Förändrad ersättning och nya prioriterade mål för primärvården

Comments

Transcription

Förändrad ersättning och nya prioriterade mål för primärvården
Version 2015-10-12
6.2 Precisering av ekonomiska ersättningar
i
Primärvårdsprogrammet 2016
baserat på i Landstingsplanen 2016-2018 fastställda ekonomiska ramar,
Landstingsfullmäktige § xx /15 (juni)
Version 2015-10-12
Område
Mått
Budgeterat
belopp, tkr
Prislista
Tekniska hjälpmedel och avancerade
inkontinens hjälpmedel
Ålderviktning
61 100
0-5 år
6-64 år
65-74 år
> 75 år
ACG-poäng
CNI-poäng
På årsbasis
På årsbasis
På årsbasis
På årsbasis
1,0 poäng per listad
1,0 poäng per listad
2 854 kr
694 kr
2 359 kr
3 152 kr
582 kr
494 kr
Avståndstillägg
10 000
Ersättning Klin Fys
Fördelas enl ålderviktn. enl av LS fastställt regelverk, 100 % av
gällande prislista. Vid underlagsförfrågan, kontakta Klinfys enheten
10 680
Ersättning Röntgen
enl av LS fastställt regelverk, 50 % av gällande prislista. Vid underlagsförfrågan, kontakta röngen
28 100
ST-läkare, enl ny modell 2014
Tilläggsuppdrag kris- och katastrofberedskap
Scablonersättning tjänstgöring vid
Vårdcentral: 54.200/mån; Sidoutbildning: 72.400/mån
80 tkr per Vårdcentral och år
1 000
Besöksersättning , taknivå 695.000 besök.
Besöksersättning utgår för de besök där patientavgift
tagits ut
Utomlänspatient
Alla besök på mottagning inkl SÄBO o korttidsboende
Hembesök och hemsjukvårdsbesök av läkare i ordinärt
110 kr
boende exkl SÄBO och korttidsboende
* undantag sjukgymnastbesök, besöksersättning =
patientavgiften
Gruppbesök = besöksersättning x antal deltagande
patienter x antal deltagande per yrkesgrupp (exkl
sjukgymnaster)
800 kr
Besök, läkare på jourcentral/motsvarande
250 kr
Besök, sjuksköterska på jourcentral/motsvarande
200 kr
Läkare hembesök och hemsjukvård, jour MOFFA
400 kr
Läkare hemsjukvård SÄBO, jour MOFFA
250 kr
Besöksersättning, dietist
350 kr
Labb prover, mellan läkarbesök
Ersättning för besök av utomlänspatient samt avgift för
listad patients besök utanför länet
100 kr
- läkarbesök
1 800
- sjukvårdande behandling
Momskompensation, privata vårdcentraler
Mobil familjeläkarenhet,
vårdval finansiering av verksamheten
Budget övriga tjänster (tolk, lab.)
Ersättning Läkemedel,
Enligt LtV-beslut 2012, 4 %
Mobil familjeläkare, jourtid
100 kr
110 kr
600
15 400
9 500
8 700
enligt LMK:s regelverk, 20% av faktisk kostnad dras av Läkemedelsenheten innan
fakturering till VC. För underlag, kontakta läkemedelsenheten
Version 2015-10-12
Område
Aktiviteter och mål för att nå ökad kvalitet
Mått
Enligt specifikation 6.3 i LOV-underlaget
Prislista
Se spec 6.3
varav Hälsoinriktade insatser
Demensutredning
Kvalitetsutvecklingsarbete i primärvården
Fortbildning och vidarutbildning i primärvård
Utveckling av Akademisk vårdcentral
MVC -nyinskriven patient hos barnmorska
Ungdomsmottagning
Ungdomsmottagning
Ungdomsmottagning
Sekretesskyddad person
Sekretesskyddad person
Ej listad Västmanläning
Ej listad Västmanläning
Avg fria hälsokontroll kvinnor under 25
Ungdomsmottagning
Jourersättning
Budgeterat
belopp, tkr
18 000
4 500
3 000
SIP
Personer med utvecklingsstörning,
1 500
1 200
Åtgärder för riskpatieneter
Kontinuitet
2 400
3 000
NDR
2 400
Stöd till enskild vårdcentral för initiativtagande till
utvecklingsprojekt
Stöd till enskild vårdcentral för generell utbildning ffa till läkare
och ssk
Stödja utveckling av forskning i primärvården
1 000
2 300
400
1 gång per graviditet
3 440 kr
Läkarbesök
Besök barnmorska/ssk
1 000 kr
STI-prov
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling
Besök barnmorska
340 kr
270 kr
840 kr
550 kr
840 kr
550 kr
210 kr
Verksamhet på skolor över länet. Ersättning per timme
630 kr
Ersättning för organisation av jourverksamhet, inkl
Primärvårdasakut
Ersättning -hyresbidrag filialmottagningar
varav Virsbo (Mitt Hjärta)
12 000
1 900
300
Möklinta ( Achima Care Sala)
100
Västerfärnebo ( Sala Väsby)
200
Skultuna (Oxbacken)
550
Irsta (Viksäng)
350
Tillberga (Citypraktiken)
400
Övriga ersättningar:
Vaccinationer
-Ersättning av influensavaccinationer för
ålder > 65 år och riskgrupper inkl anhöriga
'-Barnvaccinationer 0-3 år
stickavgift 200 kr + aktuell vacc.prislista
ersättning för Heatit B-vaccin enligt prislista
från BVC, Kerstin Werner.
-Vaccination Hepatit A och B för
narkotikamissbrukare
stickavgift 200 kr + aktuell vacc.prislista
'-Pneumokockvaccinationer
stickavgift 200 kr + aktuell vacc.prislista
'-Vaccination mot HPV-virus (Gardasil)
stickavgift 200 kr + aktuell vacc. prislista Gäller flickor
födda 1993 till 2001
Utlandsboende
Ersättning för en utlandsboende patient
som besöker en vårdcentral
Patient listad på annan vårdcentral i länet
Regleras mellan vårdcentralerna
Gömda och papperslösa
Bor patienten i ett EU/EES land, Algeriet eller
Australien ska kostnaderna faktureras
Försäkringskassan Gotland. Ingen blankett
endast en specificerad räkning samt kopia
på EU-kort. Övriga länder se: www.skl.se
sök "Vård av personer från andra länder"
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling
Riktad ersättning till Asyl- och integrationshälsan
600 kr
300 kr
1 600

Similar documents