Kursplan: Kustskeppare Litteratur

Comments

Transcription

Kursplan: Kustskeppare Litteratur
Kursplan: Kustskeppare
Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever.
Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h per tillfälle.
Kustskeppare: K1-K7
Lektion BÅT PRAKTIK utgör en praktisk lektion och erfordras innan prov för kustskeppare
kan skrivas.
Till kursen behövs nedanstående kurslitteratur samt transportör, passar, övningssjökort 616
för förarintyg och övningssjökort 61/93 för kustskeppare.
Litteratur
Navigering och sjömanskap - för fritidsbåtar inomskärs och utomskärs
Jonas Ekblad och Börje Wallin
Jura förlag
Navigering och sjömanskap – Övningsbok för fritidsbåtar inomskärs och utomskärs
Johnas Ekblad och Börje Wallin
Jura förlag
Kort 1
Sjöfartverket
International Hydrographic Organization
Lektion K1
INTRODUKTION




Vad innebär det att inneha Kustskeppare?
Kunskapserfordringar för Kustskeppare
Krav för att eleven skall få skriva prov.
Nämnden för fritidsbåtsutbildning NFB
FÖRDJUPAD KUNSKAP I FÖRARINTYGETS OMRÅDEN ENLIGT F1
KORT 1


Orienterade kunskap av publikation kort 1, innehåll, uppdelning och
användningsområde
Uppslags övning
UTMÄRKNING AV FISKEREDSKAP


Ytstående redskap och ytstående redskap som driver och svajar
Fasta redskap och överseglingsbara redskap
GEOMETRISKA SYSTEMET

WGS- World Geodetic System
KARTPROJEKTIONER


Mercatorsjökortet
Gaussjökortet
HEMSTUDIER


Läs hänvisning: 36-37, 41-43.
Övningsbok s.6-8.
3h
Lektion K2
FÖRDJUPAD KUNSKAP I FÖRARINTYGETS OMRÅDEN ENLIGT F2.
NAVIGERINGSSYSTEM












Radar
Antenenhet
Bildenhet
Stränder och höga berg
Fartyg och dess vinklar
Fåglar
Vågor
Regn
Dimma
Sjömärken
Raconfyrar
AIS – Automatic Identification System
KORRIGERA FÖR MISSVISNING, DEVIATION OCH AVDRIFT.





Missvisning
Att räkna med missvisningen
Devation
Att räkna med deviationen
Rätta kurs och sätta kurs: MALL
STRÖM







Ström i svenska vatten
Upptäcka ström
Avdrift och ström
Strömtrianglar
Upptäcka och beräkna ström
Kursrättning med hänsyn till ström
Kurssättning med hänsyn till ström
BÄRING



Dödräknings tillförlitlighet
Rätta bäringar
Två bäringar och seglad distans.
FYRLJUS I HORISONTEN OCH NAVIGERING MED RADAR OCH LOD
HEMSTUDIER
 Läs sidan: 71-74, 96-113
 Övningsbok s. 9-19
3h
Lektion K3
FÖRDJUPAD KUNSKAP I FÖRARINTYGETS OMRÅDEN ENLIGT F3.
DEVIATIONSBERÄKNING



Kompensering
Loggkontroll
GPS-kontroll
NAVIGERING MED HJÄLP AV FYRAR







Lystider
Lysvidder
Tidtagning
Utmärkningssystemet på natten
Fyrkaraktärer: FR, Fl, LFl, UQ, Q, VQ, Iso, Oc, Mo, IQ, F Fl, Al WR,
Planera mörkerresan
Tips och samarbete
SJÖVÄGSREGLER I NEDSATT SIKT




Säker fart i nedsatt sikt
Mistsignaler från fartyg
Radar i nedsatt sikt
Radarreflektorernas effektivitet
HEMSTUDIER


Läs s.117-119, 126-131, 136-137
Övningsbok s. 19-23.
3h
Lektion K4
FÖRDJUPAD KUNSKAP I FÖRARINTYGETS OMRÅDEN ENLIGT F4.
TRAFIKSEPARERINGSSYSTEM



Användningsområden och syfte
Regel 10
Radioanrop för att undvika kollisioner
HEMSTUDIER


Läs s.150-152.
Övningsbok s. 24-28.
3h
Lektion K5
FÖRDJUPAD KUNSKAP I FÖRARINTYGETS OMRÅDEN ENLIGT F5.
SPECIALLANTERNOR OCH DAGERSIGNALER
BOGSERING



Bogserbåt med släp
Bogserbåt med släp över 200m
Bogserare med timmersläp
FARTYG SOM ARBETAR








Fartyg med begränsad manöverförmåga
Fartyg som sysslar med muddring eller undervattensarbete
Lotsbåt
Fartyg sysselsatt med trålfiske
Fartyg sysselsatt med annat fiske än trålfiske
Fartyg hämmat av sitt djupgående
Luftburen svävare
Linfärja
HAVERISTER


Fartyg på grund
Ej manöverfärdigt fartyg
ÖRLOGSFARTYG




Fartyg som sysslar med minsvepning
Svensk U-båt på väg i ytläge
Svenskt örlogsfartyg som spränger mm.
Svenskt örlogsfartyg som övar tillsammans med u-båt.
HEMSTUDIER


Läs s.170-177.
Övningsbok s.30-35.
3h
Lektion K6
FÖRDJUPAD KUNSKAP I FÖRARINTYGETS OMRÅDEN ENLIGT F6.
SJÖSÄKERHET UTOMSKÄRS


Stabilitet för färder i hög sjö i havsbandet eller till havs
Säkerhetsintroduktion av besättning
SÄKERHETSUTRUSTNING UTOMSKÄRS
HÅRT VÄDER TILL HAVS






Grundbrott
Olycksrisker
Åtgärder
Nödutrustning utomskärs
Undvik onödiga larm
Bogsering i hårt väder
SJÖRÄDDNINGENS ORGANISATION








JRCC
VHF Kn 16
Enheter
GMDSS
EPIRP
PLB
SART
Att överleva i en livflotte
SJUKVÅRD





Andning
Blödning
Cirkulationssvikt
Stukning och benbrott
Skeppsapotek
HEMSTUDIER


Läs s.204-215, 221-222
Övningsbok s.36-39.
3h
Lektion K7
FÖRDJUPAD KUNSKAP I FÖRARINTYGETS OMRÅDEN ENLIGT F7.
KNOPAR



Fastläggning på knap
Tagling
Överhandsknop i åtta
DUBBLA MOTORER






Bobpropeller
Vattenjet
Manövrering i strömmande vatten
Slussning
Tips för kanalfarare
Samarbete ombord
UTOMLANDS MED BÅT







Nautiska publikationer
Tullbestämmelser
Passkontroll
Importregler
Flaggor
Kompetensbevis
Försäkringar
HEMSTUDIER



Läs s.247-259
Övningsbok s.39-41,
Övningsprov Kustskeppare s.48-52
3h
Lektion BÅTPRAKTIK
5h
Båtpraktik (delad grupp 2 lärare)
Övningens fokus är färdighetsträning i navigering och manövrering av båt. Övningen ska ge
deltagarna en uppfattning om grunderna i varje moment och en insikt om hur varje elev själv
kan fortsätta utveckla sin färdighet på egen hand efter avlutat kurs. Viktigt är att varje
deltagare ges möjlighet att utföra varje moment och inte blir bisittare. Moment nio kan dock
utföras gemensamt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Läsa sjökort, utpeka objekt i naturen som markerats i sjökort och omvänt.
Styra efter kompass samt i enslinje.
Utföra kompasskontroll i enslinje.
Navigera i utprickat farvatten.
Utföra lägesbestämning
Utföra ”man överbord övning” manövrering tillbaka till utgångs position samt
genomföra bärgning av ej mänskligt objekt. Ex. fendert.
7. Utföra manövrar för att erfara effekten av roder- och propellerverkan.
8. Utföra losskastning och tilläggningsövning.
9. Delta i förtöjning av båt med användning av spring
Denna praktik krävs idag enbart för att få ut Kustskepparintyget.
Mörkerpraktik återfinns på Kustskepparintygets nivå.

Similar documents