här - OrdAF - Astrid Frylmark

Transcription

här - OrdAF - Astrid Frylmark
www.frylmark.net
CV Astrid Frylmark
1 (4)
Curriculum Vitae, Astrid Frylmark
UTBILDNING
Studentexamen
Logopedexamen
Bevis om legitimation (logopeder erhöll legitimation fr o m detta år)
Påbyggnadsutbildning logopedi 20 p
Vetenskapsteori och forskningsmetodik 5 p
Statistik och forskningsmetodik 5 p
Läs- och skrivsvårigheter 5 p
Magisterexamen vid Göteborgs universitet
Utbildning om dyskalkyli vid Uppsala universitet, 7,5 hp
1972
1976
1985
1992
1993
1997
1997
2005
2014
TJÄNSTGÖRING
Amb lärare ssp tal
Timanställd logoped
Kommunanställd logoped
Primärvårdslogoped
Vik logoped Karolinska sjukhuset (placering BVC Märsta)
Logoped Danderyds sjukhus, läs- och skrivutredningar, projekt
Forskningsassistent/logoped Karolinska Institutet 50%, projekt Språket vid skolstart
Cheflogoped Akademiska sjukhuset (basenhetschef)
Verksamhetschef Länslogopedi Uppsala län (länsövergripande klinik)
Cheflogoped Sundsvalls sjukhus
Arbetar i eget aktiebolag
1976-1977
1978
1979-1984
1988-1993
1994-1995
1995-1998
1996-1998
1998-1999
2000-2002
2002-2007-01-31
2007-02-07 --
LEDARSKAPSUTBILDNING
Intern chefsutbildning Akademiska sjukhuset
Utveckling av grupp och ledare, Uppsala (UGL)
Samtalsmetodik, Uppsala, S:t Lukasstiftelsen
Cheflogopedgruppens halvårsmöten med interna och externa föreläsare
Landstinget Västernorrlands chefsutbildning för verksamhetschefer
Nätverksgrupp för kvinnliga företagare i Härnösand
1999
2001
2002
1998-2006
2005
2010
UPPDRAG
Styrelseledamot och ordförande i Svenska Logopedförbundets barnsektion
Redaktör för tidningen Logopednytt
Layoutansvarig för Logopednytt
Revisor i Svenska Logopedförbundet
Cheflogopedgruppens arbetsgrupp för behandlingsutvärdering
Ledamot i styrelsen för SFFL (Svensk förening för foniatri och logopedi)
Styrelseledamot (tidigare suppleant) i Svenska Dyslexiföreningen
Svenska Dyslexiföreningens tidskriftskommitté
Styrelseledamot i Svensk Förening för Foniatri och Logopedi
Ordförande i Svensk Förening för Foniatri och Logopedi
Föreläsare vid logopedutbildningarna i Göteborg, Umeå, Stockholm, Uppsala
Föreläsare vid fortbildning av kliniska handledare i logopedi, Uppsala
Klinisk handledare till logopedstudenter från Umeå, Stockholm och Göteborg
Medicinsk kvalitetsrevision av logopedi (privatmottagningar och kliniker på sjukhus) i
Stockholms läns landsting
Klinisk handledare för kommunanställda logopeder i Halmstad
Sakkunnig konsult vid upphandling av privat logopedi inom Stockholms läns landsting
Klinisk handledare för landstingsanställda logopeder i Sundsvall
Kvalitetsutvärdering av projekt SpråkKedjan i Region Halland
Ledamot av Attentions kunskapsråd
1980-1991
1993-1997
1996-1998
1999-2010
2001-2003
2004-2013
2007-2013
2007-2008
2004- 2013
2007- 2013
19982005- 2006
1996- 2006
2002, 2007
2005-2008
2006-2007
2007-2008
2009-2010
2010-
www.frylmark.net
CV Astrid Frylmark
Projektuppdrag Pearson Assessment för språktest på svenska
Ambassadör för kvinnors företagande, Västernorrland
Ännu en utvärdering av fortsättningen på projekt SpråkKedjan i Region Halland
Ledamot i styrelsen för International Association of Logopedics and Phoniatrics, IALP
Bildande av samt ordförande i företagarnätverk för kvinnor i Härnösand
Styrelseledamot i Winnet Västernorrland
Medicinsk kvalitetsrevision av Vårdval Stockholm, logopedi
Styrgrupp för projekt Bokstart Sverige, Kulturrådet
2 (4)
2010-2013
2011-2012
2012
20132013201320142014-
HANDLEDNING AV MAGISTERUPPSATSER
Jag har tillsammans med disputerade kollegor handlett tolv avslutade magisteruppsatser om
barns språkutveckling och läsinlärning vid logopedutbildningarna i Stockholm, Göteborg och
Umeå.
1997-
KLINISK HANDLEDNING
1995-2007 har jag ansvarat för klinisk handledning av ett stort antal logopedstudenter inom
områdena dyslexi, barns språkutveckling, röstterapi och dysartri.
EGEN MAGISTERUPPSATS
Språket vid skolstart. En deskriptiv studie av 40 enspråkiga och 16 flerspråkiga barn 6½-8 år
Tillsammans med Sofia Ganslandt, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.
2004
INTERNATIONELLA KURSER OCH KONGRESSER – MEDVERKAT
(EU-logopeder) CPLOL:s europeiska logopedkongress Lissabon (föreläsare, Språket vid skolstart)
British Dyslexia Association, York (poster, Språket vid skolstart)
IALP Amsterdam (poster och kort föredrag, Språket vid skolstart)
Om språkutveckling och läsning, Vilnius, Litauen (föreläsare)
1997
1997
1998
2005
INTERNATIONELLA KURSER OCH KONGRESSER – DELTAGIT
Det 4. Symposiet om læsning, læseundervisning og dysleksi, Ålborg
Rodinakademins symposium, Stockholm
Nordles, nordiskt läsforskarutbyte i Stavanger
British Dyslexia Association, York
IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics) Göteborg
Royal College of SLT congress (Brittiska logopedförbundet), Liverpool
11th European Conference on Reading, Stavanger
British Dyslexia Association, York
(EU-logopeder) CPLOL:s europeiska logopedkongress, Edinburgh
IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics), Amsterdam, Köpenhamn, Athen
BDA (British Dyslexia Association, Harrogate
Audiologopædisk Efteruddannelse Nyborg Strand, Danmark
Norsk Logopedlag, Norge
Isländska logopedförbundets jubileumskongress
British Dyslexia Association, Guildford
1996
1997
1997
1997
1998
1999
1999
2001
2004
1997, 2007, 2010
2008
2008, 2010-2013
2008, 2010
2011
2013
KURSER OCH KONGRESSER I SVERIGE – MEDVERKAT
Logopedstämma 1996, Språket vid skolstart
Assiciation Suédoise de Linguistique Appliquee (ASLA) höstsymposium, Språket vid skolstart
Människa-Handikapp-Livsvillkor, Örebro, Språket vid skolstart
Människa-Handikapp-Livsvillkor, Örebro, Språket vid skolstart
Funktionshinder - visioner och verklighet i ett nytt årtusende, Uppsala
Skolforum, Älvsjömässan
Andra Biennalen för specialundervisning i Linköping
Anordnat lärarkurser om läs- och skrivsvårigheter i Danderyd och Uppsala
Föreläsare för Medalgon Utbildning AB i Stockholm och Uppsala
1996
1995
1997
1999
2000
2001
2003
1996-2003
1996-2001
www.frylmark.net
CV Astrid Frylmark
Dyslexiföreningens studiedagar i Stockholm
Forskningskonferens för de fyra norrlandslänen, Luleå
SFFL – Svensk Förening för Foniatri och Logopedi (arrangör)
Svenska Dyslexiföreningens studiedagar – ett flertal tillfällen
Dyslexiförbundet FMLS arrangemang – ett flertal tillfällen
3 (4)
2005
2004
2005-2011
20072007-
KURSER OCH KONGRESSER I SVERIGE – DELTAGIT
Merparten av Svenska Logopedförbundets studiedagar och stämmor.
Merparten av Svenska Dyslexiföreningens studiedagar och kongresser
Studiedagar anordnade av Svensk Förening för Foniatri och Logopedi
Lurias neuropsykologiska metod
Stamningsterapi (Falun)
Orofaciala funktioner efter stroke, Stockholm
Oralmotorik, Danderyds sjukhus
A Psycholinguistic Framework, J Stackhouse, Helsingborg
Nationell språkklasskonferens i Umeå
För företagets många egna kursarrangemang och senare uppdrag, se www.frylmark.net
1976199519811986
1990
1993
2002
2002
2008
2007-
PUBLICERAT
Bjar, Louise & Frylmark, Astrid (2009). Barn läser och skriver. Specialpedagogiska perspektiv. Studentlitteratur.
Bäckman, Britt-Louise; Frylmark, Astrid & Olofsdotter-Lemne, Anna (2001). Språkinlärning för elever med läs- och
skrivsvårigheter. I: Ferm, Rolf & Malmberg, Per (red.). Språkboken: en antologi om språkundervisning och
språkinlärning. Stockholm: Statens skolverk.
Frylmark, Astrid & Westerlund, Monica (1995). Språkundersökning på BVC av 5½-åringar. I: Språkförståelse. Rapport
från ASLA:s höstsymposium i Lund, 9-11 november 1995.
Frylmark, Astrid (1997). Språkundersökning på BVC av 5½-åringar. I: Människa – handikapp – livsvillkor. Rapport,
Psykiatri och habilitering, Örebro läns landsting.
Frylmark, Astrid (1998). Language Screening in Child Health Centres at 5½. I: Communication and it’s disorders.
Proceedings, 24th IALP Congress, Amsterdam.
Frylmark, Astrid (1999) Språkundersökning på BVC och hos logoped inför skolstart. I: Människa – handikapp –
livsvillkor. Rapport, Psykiatri och habilitering, Örebro läns landsting.
Frylmark, Astrid (2002, 2006, 2008, 2011). Språklekar i skolan. Övningar i språklig förmåga och medvetenhet för
elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. OrdAF förlag.
Frylmark, Astrid (2002, 2006, 2010). Bedömning Av Språk. Manual för nybesök hos logoped av 5½-8-åringar. OrdAF
förlag.
Frylmark, Astrid (2008). Lyssna och berätta! 100 språklekar för små barn. OrdAF förlag.
Frylmark, Astrid (2008). Läsa eller lyssna? Manual för bedömning av elevers informationsåtergivning efter läsning,
lyssning eller samtidig läsning och lyssning till text. OrdAF förlag.
Frylmark, Astrid (2008, 2011). Observation Av Språk i förskoleklassen, O.A.S. Manual OrdAF förlag.
Frylmark, Astrid (2011). KortLeken Pallplats. Samtalsövningar i kortformat. OrdAF förlag.
Frylmark, Astrid (2014). Ordförståelse – nyckeln till kunskap. Projektrapport med stöd av SPSM.
http://frylmark.net/kvalitetsuppdrag
Frylmark, Astrid (2015). Att bygga ett språk. Språkutveckling 0-4 år.
http://www.kulturradet.se/sv/Lasframjande/Bokstart/Om-Bokstart/
Lundberg, S., Frylmark, A., Eeg-Olofsson, O.: Children with rolandic epilepsy have abnormalities of oromotor and
dichotic listening performance. Developmental Medicine & Child Neurology 2005, 47: 603–608.
Westerlund, Monica & Frylmark, Astrid (1998). Évaluation d’un Programme de Dépistage. GLOSSA, Janvier 1998 no
60, p.12-19, Cahiers de l’U.NA.D.R.I.O.
www.frylmark.net
CV Astrid Frylmark
4 (4)
ÖVERSÄTTNINGAR
Corneliussen et al: Afasi och samtal. Goda råd om kommunikation. OrdAF förlag.
Dahlgaard, Krogshøj, Lund & Otzen: Testbatteriet (språklig bedömning av elever 9-15 år). SPF-Utbildning.
Dickens, F. & Lewis, K.: Berätta tillsammans. (En bok för 6-12-åringar om hur man gör berättelser). OrdAF förlag.
Due, E.: Jag ska bada och Jag ska sova. Läs- och skrivböcker för de allra yngsta. OrdAF förlag.
Hole, K.: KortLeken Artikulationskort. Bilder av artikulation och matchande bokstäver. OrdAF förlag.
Iben Bylander, H. & Benn Thomsen, I.: Språka och lek (språklekar för barn 2-9 år). SPF-Utbildning.
Knudsen et al: Stavningsraketen, Läsraketen och Skrivraketen samt Bakom Raketerna. Nypon förlag
Prosser et al: Svårigheter med social kommunikation. OrdAF
ÖVRIG BOKUTGIVNING
FÖRLAGET OrdAF publicerar även ett litet antal böcker av andra författare eller översättare. Inriktningen är material
och böcker som fyller en viktig funktion för språkligt sköra barn, elever och vuxna.
SVENSKA TRUGS - handelsbolag
Tillsammans med Ingrid Häggström, Ing-Read AB har jag gjort en svensk version av TRUGS, Teach Reading Using
Games av Joanna Jeffery. Trugs är ett uppskattat kortspel som gradvis utvecklar säkerheten hos nybörjarläsare
och/eller osäkra läsare. Se www.svenskatrugs.se.
Uppdaterat 2015-05-12