Linda Flink – Klimatanpassning i det svenska näringslivet

Transcription

Linda Flink – Klimatanpassning i det svenska näringslivet
Klimatanpassning i det svenska
näringslivet
Linda Flink
Energi och klimat
Svenskt Näringsliv
Vad betyder klimatanpassning för ett
företag?
• Fortfarande diffust begrepp
• Blandas ofta ihop med minskade utsläpp (”mitigation”)
• Svårt att se och bedöma hur man kommer att drabbas
• Ett hot som ligger långt fram i tiden
• Innebär väldigt olika saker i olika sektorer
• Kan ses som ett hot/en risk…
• …Eller en utmaning som skapar nya möjligheter
2
2015-09-28
Innovation
Möjligheter
Ny
produktutveckling
3
2015-09-28
Fysiska risker i
egna produktionen
Risker i
leverantörskedjan
Utmaningar
Ändrade förhållanden
för produktion
Finansiering
4
2015-09-28
Nya
planeringsstrategier
Vad kan klimatanpassning betyda för
olika branscher?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Jordbruk
Skogsbruk
Transporter
Byggsektorn
Industri
Turism
Energi
Fiskerinäring
Försäkringsbranschen
2015-09-28
Olika aspekter på klimatanpassning
• Var i världen finns verksamheten?
– Globala företag med globala leverantörskedjor
– Små- och medelstora företag (mer lokal/regional verksamhet)
•
•
•
•
•
6
Egna anläggningar
Leverantörers anläggningar
Kunder – var finns de och vilka behov har de?
Råvaruförsörjning
Transporter
2015-09-28
Företagsexempel
7
2015-09-28
Tillverkare av vitvaror
• Kunder i hela världen
• Identifierat vattenanvändning som en viktig fråga för framtida
produktutveckling – tydlig koppling till klimatförändringar
• Har utvecklat ny teknik för lägre vattenanvändning
• Förändrat klimat skapar nya produktbehov =
affärsmöjlighet
• Tillgång till nya marknader = affärsmöjlighet
• Om nya produktkrav/lagkrav skapas har
företaget en god position = konkurrensfördel
8
2015-09-28
Livsmedelsföretag som odlar
grönsaker
• Livsmedelsföretag som bl a odlar ärtor
• Många grödor odlas i odlingsbälten
• När medeltemperaturen stiger flyttas
odlingsbältena norrut
• Utmaningar:
– Anpassning av vilka grödor som kan odlas
– Nya odlingstekniker kan krävas
– Mer oförutsebara odlingsförhållanden (väder
mm)
• Möjligheter:
– Möjlighet att odla nya grödor
– Förlängd säsong
– Stärkt konkurrenskraft gentemot konkurrenter i
södra Europa
9
2015-09-28
Teknikföretag med långa
leverantörskedjor
•
•
•
•
•
Verkstadsindustri med tillverkning i Sverige
Importerar komponenter från bl a Kina
Arbetar efter planeringsprincipen ”just in time”
Kunderna finns i hela världen
Beroende av långa transportkedjor
Vad kostar det att
inte göra något?
• Utmaningar:
– Klimatanpassning av verksamheten i
Sverige
– Klimatanpassning av underleverantörers
verksamheter
– Hur hanteras riskerna i transportkedjan?
– Kan vi fortsätta arbeta efter ”just in time”?
– Kan vi garantera leverans till kund i tid?
10
2015-09-28
Vad behöver näringslivet?
• Öka medvetenheten och kunskapen kring klimatanpassning
• Kunskap om hur klimatet kan komma att ändras lokalt, regionalt och i
andra länder
• Låt företagen själva bedöma riskerna och vilka åtgärder som bör
genomföras – tvinga inte fram åtgärder genom regleringar
11
2015-09-28
TACK!
Linda Flink
Svenskt Näringsliv
[email protected]