Pyelonefrit, Primärvården Landstinget Dalarna

Comments

Transcription

Pyelonefrit, Primärvården Landstinget Dalarna
Innehållsförteckning, Pyelonefrit (njurbäckeninflammation), febril UVI hos
vuxna
Sid
Syfte
2
Omfattning
2
Ansvar
2
Berör
2
Definition
2
Symptom
2
Prevalens, epidemiologi
2
Komplikationer
3
Förebyggande
3
Handläggning
3
Diagnos
3
Differentialdiagnos
3
Behandling
3
Remissindikation
4
Sammanfattning
4
Referenser
4
1
Komplikationer
Urosepsis, sepsis som utgår från urinvägarna. Bakteriemi med positiv blododling förekommer
hos 20-30% av patienterna. Akut pyelonefrit är en potentiellt allvarlig infektion.
Förebyggande
Den största riskfaktorn att förvärva en vårdrelaterade urinvägsinfektion är KAD. Av denna
orsak bör KAD användas restriktivt och endast sättas på klara indikationer.
Övriga riskfaktorer kan eller vill man inte undvika;
 Anomalier såsom dubbla urinvägssystem
 Ung sexuell aktiv kvinna
 Graviditet
 Diabetes mellitus
 Prostataförstoring
 Residualurin av annan orsak
Handläggning
Patient med feber, flanksmärta eller påverkat allmäntillstånd tas om hand omgående, i första
hand på distriktsläkarmottagning.
Patient som tidigare haft njurbäckeninflammation löper ökad risk att få det igen. Dessa bör
man, vid sveda och trängningar, bedöma tidigt för eventuell behandling.
Vid fynd av ESBL, kontaktas smittskyddsenheten.
Diagnos, diagnostik






Urinstatus inkl nitrit
Urinodling
CRP
S-Kreatinin
Temp
Graviditetstest tas vid misstanke om graviditet.
Urinsticka med positivt utslag för leukocyter (ofta även blod och protein samt nitrit) i
kombination med feber eller hög CRP räcker oftast tillsammans med klinisk bild. Urinodling är
av värde för att diagnostisera stenbildande bakterier och vid terapisvikt.
Differentialdiagnos


Akut kolecystit
Basal pleuropneumoni.
Behandling
Farmakologisk behandling
Om möjligt sker preparatval utifrån resistensbestämning.
Kvinnor
Ciprofloxacin®
Cedax®
Bactrim forte®
500 mg x 2 i 7 dagar
400 mg x 1 i 10 dagar
1 x 2 i 10 dagar
Gravida kan behöva en högre dos beroende på ökad plasmavolym. Inledande behandling
ges på sjukhus och därefter ofta långtidsbehandling som recidivprofylax under hela
graviditeten. Kontakta gynekolog vid tveksamhet.
Tillbaka till innehållsförteckning
3
Män
Ciprofloxacin®
Bactrim forte®
500 mg x 2 i 14 dagar
1 x 2 i 14 dagar
Antibiotikaresistens/ Terapisvikt
Cedax® vid resistens eller allergi.
Uppföljning
Återbesök vid försämring eller utebliven förbättring inom1-2 dagar.
Återbesök för planering av utredning efter 4 veckor vid recidiv inom 1 år.
Gravida följs upp med urinodling med 4-8 veckor intervall resten av graviditeten.
Vid okomplicerad enstaka episod av pyelonefrit behöver utredning inte göras rutinmässigt
under förutsättning att patienten är helt kliniskt återställd en månad efter behandling.
Undantag då infektionen orsakats av stenbildande bakterier som Proteus, Morganella,
Klebsiella eller Pseudomonas.
Ultraljud/CT njurar och cystoskopi bör genomföras vid komplicerad eller upprepad pyelonefrit
hos män och övervägas även när det gäller kvinnor med upprepad pyelonefrit.
Remissindikation
Gravida bör behandlas inneliggande. Kontakta gynekolog vid tveksamhet.
För övriga gäller att allmänpåverkan och cirkulatoriskt status avgör om patienten bör läggas
in. Sjukhusvård är framför allt indikerad när man bedömer att parenteral
antibiotikabehandling krävs. Främst gäller det;
 Äldre som kan drabbas av urosepsis
 Vid hög feber och cirkulationspåverkan eller kräkningar, svår smärta i njurregionen
 Patienter med påverkat allmäntillstånd
 Patienter med bakomliggande komplicerande sjukdom
 Vid utebliven effekt efter 24 timmar och ensidig flanksmärta bör avstängd pyelit
uteslutas. Speciellt viktigt är detta hos patienter med tidigare stensjukdom eller känt
avflödeshinder.
Sammanfattning
Akut pyelonefrit är en potentiellt allvarlig infektion.
Patient med feber, flanksmärta eller påverkat allmäntillstånd tas om hand omgående, i första
hand på distriktsläkarmottagning.
Återbesök vid försämring eller utebliven förbättring inom1-2 dagar.
Patient som tidigare haft njurbäckeninflammation löper ökad risk att få det igen.
Dessa bör man vid sveda och trängningar bedöma tidigt för eventuell behandling.
Vid fynd av ESBL, kontaktas smittskyddsenheten.
Referenser
1177. Vårdguiden. Urinvägsinfektion.
Internetmedicin. Pyelonefrit hos kvinnor, akut
Landstinget Dalarnas Läkemedelskommitté Terapirekommendationer
Stockholms läns landsting. Pyelonefrit
Praktisk medicin. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Pyelonefrit. Urinvägsinfektioner hos män
– Pyelonefrit.
Landstinget Dalarna. Kvinnokliniken. (2010). Urinvägsinfektion under graviditet
Tillbaka till innehållsförteckning
4