Ladda ner här

Transcription

Ladda ner här
Grafisk manual för Relita
2015-04-16
1
Vårt ansikte utåt
Du håller nu vår grafiska manual i din hand. Den är ett
ett starkt varumärke handlar om att vara konsekvent
kraftfullt verktyg och hjälpmedel som ska säkra att vår
och att hålla fast vid en identitet som känns igen.
kommunikation, intern och extern, alltid är konsekvent
Vårt varumärke skall alltid presenteras på ett profes-
och trovärdig.
sionellt sätt och vårdas omsorgsfullt. I denna manual
Man kan tycka att den här typen av dokument inne-
finns regler och riktlinjer för hur vårt varumärke skall
håller en massa petiga regler och detaljer om saker
framställas grafiskt.
som ändå inte märks. Men om du tänker efter, vad är
Färdiga mallar för dem flesta ändamål har tagits fram
det egentligen som gör att du känner igen vissa var-
för att underlätta utformningen av material och tryck-
umärken? Redan när du känner igen en viss färg vet du
saker. Dessa mallar är avsedda att användas vid såväl
kanske vad det handlar om för varumärke. Att bygga
intern som extern kommunikation.
Grafisk manual för Relita
2
Vår logotyp
Standardlogotyp.
Logotyp med större undertext.
Används endast för t.ex. brodyr för ökad läsbarhet.
Logotyp i svart eller blått mot vit bakgrund och i vitt mot olika bakgrunder. Endast för undantagsfall då vit bakgrund och/eller färgtryck inte går att få.
Namnet Relita består av orden “re” som betyder “åter”
Proportionerna på logotypen och förhållandet mellan
eller “återvinning” och “lita” som betyder just “lita” eller
logotypens grafiska element skall alltid behållas enligt
“lita på”.
grundutförandet.
Logotypen har klara, tydliga färger och enkla raka
Logotypen finns som vektoriserad EPS-fil som alltid
former som syns och känns igen. Den gröna färgen
skall användas i tryck. Det säkerställer att logotypen
symboliserar vårt miljöansvar och den blå ger en
blir så skarp och tydlig som möjligt.
känsla av lugn och trygghet. Då logotypen används på
I löpande text får logotypen aldrig användas, där skrivs
ett grafiskt riktigt sätt ger den intryck av ett starkt var-
istället namnet med vanlig text. Namnet Relita får ald-
umärke och hög kvalitet.
rig avstavas i löpande text.
Grafisk manual för Relita
3
Logotypens placering
Logotypens proportionella friyta.
INDUSTRISERVICE
Rotera aldrig logotypen.
Beskär aldrig logotypen.
Lägg aldrig till egen text.
Rama aldrig in logotypen.
För att skydda Relitas logotyps visuella integritet ska
På satsytor placeras som logotypen i det högra övre
logotypen som regel omges av luft, en så kallad friyta.
eller nedre hörnet. Undantag är omslagssidor och
Ju större friyta, desto starkare blir det visuella intrycket.
försättsblad, där logotypen med fördel också får cen-
Relita-logotypen skall som regel aldrig placeras nära
treras.
någon annan logotyp.
Grafisk manual för Relita
4
Färger
100%
PMS
300 C
CMYK
100-50-0-0
RGB d
0-94-169
RGB h
005EA9
Folie
Avery Blå 741
Relita-blå
100%
PMS
375 C
CMYK
50-0-100-0
RGB d
150-220-0
RGB h
96DC00
Folie
Avery Grön 714
Relita-grön
Våra profilkulörer är den blå och gröna färgen som
viktigt att rätt färgkoder används så att färgerna över-
ingår i logotypen. Färgkoder för de vanligaste färg-
ensstämmer helt med logotypen och vårt intryck alltid
kodssystemen finner du här ovanför. Det är mycket
blir enhetligt.
Grafisk manual för Relita
5
Typsnitt
Myriad Pro Regular
Myriad Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZÅÄÖÆØ abcdefghij
klmnopqrstuvwxyzåäöæø
1234567890 @?!,.:;-
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZÅÄÖÆØ abcdefghij
klmnopqrstuvwxyzåäöæø
1234567890 @?!,.:;-
Arial Regular
Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZÅÄÖÆØ abcdefghij
klmnopqrstuvwxyzåäöæø
1234567890 @?!,.:;-
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZÅÄÖÆØ abcdefghij
klmnopqrstuvwxyzåäöæø
1234567890 @?!,.:;-
När man jobbar med grafisk produktion som rör Relita
Storleken på brödtexten bör vara 10-12 punkter med
har vi valt typsnittet Myriad Pro som primärt tecken-
ett radavstånd på 12-15 punkter. Valet av punktstorlek
snitt. Det är ett lättläst, modernt och tidlöst teckensnitt
påverkar läsbarheten. Vid val av liten punktstorlekt, välj
som ger ett professionellt intryck.
ett större radavstånd.
Vid extern kommunikation skall detta typsnitt använ-
Rubriker mot vit bakgrund bör som regel vara 16-24
das i all text. För intern kommunikation får också teck-
punkter. Fet stil används på rubriker mot vit bakgrund
ensnittet Arial (som finns med som standard i Windows)
för att framhäva budskapet om sidan innehåller mycket
användas om Myriad Pro ej är installerat.
övrig text.
Grafisk manual för Relita
6
Visitkort
Per Johnsson
Vice VD
+46 18 57 27 27
+46 708 68 70 01
[email protected]
www.relita.se
Huvudkontor
Libro Ringväg 18
752 28 Uppsala
vxl +46 771 103 500
fax +46 18 57 27 29
Visitkort huvudkontor med bild, skala 1:1.
Michael Hessling
Filialchef Västerås
+46 708 68 70 29
[email protected]
www.relita.se
Besöksadress
Lågspänningsg. 7
721 37 Västerås
vxl +46 771 103 500
fax +46 21 35 70 47
Vi
Visitkort
itk t lokalkontor
l k lk t med
d bild
bild, skala
k l 1
1:1.
1
För att ge ett personligt intryck har Relitas visitkort
Teckensnittet är Myriad Pro 10pt och namnet skrivs i fet
som regel en porträttbild i färg. Som bakgrundsdekor
stil. Visitkorten trycks på papperet Scandia 2000 i 300g
syns samma bild svartvit och förstorad så att ansiktet
tjocklek.
syns tydligt. Överst finns personlig kontaktinformation
och nedtill finns kontorets generella kontaktuppgifter.
Grafisk manual för Relita
7
Brevmall och kuvert
SKADESERVICE ● INDUSTRISERVICE ● FASTIGHETSJOUR ● DYGNET RUNT
Skebogatan 4, 752 28 Uppsala
0771-103 500
Libro Ringväg 18, 752 28 Uppsala
0771 - 103 500
JOUR DYGNET RUNT
Relita Industri & Skadeservice AB
Adress huvudkontor
Libro Ringväg 18
752 28 Uppsala
Telefon växel
0771-103 500
Telefax
018 - 57 27 29
Regionkontor
Norrtälje, Östhammar
Västerås, Sala
Enköping, Tierp
Stockholm, Gävle
Webb
www.relita.se
E-post
[email protected]
PlusGiro
4183301-3
BankGiro
5015-6793
Org.nr.
556530-9233
Momsregnr.
SE556530-92331
Brevmall,
Bre
mall skala 1
1:3.
3
C5
C5-kuvert,
k
t skala
k l 1:3.
13
Relitas brevmall följer klassisk standard med logotyp
Teckensnittet är Arial 10pt på brödtexten och Arial
längst upp till vänster på varje sida, datum längst upp
12pt fet på rubriken. Radavståndet är 1,15pt och styck-
till höger på första sidan, samt en sidfot nedtill som av-
eavståndet är 10pt för att göra texten luftig och lättläst.
gränsas av en linje.
För alla brev och fax används Relitas standardbrevmall
för Word.
Grafisk manual för Relita
8
Skyltar och banderoller
SKADESERVICE
SKADESERVICE
INDUSTRISERVICE
INDUSTRISERVICE
FASTIGHETSJOUR
FASTIGHETSJOUR
Reklamskylt 800x400mm med verksamhetsområden, skala 1:10.
R
kl
k lt 600x520mm,
600 520
k l 1:10.
1 10
Reklamskylt
skala
SKADESERVICE
SKADESERVICE
INDUSTRISERVICE
INDUSTRISERVICE
FASTIGHETSJOUR
FASTIGHETSJOUR
Banderoll 4000x1000mm med verksamhetsområden, skala 1:25.
På skyltar och banderoller där Relitas logotyp förekom-
Standardteckensnittet är Myriad Pro precis som på våra
mer är det mycket viktigt att logotypen får en central
övriga trycksaker för att ge ett enhetligt och profes-
roll och framträder tydligt. Bakgrundsfärgen är som
sionellt intryck.
regel vit och texten svart.
Grafisk manual för Relita
9
Annonser och reklam
BUBBLAR OCH KLUCKAR AVLOPPET?
BUBBLAR OCH KLUCKAR AVLOPPET?
Relita AB, Libro Ringväg 18, 752 28 Uppsala
GRATIS
GRATIS KONTROLL
AV ERT AVLOPP!
spoladeenast?
När stavm
et s
Ni a lopp
B
FASTIGHETSJOURAVTAL
• Inga månadsavgifter.
att...
Visste Du
i en
Avloppen
r
astighet bö
bostadsf regelbundet och
as
ller
tro
te år.
kon
nst vart fem
mi
spolas
• Ni får rätt att felanmäla dygnet runt, året runt.
• Vi lägger upp Er i vårt jourregister så Ni blir en prioriterad kund.
• Ni får en kontaktperson hos oss.
• Ni får utryckningsrapporter återkopplade till er
genom Relitas kundportal (för uppföljning).
• Ni får fastigheten uppmärkt.
GRATIS KONTROLL AV ERT AVLOPP
Undvik dyra översvämningar
Boka gratis avloppskontroll hos Relita,
ring 0771 - 103 500 eller maila till [email protected]
Vi lämnar garanti på utförda stamspolningar.
att...
et bör
Visste Du
tadsfastigh
st
i en bos
spolas min
Avloppen regelbundet och
s
kontrollera
år.
rna i Ert
vart femte
fastighete ektion
vi igenom
insp
Just nu går jar alltid med en
r
bör
trollera Era
kvarter. Vi med Er, där vi kon
ns
tillsamma
nar vi pris
avloppsrör.
finns, läm ppsrör. Vi
rensning
avlo
av
ov
Era
.
Om beh
sning av
spolningar
plett ren
på en kom i på utförda stam
ant
lämnar gar
• Ni får nyckelförvaltning (dels
ev. huvudnycklar och fsnyckel för att vi ska komma
in i apparatrum och
undercentraler).
Just nu går vi igenom
fastigheterna i Ert kvarter. Vi börjar alltid
med en inspektion tillsammans med Er,
där vi kontrollerar Era avloppsrör.
Om behov av rensning finns, lämnar
vi pris på en komplett rensning av Era
SKADESERVICE • INDUSTRISERVICE
DU
USTRISERVICE • FFASTIGHETSJOUR
ASTIG
avloppsrör. Vi lämnar garanti på utförda
stamspolningar.
Vi hjälper även till med...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VÄRDECHECK
UTVALD
i samarbete med
5 000 kr
ENTREPRENÖR
2015
Gäller för gratis kontroll av Ert avlopp och 5000 kr i rabatt vid beställning
av stamspolning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
ADR-transporter
Asbest/PCB-sanering
Avfuktning
Avloppsrensning
Betonghåltagning
Betongsågning
Brandsanering
Byggnadsmiljö
Containerservice
Fasadrengöring
Flytt & magasinering
Fuktutredning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fönsterputsning
Grävsug
Hussvampsanering
Högtrycksspolning
Industrisanering
Klottersanering
Kärltvätt
Läcksökning
Mögelsanering
Radonsanering
Restvärdesräddning
Rivning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Robotrivning
Rotvitalisering
Skadeservice
Slamsugning
Städ
Torrsugning
Trädfällning
Vacuumschaktning
Vattenskadesanering
Ventilationsrengöring
Återvinningssäckar
www.relita.se • [email protected]
0771 - 103 500
RING 0771 - 103 500
RING 0771 - 103 500
Exempel på temautskick A4 210x297, skala 1:4.
I Relitas marknadsföring används alltid vit bakgrund
håll använder vi oss av tonplattor i den blå profilfärgen
och tonplattor med profilfärgerna i första hand. Teck-
med vit text som avgränsare.
ensnittet skall vara Myriad Pro i all tryckt extern kom-
Annonserna kan ha ett tydligt budskap där man t.ex.
munikation, med undantag för temakampanjer där
marknadsför specifika tjänster, eller bara syfta till att
andra konventioner får tas fram.
Relita skall synas tillsammans med kontaktinformation.
Som dekor och blickfång används bilder som godkänts
Det är viktigt att vår slogan “Gör livet lite renare” och
av företagsledningen. Bilderna bör föreställa medarbe-
våra verksamhetsområden “Skadeservice, Industriserv-
tare och utrustning i relevanta arbetssituationer.
ice, Fastighetsjour” exponeras på ett konsekvent sätt i
I alla annonser skall logotypen alltid synas tydligt och
all marknadsföring.
få en central roll. För att ge struktur åt annonsens inne-
Grafisk manual för Relita
10
Arbetskläder
Arbetsjacka framsida.
Fleecejacka framsida.
Collegetröja framsida.
Arbetsjacka baksida.
Fleecejacka baksida.
Collegetröja baksida.
Ljusa arbetsbyxor framsida.
Ljusa arbetsbyxor baksida.
Mörka arbetsbyxor framsida.
Mörka arbetsbyxor baksida.
När logotypen används på kläder skall målsättningen
I första hand skall färgtryck användas men i fall då kon-
alltid vara att den framträder tydligt. I vissa fall kan
trasten blir för dålig mot plaggets färg kan man an-
det vara svårt att uppnå, t.ex. på reflexmaterial och
vända sig av färgtryck med vit bakgrund eller lämpligt
liknande.
enfärgat tryck.
På framsidan av tröjor och jackor placeras logotypen på
det vänstra bröstet. På baksidan skall den vara stor och
centrerad så att den syns på långt håll.
Grafisk manual för Relita
11
Profilkläder
Pikétröja framsida.
Sommarjacka framsida.
Vinterjacka framsida.
Pikétröja baksida.
Sommarjacka baksida.
Vinterjacka baksida.
Enkel pikétröja framsida.
Långärmad tröja framsida.
Grafisk manual för Relita
Kepsar.
12
Fordonsdekor
Typsnitt.
Folie
Avery grön 714
Avery blå 741
STAMSPOLNING
Notering:
Detta typsnitt användes alltid
till huvudbudskap.
Myriad Pro Cond fet
Avery blå 741
JOUR DYGNET RUNT
STAMSPOLNING
Myriad CnSemibold
Avery grå 759
Notering:
I vissa förekommande fall
används även vit folie
då bakgrunden är blå.
Logotype i förhållande
till slogan.
Vi skall hålla våra fordon så
pass ”rena” att vår logo/
varumärke framhäves.
När logotype och slogan
placeras tillsammans gäller
vissa regler för att få rätt
storleksförhållanden.
JOUR DYGNET RUNT
HÖJDEN på slogan i
kombination med logotypen
skall alltid vara17% av
logons totala höjd.
AVSTÅNDET mellan slogan
och logoskall alltid vara
19 % av logons totala bredd.
Stripning av fordon godkänns av fordonsansvarig ihop
med marknadschef. Marknadschef har vetorätt.
Grafisk manual för Relita
13
Fordonsdekor
Basdekor
fordon.
JOUR DYGNET RUNT
JOUR DYGNET RUNT
Gör livet lLɀɏ ȾʑnaȾɏ
Det här är en generell
beskrivning hur våra fordon
skall se ut.
AFFÄRSOMRÅDEN.
Placeras alltid längst ner på
sidorna. Höjd anpassas
efter respektive bilmodell.
JOUR DYGNET RUNT
ANVÄNDNINGSOMRÅDE.
Affärsområden kan bytas ut
86
SKADESERVICE INDUSTRISERVICE FASTIGHETSJOUR
JOUR DYGNET RUNT
mot användningsområde, i
de fall detta har ett
marknadsvärde.
TAKLOGOTYPE.
Användes i första hand på
de bilar som i huvudsak
JOUR DYGNET RUNT
arbetar i stadsmiljö.
86
STAMSPOLNING
JOUR DYGNET RUNT
Grafisk manual för Relita
14
Bildekor
Tjänstebilar.
Firmabil.
Logotype och slogan på
lLogotyper, slogan samt
bakärmar, båda sidor.
bilnummer enligt denna
skiss. Kan anpassas något
I bak skall logo sitta till
beroende på modell.
vänster. Slogan centrerad
på bakluckan.
Formatet på logotypen skall
vara120x100 mm.
Texten på slogan skall vara
330 mm långt.
JOUR DYGNET RUNT
JOUR DYGNET RUNT
JOUR DYGNET RUNT
JOUR DYGNET RUNT
JOUR DYGNET RUNT
JOUR DYGNET RUNT
Grafisk manual för Relita
15
Bildekor forts.
00
00
OUR
SKADESERVICE INDUSTRISERVICE FASTIGHETSJ
ETSJOUR
SKADESERVICE INDUSTRISERVICE FASTIGH
00
SKADESERVICE INDUSTRISERVICE
FASTIGHETSJOUR
00
SKADESERVICE INDUSTRISERVICE FASTIGH
ETSJOUR
T
Grafisk manual för Relita
JOUREN
JOUREN
VICE
FASTIGHETS & SKADESER
FASTIGHETS & SKADESERVICE
JOUREN
FASTIGHETS & SKADESER
VICE
JOUREN
JOUREN
16
Jourbilsdekor
Grafisk manual för Relita
JOUREN
Arbetsledning
Jourbil 00
JOUREN
JOUREN
JOUREN
17
Dekor jourbil för arbetsledare
Grafisk manual för Relita
18
Lastbilsdekor
Lastbilar.
lSkall vara enligt detta
upplägg.
Om bilen har ljuslåda på
taket skall logon centreras
JOUR DYGNET RUNT
på denna.
Specialfordon.
Då vi innehar många olika
1. Rulle i bak.
3. Blå tank.
specialfordon, är detta att
Vid rulle i bak täckes cirkel
Där yta finns centeras
se som riktlinjer vid olika
med vitt, logo i rätta färger
affärsområden i vit text.
typer.
monteras.
Marknadschef och
Vid textgrupp på kromade
ytor skall texten vara svart.
fordonsansvarig beslutar
vid tveksamma tillfällen.
2. Slät baksida.
4.Detta är ett exempel
Vid “slät” baksida och blå
på dekorlösning av
botten, monteras
specialfordon.
vit logo.
Grafisk manual för Relita
19
Webb
Startsidan på Relitas webbplats.
Exempel på undersida.
Relitas webbplats www.relita.se är en av våra viktigaste
en känsla för hur vi jobbar och vilka resurser vi har.
informationskanaler. Webbplatsen skall på ett säljande
Teckensnittet på webbplatsen är i första hand Open
sätt informera om våra tjänster och verksamhetsom-
Sans och i andra hand Arial. Open Sans är ett modernt
råden.
teckensnitt som är väl anpassat för att vara lättläst och
Den grafiska formen ska följa våra generella riktlinjer
tydligt på webbplatser.
och använda sig av profilfärgerna. Logotypen ska synas
tydligt och få en framstående roll. Dekorbilder från vår
verksamhet används för att ge webbplatsens besökare
Grafisk manual för Relita
20
E-postsignatur
Med vänliga hälsningar
Namn Efternamn
Titel
Mobil: 0701-234 567
E-post: [email protected]
Webb: www.relita.se
E-postsignatur med logotyp.
All e-post som skickas från Relita skall innehålla en
Signaturen ska innehålla namn, titel, telefonnummer,
personlig e-postsignatur för att ge ett professionellt
e-postadress och webbadress. Sist ska också logotypen
intryck.
med undertext finnas.
Grafisk manual för Relita
21
Presentreklam
Thermos
Skoputs
Tygpåse
Isskrapa
Golfboll
Mobilskal
Mjukdjur
På presentreklam med logotryck placeras logotypen väl synlig och
så stor som möjligt utan att det ser konstigt ut.
Grafisk manual för Relita
Producerad av Schotte Systems AB.