolisområdet – om inte
särskilda skäl talar mot det. Sådana skäl kan vara verksamhet som kräver särskild
kompetens eller kompetens som sällan behövs. Inriktningen att lokalpolisområdet ska
utgöra basen för polisens verksamhet kommer att kräva omprioriteringar. Mer än hälften
av polisregionernas verksamhet ska bedrivas i lokalpolisområdena, närmare medborgarna.
Ansvarsområden

Ingripandeverksamhet ska upprätthållas dygnet runt. När det behövs ska flera
lokalpolisområden inom ett polisområde samverka.

Lokalpolisområdets utredningsverksamhet ska ansvara för utredningar som kan
färdigställas genom ett förenklat förfarande, och alla förundersökningar ledda av
Polismyndigheten som inte polisregion eller polisområde ansvarar för.

I varje kommun ska det finnas en polisiär funktion som på uppdrag av chefen för
lokalpolisområdet driver samverkan med kommunen och lokalsamhället i övrigt.

Utifrån den lokala problembilden ska polisen i samverkan med kommunen ha
förmåga att arbeta mot grov och organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv.

Trafiksäkerhetsarbete som omfattar till exempel hastighetskontroller, nykterhetskontroller och kontroller av farligt beteende ska ligga inom lokalpolisområdets verksamhet.

Lokalpolisen ska arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande, med åtgärder mot ungdomsbrottslighet och med brottsofferstöd.

Områdespoliser ska finnas i alla lokalpolisområden – i särskilt utsatta områden
minst en per 5 000 invånare.
Polisområdet leder arbetet
Ett polisområde ska leda, samordna, följa upp och
analysera den operativa verksamheten i området.
Dygnet runt ska man på ett polisområde kunna leda den yttre verksamheten och leda
och genomföra initiala utredningsåtgärder. Det ska även finnas förundersökningsledare
på polisområdesnivå.
Polisområdena ska ansvara för utredningsverksamhet som av olika skäl inte bör handläggas i lokalpolisområdena, till exempel familjevåldsärenden och hatbrott.
Chefen för polisområdet har ett tydligt resultatansvar. Det kräver att effekterna av arbetet
kontinuerligt följs upp och utvärderas, och blir en grund för planering och prioritering av
verksamheten i området.
Regionen har helhetsansvar
Polisregionerna har helhetsansvaret för polisverksamheten inom
sitt geografiska område.
En polisregion kan också få i uppdrag att ansvara för utvecklingsverksamhet eller viss
nationell stöd- och kärnverksamhet. Den operativa enheten i polisregionen ansvarar för
den regionala krisberedskapen, insatsförmågan, ledningscentralen och för Polisens kontaktcenter.
I varje region ska det finnas ett regionpolisråd, med ledamöter som har partipolitisk erfarenhet och breda kontaktytor i samhället. Regionpolisrådet ska utöva insyn i verksamheten, få information, ge råd och kunna ställa frågor om polisverksamheten.
Beslutsbefogenheter ska placeras på lägsta ändamålsenliga nivå. Men det finns uppgifter som hålls samman på regional nivå, till exempel utredning av vissa brottstyper som
it-relaterade brott, barnpornografibrott och omfattande bedrägeriärenden utan direkt
lokal anknytning.
Polisregion Nord har ett nationellt ansvar för Polismyndighetens räddningstjänst och de
automatiska trafiksäkerhetskamerorna. Polisregion Väst har ett nationellt ansvar för polishundtjänsten. Polisregion Stockholm har ett nationellt ansvar för sjöpolis och polisrytteri.
På regionnivå ska det finnas:



en ledningscentral och ett kontaktcenter (ska finnas på sikt)
strategiska och operativa ledningsgrupper
kompetens inom bland annat ekonomi, HR, kommunikation och juridik.
Nationella operativa avdelningen
Noa ska ha förmåga att inrikta och leda polisverksamheten
nationellt och internationellt så att resurserna används effektivt.
Chef: Mats Löfving.
Noa ska inte bedriva någon egeninitierad operativ verksamhet utan istället stödja polisregionerna i olika typer av verksamheter.
Noa leder den operativa verksamheten och har mandat att besluta om insatser och resursförstärkningar i hela landet.
Vidare ska Noa vara nationell kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och
Försvarets radioanstalt, och ansvara för att hantera känslig information om till exempel
terrorism och signalspaning.
Noa ska även ansvara för samordning, beredning och uppföljning av den myndighetsgemensamma särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet.
Noa består av:








ett kansli
en operativ enhet
en utredningsenhet
en underrättelseenhet
en kontaktenhet
en internationell enhet
en beredningsenhet
ett ekobrottskansli.
Chefen för Noa har ett
processansvar för hela
Polismyndighetens operativa
verksamhet, till exempel:









underrättelseverksamhet
internationellt polisarbete
gränskontrollverksamhet
krishantering
avancerad teknikspaning
nationella insatskoncept
komplex it-brottslighet,
inklusive barnpornografibrott
Polisens kontaktcenter.
regionala ledningscentraler.
NOA har även ett
funktionsansvar för bland annat:





nationella insatsstyrkan
polisflyget
nationella bombskyddet
sektionen för särskilda
insatser
telefonväxeln.
Noa ansvarar för utredning av
bland annat:




korruptionsbrott
krigsbrott
cites-brott
kulturarvsbrott.
Processansvar innebär ett nationellt
ansvar för att styra, utveckla och följa
upp verksamheten och säkerställa enhetlighet.
Funktionsansvar omfattar dessutom
personalansvar och resultatansvar.
Nationellt forensiskt centrum
NFC, ansvarar för polisens forensiska verksamhet.
Chef: Lena Klasén
Statens kriminaltekniska laboratorium har övergått till Nationellt forensiskt centrum.
Verksamheten består och svarar för samma kvalitet och kompetens som förut.
NFC ska

utföra forensiska undersökningar

följa upp och utvärdera befintliga forensiska metoder

utföra forensisk spårsäkring och analys vid händelser som innefattar kemiska,
biologiska, radiologiska eller nukleära och explosiva element

koordinera beställningar till Rättsmedicinalverket

vara kontaktpunkt för nationella myndigheter och internationella kontakter inom
det forensiska området

bedriva forskning och utveckling inom det forensiska området, i nära samverkan
med utvecklingsavdelningen, den nationella operativa avdelningen och polisregionerna.

ha processansvar för den forensiska verksamhet som utförs utanför
avdelningen.
Nationellt forensiskt centrum består av:





en enhet för informationsteknik
en biologienhet
en droganalysenhet
en kemi- och teknikenhet samt ett kansli
tre forensiska laboratorium i Väst, Syd och Stockholm.
Gemensamma avdelningar
De gemensamma avdelningarna ska tillgodose verksamhetens och ledningens behov av
strategisk styrning, verksamhetsnära stöd och stöd av mer administrativ karaktär.
Avdelningarnas ledningar ska vara placerade i Stockholm och ge verksamheten i hela
landet expertstöd.
Ekonomiavdelningen
Chef: Jan Andersson
Kommunikationsavdelningen
Chef: Unni Jerndal
HR-avdelningen
Chef: Kajsa Möller
Rättsavdelningen
Chef: Gunilla Svahn
Lindström
IT-avdelningen
Chef: Tomas
Landeström
Utvecklingsavdelningen
Chef: Anders Hall
Rikspolischefens kansli
Chef: Eva Årestad Radner
Särskilda utredningar
Chef: Ebba Sverne Arvill
Avdelningen för särskilda utredningar ska, enligt direktiv från Särskilda åklagarkammaren, utreda anmälningar mot polisanställda, polisstuderande, åklagare, domare och riksdagsledamöter. Avdelningen är en fristående organisation inom Polismyndigheten.
Avdelningen kommer att ha en beredskapsorganisation, vilket innebär att utredningar
kan påbörjas dygnet runt, sju dagar i veckan. Det ger förutsättningar för snabbare åtgärder och utredningar med hög kvalitet.
Benämningar på organisatoriska enheter inom Polisen
Polisregion (Region)
Polisområde (PO)
Lokalpolisområde (LPO)
Polisregion Bergslagen (PRB)
Polisområde Örebro län
Polisområde Värmland
Polisområde Dalarna
Polisregion Mitt (PRM)
Polisområde Uppsala
Polisområde Gävleborg
Polisområde Västmanland
Polisregion Nord (PNR)
Polisområde Jämtland
Polisområde Västerbotten
Polisområde Norrbotten
Polisområde Västernorrland
Polisregion Stockholm (PRST)
Polisområde Stockholm city
Polisområde Stockholm nord
Polisområde Stockholm syd
Polisområde Gotland
Polisregion Syd (PRS)
Polisområde sydöstra Götaland
Polisområde sydvästra Götaland
Polisområde nordvästra Skåne
Polisområde södra Skåne
Polisområde Malmö
Polisregion Väst (PRVÄ)
Polisområde Storgöteborg
Polisområde Älvsborg
Polisområde Fyrbodal
Polisområde Skaraborg
Polisområde Halland
Polisregion Öst (PRÖ)
Polisområde Södermanland
Polisområde Östergötland
Polisområde Jönköping

Similar documents