Eftergranskning av MR hjärna på barn upp till 18 år

Comments

Transcription

Eftergranskning av MR hjärna på barn upp till 18 år
1(2)
Eftergranskning av MR
hjärna på barn upp till 18 år
-gällande rutin
Berörda enheter
Division för BFM medicin i Norrbotten – MR sektion i Sunderby sjukhus,
Piteå sjukhus, Gällivare sjukhus och Neuroradiologiska kliniken Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna.
Syfte
Eftergranskning av MR hjärna genomförd av specialist i pediatrisk
neuroradiologi ökar patientsäkerhet och främjar kompetensutveckling hos
NLL personal.
Genomförande
 Samtliga MR hjärna på barn upp till 2 års ålder eftergranskas av specialist
i pediatrisk neuroradiologi på Karolinska sjukhuset i Solna.
 Samtliga MR hjärna på barn upp till 10 år där undersökningen är en del
av utredning pga avvikande neurologi / epilepsi / utvecklingsstörning
eftergranskas av specialist i pediatrisk neuroradiologi på Karolinska
sjukhuset i Solna. Undantag är nyupptäckta maligniteter eller akut
trauma där patienten vidareremitteras till annat sjukhus, oftast NUS, då
eftergranskning utförs på aktuellt sjukhus av egna specialister.
 MR hjärna på barn och ungdomar upp till 18 år med avvikande fynd
oavsett frågeställning eftergranskas av specialist i pediatrisk
neuroradiologi på Karolinska sjukhuset i Solna. Undantag är nyupptäckta
maligniteter eller akut trauma där patienten vidareremitteras till annat
sjukhus, oftast NUS, då eftergranskning utförs på aktuellt sjukhus av
egna specialister.
 Radiolog ansvarig för aktuell MR undersökning anmäler fallet till
sekreterare efter att undersökningen är klar inklusive signerat utlåtande.
 Sekreterare kablar över bilder via teleradiologi och i ordning ställer
utskrift av remiss/ utlåtande plus medföljande brev som skickas med
vanlig post. Vid behov av halvakut eftergranskning skickas info via fax.
Observera att patientens födelsedatum alltid måste komma fram särskilt i
dokumenten som faxas!
 Medföljande brev: får anpassas lokalt till aktuellt sjukhus - Sunderby,
Piteå, Gällivare. Exempel nedan.
Process
[Process]
Dokumenttyp
Arbetsdokument
Faktaägare
Upprättad av
Dokument-Id
Version
Bild- och funktionsmed Länsklinik
lsradlan-4-87
Eva Ajnered
1.0
2(2)
Tacksam eftergranskning av MR hjärna på patient…namn plus
födelsedatum. Remissutskrift bifogas.
Granskningsutlåtande skickas till… .
Bild- och funktionsmedicin, Sunderby sjukhus, 97180 Luleå, inklusive
ansvarig radiolog.
Kopia skickas till… Barnkliniken, Sunderby sjukhus, 97180 Luleå, inklusive
namn på remitterande läkare.
Hantering av granskningsutlåtande:
Sekreterare på respektive sjukhus skriver av utlåtande från KS i det
ursprungliga utlåtandet i Sectra RIS och skickar tillsammans med
papperskopia från KS för signering till den läkare som ansvarade för första
granskningen. Efter signering i Sectra RIS går svaret automatisk till
remittenten, vilket säkrar att eventuell ny information kommer fram.
Sedan skickas pappersdokumentet från KS för arkivering och scanning till
arkivet på Björkskatan.
Annika Larsson, MR-ansvarig radiolog, Sunderby Sjukhus
Process
[Process]
Dokumenttyp
Arbetsdokument
Faktaägare
Upprättad av
Dokument-Id
Version
Bild- och funktionsmed Länsklinik
lsradlan-4-87
Eva Ajnered
1.0