Indikation för och beställning av bestrålade blodkomponenter

Comments

Transcription

Indikation för och beställning av bestrålade blodkomponenter
ID nummer: HEMA4.21
Version: 3
Dokumentnamn: Indikation för och beställning av bestrålade blodkomponenter
Dokumenttyp:
PM
Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och
cancervård i Östergötland (CKOC)
Sökord: Transfusion, Hematologiska kliniken
Utfärdande enhet:
Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset,
Linköping
Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor vid
Hematologiska kliniken och regionen
Giltig fr.o.m.
2015-01-01
Giltigt t.o.m.
2017-01-01
Framtagen av: (Namn, titel)
Claes Malm, överläkare
Godkänd av: (Namn, titel)
Franz Rommel, verksamhetchef
Diarienummer:
CKOC-2013-00107
Indikation för och beställning av bestrålade blodkomponenter
Syftet med bestrålning är att undvika transfusionsassocierad graft versus host disease (TAGVHD), som är en ytterst sällsynt men oftast dödlig transfusionskomplikation.
Bakgrund
Risken för TA-GVHD är störst hos immunsupprimerade patienter och hos immunkompetenta
patienter, som delar en HLA-haplotyp med givaren. Givarens T-lymfocyter orsakar uttalad
benmärgssvikt och cellskador hos mottagaren av samma slag som vid transplantationsassocierad GVHD. TA-GVHD finns beskrivet hos patienter som fått leukocytreducerade
blodkomponenter, varför leukocytreduktion inte räcker för att förhindra TA-GVHD. Vanligen
används 25 Gy -strålning för att undvika TA-GVHD. Erytrocyternas cellmembran påverkas
till viss del av strålningen varför en något ökad hemolys samt ett något ökat kaliuminnehåll kan
ses i bestrålade komponenter. I allmänhet har detta ingen klinisk betydelse. Symtomen är feber
och klassiska symptom på GVHD (hudutslag, diarré och leverpåverkan) 1–2 veckor efter
transfusion, pancytopeni med uttalad benmärgssvikt. Prognosen är mycket dålig med mortalitet
90-100 %.
Indikation för bestrålade blodkomponenter
 Patient med primära immunbristsjukdomar (framförallt T-cellsmedierade
immunbrister). Tid: Livslång.
 Aplastisk anemi. Tid: Under pågående (ATG/Ciklosporin) samt minst 6 månader efter
avslutad immunsuppression, om absolut lymfocyttal >1,0 x 109/L.
 Patient som behandlas med purinanaloger (t.ex. Fludarabin eller Leustatin) med
Alemtuzumab (MabCampath) eller andra antilymfocytantikroppar (ATG,
Tymoglobulin). Tid: 6 månader efter avslutad behandling.
 Allogen och autolog stamcellsdonation. Tid: Start en vecka före donation. Stopp: Vid
avslutad donation.
 Allogen stamcellstransplantation. Tid: Start vid konditioneringsstart. Stopp: Minst ett år
eller tills immunsuppression inte längre behövs.
 Autolog stamcellstransplantation Tid: Start i samband med konditionering. Stopp: 6
månader efter stamcellstransplantation.
 Alla blodkomponenter från släktning-donator och från HLA-matchad donator (gäller
även immunkompententa patienter).
 Alla granulocyttransfusioner.
Tidsangivelserna ovan är endast riktlinjer, det är patientansvarig läkares beslut om när
strålbehandlingsindikationen föreligger och när den ska upphöra. Det är läkarens ansvar att i
Cosmic datorjournal under observanda ange att bestrålade blodprodukter ska ges och under
vilket tidsintervall, meddela blodcentralen via remiss och ordinera blodprodukter med
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd)
2014-12-22
Reviderat av:
Ulla Frödin, sektionsledare SCT
Godkänt revideringen:
Franz Rommel, verksamhetschef
ID nummer: HEMA4.21
”särskilda egenskaper” i Cosmics läkemedelsmodul. Det är vederbörande sjuksköterskas ansvar
att beställa bestrålade blodprodukter och kontrollera att de är bestrålade.
Vid misstanke på transfusionsassocierad graft versus host disease (TA-GVHD)
Kontakt bör tas med blodcentralen och stamcellstransplantationsansvarig läkare. Diagnosen
kan säkerställas genom hudbiopsi och påvisande av donator-DNA (från hudinfiltrerande
donatorlymfocyter).
Transfusion
Förfarandet vid transfusioner styrs av SOSFS 2006:18, Socialstyrelsen
Se även Handbok för hälso- och sjukvård, vårdhandboken
Vi transfundering av blodkomponenter ska bifogade följesedlar från blodcentralen sitta kvar på
påsen. Vår transfusionsjournal och blodgruppering tas med in till patienten för
identitetskontroll.
REFERENSER
British Committee for Standards in Haematology, Blood Transfusion Task Force. Guidelines
on the clinical use of leucocyte depleted blood components. Transf Med.1998; 8:59-71.
Version 3

Similar documents