ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR

Transcription

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR
ACNs
RIKTLINJER OCH
ANVISNINGAR
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INTRODUKTION.................................................................................................................. 4
ARTIKEL I – DEFINITIONER .............................................................................................. 5
ARTIKEL II - STARTA OCH UNDERHÅLLA DITT DISTRIBUTÖRSSKAP ....................... 7
II.1.
Din relation med ACN ........................................................................................................................ 7
II.2.
Bli Independent business owner ...................................................................................................... 7
II.2.1. Krav för alla Independent business owners ..................................................................................... 7
II.2.2. Tillhandahållande av information ..................................................................................................... 7
II.2.3. Namn på distributörsskap; Tilldelning av Business ID ..................................................................... 7
II.2.4. Ytterligare krav för tillåtna affärsenheter .......................................................................................... 8
II.2.4.1. Krav för inregistrerade enheter ................................................................................................ 8
II.2.4.2. Krav för affärspartnerskap ....................................................................................................... 8
II.2.4.3. Förändringar i ägande och upplösning av tillåtna affärsenheter (PBE) ................................... 9
II.2.5. Övrig kontakt och auktoriserade kontakter ....................................................................................... 9
II.3.
Makar/livspartners som IBO .............................................................................................................. 9
II.4.
Ansvar för kostnader ....................................................................................................................... 10
II.5.
Förnya ACNs Distributörsskap ....................................................................................................... 10
II.6.
Avsluta Distributörsskapet.............................................................................................................. 10
II.7.
Återinföra ett preskriberat distributörsskap ................................................................................. 10
II.8.
Försäljning av distributörsskaps .................................................................................................... 10
II.9.
Om en Independent business ownern avlider eller blir arbetsoförmögen ................................ 10
II.10. Flera distributörsskap och 100 %-regeln ....................................................................................... 11
ARTIKEL III – SKYLDIGHETER FÖR EN INDEPENDENT BUSINESS OWNER ............ 12
III.1.
Etiskt uppförande och iakttagande av lagar .................................................................................. 12
III.1.1.
Allmänna åtaganden .................................................................................................................. 12
III.1.2.
Efterlevnad av lagar och regler .................................................................................................. 12
III.1.3.
Skatt ........................................................................................................................................... 13
III.1.4.
Att göra affärer utanför ditt hemland .......................................................................................... 13
III.2.
Marknadsföring och försäljning av ACNs Tjänster, ACNs Produkter, och ACNs
Affärsmöjlighet .............................................................................................................................................. 13
III.2.1.
Allmänt ....................................................................................................................................... 14
III.2.2.
Marknadsföring av ACNs tjänster .............................................................................................. 15
III.2.2.1. Fylla i och skicka in Kundkontrakt ......................................................................................... 15
III.2.2.2. Kundacceptans och ikraftträdandedatum för Kundkontrakt................................................... 15
III.2.3.
Försäljning av ACNs Produkter.................................................................................................. 15
III.2.3.1. Allmänt................................................................................................................................... 15
III.2.3.2. Produktköp av IBO ................................................................................................................ 15
III.2.3.3. Produktinköp av icke-IBO kunder .......................................................................................... 16
III.2.3.3.1. Onlineköp ........................................................................................................................ 16
III.2.3.3.2. Direktförsäljning till Kunder ............................................................................................. 16
III.3.
Förbjudna metoder .......................................................................................................................... 18
III.3.1.
Tillhandahållande av falska Kundkontrakt eller information ....................................................... 18
III.3.2.
Inriktning på känsliga och högriskkunder ................................................................................... 18
III.3.3.
Ändra kundens leverantör utan samtycke (Slamming) .............................................................. 18
III.3.4.
Eget förvärv av Kunder och "kundplacering" ............................................................................. 19
III.3.5.
Priser, villkor och förutsättningar för ACNs Tjänster .................................................................. 19
III.3.6.
Kontakta med ACNs Affärspartners ........................................................................................... 19
ARTIKEL IV – MARKNADSFÖRING OCH REKLAM ....................................................... 20
IV.1.
IV.2.
IV.3.
Företagets filosofi angående marknadsföring .............................................................................. 20
Användning av ACNs identitet och immateriella rättigheter ....................................................... 20
Marknadsföring av ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs Affärsmöjlighet ...................... 20
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 2
IV.4.
Utveckling och användning av marknadsföringsmaterial ........................................................... 20
IV.5.
Intjäning och inkomster ................................................................................................................... 21
IV.6.
Garantier på besparingar eller betyg ............................................................................................. 21
IV.7.
Påståenden om produkter ............................................................................................................... 21
IV.7.1.
Göra påståenden ....................................................................................................................... 21
IV.7.2.
Förbjudna uttalanden ................................................................................................................. 22
IV.7.3.
Obligatoriska uttalanden om ACNs wellnessprodukter .............................................................. 22
IV.8.
Webbplatser och sociala medier .................................................................................................... 23
IV.9.
Tävlingar och incitament ................................................................................................................. 23
IV.10. Förfrågningar från media och personliga framträdanden............................................................ 23
IV.11. Användning av distributörsskap för välgörenhet ......................................................................... 23
IV.12. Gemensamma varumärken och marknadsföring.......................................................................... 23
IV.13. Marknadsföringsevenemang .......................................................................................................... 24
ARTIKEL V - BYGGA ETT SÄLJTEAM ............................................................................ 25
V.1.
V.2.
V.3.
V.4.
V.5.
V.6.
V.7.
Presentera ACNs Affärsmöjlighet .................................................................................................. 25
Inlämning av ansökan och avtal från Independent business owners ........................................ 25
Köp av ACNs produkter och ACNs Tjänster av nya IBO .............................................................. 25
Ändra sponsorer .............................................................................................................................. 25
Förbud mot Korsrekrytering ........................................................................................................... 26
Värvning är förbjudet ....................................................................................................................... 26
Utbildning och övervakning ............................................................................................................ 26
ARTIKEL VI – ACNS KOMPENSATIONSPLAN .............................................................. 27
VI.1.
Allmän beskrivning .......................................................................................................................... 27
VI.2.
Definitioner ....................................................................................................................................... 27
VI.3.
Införande av ny kompensationsplan och övergång ..................................................................... 27
VI.4.
Behörighet för Förvärvade nivåer och Kompensation ................................................................. 28
VI.5.
Förvärvad kompensation................................................................................................................. 28
VI.5.1.
ÅTERFÖRSÄLJARBONUSAR .................................................................................................. 29
VI.5.2.
Provision .................................................................................................................................... 29
VI.5.3.
Produktpaketbonusar ................................................................................................................. 29
VI.5.4.
Andra bonusar ........................................................................................................................... 29
VI.6.
Administrationsavgifter ................................................................................................................... 29
VI.7.
Minskning eller återföring av kompensation ................................................................................. 29
VI.8.
Fakturor och kontoutdrag ............................................................................................................... 30
ARTIKEL VII – COMPLIANCEUTREDNINGAR OCH DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER ....... 31
VII.1. Brott mot efterlevnad och utredningar .......................................................................................... 31
VII.2. Disciplinära åtgärder........................................................................................................................ 31
VII.2.1.
Suspendering ............................................................................................................................. 32
VII.2.2.
Uppsägning ................................................................................................................................ 32
VII.3. Upline-ansvar .................................................................................................................................... 32
VII.4. Samarbete med brottsbekämpande organ .................................................................................... 32
VII.5. Tvister mellan IBO ............................................................................................................................ 32
ARTIKEL VIII – SKYDD AV PERSONUPPGIFTER OCH KONFIDENTIELL
INFORMATION .................................................................................................................. 34
ÖVERSIKT ......................................................................................................................... 35
ACNS RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR EXTRA INFORMATION - SVERIGE ............. 36
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 3
INTRODUKTION
Välkommen till ACN! Vi är glada att du arbetar för ACN som en Independent business owner. Du börjar på
en spännande resa med ACN. Vi ser fram emot en lång relation med dig.
Under de mer än 20 år som ACN har funnits, har vi blivit världens största direktförsäljare av
telekommunikation och andra viktiga tjänster för hem och mindre företag. Genom våra rörelsedrivande bolag
i 24 länder på fyra kontinenter, erbjuder vi en rad innovativa och konkurrenskraftigt prissatta tjänster som
människor använder varje dag. I september 2013 lanserade ACN sitt eget sortiment av wellnessprodukter
under varumärket Benevita. Detta öppnade upp nya vägar för våra Independent business owners att utöka
sin verksamhet. Under mars 2015 införde vi Aluminé-sortimentet bland våra kroppvårdsprodukter. Detta är
ett fortsatt steg i vår pågående omvandling till ett unikt företag inom nätverksmarknadsföring, som ger våra
Independent business owners och Kunder tillgång till en rad tjänster och produkter som kan förbättra deras
liv.
Denna handbok är ACNs Riktlinjer och anvisningar och är en viktig praktisk vägledning som hjälper dig att
starta och underhålla ACNs Distributörsskap. Den ger också värdefull information om de metoder och
processer som både ACN och du måste följa för att marknadsföra ACNs Tjänster, ACNs Produkter och
ACNs Affärsmöjlighet, så att din ACN-verksamhet kan utvecklas på ett etiskt och lagligt sätt.
Dessa Riktlinjer och anvisningar utgör en del av ditt avtal med ACN och bör läsas tillsammans med Ansökan
och avtal för Independent business owners samt Kompensationsplanen för ditt hemland. ACN förbehåller sig
att efter eget tycke avstå från eller modifiera tillämpning av dessa riktlinjer och anvisningar. Vid frågor om
dessa riktlinjer eller anvisningar, vänligen kontakta din Sponsor, besök ACNs IBO Back Office på
www.acneuro.com eller kontakta ACN IBO Services.
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 4
Artikel I – Definitioner
I dessa Riktlinjer och anvisningar har ord med versaler nedanstående innebörd. Ord med versaler som inte
definieras i denna Artikel I har den betydelse som används i Ansökan och avtal för Independent business
owner ("avtalet"), Kompensationsplanen eller texten i dessa Riktlinjer och anvisningar.
"ACN", "oss", eller "vi" betyder det ACN-företag som du har ingått avtal med och alla andra medlemmar som
tillhör ACN-koncern.
"ACNs Produkter" betyder wellness- och kroppvårdsprodukter som ACN eller en Independent business
owner erbjuder Kunder.
"ACN tjänster" betyder en tjänster inom telekommunikation, energi, säkerhet i hemmet eller andra tjänster
som ACN eller en ACNs Affärspartner erbjuder Kunder.
"Benevitas försäljningsvillkor" avser de villkor som gäller vid köp av ACNs Produkter och som finns
tillgängliga på Benevita-webbplatsen.
“Benevita webbplatsen” betyder www.benevita.eu eller annan webbplats from används för att sälja ACNs
wellness- eller kroppvårdsprodukter. Benevita webbplatsen kan öppnas direkt eller via en Independent
business owner onlinebutik.
”Kund” betyder en person som köper eller använder ACNs Tjänster eller ACNs Produkter. Independent
business owners blir Kunder när de köper ACNs Tjänster eller ACNs Produkter.
"Kundkontrakt" avser ett avtal mellan en Kund och ACN eller någon av ACNs Affärspartner för köpet av
ACNs Tjänster eller ACNs Produkter. Försäljning av ACNs Produkter från en Independent business owner till
en Kund utgör inte Kundkontrakt enligt dessa Riktlinjer och anvisningar.
"DSA" betyder Direct Selling Association (en direktförsäljningsförening). DSA är branschorganisationer som
representerar direktförsäljningsbranschen. "DSA kod" avser en uppförandekod som fastställts av en DSA.
DSA-koder innehåller regler som styr direktförsäljning som är bindande för ACN och Independent business
owner.
"Distributörsskap" betyder din affärsverksamhet som ACNs Independent business owner.
"Downline" betyder (a) alla IBO som sponsras direkt av dig och (b) alla andra IBO som sponsras av dessa
personer. Tillsammans formar dessa IBO din ACN-säljorganisation. "Upline" betyder (a) din sponsor och (b)
alla andra IBO ovanför din sponsor i samma ACN-säljteam.
"Registreringsavgift" avser en engångsbetalning som krävs för att upprätta ett Distributörsskap som ger en
ny IBO rätt att marknadsföra ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs Affärsmöjlighet. "Årsavgift" betyder
ett belopp som betalas av en aktuell IBO för att förnya sitt Distributörsskap.
"Hemland" betyder det land där ett Distributörsskap ursprungligen etablerades.
"Independent Business Owner", "IBO" eller "du" hänvisar till en person - en privatperson eller en tillåten
affärsenhet - som har etablerat ACNs Distributörsskap. En "privatperson" är en fysisk person och en "Tillåten
affärsenhet" (eller "PBE", Permitted Business Entity) är en juridisk person, t.ex. ett aktiebolag eller
handelsbolag. IBO kallades tidigare för "Oberoende representanter" (eller "OR"). Termerna Independent
business owner och Oberoende representant har samma innebörd inom ramen för dessa riktlinjer och
anvisningar samt alla ACN dokument och kommunikation.
“Livspartner” är en person som är en person som är i en borgerlig union eller sambo med en IBO och är
likvärdig med en maka/make när det gäller juridiska, skattemässiga och övriga frågor. Inom ramen för dessa
riktlinjer och anvisningar är en Livspartner motsvarig till en maka/make. För att anses vara en Livspartner
måste relationen mellan IBO och Livskamraten vara registrerad med relevanta myndigheter i IBOs hemland.
Om IBOs hemland inte tillåter registrering av sådana relationer utanför äktenskap ska IBO kontakta ACN
IBO Services för att fastställa vilka alternativ som kan vara tillgängliga.
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 5
“Onlinebutik” hänvisar till en IBO personliga webbplats som hostas och görs tillgänglig av ACN.
“Sponsor” är den ACN Independent business owner vars Business ID används för att registrera en ny IBO is
i ACNs databas över IBO. Detta skulle vara en person som introducerade en ny IBO till ACN eller en annan
IBO till viken den nya IBO överförs till.
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 6
Artikel II - Starta och underhålla ditt Distributörsskap
II.1. Din relation med ACN
Som ACNs Independent business owner är du en oberoende leverantör och är egenföretagare. En IBO är
inte en anställd, partner, agent eller juridisk företrädare hos ACN. Du kan välja dina egna metoder och
arbetssätt och kan själva välja vilka timmar du vill arbeta och var, med förbehåll för de åtaganden som finns i
Avtalet och ansökan för Independent business owner samt dessa Riktlinjer och anvisningar. Du får inte
ange, antyda eller förklara för någon person att du är anställd av ACN och du får inte ange, antyda eller
förklara för en potentiell IBO att hen kommer att bli anställd av ACN.
I vissa länder måste ACN hålla inne skatter eller sociala avgifter från belopp som betalats till Independent
business owner och betala dessa belopp till statliga myndigheter eller betala skatter eller sociala avgifter för
IBO. Det faktum att ACN måste hålla inne eller betala sådana skatter och sociala avgifter betyder inte att det
föreligger ett anställningsförhållande.
II.2. Bli Independent business owner
II.2.1.
Krav för alla Independent business owners
Du kan som en privatperson eller en tillåten affärsenhet bli en Independent business owner. För att bli en
IBO måste du (1) fylla i Ansökan och avtal för Independent business owner som återfinns på
www.acneuro.com; (2) betala Registreringsavgiften och (3) tillhandahålla ytterligare information och
handlingar som ACN kräver.
Avtalet måste skickas in av den privatperson som vill bli en IBO. För en tillåten affärsenhet (PBE) ska avtalet
skickas in av den person som har befogenhet att övervaka den tillåtna affärsenhetens verksamhet (vi kallar
denna person "Primär kontaktperson"). För att en privatperson ska kunna bli en IBO, måste denne vara
minst 18 år gammal, lagligen bosatt i sitt Hemland samt ha behörighet att arbeta som oberoende
uppdragstagare i sitt Hemland. PBE:er måste upprättas enligt lagar som gäller i landet där distributörsskapet
upprättas och måste finnas till när Avtalet inlämnas.
Ikraftträdandedatum för Distributörsskapet är det datum då Ansökan godkänns av ACN och du meddelas om
godkännande. Om Ansökan är ofullständig eller felaktig, kommer Distributörsskapet att skjutas upp tills ACN
erhåller den begärda informationen och handlingarna.
II.2.2.
Tillhandahållande av information
En potentiell IBO måste se till att all information som skickas in till ACN i samband med avtalet är korrekt och
fullständig. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan leda till att ett avtal avvisas tills fullständig information
har erhållits.
Varje IBO måste försvara informationen som lämnas till ACN angående det aktuella Distributörsskapet. Du
måste omgående informera ACN om nytt namn, ny adress, nytt telefonnummer, ny e-postadress, eller nytt
bankkonto. De flesta ändringar kan göras online genom IBO Back Office.
II.2.3.
Namn på distributörsskap; Tilldelning av Business ID
Om du är en privatperson måste distributörsskapet vara i ditt eget namn. För en tillåten affärsenhet (PBE)
måste distributörsskapets namn återspeglas i Företagets pappersarbete. ACN förbehåller sig rätten att
avvisa distributörsskap utan anledning.
När du har blivit en Independent business owner, måste du tilldelas ett unikt nummer, som kallas ett
"Business ID", som identifierar ditt distributörsskap. Du bör uppmuntra dina Kunder att inkludera ditt
Business ID på alla Kundkontrakt. Du bör också inkludera ditt Business ID på Ansökan och avtal för
Independent business owner som du är sponsorn för. Underlåtenhet att ange ditt Business ID kan resultera i
att du inte får betalt för Kundens köp eller att IBO inte inkluderas i ditt säljteam.
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 7
II.2.4.
Ytterligare krav för tillåtna affärsenheter
En IBO kan driva ett distributörsskap genom att etablera en tillåten affärsenhet. En tillåten affärsenhet (PBE)
kan variera mellan olika länder. ACN tillåter i allmänhet att affärspartnerskap, enskilda firmor och aktiebolag
får bli IBO. Offentliga bolag, ekonomiska föreningar och företag samt ideella organisationer kan inte bli IBO.
ACN kan efter eget gottfinnande bestämma huruvida en viss typ av juridisk person kan bli en IBO.
Tillåtna affärsenheter måste uppfylla artikel II.2.1. och tilläggskrav. En IBO som omvandlar ett
distributörsskap från privatperson till en tillåten affärsenhet (PBE) måste uppfylla de ytterligare krav som
gäller vid tidpunkten för omvandlingen. Ett nytt eller omvandlat distributörsskap kommer att skjutas upp tills
dessa krav är uppfyllda. Om ett distributörsskap ägs av en juridisk person som inte är en PBE kan ACN
kräva att distributörsskapet överförs till en tillåten affärsenhet (PBE) eller att det avbryts eller avslutas.
Tillåtna affärsenheter (PBE) och deras aktieägare, verkliga ägare, styrelseledamöter och partners måste
följa reglerna för flera distributörsskap och 100 %-regeln, som diskuteras i artikel II.10. Varje aktieägare,
verklig ägare, styrelseledamot och partner i en tillåten affärsenhet är solidariskt ansvarig till ACN för åtgärder
som den tillåtna affärsenheten utför.
II.2.4.1. Krav för inregistrerade enheter
En tillåten affärsenhet (PBE) som är organiserad som en inkorporerad enhet (företag, aktiebolag, enskild
firma, osv.) måste tillhandahålla minst följande uppgifter och handlingar ("Företagets pappersarbete") till
ACN:
•
•
•
en kopia av bolagsordning;
namn, adresser och ägarandel för alla personer med 5 % eller större juridiskt eller vinstintresse i den
tillåtna affärsenheten (PBE); samt
namn och adresser till styrelsen för den tillåtna affärsenheten.
ACN får efter eget gottfinnande begära ytterligare uppgifter eller handlingar.
Den tillåtna affärsenheten (PBE) måste utse en av sina direktörer eller tjänstemän som huvudkontaktperson
för distributörsskapet. Huvudkontaktperson måste skicka in Ansökan och avtal för Independent business
owner. Genom att göra det bekräftar huvudkontaktpersonen att distributörsskapet kan drivas inom ramen för
PBEs auktoriserade affärsverksamhet. Huvudkontaktpersonen ansvarar för att övervaka PBEs verksamhet
och för all kommunikation med ACN. Den tillåtna affärsenheten (PBE) får utse andra aktieägare,
styrelseledamöter eller tjänstemän som övriga kontaktpersoner.
II.2.4.2. Krav för affärspartnerskap
Tillåtna affärsenheter (PBE) som är organiserade som affärspartnerskap måste tillhandahålla Företagets
pappersarbete:
•
•
•
en kopia av partnerskapsavtalet eller annan godtagbar handling som för ACN bevisar partnerskapet;
namn, adresser och ägarandel för alla personer med 5 % eller större juridiskt eller vinstintresse i den
tillåtna affärsenheten (PBE); samt
namn och adress på bolagsman, om sådan finns.
ACN får efter eget gottfinnande begära ytterligare uppgifter eller handlingar.
Ett partnerskap måste utse en av sina partners som huvudkontaktperson. Huvudkontaktpersonen måste
skicka in Ansökan och avtal för Independent business owner för partnerskap och bekräfta att ACNs
Distributörsskap ligger inom ramen för partnerskapets godkända verksamhet.
•
i ett kommanditbolag måste bolagsman namnges som huvudkontaktperson och kan utse en eller
flera av sina begränsade partners som övriga kontaktpersoner.
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 8
•
ett allmänt partnerskap kan utse någon part som huvudkontaktperson. Alla andra parter måste
betecknas som övriga kontaktpersoner.
II.2.4.3. Förändringar i ägande och upplösning av tillåtna
affärsenheter (PBE)
Tillåtna affärsenheter (PBE) måste först inhämta godkännande från ACN för ändringar som påverkar ägande
20 % eller mer. När ändringen är klar måste Tillåtna affärsenheter (PBE) tillhandahålla Företagets
pappersarbete till ACN. Förändring av juridiskt eller verkligt ägande med 50 % eller mer anses som
försäljning enligt kraven i artikel II.8.
En tillåten affärsenhet (PBE) kan ersätta en avgående aktieägare, styrelseledamot, partner eller
bidragsmottagaren om den nya aktieägaren, styrelseledamoten, partnern eller bidragsmottagaren inte har
kopplats till en annan IBO under de senaste 12 månaderna. PBE:n måste tillhandahålla Företagets
pappersarbete. Den avgående aktieägaren, styrelseledamoten, partnern eller bidragsmottagaren måste
upprätthålla ett nytt distributörsskap. Om det nya distributörsskapet bildas inom 12 månader från avgång,
måste det sponsras av den tillåtna affärsenheten (PBE).
Om en tillåten affärsenhet (PBE) med fler än en aktieägare eller delägare har upplösts kan distributörsskapet
överföras till de återstående aktieägarna eller partners under förutsättning att de följer 100% regeln som
diskuteras i artikel II.10. Om överföringen skulle resultera i ett brott mot 100 %-regeln, måste en eller flera
distributörsskap avslutas.
II.2.5.
Övrig kontakt och auktoriserade kontakter
Huvudkontaktpersonen ansvarar för tillsyn av den tillåtna affärsenhetens verksamhet eftersom en IBO har
full befogenhet att agera på uppdrag av distributörsskapet. PBE:r kan utse ytterligare individer som "Övriga
kontaktpersoner". Övriga kontaktpersoner har full behörighet att agera för distributörsskapet.
En PBE kan också namnge en "Behörig kontaktperson" som har begränsad behörighet att agera för den
tillåtna affärsenheten. Behöriga kontaktpersoner är inte IBO och har inte äganderätt eller andra rättigheter i
distributörsskapet. En Behörig kontaktperson får specifikt inte:
•
•
•
•
•
ändra information om distributörsskap (biografiska data, bankuppgifter, lösenord, mm);
avbryta, förnya eller avsluta distributörsskap;
överföra Kunder eller downline IBO till eller från IBOs konton;
marknadsföra eller sälja ACNs Tjänster eller ACNs Produkter eller sponsra nya IBO; eller
lägga till eller ändra Övriga kontaktpersoner eller Behöriga kontaktpersoner.
II.3. Makar/livspartners som IBO
Gifta par och livspartners kan gå med ACN som IBO och arbeta under samma eller separata
distributörsskap. (OBS! utom i Italien och Frankrike där detta av juridik- och skatteskäl förbjuds) Om makar
eller livspartners arbetar under samma distributörsskap måste båda namnen anges på distributörsskapet.
Om makar eller livspartners arbetar under separata distributörsskap, måste en partner vara sponsor för den
andra. ACN kan kräva överföring av ett distributörsskap för att säkerställa efterlevnad med dessa krav.
Om IBO med separata distributörsskap gifter sig eller blir sammanboende, måste en av dem sälja eller säga
upp sitt distributörsskap och (1) läggas till i den andres distributörsskap eller (2) öppna ett nytt
distributörsskap under sponsorskap av den andra andres distributörsskap. Försäljning av ett distributörsskap
omfattas av kraven i artikel II.8. Kunderna och Downline blir kvar hos det sålda eller avslutade
distributörsskapet. ACN får säga upp det senaste distributörsskapet om IBOna inte uppfyller detta krav.
Om makarna eller livspartners skiljer sig eller slutar, måste IBO meddela ACN hur detta kommer att påverka
distributörsskapet genom att tillhandahålla ett skriftligt meddelande undertecknat av båda IBO eller ett
domstolsbeslut. Om det finns en tvist mellan Independent business owner om ägandet av ett
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 9
distributörsskap kan ACN avbryta distributörsskapet i avvaktan på en lösning. Om ett gemensamt
distributörsskap avbryts, inte förnyas eller avslutas, kan ingen av parterna starta ett nytt distributörsskap
under 12 månader. Den partner med behörighet att agera för distributörsskapets räkning kan begära att det
ursprungliga distributörsskapet aktiveras igen, vilket ACN får bevilja efter eget gottfinnande.
II.4. Ansvar för kostnader
Som en IBO gör du affärer för ditt eget konto och du är själv ansvarig för alla kostnader, fordringar och
skulder som uppkommer i samband med ditt distributörsskap. Sådana kostnader kan omfatta licenser eller
tillstånd som krävs av dig för att driva ett företag; avgifter för juridiska frågor, skatter eller annan professionell
rådgivning; försäkring; uthyrning av kontor, utrustning och utgifter; resor, måltider, representation och
boende; samt kostnader i samband med marknadsföring eller presentation av ACNs Tjänster, ACNs
Produkter och ACNs Affärsmöjlighet till potentiella Kunder och IBO. ACN ansvarar inte för att betala eller
ersätta dessa eller andra kostnader som du har i samband med ACNs Distributörsskap.
II.5. Förnya ACNs Distributörsskap
Den första perioden för en IBOs distributörsskap är 12 månader från ikraftträdandedatumet. Om en IBO vill
fortsätta sitt distributörsskap, måste hen skicka in en begäran om förnyelse (finns på IBO Back Office) och
betala gällande avgift. ACN förbehåller sig rätten efter eget gottfinnande neka en begäran om förnyelse.
Förnyelsen utgör ett nytt avtal mellan IBO och ACN med förbehåll för de mest aktuella villkoren för ACN. Om
en IBO förnyar inom 30 dagar från startdatumets årsdag (eller sista förnyelsedatum), kommer ett år att
läggas till förnyelsedatumet. Om en IBO förnyar mer än 30 dagar efter förnyelsedatum blir nästa
förnyelsedatum 12 månader från det datum då årsavgiften betalades. En IBO som inte betalar årsavgiften
vid förnyelsedatumet avstår sin rätt till kvalificering och ersättning för perioden mellan förnyelsedatumet och
datumet då årsavgiften betalas. Om distributörsskapet inte förnyas inom 12 månader från förnyelsedatumet
bli distributörsskapet inaktivt och IBO måste då bilda ett nytt distributörsskap.
II.6. Avsluta Distributörsskapet
Du kan säga upp ditt distributörsskap när som helst. Genom att avsluta ditt distributörsskap, är du fri från
dina skyldigheter som IBO och förlorar alla rättigheter som en IBO har, inklusive rätten till utbetalning av
intjänad men obetald ersättning. Om du säger upp ditt distributäörsskap under de första 14 dagarna efter
ikraftträdandedatum, erhåller du full återbetalning av din Registreringsavgift. Du kan också ha rätt att
återlämna ACNs Produkter som du har köpt och erhålla en fullständig eller delåterbetalning. Olika rättigheter
och processer gäller beroende på när du avslutar ditt distributörsskap. Se Ansökan och avtal för Independent
business owner eller IBO Back Office för en förklaring om hur du avslutar ditt distributörsskap och hur du
lämnar tillbaka ACNs Produkter.
II.7. Återinföra ett preskriberat distributörsskap
En tidigare Independent business owner som kommer tillbaks till ACN inom 12 månader efter avbrott, ej
återförnyelse eller uppsägning av sitt distributörsskap får endast göra detta under samma sponsor (eller om
den ursprungliga sponsorn inte längre är en IBO, den första aktiva upline IBO) . Om IBO has överförts till en
ny Sponsor enligt artikel V.4, måste IBO återinföra distributörsskapet åt den mottagande Sponsorn. IBO
måste skriva på ett nytt avtal och betala den då tillämpliga registreringsavgiften.
II.8. Försäljning av distributörsskaps
Försäljningen av distributörsskap måste godkännas av ACN. För att begära godkännande måste IBO skicka
en skriftlig begäran till ACN som innehåller namn, adresser och kontaktuppgifter till säljaren och köparen och
en beskrivning av det vederlag som ska betalas. Vid mottagande av en försäljningsbegäran kommer ACN
skicka erforderliga handlingar till IBO som ska fyllas i av säljaren och köparen. En föreslagen köpare måste
uppfylla kraven i artikel II.2och får inte tidigare ha varit en ACN IBO. ACN förbehåller sig rätten att avvisa en
föreslagen försäljning utan anledning. Den säljande IBO kommer att debiteras en administrationsavgift om
försäljningen godkänns.
II.9. Om
en
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 10
Independent
business
ownern
avlider
eller
blir
arbetsoförmögen
Om en IBO avlider eller blir arbetsoförmögen, kan rättigheterna till distributörsskapet överföras till IBOs
utsedda efterträdare på permanent eller tillfällig basis. Det kan hända att efterträdaren måste ingå en ny
Ansökan och avtal för Independent business owner. Om efterträdaren är under 18 år, kan distributörsskapet,
med skriftligt medgivande från ACN, drivas av en förvaltare tills efterträdaren når 18 år. Vid tillfällig överföring
av ett distributörsskap på grund av arbetsoförmåga, kommer ansvaret för distributörsskapet att återgå till IBO
genom att meddela ACN att arbetsoförmågan har upphört.
Om en IBO avlider eller blir arbetsoförmögen och inte har utsett en efterträdare kommer distributörsskapet
att upphöra tills ACN får ett domstolsbeslut eller annat meddelande om vad som ska hända med
distributörsskapet.
II.10. Flera distributörsskap och 100 %-regeln
En privatperson eller en tillåten affärsenhet (PBE) kan äga, förvalta eller delta i endast ett ACN
Distributörsskap förutom vad som tillåts enligt dessa Riktlinjer och anvisningar och efter skriftligt medgivande
från ACN. Som en utveckling av denna regel:
•
•
•
•
En person får endast anges en gång som en huvudkontaktperson i ett distributörsskap;
Ett bankkonto som används för betalning av ersättning till en IBO får användas endast för ett
distributörsskap, förutom i fall av separata distributörsskap som drivs av makar eller livspartners;
En person får inte lämna in en Ansökan och avtal för Independent business owner eller vara
involverad med distributörsskapet hos en annan IBO om hen har ett befintligt distributörsskap eller
har ägt, hanterat, eller deltagit i ett annat distributörsskap under de senaste 12 månaderna; och
en person som lämnar en tillåten affärsenhet (PBE) kan öppna ett nytt distributörsskap endast om
det har gått 12 månader sedan han/hon lämnade den tillåtna affärsenheten (PBE) eller om det nya
distributörsskapet direkt sponsras av den tillåtna affärsenheten (PBE).
Om ACN tillåter att en person deltar i mer än ett distributörsskap, får den personens totala intresse i alla
distributörsskap inte överstiga 100 % av ett distributörsskap och alla distributörsskap där privatpersonen har
ett intresse måste finnas i samma säljteam och vara direkta sponsorer av varandra.
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 11
Artikel III – Skyldigheter för en Independent business owner
III.1. Etiskt uppförande och iakttagande av lagar
III.1.1.
Allmänna åtaganden
ACN bedriver sin verksamhet på ett öppet, etiskt och pålitlig sätt och förväntar sig att dess Independent
business owner ska göra detsamma. IBO förväntas följa de högsta etiska normer i sina kontakter med
Kunder, andra Independent business owners och ACN. IBO måste följa andan som finns i dessa Riktlinjer
och anvisningar.
Följande är en icke-uttömmande förteckning över åtgärder som ACN anser oetiska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ge falsk information eller förfalska en signatur på handlingar som lämnas till ACN;
uppmuntra en Kund att köpa ACNs Tjänster eller ACNs Produkter om du vet eller har anledning att
känna till att Kunden inte har för avsikt att fullfölja köpet;
skicka ett Kundkontrakt eller en Ansökan och avtal för Independent business owner utan Kundens
eller eller den IBOs vetskap eller samtycke;
lämna in en order för ACN tjänster eller ACN produkter med en annan IBOs Business ID utan den
IBOs vetskap eller samtycke;
göra falska eller vilseledande påståenden eller representationer till en nuvarande eller potentiell
Kund eller IBO angående ACNs Tjänster, ACNs Produkter eller ACNs Affärsmöjlighet;
använda sig av hårdsäljning eller utnyttja personer som kan vara utsatta, såsom äldre och
handikappade;
köpa orimliga mängder ACNs Produkter i ett försök att utnyttja Kompensationsplanen;
pressa andra Kunder eller IBO eller Kunder att köpa oönskade ACNs Tjänster eller ACNs Produkter;
göra uttalanden som nedvärderar ACN, dess anställda, dess tjänster eller produkter, ACNs
Affärspartner eller andra IBO.
åtgärder vars syfte är att dra otillbörlig fördel av ACN:s kompensationsplan;
trakassera, hota, kränka eller vara hotfull mot ACN, dess anställda, ACNs Affärspartners, Kunder
eller IBO.
III.1.2.
Efterlevnad av lagar och regler
Direktförsäljning är föremål för lagar och branschkoder som är annorlunda och ofta mer restriktiva än de som
gäller för andra branscher. Dessutom är ACNs telekommunikation, allmännyttiga och övriga tjänster samt
dess wellness- och kroppvårdsprodukter föremål för reglering av EU och enskilda medlemsstater.
Som ACNs Independent business owner måste du följa alla tillämpliga lagar, förordningar, och DSA koder i
ditt distributörsskap. Du kan hitta information om gällande lagar och hur du kan följa dem på IBO Back Office
och i den landsspecifika information som tillhandahålls som en del av dessa Riktlinjer och anvisningar. Men
eftersom lagar och förordningar ändras ofta, kan inte ACN garantera att den information den ger är aktuell
eller korrekt.
Du ansvarar för att förstå och följa alla europeiska, nationella och lokala lagar, förordningar och DSA-koder
som gäller för ditt distributörsskap - både i ditt hemland och alla andra länder där du väljer att arbeta. Denna
skyldighet omfattar följande:
•
•
följa alla tillämpliga lagar, förordningar och DSA koder som avser marknadsföring och försäljning av
ACNs
Tjänster,
ACNs
Produkter
och
ACNs
Affärsmöjlighet,
inklusive
relevanta
konsumentskyddslagar
och
sekretesskrav,
uppförandekoder
för
Europeiska
direktförsäljningsföreningen (Seldia) och DSA i de länder där du arbetar med distributörsskapet.
skaffa eventuella tillstånd, handelslicenser eller registreringar som krävs för att driva
distributörsskapet. Till exempel, i vissa länder måste IBO som är privatpersoner registrera sig som
företagare eller egenföretagare eller registrera sig för skatt, socialförsäkring eller hos andra statliga
myndigheter.
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 12
•
•
•
köpa eventuell försäkring som krävs för att driva distributörsskapet;
spara alla handlingar såsom ordersedlar, kvitton och fakturor, som krävs för att driva
distributörsskapet;
att genomföra alla eventuella registreringar, tillkännagivanden, deklarationer och betalningar som
krävs för att säkerställa korrekt bedömning och betalning av skatter, inklusive personlig inkomstskatt
och bolagsskatt, nationella eller lokala företagsskatter, moms, myndighetsavgifter och
arbetsgivaravgifter (som t.ex. sociala avgifter och pension).
ACN kan kräva att en IBO tillhandahåller handlingar och information som visar att dessa krav uppfylls. ACN
samarbetar även med förfrågningar från statliga myndigheter och skattemyndigheter när det gäller om IBO
följer tillämpliga lagar och förordningar
III.1.3.
Skatt
Som IBO är du ansvarig för efterlevnaden av skattelagstiftningen i ditt hemland och alla länder där du gör
affärer. Som egenföretagare, kan du bli tvungen att göra periodiska utbetalningar av inkomstskatter och
sociala avgifter baserade på de belopp som ACN betalar till dig. Om inte ACN är skyldig att innehålla och
betala dessa skatter och avgifter för din räkning är IBO ensamt ansvarig för beräkning och betalning av
sådana belopp. ACN ska inte hållas ansvarig för sådana betalningar eller eventuella böter, straff eller räntor
för belopp som betalas för sent eller obetalda räkningar. En IBO som använder en PBE kan vara föremål för
olika eller andra skyldigheter. Det är din skyldighet att förstå de skattemässiga åtaganden som gäller för ditt
distributörsskap.
Om du säljer ACNs Produkter direkt till Kunder, kan du vara skyldig att debitera mervärdesskatt på denna
försäljning och att betala eventuell moms till berörda myndigheter. Se artikel III.2.3.2. för mer information.
IBO är ensam ansvarig för beräkning och indrivning av mervärdesskatt från Kunder för sådan försäljning,
ifyllning av alla nödvändiga blanketter och betalning av moms till skatteverket.
ACN kan inte ge individuell skatterådgivning till IBO. Skattefrågor ska riktas till din personliga
skatterådgivare.
III.1.4.
Att göra affärer utanför ditt hemland
En viktig fördel med ACNs Affärsmöjlighet är att du kan använda ditt distributörsskap i varje land där ACN är
verksamt. Varje IBO har icke-exklusiv rätt att marknadsföra ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs
Affärsmöjlighet i alla länder där ACN är verksamt. Vissa av ACNs Tjänster och ACNs Produkter kan dock
vara avsedda för försäljning endast inom vissa länder. Säljbegränsningar anges på IBO Back Office och för
ACNs Produkter på Benevita-webbplatsen. Det är förbjudet att marknadsföra och sälja ACNs Tjänster och
ACNs Produkter i länder där de inte är godkända för försäljning. IBO får heller inte skicka eller ordna
transport av ACNs Produkter till ett land där produkten inte är godkänd för försäljning, oavsett om ACNs
Produkter är avsedda för egen konsumtion eller återförsäljning. Slutligen får du inte marknadsföra och sälja
ACNs Tjänster, ACNs Produkter eller ACNs Affärsmöjlighet i länder där ACN inte är verksamt. De länder där
ACN är verksamt identifieras på IBO Back Office.
Lagar, förordningar och DSA-koder som gäller för marknadsföring av ACNs Tjänster, ACNs Produkter och
ACNs Affärsmöjlighet varierar mellan länderna. En IBO som driver sitt distributörsskap utanför hemlandet
ansvarar för att förstå och följa alla tillämpliga lagar, förordningar och DSA koder i dessa länder.
III.2. Marknadsföring och försäljning av
Produkter, och ACNs Affärsmöjlighet
ACNs
Tjänster,
ACNs
Att skaffa Kunder är hemligheten bakom att lyckas med ACN. Kvalifikationer och ersättning enligt
Kompensationsplanen intjänas endast om du lyckas med försäljningen av ACNs Tjänster och ACNs
Produkter till Kunder och om Kunders användning av ACNs Tjänster. Det är viktigt att IBO presenterar ACNs
Tjänster, ACNs Produkter och ACNs Affärsmöjlighet klart och fullt till potentiella Kunder och IBO, så att de
kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida de ska köpa ACNs Tjänster eller ACNs Produkter eller gå med
ACN som en Independent business owner.
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 13
Påminnelse: Independent business owner behöver inte köpa några produkter eller tjänster från ACN i syfte
att få ersättning eller kvalifikationer som ACNs Independent business owner. Kvalifikationer och ersättningar
enligt kompensationsplanen baseras på (i) försäljning av ACNs Tjänster och ACNs Produkter till Kunder och
(ii) Kunders användning av ACNs Tjänster. IBO får inte uppge eller antyda till potentiella IBO att de måste
köpa ACNs Tjänster eller ACNs Produkter. IBO som väljer att köpa ACNs Tjänster eller ACNs Produkter gör
det under samma villkor som gäller för andra Kunder.
III.2.1.
Allmänt
Nätverksmarknadsföring är en bevisad säljteknik som kunder värderar högt tack vare dess 'personliga touch'
och direktsäljare uppskattar på grund av chansen som de får att bygga ett företag och uppnå resultat. Men
aggressiva och oetiska taktiker av ett litet antal företag och individer har gjort så att myndigheter fått införa
en rad olika krav på direktförsäljningsföretag och IBO för att säkerställa att kunder skyddas. Seldia och
nationella DSA:er har även infört uppförandekoder för direktförsäljningsföretag och direktförsäljare som alla
IBO måste rätta sig efter.
Dessa lagar och DSA-koder är för det mesta enkla att följa. För att göra detta krävs följande av varje IBO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
från den första kontakten med en potentiell Kund eller IBO, måste IBO identifiera sig som ACN
Independent business owner och förklara anledningen till varför IBO kontaktar den potentiella
Kunden eller IBO;
en IBO måste meddelande den potentiella kunden eller IBO om att ACN är medlem i Seldia eller
nationella DSA (en lista över ACN:s DSA-medlemskap återfinns i IBO Back Office);
om en potentiell Kund eller IBO blir inbjuden till ett försäljnings- eller utbildningstillfälle, ska IBO
avslöja syftet med evenemanget och ange vem som är värd;
IBO ska tillhandahålla fullständig, sanningsenlig och tydlig information om ACN och de villkor och
priser som gäller för ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs Affärsmöjlighet samt ACNs service
efter försäljning;
IBO ska inte använda sig av vilseledande, bedräglig eller otillåten praxis, eller göra falska,
vilseledande eller överdrivna påståenden om ACNs Produkter, ACNs Tjänster eller ACNs
Affärsmöjlighet;
IBO ska bara göra sådana påståenden om ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs
Affärsmöjlighet som finns i officiella ACN-material eller som på annat sätt godkänts av ACN;
IBO ska råda potentiella Kunder och IBO om den rätt de har att dra sig ur ett Avtal för Independent
business owner eller Kundkontrakt (som beskrivs i detalj i villkoren i IBO avtalet eller
Kundkontraktet);
IBO ska erbjuda sig att demonstrera ACNs Produkter;
IBO ska ge råd om ACNs rutiner för klagomålhantering;
IBO ska informera om förekomsten av DSA koder som binder IBO och ACN;
IBO ska ge Kunder och nya IBO tillgång till och kopior av alla nödvändiga handlingar, däribland IBO
ansökan och avtal eller Kundkontrakt, villkor, priser, och en faktura;
IBO skall vara extra försiktig vid affärer med potentiellt utsatta individer (t.ex. äldre eller
funktionshindrade personer).
Vid marknadsföring eller försäljning av ACNs Tjänster och ACNs Produkter ska IBO se till att potentiella
Kunder har möjlighet att se över villkoren och prislistor för de Tjänster eller Produkter från ACN som de avser
att köpa innan en beställning skickas in. Om en Kund köper ACNs produkter direkt från en IBO eller lägger in
en beställning för ACNs tjänster direkt via en IBO, måste IBO tillhandahålla Kunder följande handlingar och
uppgifter vid köptillfället: (1) en skriftlig kopia av Kundkontraktet (om tillämpligt) och/eller villkor och regler
samt priser; (2) en faktura (för ACNs produkter); och (3) vårt Förslag till Uppsägningsformulär och
Instruktioner. IBO ska uttryckligen meddela Kunden om ångerrätten för ACNs produkter som innebär att
produkterna kan återlämnas mot full återbetalning inom 14 dagar efter köpdatumet. På begäran ska IBO
tillhandahålla Kunder en kopia av DSA uppförandekod som gäller för konsumenter i landet i fråga. Kopior av
dessa handlingar finns att hämta på IBO Back Office.
Vid marknadsföring av ACNs Affärsmöjlighet ska IBO se till att potentiella IBO har möjlighet att se över IBO
Ansökan och Avtalet, inklusive regler och villkor, dessa Allmänna villkor, dessa Riktlinjer och anvisningar
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 14
samt Kompensationsplanen innan Ansökan skickas in.
III.2.2.
Marknadsföring av ACNs tjänster
III.2.2.1. Fylla i och skicka in Kundkontrakt
För att köpa ACNs Tjänster måste en Kund skicka in ett ifyllt och undertecknat Kundkontrakt till ACN eller
fylla i köpprocessen online. Independent business owner måste förse Kunderna med Kundkontrakt eller
inköpsprocesser online-som ställs till förfogande av ACN och ACNs Affärspartners. Kunduppdrag som
lämnas in på annat sätt kan avvisas.
En Kund måste själv fylla i Kundkontraktet. IBO kan hjälpa Kunderna att fylla i Kundkontrakt och kan lämna
in ifyllda Kundkontrakt till ACN på begäran av en Kund.
III.2.2.2. Kundacceptans
Kundkontrakt
och
ikraftträdandedatum
för
ACN och ACNs Affärspartners har absolut rätt att acceptera eller avvisa ett Kundkontrakt. ACN kan inte
hållas ansvarigt gentemot IBO för nekade Kunder.
För att fastställa kvalifikationer och ersättning enligt kompensationsplanen, blir det datum och den tid som
Kundkontraktet behandlas av ACN Kundkontraktets ikraftträdandedatum. För att säkerställa att du får rätt
tidskredit för inköp av ACNs Tjänster måste ACN får ett Kundkontrakt senast kl 14:00 CET den sista
bankdagen i månaden. Om den sista dagen i månaden är en lördag, söndag eller helgdag i, blir den
föregående bankdagen den sista bankdagen i månaden.
III.2.3.
Försäljning av ACNs Produkter
III.2.3.1. Allmänt
ACN Wellness BV är säljaren av alla ACNs produkter som köps via Benevita-webbplatsen. All försäljning via
Benevita-webbplatsen - oavsett om det är till IBO eller andra Kunder - är föremål för de försäljningsvillkor
som finns på Benevita-webbplatsen.
Order för ACNs Produkter kan läggas via Benevita-webbplatsen 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan;
beställningar behandlas dock endast under kontorstid. För att erhålla kredit för ACNs Produktförsäljning
under en viss månad, måste beställningar tas emot av ACN senast 14:00 CET den sista bankdagen i
månaden. Om den sista dagen i månaden är en lördag, söndag eller helgdag i, blir den föregående
bankdagen den sista bankdagen i månaden.
III.2.3.2. Produktköp av IBO
Alla produktinköp måste ske från ACN
IBO kan köpa ACNs Produkter bara genom Benevita-webbplatsen, som kan nås via IBOs onlinebutik eller
direkt. IBO uppmuntras att köpa via sina onlinebutiker för att se till att de får kredit för sina inköp av ACNs
Produkter.
IBO kan köpa ACNs Produkter till sig själva och till sina familjer, eller om de vill använda dem som prover till
potentiella Kunder eller IBO eller för vidareförsäljning till Kunder. IBO får inte sälja ACNs Produkter till andra
IBO eller köpa ACNs Produkter från andra IBO, inklusive sina uplines eller downlines. IBO får inte sälja
ACNs Produkter till andra personer som IBO vet eller har anledning att tro kommer att återsälja ACNs
Produkter. IBO måste vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att personer som köper ACNs Produkter från
dem inte tänker bryta mot denna artikel III.2.3.2.
Kombinerade beställningar
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 15
IBO får inte lägga beställningar för ACNs Produkter genom att använda en annan IBOs Business ID. ACN
avråder IBO från att lämna in beställningar från mer än en IBO med ett enda Business ID. Om detta inträffar,
kommer endast IBO vars Business ID användes för att slutföra köpet att få kredit för köpet. ACN kan inte
allokera kombinerade beställningar bland fler än en IBO.
Automatiskt månatligt beställningsprogram
ACNs automatiska månatliga beställningsprogram är en månatlig prenumerationstjänst och är ett enkelt sätt
att se till att du får en konstant tillförsel av ACNs Produkter och kan uppfylla dina personliga krav på
affärsvolym. De villkor som gäller för automatiskt månatligt beställningsprogram inköp ingår i Benevitas
försäljningsvillkor.
Inköp av alltför stora lager och 80 %-regeln
ACNs Kompensationsplan är avsedd att kompensera IBO för försäljning till Kunder. IBO kan köpa en rimlig
mängd ACNs Produkter till sig själva och till sina familjer, eller om de vill använda dem som prover till
potentiella Kunder eller IBO eller för vidareförsäljning till Kunder. Det är förbjudet för IBO att köpa ACNs
Produkter enbart för att kvalificera sig för rabatter, bonusar, utmärkelser eller avancemang under ACNs
Kompensationsplan. Dessutom får ingen IBO köpa ACNs Produkter i större mängder än nödvändigt för att
uppfylla ovanstående ändamål eller uppmuntra andra IBO att göra det. Genom att lägga en beställning på
ACNs Produkter, intygar IBO att hen har förbrukat, använt eller sålt minst 80 % av alla tidigare köpta ACNs
Produkter. IBO måste föra noggranna register över försäljning till sina Kunder för att visa att detta krav är
uppfyllt. Dessa register måste lämnas till ACN på begäran.
III.2.3.3. Produktinköp av icke-IBO kunder
Kunder som inte är IBO kan köpa ACNs Produkter från ACN via en IBOs webbutik eller Benevitawebbplatsen eller direkt från en IBO.
III.2.3.3.1. Onlineköp
ACN uppmuntrar IBO att se till att Kunder vänder sig till deras webbutik eller Benevita-hemsidan för sina
inköp av ACNs Produkter. Genom att Kunderna köper direkt från ACN med hjälp av IBOs Business ID,
kommer försäljningen att hjälpa IBO att uppfylla sin personliga affärsvolym enligt Kompensationsplanen.
Dessutom kommer ACN att hantera behandling och leverans av ACNs Produkter till kunder samt eventuella
returer.
III.2.3.3.2. Direktförsäljning till Kunder
IBO kan också välja att sälja ACNs Produkter som han/hon har köpt från ACN direkt till Kunder.
Försäljningarna är föremål för ytterligare lagar och förordningar som måste följas av den säljande IBO. Vissa
länder har infört begränsningar på direkt försäljning av wellness- eller kroppvårdsprodukter. IBO bör rådgöra
med IBO Back Office eller de landsspecifika bilagorna i dessa Riktlinjer och anvisningar för ytterligare
information om dessa begränsningar.
Informationskrav
IBO måste minst ge Kunderna de uppgifter som anges i artikel III.2.1. innan försäljningen avslutas. IBO
måste ge fullständig och korrekt information till Kunder om ACNs Produkter.
Obligatorisk kundfaktura
IBO som säljer ACNs Produkter direkt till Kunder måste ge varje Kund en faktura vid försäljningstidpunkten.
Fakturan måste överensstämma med gällande lagar och förordningar i det land där försäljningen sker. Det
finns detaljerade krav på sådana fakturor. Därför rekommenderar ACN starkt att IBO använder den mall för
kundfakturor som finns tillgänglig på IBO Back Office. Denna mall uppfyller kraven i EU-direktivet om
konsumenträttigheter och är godtagbart för användning i alla europeiska länder där ACN är verksamt.
Om en IBO inte använder ACNs fakturamallen måste IBO ge Kunden en faktura som åtminstone innehåller
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 16
den information som finns i fakturamallen. IBO måste också meddela Kunder att kunden har rätt att
annullera köpet av ACNs Produkter från IBO inom 14 dagar från leverans av ACNs Produkter och att de har
rätt att erhålla en full återbetalning för ACNs returprodukter.
Varje IBO måste behålla kopior av Kundens fakturor under minst två (2) år (eller längre om det krävs enligt
tillämplig lag). ACN kan när som helst begära kopior av Kundfakturor från IBO.
Priser
ACN kommer att tillhandahålla ett rekommenderat butikspris för alla ACNs Produkter. IBO har dock rätt att
sätta sina egna butikspriser och får behålla all vinst de tjänar på ACNs Produkter.
Försäljning av ACNs produkter direkt via IBO till kunder kan kräva att IBO debiterar för och betalar moms för
transaktionerna. Momsregler varierar, men i många länder finns årliga intäktsgränser under vilka IBO inte är
skyldiga att samla och betala moms. Vissa länder har även förenklade momsregler för oberoende
uppdragstagare och mindre företag. För vidare information, se den landsspecifika bilagan till dessa riktlinjer
och anvisningar eller gå till IBO Back Office.
IBO Back Office har en prislista som visar rekommenderade priser, både inklusive och exklusive moms samt
gällande momssats för ACNs produkter. Om en IBO är skyldig att samla moms och går efter ACNs
rekommenderade försäljningspriser, ska IBO använda priser i listan om inkluderar moms. Om en IBO tar ett
pris annat än det rekommenderade försäljningspriset och även debiterar för moms, ska IBO använda den
gällande momsatsen för att fastställa det slutliga priset. All moms som samlas in från Kunder måste betalas
vidare till relevanta myndigheter i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.
Om direktförsäljning till privatkunder inte är tillåten enligt gällande lag, kan IBO använda ACNs Produkter
som hen har köpt in för privat konsumtion eller för att demonstrera användningen av ACNs Produkter till
potentiella Kunder och IBO. Kunder och IBO i dessa länder bör vända sig till IBOs webbutik eller Benevitawebbplatsen för att beställa ACNs produkter.
Returer av ACNs Produkter till IBO
Enligt EU-direktivet om konsumenträttigheter, har en Kund som köper ACNs Produkter från en IBO rätt att
häva sitt köp med full återbetalning inom 14 dagar. Som påpekas i artikel III.2.1. ovan måste IBO informera
Kunder om sin ångerrätt vid försäljningstillfället. Kunder som vill returnera ACNs Produkter till IBO måste
meddela IBO om sitt beslut inom 14 dagar från leveransen av ACNs Produkter till Kunden. Kunder måste stå
för kostnaden att returnera ACNs Produkter till IBO. För att vara berättigad till en återbetalning måste ACNs
Produkter vara i oskadat skick, oöppnade och alla förseglingar och förpackningar ska vara obrutna. Om
dessa villkor är uppfyllda, måste IBO återbetala alla belopp som erhållits från kunden, inklusive priset för
ACNs Produkter, moms och eventuella fraktkostnader som Kunden betalat för leverans av ACNs Produkter.
Återbetalningen måste ske inom 14 dagar från IBO mottagande av ACNs Produkter.
Viktigt meddelande: ACNs Produkter som köpts från en IBO måste returneras till den säljande IBO.. De får
inte returneras till ACN. Endast ACNs Produkter som köpts direkt från ACN får returneras till ACN i enlighet
med försäljningsvillkoren som finns på Benevita-webbplatsen.
Förbjudna försäljningskanaler
IBO får enbart marknadsföra och sälja ACNs Produkter genom att använda metoder för
nätverksmarknadsföring. Följande säljkanaler förbjuds för försäljning av ACNs produkter utan tidigare
skriftligt godkännande från ACN (att ge provexemplar av ACNs produkter kan vara tillåter via vissa av dessa
kanaler med tidigare skriftligt godkännande av ACN):
•
•
handelsbutiker, inklusive hälsokostaffärer, matbutiker och andra liknande affärer (förutom om butiken
ägs och drivs av IBO eller om IBO är personligen ansvarig för försäljning av ACNs produkter, i vilket
fall IBO är skyldig att säkerställa överensstämmelse med gällande juridiska och lagstadgade krav
som eventuellt gäller för sådan försäljning);
medicinska
inrättningar,
inklusive
läkarmottagningar,
sjukhus,
vårdinrättningar,
viktminskningskliniker eller liknande inrättningar;
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 17
•
•
•
servicebutiker, som salonger, gym, fitnesscenter och hälsoklubbar (förutom om butiken ägs och drivs
av IBO eller om IBO är personligen ansvarig för försäljning av ACNs produkter, i vilket fall IBO är
skyldig att säkerställa överensstämmelse med gällande juridiska och lagstadgade krav som
eventuellt gäller för sådan försäljning);
mässor, idrottsevenemang, samhällsevenemang, loppmarknader, bytesmarknader eller liknande
händelser;
internetförsäljning (utom för en IBOs webbutik eller Benevita-webbplatsen). Detta inkluderar, men är
inte begränsat till, försäljning via webbaserade marknadsplatser eller auktionswebbplatser (som
eBay), sociala nätverk (som Facebook och Twitter), sociala medier (som Instagram och YouTube),
onlineforum, anslagstavlor, bloggar, wikier och podsändningar. IBO får marknadsföra sina ACN
distributörsskap via internet, förutsatt att det sker i enlighet med
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 18
•
Artikel IV i dessa riktlinjer och anvisningar.
III.3. Förbjudna metoder
III.3.1. Tillhandahållande
information
av
falska
Kundkontrakt
eller
En IBO som uppmuntrar eller tillåter en Kund att lämna falska eller ofullständiga uppgifter till ACN ska
omfattas av påföljder enligt dessa Riktlinjer och anvisningar. Eventuell ersättning eller kvalifikationer som
intjänas av en IBO eller IBO Upline som ett resultat av ett falskt Kundkontrakt eller falsk Kundinformation kan
återkallas.
III.3.2.
Inriktning på känsliga och högriskkunder
IBO får inte marknadsföra och sälja ACNs Produkter till personer under 18 år eller till personer vars fysiska,
psykiska eller känslomässiga tillstånd gör dem oförmögna att förstå de villkor och priser som gäller för ACNs
Tjänster, ACNs Produkter eller ACNs Affärsmöjlighet eller som gör dem mottagliga för påtryckningar att köpa
ACNs Tjänster, ACNs Produkter eller ACNs Affärsmöjlighet. IBO ansvarar för att säkerställa att Kunder som
inte behärskar det officiella språket i Kundens hemland, fullt ut förstår de villkor, bestämmelser och priser
som gäller för ACNs Tjänster, ACNs Produkter eller ACNs Affärsmöjlighet.
En Independent business owner som vänder sig till Kunder vars tjänster avslutades av en annan
tjänsteleverantör på grund av utebliven eller försenad betalning eller som visar sig ha indrivningsbara skulder
utöver genomsnittet, och som inte vidtar rimliga åtgärder för att ta itu med en sådan situation på begäran av
ACN, kan bli föremål för påföljder enligt dessa Riktlinjer och anvisningar.
III.3.3.
Ändra kundens leverantör utan samtycke (Slamming)
Alla handlingar som innebär att en Kunds leverantör av telefonitjänster ändras utan dennes vetskap eller
samtycke kallas för slamming. Slamming är olagligt och är ett brott mot dessa Riktlinjer och anvisningar.
ACN har nolltolerans när det gäller slamming och en enda incident kan resultera i uppsägning av IBOs
Distributörsskap. Kunder som förvärvats till följd av slamming kommer att tas bort från din personliga
kundlista (Personal Customer List, PCL) och eventuell ersättning eller kvalifikationer som intjänats av dig och
din Upline kommer att återkallas. Dessutom är slamming i många länder ett brott och ACN samarbetar med
polisen och juridiska myndigheter som undersöker sådana frågor.
För att undvika slamming bör IBO:
•
•
•
•
alltid ge fullständig och korrekt information till blivande Kunder om ACNs Tjänster; aldrig ge falsk,
vilseledande eller ofullständig information till Kunder;
se till att en blivande Kund förstår att genom att han/hon lämnar in ett Kundkontrakt för ACNs
Tjänster kommer hen att överföras från sin nuvarande telekommunikations- eller energioperatör till
ACN eller till relevant ACNs Affärspartner;
kontrollera att den person som lämnar in ett Kundkontrakt har befogenhet att ändra Kundens
operatör. För privatkunder är det bästa sättet att göra detta på att be att få se en kopia av Kundens
aktuella telefon- eller elräkning. För företagskunder, måste IBO säkerställa att person som lämnar in
beställningen har juridisk befogenhet att agera för verksamheten; och
granska deras personliga kundlista ("PCL") regelbundet. PCL visar alla kunder som IBO har skaffat,
och den utgör grunden för intjänade poäng och ersättningar enligt Kompensationsplanen. Den
återfinns online på IBO Back Office. Det är IBOs ansvar att se till att PCL är korrekt. Om du
misstänker att en Kund visas på PCL som inte du har skaffat ska du kontakta ACN IBO Services.
III.3.4.
Eget förvärv av Kunder och "kundplacering"
Varje IBO måste själv skaffa och sälja till Kunder för att kvalificera sig för intjänade poäng och ersättningar
enligt Kompensationsplanen. I förhållande till marknadsföring och försäljning av ACNs tjänster hänvisar
"Kundplacering" till att värva kunder genom att använda en annan IBOs Business ID på ett Kundkontrakt när
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 19
den IBO inte själv förvärvade Kunden. Kundplacering är ett brott mot dessa Riktlinjer och anvisningar och
anses
som
ett
försök
att
manipulera
Kompensationsplanen.
Det
bryter
också
mot
konsumentskyddslagstiftningen i många länder. ACN har nolltolerans när det gäller kundplacering och en
enda incident kan resultera i uppsägning av IBOs Distributörsskap. Kunder som förvärvats till följd av
kundplacering kommer att tas bort från IBO och eventuell ersättning eller kvalifikationer som intjänats av IBO
och Upline kommer att återkallas.
För att undvika kundplacering bör du som IBO:
•
•
•
•
se till att Kunderna använder ditt namn och Business ID när de lämnar in ett Kundkontrakt.
inte låta eller uppmuntra Kunderna att använda namnet eller Business ID för en annan IBO på ett
Kundkontrakt om inte IBO personligen var involverad i försäljningen till Kunden.
aldrig "köpa" eller "sälja" en Kund från eller till en annan IBO, inklusive din sponsor.
granska din PCL regelbundet.
III.3.5.
Priser, villkor och förutsättningar för ACNs Tjänster
ACN syftar till att fastställa priser, villkor och förutsättningar för ACNs Tjänster som är konkurrenskraftiga
med andra leverantörer i de länder där ACN är verksamt. Priser, villkor och förutsättningar för tjänster som
erbjuds av ACNs Affärspartners bestäms av affärspartners. IBO måste marknadsföra ACNs Tjänster i
enlighet med de priser, villkor och förutsättningar som bestäms av ACN eller ACNs Affärspartners. IBO
måste förse Kunder med fullständig och korrekt information om ACNs Tjänster och de får inte förvränga eller
överdriva priser, villkor och förutsättningar för ACNs Tjänster. IBO får inte antyda till potentiella Kunder att
ACN är den billigaste leverantören eller att Kunden kommer att göra besparingar genom att köpa ACNs
Tjänster.
ACN och ACNs Affärspartners kan ändra priser och villkor och förutsättningar för alla ACNs Tjänster, och
kan avbryta erbjudandet eller försäljningen av ACNs Tjänster, när som helst utan ansvar eller skyldighet till
IBO. Det är IBOs ansvar att bara marknadsföra de mest aktuella priserna, villkoren och förutsättningarna för
ACNs Tjänster och ACNs Produkter.
III.3.6.
Kontakta med ACNs Affärspartners
Att upprätthålla goda relationer med ACNs Affärspartners är avgörande för ACNs förmåga att tillhandahålla
högkvalitativa tjänster. Därför får inte Independent business owner över huvudtaget kontakta ACNs
Affärspartners. Om IBO har frågor som rör de tjänster som ACNs Affärspartners tillhandahåller måste
frågorna ställas till ACN. Kundförfrågningar måste ställas till den dedikerade kundsupportkanalen för ACNs
Affärspartner. IBO får inte kontakta ACNs Affärspartners för Kunds räkning. Brott mot dessa regler kan leda
till disciplinära åtgärder under dessa Riktlinjer och anvisningar.
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 20
Artikel IV – Marknadsföring och reklam
IV.1. Företagets filosofi angående marknadsföring
ACN har utvecklat ett framgångsrikt globalt försäljningssystem som bygger på gedigen erfarenhet och
kunskap om dess produkter och tjänster och de marknader där bolaget är verksamt. ACN har skapat
material och aktiviteter för att stödja IBO att marknadsföra ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs
Affärsmöjlighet. IBO uppmuntras att endast använda marknadsföringsmaterial som tillhandahålls av ACN.
IBO kan använda eller lämna ut annat marknadsföringsmaterial endast om det anges i artikel IV.4.
IV.2. Användning av ACNs identitet och immateriella rättigheter
ACNs varumärkesidentitet är ett av företagets mest värdefulla tillgångar. ACNs namn, varumärken,
varunamn, logotyper, marknadsföringsmaterial, processer, upphovsrätt, företagets image och goodwill, samt
annan patentskyddad information ("immateriella rättigheter") skyddas av lag och ägs uteslutande av ACN.
Varje IBO har en begränsad, icke-exklusiv rätt att använda ACNs immateriella rättigheter endast för att
marknadsföra ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs Affärsmöjlighet. Denna begränsade rätt medför
inte någon äganderätt eller någon annan rätt till immateriella rättigheter. Alla rättigheter att använda
immateriella rättigheter upphör när du upphör att vara en IBO.
ACNs Affärspartners inför ofta restriktioner när det gäller användningen av deras immateriella rättigheter från
ACN och IBO. Följaktligen får inte IBO använda immateriella rättigheter som tillhör ACNs Affärspartner om
det inte uttryckligen har medgivits av ACN. Vidare information finns på IBO Back Office.
IV.3. Marknadsföring av ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs
Affärsmöjlighet
ACN är ett direktsäljande nätverksföretag som inriktar sig på relationsmarknadsföring, eller på så kallad
“varm marknadsföring”. Varm marknadsföring innebär att marknadsföra ACNs Tjänster och ACNs
Affärsmöjlighet ansikte mot ansikte med de personer eller företag med vilka en Oberoende Representant har
någon form av existerande relation vid tidpunkten för marknadsföringen. Din varma marknad beskrivs
allmänt som alla personer med vilka du har personlig kontakt eller en befintlig relation. Din varma marknad är
inte begränsad till din "familj och vänner", även om de ingår i din varma marknad. En enda kontakt med en
person i ett personligt, affärsmässigt eller socialt sammanhang räcker för att anse att den personen är en del
av din varma marknad. Rekommendationer från din befintliga varma marknaden utgör också en del av din
varma marknad.
Omvänt, med kall marknadsföring menas sälj aktivitet som riktas mot individer som du inte tidigare har
någon personlig, affärsmässig eller social relation Exempel på kall marknadsföring inkluderar massreklam,
köpta rekommendationer, mässdeltagande, dörr till dörrförsäljning, telemarketing, distribution av flygblad och
användning av automatisk uppringningsfunktion. ACN tillåter inte att IBO använder kall marknadsföring för
ACNs Tjänster, ACNs Produkter eller ACNs Affärsmöjlighet.
IV.4. Utveckling och användning av marknadsföringsmaterial
ACN har skapat olika marknadsföringsmaterial för att stödja IBO att marknadsföra ACNs Tjänster, ACNs
Produkter och ACNs Affärsmöjlighet. Dessa material är baserade på ACNs erfarenhet inom
direktförsäljningsbranschen och har använts med framgång runt om i världen. De uppfyller också tillämpliga
lagar, förordningar och DSA koder och säkerställer därmed att IBO inte oavsiktligt bryter mot gällande lagar
och förordningar. Mycket av dessa material är tillgängliga gratis på IBO Back Office och annat material kan
köpas. Att köpa marknadsföringsmaterial krävs inte för att bli en IBO eller för att tjäna ersättning och
kvalifikationer.
Trots det som sagts ovan, erkänner ACN att det kan vara lämpligt att IBO skapar och distribuerar eget
marknadsföringsmaterial. För att främja en konsekvent marknadsföring, bevara ACNs varumärke och
säkerställa efterlevnaden av reklam, konsumentskydd och andra tillämpliga lagar och regler, får IBO skapa
sina egna marknadsföringsmaterial endast om:
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 21
•
•
•
•
IBO har erhållit skriftligt medgivande från ACN;
materialet inte gör några anspråk eller andra än garantier än vad som publicerats i ACNs officiella
marknadsföringsmaterial för det aktuella landet;
materialet följer dessa Riktlinjer och anvisningar; och
materialet följer gällande lagar, förordningar och DSA koder i det land där det kommer att användas.
Dessa krav gäller för allt tryckmaterial, sändningar och elektroniskt material som används för att
marknadsföra ACNs Tjänster, ACNs Produkter eller ACNs Affärsmöjlighet inklusive annonser, broschyrer,
videoband, ljudband, flygblad, banderoller, flaggor, hemsidor, sidor på sociala medier, telefoninspelningar, epost , presentationsmaterial och kläder. Mer information och krav för att erhålla godkännande finns på
Advertising Guidelines and Internet Guidelines som finns tillgängliga på IBO Back Office. IBO får inte sälja
eller på annat sätt dra nytta av att marknadsföringsmaterial skapas eller distribueras.
IV.5. Intjäning och inkomster
Att vara framgångsrik som ACNs Independent business owner beror främst på varje IBOs enskilda insatser
och kan inte garanteras. Det är förbjudet för IBO att lova, garantera eller föreslå att en potentiell IBO kommer
att ha en viss framgångsnivå eller intjäning med ACN. Detta förbud omfattar både skriftlig och muntlig
kommunikation, IBO får inte använda exempel på hypotetisk intjäning med undantag för de exempel som
finns i material som ACN har skapat.
IV.6. Garantier på besparingar eller betyg
ACN och ACNs Affärspartners försöker prissätta sina tjänster och produkter på ett konkurrenskraftigt sätt.
Kundens användning av ACNs Tjänster och ACNs Produkter varierar dock och alla kunder kommer inte att
spara pengar genom att använda ACNs Tjänster eller ACNs Produkter. IBO får inte lova, garantera eller
föreslå för nuvarande eller blivande kunder att de kommer att spara pengar eller att de kommer att spara ett
visst belopp eller procentsats med ACNs Tjänster eller ACNs Produkter. Till exempel, uttalanden som "Med
ACN kommer du att spara 5 % på din telefonräkning" är inte tillåtna. IBO får inte skapa eller tillhandahålla
prisjämförelser mellan de tjänster eller produkter som ACN tillhandahåller och de tjänster som andra
leverantörer tillhandahåller. Prisjämförelser är strängt reglerade i lag och det finns en stor chans att sådana
jämförelser blir felaktiga.
IV.7. Påståenden om produkter
ACNs wellness- och kroppvårdsprodukter är föremål för reglering av EU och enskilda medlemsstater. ACNs
Produkter och tillhörande marknadsföringsmaterial har tagits fram för att följa gällande lagar och
förordningar. Att använda otillåtna påståenden kan leda till ansvar för både IBO och ACN. Därför, måste IBO
när hen refererar till, diskuterar eller presenterar ACNs wellness- eller kroppvårdsprodukter, oavsett om det
är muntligt eller skriftligt, endast använda påståenden som finns i ACN-producerat marknadsföringsmaterial
eller som på annat sätt uttryckligen godkänts av ACN. Att använda andra påståenden är förbjudet och och
IBO kan bli föremål för påföljder enligt dessa Riktlinjer och anvisningar.
IV.7.1. Göra påståenden
Ordet "påstående" används avsiktligen i ett brett sammanhang och betyder ett meddelande eller en
framställning inklusive verbal, i bilder, grafik eller symboler som antyder att ett livsmedel har särskilda
egenskaper. "Näringspåståenden" avser till exempel de positiva energiegenskaperna eller näringsämnena
som finns i en produkt. Ett påstående om att en produkt hat "lite kalorier" är till exempel ett
näringspåstående. "Hälsopåståenden" avser förhållandet mellan ett livsmedel eller en livsmedelskategori
och människors hälsa. Ett hälsopåstående är till exempel ett påstående att en produkt "innehåller kalcium
och D-vitamin för att stödja benstrukturen".
IBO måste när hen refererar till, diskuterar eller presenterar ACNs wellness- eller kroppvårdsprodukter,
oavsett om det är muntligt eller skriftligt, endast använda påståenden som finns i ACN-producerat
marknadsföringsmaterial eller som på annat sätt uttryckligen godkänts av ACN. Specifikt får IBO inte:
•
göra muntliga eller skriftliga påståenden om ACNs Produkter utom de som ingår i material som
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 22
•
•
•
•
•
producerats av ACN, inklusive Benevita webbplatsen, produktetiketter, produktinformationssidor eller
andra officiella ACN material;
göra muntliga eller skriftliga medicinska, terapeutiska eller läkande påståenden om ACNs produkter.
Specifikt får IBO aldrig ange eller antyda att ACNs Produkter kan behandla eller bota sjukdomar eller
andra medicinska tillstånd eller som är avsedda för sådana ändamål. Om en kund redan behandlas
av en läkare, ska IBO rekommendera att kunden rådgör med en läkare innan hen vidtar några
förändringar i kosten. En person med hjärt-, lever- eller njursjukdomar eller som behandlas av
läkare, bör alltid rådfråga en läkare innan han/hon ändrar sin kost;
utlova specifika resultat genom att man använder ACNs Produkter;
feltolka eller överdriva priset, kvalitet, prestanda, eller tillgänglighet för ACNs Produkter;
ange eller antyda att ACNs Produkter har registrerats eller godkänts av nationella hälso-, livsmedelseller andra myndigheter när ACNs Produkter presenteras;
använda namnet på en statlig myndighet eller annan myndighet när ACNs produkter presenteras.
IV.7.2. Förbjudna uttalanden
Följande uttalanden får aldrig användas i samband med ACNs Produkter:
•
•
•
uttalanden som antyder att hälsan kan komma att påverkas om man inte använder ACNs produkter;
uttalanden som anger eller antyder att man kan minska i vikt i en viss hastighet om man använder
ACNs Produkter. Det är till exempel förbjudet att använda uttalanden som "Tappa 5 kilo med hjälp av
Benevitas vikthanteringssystem";
uttalanden som hänvisar till rekommendationer från enskilda läkare eller vårdpersonal.
IV.7.3. Obligatoriska uttalanden om ACNs wellnessprodukter
ACN-producerat marknadsföringsmaterial för ACNs wellnessprodukter innehåller alla nödvändiga juridiska
och reglerande språkval. Alla marknadsföringsmaterial som IBO producerar, inklusive muntligt, skriftligt eller
videorekommendationer, webbsidor eller liknande material måste innehålla språk som liknar det som finns i
ACN-producerat material. Dessutom måste allt markadsföringsmaterial inkludera följande uttalanden på väl
synlig plats och på samma sida som andra marknadsföringsuttalanden:
Uttalande som krävs för alla wellnessprodukter:
•
"Denna produkt är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdom.”
Uttalande som krävs för kosttillskott (inklusive Go!, Recover! och Vita+)
•
"Kosttillskott ersätter inte en varierad kost och ska kombineras med en balanserad kost och
hälsosam livsstil".
Uttalande som krävs för Go!, Recover! och Shake-It!
•
För alla: "[Go!/Recover!/ Shake-It!] bör användas tillsammans som en del av Benevitas
vikthanteringssystem. [Go!/Recover!/ Shake-It!] innehåller glucomannan, som i samband med en
energibegränsad diet, bidrar till viktminskning med ett dagligt intag av 3 g glucomannan i tre doser
på 1 g".
•
För alla: "Benevitas vikthanteringssystem är inte avsedd att ersätta hela din kost. Andra livsmedel är
en nödvändig del av din dagliga kost. Du bör alltid dricka tillräckligt med vätska varje dag. Det är
viktigt att följa en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Individuella resultat kan
variera. "
•
För alla: "Glucomannan kan orsaka kvävning om det konsumeras utan tillräckligt med vatten och om
det konsumeras av människor med sväljsvårigheter."
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 23
•
Endast för Go!: Innehåller koffein (40 mg per rekommenderad daglig dos). Rekommenderas inte för
barn eller gravida kvinnor eller för människor som är känsliga mot koffein.
•
Endast för Shake-It: Material som hänvisar till Shake-It, måste hänvisa till produkten som en
"måltidsersättning" eller "måltidsersättningsshake".
IV.8. Webbplatser och sociala medier
Webbplatser och sidor på sociala medier kan vara viktiga verktyg för Independent business owner att
expandera ACNs Distributörsskap. Samtidigt är det viktigt att dessa typer av medier visar ACNs Tjänster,
ACNs Produkter och ACNs Affärsmöjlighet enligt dessa Riktlinjer och anvisningar och gällande lagar,
förordningar och DSA-koder.
I samband med betalning av registreringsavgiften gör ACN en onlinebutik tillgänglig för varje IBO.
Onlinebutiken gör det enkelt för potentiella kunder att få den information de behöver om ACNs Tjänster och
ACNs Produkter. Vi uppmuntrar varje IBO att använda sin onlinebutik. Om en IBO vill skapa en egen
webbplats, eller sida på Facebook, Instagram eller liknande, eller på annat sätt använda internet och social
media i samband med sitt ACN distributörsskap, måste all aktivitet ske i enlighet med marknadsföringskrav
och andra krav som fastställs i dessa riktlinjer och anvisningar samt ACNs Advertising Guidelines and
Internet Guidelines (återfinns på IBO Back Office) och måste en skriftlig begäran om godkännande till ACN
IBO Services före lansering.
IV.9. Tävlingar och incitament
IBO får inte använda tävlingar, lotterier eller hasardspel för att marknadsföra ACNs Tjänster, ACNs
Produkter eller ACNs Affärsmöjlighet utan medgivande från ACN. IBO får inte erbjuda eller tillhandahålla
pengar eller incitament utan pengar, marknadsföring, pris, bonus eller annan förmån till en nuvarande eller
potentiell kund om inte fördelen sker i enlighet med Avtal för Oberoende Representanter och
Kompensationsplanen eller som på annat sätt godkänns av ACN.
IV.10.
Förfrågningar från media och personliga framträdanden
Det är viktigt att förmedla korrekt, konsekvent och positiv image för att bevara ACNs anseende och värdet på
ACNs Affärsmöjlighet. En del av att förbättra ACNs varumärke är att hantera företagets relation med media.
ACNs Marknadsavdelningen är utbildat i medierelationer. Om du blir kontaktad av media för en story om
ACN eller direktförsäljning, ska du [email protected] innan accepterar att synas eller bli
intervjuad. I kommunikation med medierna, får en IBO tala om sina egna aktiviteter och sitt distributörsskap
men får inte tala på uppdrag av ACN eller presentera sig själv som en talesman för ACN.
IBO får inte använda media - inklusive pressmeddelanden, artiklar, ledare, reklam, video/annonser och tv
eller radio framträdanden - för att marknadsföra eller sprida ACN, ACNs Tjänster, ACNs Produkter, ACNs
Affärsmöjlighet eller deras distributörsskap utan föregående skriftligt medgivande från ACN.
IV.11.
Användning av distributörsskap för välgörenhet
ACN bidrar till välgörenhetsorganisationer runt om i världen och uppmuntrar sina IBO att bidra till
välgörenhetsorganisationer som de själva väljer. ACN avråder dock starkt från att marknadsföra ACNs
Affärsmöjlighet till ideella organisationer som en insamlingsmetod, eftersom dessa typer av program sällan
fungerar bra inom ACNs försäljningsmodell.
IV.12.
Gemensamma varumärken och marknadsföring
ACN förbjuder gemensamma varumärken och marknadsföring med andra företag, produkter eller tjänster
och ACNs Tjänster, ACNs Produkter eller ACNs Affärsmöjlighet om det inte har medgivits av ACN och ACNs
Affärspartners.
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 24
IV.13.
Marknadsföringsevenemang
ACN
uppmuntrar
användningen
av
"Regionala
utbildningsevenemang",
"Superlördagar",
"Affärsmöjlighetsmöten" och "Privata affärsmottagningar", som ett sätt att presentera potentiella Kunder och
IBO till ACN och lära nuvarande och potentiella IBO hur de kan bli framgångsrika med ACNs Affärsmöjlighet.
Dessa evenemang måste genomföras med professionalism och integritet och måste följa dessa Riktlinjer
och anvisningar. Det är frivilligt att delta i IBO-sponsrade eller ACN-sponsrade evenemang och IBO får inte
uppge eller antyda till potentiella eller aktuella OR att de måste vara med vid sådana evenemang om de ska
lyckas med ACNs Affärsmöjlighet.
IBO-sponsrade evenemang är inte avsedda att ge ytterligare intäkter till värdarna av evenemanget och de
måste utföras på en icke-vinstdrivande bas. Inträdesavgifter får inte vara högre än vad som krävs för att
täcka värdens direkta kostnader och utgifter.
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 25
Artikel V - Bygga ett säljteam
Att bygga ett säljteam är ett vanligt inslag i nätverksmarknadsföring och ACN uppmuntrar Independent
business owner att marknadsföra ACNs Affärsmöjlighet och att bygga en downline. Att vara en sponsor
kräver dock hårt arbete och ställer ytterligare krav på sponsorn och upline.
Förutom att presentera ACNs Affärsmöjlighet på ett fullständigt och korrekt sätt till en potentiell IBO,
ansvarar en sponsor för utbildning, handledning och stöd till de Oberoende företagsägarna i sitt downline.
Sponsorer måste bedriva utbildning och vidta lämpliga åtgärder för att se till att deras downlines förstår och
följer ACNs Riktlinjer och anvisningar och tillämpliga lagar. förordningar, DSA-koder, att de känner till ACNs
Tjänster och ACNs Produkter och marknadsför dem korrekt till potentiella kunder. De måste ha regelbunden
kommunikation med sina downlines, antingen personligen, muntlig eller skriftlig.
Viktigt meddelande: Sponsrade IBO krävs inte för att lyckas med ACN. IBO tjänar inte kvalifikationer eller
kompensation för att rekrytera nya IBO. All kompensation baseras på försäljning av ACNs Tjänster och
ACNs Produkter samt Kunders användning av ACNs Tjänster.
V.1. Presentera ACNs Affärsmöjlighet
En IBO måste säkerställa att ACNs Affärsmöjlighet presenteras för potentiella IBO fullständigt och korrekt.
IBO får inte göra några falska, överdrivna eller vilseledande påståenden eller uttalanden om ACNs
Affärsmöjlighet. IBO får endast använda material som har tillhandahållits eller godkänts av ACN för att
presentera ACNs Affärsmöjlighet.
IBO får inte påstå, garantera eller antyda till en potentiell IBO att IBO kommer att nå en viss framgång eller
resultat som IBO hos ACN. Sponsrade IBO måste förklara att framgång med ACN främst beror på
Independent business owners insatser, engagemang och kompetens, samt att framgång kan påverkas av
externa faktorer såsom ekonomiska villkor och konkurrenssituation i de länder där IBO verkar. IBO måste
förklara ACNs Kompensationsplan till potentiella IBO och förklara för dem att all ersättning från ACN baseras
på försäljning av ACNs Tjänster och ACNs Produkter till Kunder och Kunders användning av ACNs Tjänster.
Direktförsäljning och nätverkmarknadsföring är allmänt accepterade metoder att göra affärer i de länder där
ACN är verksamt, och ACN strävar efter att fullt ut följa alla tillämpliga lagar. Däremot finns det ingen statlig
myndighet som granskar, stöder eller godkänner den försäljningsmodell eller ersättningplan som
direktförsäljningsföretag har, däribland ACN. När ACNs Affärsmöjlighet presenteras, får IBO inte hävda eller
antyda att en statlig myndighet har granskat eller godkänt ACNs Affärsmöjlighet. Om potentiella IBO har
frågor angående den juridiska ställningen som direktförsäljning har eller ACNs Affärsmöjlighet, ska IBO
hänvisa till ACN IBO Services.
V.2. Inlämning av ansökan och avtal från Independent business
owners
Varje ny IBO måste ingå ett Avtal för Independent business owners med ACN. Se artikel II.2. Sponsorn bör
säkerställa att en ny IBO har läst och förstått Avtal och ansökan för Independent business owners, Riktlinjer
och anvisningar och Kompensationsplanen. Ny IBO måste inkludera Sponsorns Business ID på deras Avtal
och ansökan för Independent business owners. Ikraftträdandedatum för en ny IBO anges i avsnitt II.2.1.
ACN förbehåller sig rätten att avvisa en ansökan utan anledning.
V.3. Köp av ACNs produkter och ACNs Tjänster av nya IBO
Det enda köp som krävs för att bli en Independent business owners är att betala registreringsavgiften. IBO
behöver inte köpa ACNs Tjänster eller ACNs Produkter för att bli en IBO eller tjäna kompensation eller
kvalifikationer som en IBO. Sponsorer får inte ange, antyda eller säga till en potentiell IBO att sådana inköp
krävs för att bli en IBO eller lyckas som IBO och kan inte kräva att en potentiell IBO köper tjänster eller
produkter som villkor för att sponsra IBO.
V.4. Ändra sponsorer
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 26
ACN anser att det är viktigt att bevara och skydda relationen mellan en IBO och sponsorn. Därför kan en IBO
ändra sponsor eller gå med ACN på nytt under en ny sponsor endast (a) som en del av ett nytt
distributörsskap; (b) när minst 12 månader har gått från uppsägningsdagen, om ingen förnyelse eller
uppsägning sker av IBOs tidigare distributörsskap; och (c) Om IBO inte har varit inblandad i något annat
distributörsskap under 12-månadersperioden.
Ett undantag från föregående stycke är att en IBO som sponsrar en ny IBO får begära överföring av nya IBO
till en annan IBO i den ursprungliga Sponsorns downline i 60 dagar från IBOs startdatum. För att begära en
överföring måste den ursprungliga Sponsorn skicka en begäran via IBO Back Office. Den ursprungliga
Sponsorn måste ange namn och Business ID för IBO som ska överföras samt namn och Business ID för nya
Sponsorn. En ny IBO kan överföras endast en gång och en sådan överföring kan inte ångras eller ändras.
ACN kommer att meddela den ursprungliga Sponsorn och nya IBO om sponsorändringen efter att ändringen
genomförts. Makar och livspartners kan inte överföras enligt denna regel (se Article II.3 för vidare detaljer).
ACN förbehåller sig rätten att ändra en IBOs sponsor för att korrigera fel som gjorts av en IBO eller ACN när
ansökan och avtal för ny Independent business owners skickades in eller behandlades, om en IBO
rekryterades genom att använda olagliga eller oetiska metoder, eller av någon annan anledning som ACN
efter eget gottfinnande anser lämplig.
V.5. Förbud mot Korsrekrytering
IBO uppmuntras att arbeta med andra IBO, däribland IBO i andra säljteams, för att utveckla sina respektive
distributörsskap. Det är viktigt att sådana aktiviteter görs på grundval av ömsesidig respekt. Det är oetiskt
och skadar ACN och andra IBO att rekrytera IBO från andra säljteam. En IBO får således inte rekrytera,
värva eller uppmuntra, direkt eller indirekt, en annan IBO att lämna en sponsor eller ett säljteam för att gå
med i en annan under tiden IBOs distributörsskap pågår och under ett år efter utgången av
distributörsskapet. IBO får inte värva, begära eller uppmuntra en person att bli en IBO, om den personen
redan har kontaktats av en annan IBO.
V.6. Värvning är förbjudet
Som oberoende entreprenörer, får IBO arbeta som distributörer för andra direktförsäljningsföretag. Under
perioden för ditt Oberoende företagsägaravtal och -ansökan och 90 dagar därefter, får varken du eller någon
som tillhör ditt distributörsskap direkt eller indirekt, värva, begära eller uppmuntra en tidigare, aktuell eller
potentiell ACN-IBO att delta i ett direktförsäljningsprogram som erbjuds av ett annat företag, oavsett om ett
sådant företag erbjuder tjänster eller produkter som konkurrerar med ACNs Tjänster eller ACNs Produkter.
V.7. Utbildning och övervakning
Som en sponsor eller Upline IBO är ett av dina ansvarsområden att utbilda IBO i din downline med avseende
på ACNs Tjänster, ACNs Produkter och dessa RIktlinjer och anvisningar. Sponsrande IBO bör regelbundet
kommunicera med sina säljteam, skriftligen och personligen om ACN, en korrekt presentation av ACNs
tjänster och produkter samt IBOs juridiska och etiska åtaganden. Sponsorer ska hålla sig informerade om
nya tjänster och produktutveckling och utbildningsmöjligheter så att de kan informera sina downlines.
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 27
Artikel VI – ACNs kompensationsplan
VI.1. Allmän beskrivning
För att lyckas med ett företag krävs det krävs engagemang och hårt arbete. Som en Independent business
owners, beror din framgång främst på det arbete, engagemang och den kompetens som du och ditt säljteam
kan använda i ACNs verksamhet, men det kan också påverkas av rådande konjunktur och
konkurrenssituation i de länder där du arbetar. Det går inte att garantera att man lyckas och når resultat som
en IBO och tyvärr finns det vissa IBO som inte lyckas.
Kvalifikationer och resultat enligt ACNs Kompensationsplan beror endast på om du lyckas med försäljningen
av ACNs Tjänster och ACNs Produkter och om ACNs Tjänster används. IBO tjänar inte kvalifikationer eller
kompensation för att rekrytera nya Independent business owners.
I detta avsnitt sammanfattas ACNs kompensationssystem. Ytterligare information och krav för intjäning finns
i Kompensationsplanen i ditt hemland, som utgör en del av din Ansökan och avtal för Independent business
owner. De aktuella kompensationsplanerna för alla länder återfinns på IBO Back Office.
VI.2. Definitioner
Nedanstående definitioner gäller för den Nya kompensationsplanen (enligt definitionen i artikel VI.3). En
förklaring av den Äldre kompensationsplanen (enligt definitionen i artikel VI.3) i ditt hemland, finns i den
tidigare versionen av Riktlinjer och anvisningar.
•
•
•
•
•
•
•
Affärsvärde (Business Value, eller BV): Ett värde som tilldelas ACNs Produkt- och ACNs Tjänst för
kvalificeringssyften enligt Kompensationsplanen.
Provisionsvärde (Commissionable Value, eller CV): Ett värde som tilldelas varje ACN Produkt och
ACN Tjänst för att beräkna provisioner enligt den Nya kompensationsplanen. Provisioner beräknas
som en procentandel av varje tilldelad PV.
Förvärvad position: En position i Kompensationsplanen ovanför Team Trainer.
Koncernens affärsvolym (Group Business Volume, eller GBV): Din personliga affärsvolym plus
den personliga affärsvolymen för alla IBO i din downline.
Personlig Affärsvolym (Personal Business Volume, eller PBV): Köp av ACNs Produkter och ACNs
Tjänster från ACN av dig och Kunder genom att använda ditt Business ID.
Produktpaket: Ett sortiment av ACNs-Produkter och/eller ACNs Tjänster som engångsköp av en
IBO till ett specialrabatterat pris.
Team Trainer (eller TT): Ingångspositionen för en ny ACN IBO.
VI.3. Införande av ny kompensationsplan och övergång
ACNs införande av friskvårds- och personvårdsprodukter kräver en ny kompensationsplan. För tillämpningen
av dessa Riktlinjer och anvisningar, avser termen "Nya kompensationsplanen" den Kompensationsplan som
infördes den 1 mars 2015 ("Övergångsdatumet") och "Äldre kompensationsplanen" avser den
Kompensationsplan som fanns innan Övergångsdatumet.
Den Nya kompensationsplanen kommer att gälla för alla IBO från och med Övergångsdatumet för ACNs
Tjänster och ACNs Produkter som säljs efter Övergångsdatumet. IBO med ett initialt Startdatum på eller efter
Övergångsdatumet kommer endast att ersättas i enlighet med den Nya kompensationsplanen.
Som ett erkännande av förändringen i Kompensationsplanen, kommer IBO som har ett aktivt
Distributörsskap och ett initialt Startdatum innan Övergångsdatumet att gynnas av en övergångsperiod för att
ge dem tid att anpassa sitt Distributörsskap till kraven i den Nya kompensationsplanen. Längden på
övergångsperioden bestäms av IBOs Förvärvade position per den 28 februari 2015.
•
Kvarhållande av Förvärvad position: IBO som har förtjänat positionen som ETT eller högre
kommer att behålla sin Förvärvade position under en period av 90 dagar efter övergångsdatum.
Specifikt får ETT och ETL behålla sina Förvärvade positioner under fristen, plus 60 dagar. IBO på
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 28
nivå TC eller högre får behålla sina Förvärvade positioner under fristen, plus 90 dagar.
•
Kvarhållande av provisionsbehörighet: IBOs behörighet att erhålla återkommande provision
kommer att låsas under en period av sex månader. Det innebär att en IBOs Förvärvade position per
Övergångsdatumet kommer att utgöra grunden för betalda provisioner för Kunder som förvärvats
innan Övergångsdatumet. Till exempel, om en IBO har en Förvärvad position som TC den 28
februari 2015 kommer han/hon att erhålla återkommande provision på TC-nivå för alla Kunder som
förvärvats innan Övergångsdatumet under en period av 6 månader. Efter en sådan period, måste
IBO uppfylla PAV, KAV och struktur som krävs för en TC enligt den Nya kompensationsplanen för att
fortsätta att få provision för sådana Kunder.
I slutet av den gällande övergångsperioden måste IBO uppfylla kraven i den Nya kompensationsplanen för
att kunna fortsätta att få ersättning vid en viss Förvärvad position. Provisioner för kunder som förvärvats
innan Övergångsdatumet kommer att betalas i enlighet med den Äldre kompensationsplanen som gällde per
den 28 februari 2015.
VI.4. Behörighet för Förvärvade nivåer och Kompensation
Varje ny IBO börjar som Team Trainer. För att gå vidare till Förvärvade positioner och vara berättigad att
erhålla ersättning enligt den Nya kompensationsplanen, måste en IBO (1) ha ett aktivt Distributörsskap; (2)
uppfylla kraven för PAV, KAV och teamstruktur för Förvärvade positioner enligt beskrivningen i Nya
kompensationsplanen för sitt hemland och (3) följa dessa Riktlinjer och anvisningar. Ytterligare kriterier kan
gälla för särskilda bonusar och provisioner.
Kvalifikation för förvärvade nivåer enligt den Nya kompensationsplanen baseras på försäljningen av ACNs
Produkter och ACNs Tjänster till Kunder och Kunders förbrukning av ACNs Tjänster. Därför är det viktigt att
dina Kunder anger ditt Business ID när de köper produkter eller tjänster. För att erhålla kredit för ett Kundköp
under en viss månad, måste Kundens beställning ha tagits emot av ACN senast kl 14:00 Centraleuropeisk
tid den sista bankdagen i månaden.
Med avseende på ACNs Tjänster, används endast Kunder med aktiva Kundkonton för att bestämma
kvalifikationer och ersättning. Kunder som avbokar sin ACN Tjänst, som sägs upp, eller som inte använder
ACNs Tjänst under 3 månader i följd anses inte vara aktiva.
Ett Kundkonto omfattar alla ACNs Tjänster av samma typ (t.ex. fasta, DPS eller mobil) som tillhandahålls till
ett enda Kundnamn, adress eller hushåll. Kunder som köper mer än en typ av ACNs Tjänst kommer att ha
mer än ett Kundkonto.
Ersättning enligt kompensationsplanen betalas i efterskott. Ytterligare information om tidslinjer för ersättning
återfinns i kompensationsplanen och IBO Back Office.
VI.5. Förvärvad kompensation
Enligt den Nya kompensationsplanen, kan IBO tjäna kompensation från ACN på tre sätt:
•
•
•
Återförsäljarbonusar (enligt definition nedan);
Försäljningsprovisioner från dig och din downline;
Produktpaketbonusar.
Villkoren som gäller för kvalifikationer för Förvärvad position och kompensation kan ändras efter ACNs
godtycke liksom PV och AV för ACNs-Produkter.
IBO kan också tjäna kompensation på den direkta återförsäljningen av ACNs Produkter som köps av IBO till
Kunder. Sådan försäljning är utanför ramen för den Nya kompensationsplanen. En IBO kan ange ett pris för
ACNs Produkter som säljs direkt till Kunder, även särskilda regler gäller för sådan försäljning. Se artikel
III.2.3.3.2 för mer information om IBOs försäljning till Kunder.
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 29
VI.5.1. ÅTERFÖRSÄLJARBONUSAR
Återförsäljarbonusar intjänas genom en IBO för köp av ACNs Produkter från ACN genom att använda en
IBOs Business ID. Dessa köp kan göras genom IBOs onlinebutik eller Benevita-webbplatsen. En Kund
måste använda IBOs Business ID för att IBO ska erhålla en Återförsäljarbonus. Återförsäljarbonusar är lika
med skillnaden mellan återförsäljarpriset för ACNs Produkter som är tillgängligt för Kunder och grossistpriset
som är tillgängligt för IBO. Återförsäljarpriser och gorssistpriser för alla ACNs Produkter visas på Produkt- &
tjänstelistan som finns på IBO Back Office.
VI.5.2. Provision
IBOs förvärvade provision baseras på köp av ACNs Produkter och ACNs Tjänster och användningen av
ACNs Tjänster från Kunder som säljs av en IBO och IBOs downline. Provisioner varierar baserat på en IBOs
Förvärvade position och PV för ACNs Produkter och ACNs Tjänster som säljs. PVs för alla ACNs produkter
och ACNs tjänster fastställs i kompensationsplanen samt Produkt- och tjänstelistan. PVs för ACNs Tjänster
är en procentdel av det fakturerade månadsbeloppet (brutto) som ställs till kund minus (a) skatter (b)
tilläggsavgifter och (c) ersättning för osäkra fordringar. För vissa ACNs Tjänster, framför allt de som
tillhandahålls av ACN Affärspartners, är PVs ett fast månadsbelopp.
PVs beräknas enligt kompensationsplanen för det land i vilket Kunden befinner sig, närmare sagt
leveransadressen för ACNs produkter eller ACNs tjänster. En IBOs provision beräknas genom att (a)
aggregera PV från Kunder till IBO och dennes säljteam i varje land; (b) tillämpa personlig provisionsschemat
som fastställs av kompensationsplanen som gäller för varje PV-land; och (c) konvertera varje aggregerat
belopp till IBO-landets valuta
Provisioner utbetalas i efterskott: Månaden efter försäljningen av ACNs Produkter och upp till 3 månader
senare för ACN Tjänster (på grund av tidsgränser för provisioner och fakturering).
Provisioner för ACNs Tjänster beräknas efter den första fredagen i varje månad och betalas den första
bankdagen efter den tredje fredagen i varje månad. För ACNs Produkter kommer provisioner att betalas den
27 varje månad (eller nästföljande bankdag). Provisioner utbetalas endast när de överstiger det
minimibelopp som fastställts av ACN för ditt hemland. Provisioner under detta belopp kommer att kvarhållas
tills provisioner till en IBO överstiger minimibeloppet. Alla debiteringar eller krediter som gäller ditt
Distributörsskap kommer att tillämpas innan utbetalningen.
VI.5.3. Produktpaketbonusar
Om en IBO i din Downline köper ett produktpaket, kan du vara berättigad till en Produktpaketbonus baserat
på det köpet. Produktpaketbonusar beräknas utifrån produktpaketets PV.
IBO är inte skyldiga att köpa produktpaket. En IBO får inte, när han eller hon marknadsför ACNs
Affärsmöjlighet eller sponsrar en ny IBO, ange eller antyda att man måste köpa ett produktpaket för att bli en
IBO eller lyckas som IBO.
VI.5.4. Andra bonusar
ACN kan komma att från tid till annan erbjuda produktspecifika, landsspecifika, reklam- och andra bonusar.
Kvalificeringskraven och betalningsvillkoren för dessa bonusar varierar. Se din kompensationsplan och IBO
Back Office för aktuella bonusar i ditt hemland och de andra länderna där du gör affärer.
VI.6. Administrationsavgifter
En behandlingsavgift dras från varje utbetalning till IBO.
VI.7. Minskning eller återföring av kompensation
ACN förbehåller sig rätten att minska ersättningen till en IBO om det bedöms att Provisionsintäkter inte kan
drivas in. Beloppet som dras av kan baseras på den dåliga skuldkvoten som gäller i det land där
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 30
verksamheten bedrivs eller på hela Företaget eller på ett specifikt Kundkonto.
ACN kan justera, återkalla eller kräva återbetalning av ersättning om ACN bestämmer att en IBO inte hade
rätt till ersättning eftersom han/hon eller någon annan IBO i downline misslyckades med att kvalificera sig
eller att en försäljning av ACNs Produkter eller ACNs Tjänster som användes för kvalificering avvisades eller
var ogiltig. ACN kan också vända en position som intjänas av IBO eller IBOs Upline. ACN behöver inte
använda efterlevnadsprocessen som anges i Artikel VII för att vända eller återkalla betalningar. Om en kund
returnerar en ACN Produkt av någon anledning kan alla belopp som betalas till en IBO återkallas.
VI.8. Fakturor och kontoutdrag
Som oberoende leverantörer, är det IBOs ansvar att fakturera ACN för de tjänster som de tillhandahåller,
inklusive försäljning av ACNs Tjänster och ACNs Produkten, i syfte att erhålla betalning. Fakturor måste följa
lagarna som gäller i det land där de utfärdas. För att säkerställa efterlevnad och som en tjänst till sina IBO,
förbereder och skickar ACN alla nödvändiga fakturor, kallas även för "Kontoutdrag" till IBO i en process som
kallas för självfakturering. I Ansökan och avtal för Independent business owner måste IBO samtycka till
självfakturering.
En IBO ger ACN Europe BV rätt att förbereda Kontoutrag i det ACN-företagsnamn som IBO ingick Ansökan
och avtal för Independent business owner med när det gäller skulder till IBO för lyckad försäljning av ACNs
Tjänster och ACNs Produkter och att utfärda dem till IBO. En kopia av varje Kontoutdrag kommer omgående
att göras tillgänglig för IBO på IBO Back Office när relevanta kompensationscykeln är avslutad. ACN
kommer att skicka ett e-postmeddelande till IBO till den e-postadress som IBO har tillhandahållit ACN med
information om att Kontoutdraget är tillgängligt. Kontoutdrag finns endast i elektroniskt format. IBO anses ha
godkänt Kontoutdraget om han/hon inte skriftligen invänder mot det inom 15 dagar från fakturadatumet.
Kontoutrag utfärdas genom att använda en separat sekventiellt numrerad serier för varje IBO.
Varje IBO måste säkerställa att den information som behövs för ACN för att förbereda fakturor på hens
vägnar hålls aktuell och korrekt. Om en IBO har angett ett momsnummer ("Moms") till ACN, ska alla belopp
som betalats till IBO inkludera moms. Om IBO inte har angett ett momsnummer till ACN, ska alla belopp som
betalats inte anses inkludera moms. ACN ska inte återbetala skatt eller sociala avgifter som har kvarhållits
från IBO till följd av felaktiga eller ofullständiga uppgifter från IBO, och ACN ska ha rätt att erhålla från IBO
alla belopp som betalats till en statlig myndighet för skatter eller sociala avgifter om IBO inte har hållit sin
faktureringsinformation korrekt och aktuell.
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 31
Artikel VII – Complianceutredningar och disciplinära åtgärder
Som en ACN Independent business owner förväntas du följa de högsta etiska och juridiska normerna. Du
och alla som arbetar under ditt distributörsskap måste följa Ansökan och avtal för Independent business
owner, dessa Riktlinjer och anvisningar samt Kompensationsplanen och att följa alla tillämpliga lagar,
förordningar och DSA-koder.
VII.1. Brott mot efterlevnad och utredningar
ACNs Compliance Department utreder påstådda eller misstänkta brott mot efterlevnad efter bästa förmåga
och strävar att göra det på ett grundligt, effektivt och rättvist sätt. ACN får inleda en utredning om efterlevnad
på eget initiativ eller baserat på information från en kund, IBO, konsumentskyddsorganisation, polis, domstol
eller annan statlig myndighet eller någon annan person.
ACN förbinder sig att behandla Independent business owner som är inblandade i en utredning om
efterlevnad på ett rättvist och respektfullt sätt. Samtidigt måste IBO samarbeta fullt ut med utredningar om
efterlevnad och svara på alla förfrågningar från ACN sanningsenligt och fullständigt. Det är ett brott mot
dessa Riktlinjer och anvisningar för en IBO att vägra eller inte samarbeta fullt ut i en utredning om
efterlevnad eller att ge falsk eller ofullständig information till ACN. Underlåtenhet att besvara en förfrågan om
efterlevnad eller att samarbeta fullt ut med en utredning om efterlevnad kan leda till avstängning eller
uppsägning av ditt distributörsskap.
Rapportera misstänkta överträdelser. Om du tror att en IBO har begått ett brott mot efterlevnad, uppmanar vi
dig att kontakta IBO och ta upp frågan direkt. Vissa brott kan vara oavsiktliga eller bero på att en IBO inte
förstår sina åtaganden. Allvarliga brott mot efterlevnad, till exempel sådana som kan innebära brott mot
tillämpliga lagar eller förordningar, ska alltid anmälas till ACN.
Om du inte kan lösa problemet direkt eller inte känner att du vill kontakta IBO, bör du rapportera det
misstänkta brottet skriftligen till ACN. Det du skickar inte måste innehålla ditt namn, namnet på IBO, datum,
plats och vad OR är misstänkt för samt stödjande bevis. För att säkerställa en rättvis behandling, kommer
inte verbala eller anonyma klagomål att behandlas. Ditt namn kommer dock inte röjas utan din tillåtelse.
Utredningsprocessen. Misstänkta brott mot efterlevnad kommer att utredas enligt de rutiner som ACN har.
ACN bestämmer de rutiner som ska följas i ett givet fall. Vanligtvis kommer IBO som misstänks för brott mot
efterlevnad samt vittnen för sådana utredningar att kontaktas av ACN via post, telefon, e-post eller på annat
sätt för att fastställa relevanta fakta. IBO måste svara fullständigt och korrekt inom den tid som anges i
meddelandet från ACN. En IBO som underlåter att svara på en utredning om efterlevnad anses erkänna de
fakta som presenteras för att ACN och då ska IBO få disciplinära åtgärder.
Beslutsbrev. När den påstådda överträdelsen har utretts och granskats, kommer ACN bestämma om IBO
ska bli föremål för disciplinära åtgärder. ACN ska skicka ett beslutsbrev till IBO per post, e-post eller på
annat sätt och ange resultatet av utredningen och de avsedda disciplinära åtgärderna.
Överklagan. En IBO kan begära omprövning av beslutet genom att skicka in en skriftlig överklagan senast
15 dagar efter beslutsbrevet. För att en överklagan ska beaktas måste IBO tillhandahålla relevant
information som inte fanns tillgänglig för IBO under den inledande utredningen. Överklagande kommer
normalt inte att beaktas om IBO inte svarade under utredningen om compliance. ACN kommer omgående att
granska överklagan och ge IBO ett skriftligt svar med beslutet.
VII.2. Disciplinära åtgärder
Om ACN konstaterar att en Independent business owner har begått ett brott mot efterlevnad kan det leda till
disciplinära åtgärder. Den disciplinära åtgärden i ett givet fall kommer bero brottet, fakta kring brottet, hur
samarbetsvillig IBO är, om brottet var avsiktligt eller oavsiktligt, IBOs historik när det gäller efterlevnad samt
IBOs erfarenhet. ACN bestämmer efter eget gottfinnande lämpliga disciplinära åtgärder. De disciplinära
åtgärder som IBO får kommer att framgå i Beslutsbrevet.
Potentiella disciplinära åtgärder omfattar muntliga och skriftliga varningar, tillfällig avstängning av ersättning
eller IBOs Distributörsskap, återkallande av intjänade nivåer i Kompensationsplanen, återbetalning av
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 32
tidigare betald ersättning, borttagning av IBOs Downline samt uppsägning av IBOs Distributörsskap. IBO kan
anmodas att erkänna de disciplinära åtgärderna genom att returnera en undertecknad kopia av
Beslutsbrevet. IBO som begår brott mot efterlevnad kan även bli skyldiga att betala kostnader eller utgifter
som ACN ådragit sig som en följd av IBOs åtgärder. Här ingår eventuella betalningar till kunder, andra IBO
eller tredje parter, böter eller påföljder till statliga myndigheter samt advokatarvoden. ACN får dra av sådana
belopp från framtida ersättning som IBO ska ha eller utöva betalning med alla tillgängliga rättsliga medel.
VII.2.1. Suspendering
ACN kan innehålla betalning av ersättning ("Ersättningsspärr") eller en IBOs Distributörsskap
("Distributörsspärr") som ett resultat av ett brott mot efterlevnad. ACN kan under tiden utredningen pågår och
om omständigheterna tillåter det införa ett tillfälligt förbud.
En IBO som är föremål för Kompensationsspärr kan fortsätta att driva sitt Distributörsskap och tjäna
kvalifikationer och ersättning. Ersättningen kommer dock inte att betalas ut förrän spärren hävs. En IBO som
har Distributörsskapsspärr får inte längre bedriva verksamhet som IBO. Hen får inte marknadsföra ACNs
Tjänster, ACNs Produkter och ACNs Affärsmöjlighet och får inte presentera sig som en ACN-IBO under
avbrottet.
VII.2.2. Uppsägning
Uppsägning av IBOs distributörsskap är den allvarligaste disciplinära åtgärden som en IBO kan råka ut för.
Alla rättigheter och förmåner som en IBO har, inklusive eventuella anspråk på obetald ersättning och alla
åtaganden som ACN har enligt Avtalet och ansökan för Independent business owner upphör på
uppsägningsdagen. Om IBO tidigare har blivit uppsagd är uppsägningen retroaktiv till denna dag. Uppsagda
IBO har inte rätt till återbetalning av Registreringsavgifter eller Årsavgifter.
VII.3. Upline-ansvar
Om du väljer att sponsra andra IBO och etablera ett säljteam, ansvarar di för att de förstår och följer dessa
Riktlinjer och anvisningar. Se Artikel V för information om hur du sponsrar nya IBO. Underlåtenhet att på ett
adekvat sätt övervaka en Downline övervaka deras efterlevnad är ett brott mot dessa Riktlinjer och
anvisningar.
Om en IBO bryter mot efterlevnad kan eventuella ersättningar som intjänats av IBOs Upline återkallas. Detta
inkluderar återkallande av intjänade nivåer i Kompensationsplanen och undanhållande eller återföring och
återbetalning av ersättning som ska betalas eller har betalats till en Upline IBO. Upline IBO kan också
tvingas ersätta alla kostnader och utgifter som ACN har haft om ACN inte lyckas få tillbaka sådana belopp
från IBO som begått compliancebrott.
VII.4. Samarbete med brottsbekämpande organ
ACN samarbetar fullt ut med brottsbekämpande organ, domstolar och andra statliga myndigheter som
utreder påstådda lagöverträdelser av IBO. IBO får inte informeras om förfrågningar från brottsbekämpande
organ eller andra myndigheter. Om en IBO begår ett brott mot efterlevnad som ACN anser även kan bryta
mot lagen, förbehåller sig ACN rätten att anmäla händelsen till berörda myndigheter.
VII.5. Tvister mellan IBO
ACN uppmanar IBO att lösa tvister med andra IBO på ett vänligt och professionellt sätt. På begäran av
parterna, kan ACN gå med på att medla och lösa en tvist. IBO förstår att ACNs slutsatser och beslut ska
vara bindande. ACN kommer inte medla tvister mellan personer som är inblandade i samma distributörsskap
(t.ex. mellan aktieägarna i ett PBE eller mellan makar). I sådana fall godtar ACN instruktioner från
Huvudkontaktpersonen eller den person som tidigare utsetts som ansvarig för distributörsskap.
En tvist mellan ACN och en Independent business owner om deras rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet
och ansökan för Independent business owner, dessa Riktlinjer och anvisningar eller Kompensationsplanen
ska lösas med hjälp av de rutiner som anges i Avtalet och ansökan för Independent business owner.
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 33
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 34
Artikel VIII – Skydd av personuppgifter och konfidentiell
information
I och med ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs Affärsmöjlighet har ACN och IBO tillgång till personlig
och konfidentiell information om kunder och andra IBO. Personuppgifter innehåller information som namn,
adresser, kön eller e-postadresser som relaterar till identifierade eller identifierbara personer. Konfidentiell
information är ännu bredare och kan innefatta bankkonton, kreditkort och annan känslig information.
Personuppgifter och konfidentiella uppgifter är föremål för betydande rättsskydd och underlåtenhet att
hantera sådana uppgifter på lämpligt sätt kan leda till ansvar för IBO och ACN.
ACN samlar, bevarar och behandlar personuppgifter från IBO och kunder med elektroniska och ickeelektroniska medel i enlighet med vår sekretesspolicy. Sekretesspolicyn är tillgänglig på IBO Back Office och
alla ACN-webbplatser. Personuppgifter som samlas av ACN används av ACN för att fullborda sina plikter till
IBO enligt Avtalet och ansökan för Independent business ownerinklusive att (a) bestämma intjänade nivåer
och beräkna och utbetala kompensation till IBO och andra IBO; (b) tillhandahålla produkter och tjänster till
IBO; (c) kommunicera med IBO inklusive marknadsföringsmöjligheter angående ACNs Tjänster; (d) uppfylla
rättsliga, ekonomiska, bokföringsmässiga och administrativa funktioner; och (e) skydda ACNs juridiska och
avtalsmässiga rättigheter.
För att uppfylla sina åtagande till IBO kan personuppgifter överföras till (a) andra ACN-företag; (b) anställda,
externa konsulter och rådgivare till ACN; (c) andra IBO; (d) ACNs Affärspartner; och (e) andra mottagare
enligt vad som tillåts enligt lag. Vissa mottagare kan finnas i länder utanför EU, inklusive USA, som inte
tillhandahåller tillräckligt dataskydd enligt europeiska myndigheter.
Insamling av de personuppgifter som fordras enligt Avtalet och ansökan för Independent business owner är
nödvändig för fullbordandet av ACNs förpliktelser. Vägrar IBO att tillhandahålla efterfrågade uppgifter eller
återkallar IBO sitt samtycke till sådana personuppgifter kan kräva att Ansökan avslås eller uppsägning av
Avtalet.
ACN avtalar att (a) bearbeta personuppgifter på ett rättvist och lagligt sätt; (b) vidta rimliga åtgärder för att
säkerställa att personuppgifter är fullständiga och korrekta; (c) inte använda personuppgifter i något olagligt
syfte; (d) endast insamla sådana personuppgifter som krävs för de syften som framgår i dessa Riktlinjer och
anvisningar och Avtalet och ansökan för Independent business owner och (e) att vidta lämpliga åtgärder för
att säkra personuppgifter från åtkomst av eller yppande till obehöriga personer. IBO kan utöva sin rätt att
komma åt och rätta eller radera personuppgifter genom att kontakta ACN.
I samband med ditt arbete som en IBO, kan du ha tillgång till personuppgifter och konfidentiell information
om kunder och andra IBO. När IBO hanterar sådan information ska alla tillämpliga dataskydd- och
sekretesslagar följas. OR ska upprätthålla sekretessen när det gäller Kund- och IBO-uppgifter och ska vidta
lämpliga åtgärder för att skydda uppgifterna mot tillträde av obehöriga, bearbetning som inte följer rättsliga
bestämmelser och ändringar, förlust, skada eller förstörelse. Denna skyldighet att skydda uppgifter finns kvar
även om årsavgiften inte betalas eller upphävande eller uppsägning av Avtalet och ansökan för Independent
business owner. Underlåtenhet att hantera Kund- eller IBO-uppgifter på ett lämpligt och lagligt sätt kan
resultera i påföljder enligt dessa Riktlinjer och anvisningar. Kontakta ACN IBO Services om du har frågor om
hanteringen av personuppgifter.
Utöver de syften som beskrivs ovan, kan ACN samla, bevara och bearbeta IBOs Personuppgifter i syfte att
bedriva vetenskaplig undersökningar och marknadsundersökningar, opinionsundersökningar samt skicka
kommersiell- och marknadskommunikation. Dessa personuppgifter kan komma att överföras till tredje parter,
inklusive medlemmar i ACN-koncernen, ACNs Independent business owner och ACNs Affärspartner i dessa
syften. IBO kan styra hur sina personuppgifter används eller dra tillbaka sitt samtycke att sina
personuppgifter används för dessa ändamål genom att kontakta ACN IBO Services.
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 35
Översikt
ACN erbjuder Independent business owner frihet att utforma sina personliga och professionella mål och
möjlighet att nå dem på egna villkor. ACNs Affärsmöjlighet kan vara personligt och ekonomiskt givande för
personer som är motiverade och hårt arbetande.
Vi på ACN ser våra Independent business owners som en del av vårt globala team. Du är avgörande för vår
framgång och vi för din. Vi strävar efter att arbeta med dig baserat på ömsesidigt förtroende, respekt och
integritet. Dessa Riktlinjer och Anvisningar stöttar dessa principer.
Vi önskar dig all framgång när du nu påbörjar din resa med ACN!
ACNP&P-SE-2.1
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 36
ACNs Riktlinjer och anvisningar
Extra information - Sverige
Efterlevnad av lagar och regler (Artikel III.1.2.)
Som Independent Business Owner är du skyldig att följa alla lagar, bestämmelser och DSA-koder i ditt
hemland eller något annat land där du bedriver Distributörsskapet från. Denna skyldighet innefattar att du
skaffar de tillstånd, licenser eller registreringar som krävs för att bedriva Distributörsskapet och att du ordnar
med alla registreringar, anmälningar och betalningar som krävs för att säkerställa att skatter och sociala
avgifter betalas på rätt sätt. ACN kan begära kopior på alla skatterelaterade dokument från IBO för att
kontrollera efterlevnaden av detta krav. Du är skyldig att hålla ordentliga register över din verksamhet som
Independent Business Owner.
Registrera verksamheten
Enligt svensk lag kan en Independent Business Owner vara skyldig att registrera sig hos Bolagsverket,
antingen som ett bolag eller en enskild näringsidkare, beroende på vilken storlek deras verksamhet har.
Mer information om registreringskraven finns på www.bolagsverket.se.
Skatt (Artiklar III.1.3. och III.2.3.3.2.)
Som Independent Business Owner måste du betala alla skatter och sociala avgifter, och utföra alla
registreringar, arkiveringar och betalningar som krävs enligt svensk lag. Du kan även vara skyldig att
registrera dig hos Skatteverket. Du bör rådfråga en skatterådgivare om du har några frågor som rör dessa
krav.
Inkomstskatt: För den ersättning som du tjänar som Independent Business Owner kommer du att bli föremål
för inkomstskatt i Sverige. Du är skyldig att registrera dig hos Skatteverket och du kan behöva skaffa en Fskattsedel. Dessutom måste du redovisa din inkomst under den årliga deklarationen och du kan också
behöva göra förskottsbetalningar på dina inkomster.
MOMS: I regel, ansvarar alla personer som bedriver ekonomisk verksamhet, regelbundet och självständigt, i
Sverige för att betala moms till Skatteverket. Som Independent Business Owner, kan du vara skyldig att
momsregistrera dig, fylla i momsdeklarationer och betala in moms.
ACN kommer endast att betala moms till dig för de tjänster du tillhandahåller till ACN om du redovisar ett
giltigt momsregistreringsnummer till oss.
Mer information om efterlevnad av moms finns på www.skatteverket.se.
Sociala avgifter: Som Independent Business Owner kan du vara skyldig att regelbundet betala in sociala
avgifter.
Mer information om socialförsäkringssystemet finns på www.forsakringskassan.se.
Tillåtna företagsenheter (Artikel II.2.4.)
Följande juridiska personer får bli Independent Business Owner i Sverige:
•
•
•
•
Enskild firma
Handelsbolag (HB)
Kommanditbolag (KB)
Aktiebolag (AB)
ACNP&P SUPPL-SE-002
Gäller från den 1 augusti 2015
Sida 37

Similar documents