2015-09-25 (pdf 163 kB)

Transcription

2015-09-25 (pdf 163 kB)
Veckobrev, 2015-09-25
Grattis 1
Företaget Neosense Technologies har nominerats av KTH för Academic Enterprise Award.
KTH Innovation har fått en möjlighet att nominera två bolag till 2015 Academic Enterprise Award
(ACES) och NeoSense är ett av dessa.
Neosense Technologies AB är ett innovativt start-up företag som levererar system för kontinuerlig
syreövervakning till intensivvårdsavdelningar. För mer information: http://neosen.se/
Nätverket ACES består av ansedda universitet (t.ex. Imperial College London, ESADE, University of
Cambridge) samt branschpartners och andra medlemmar. De utvalda vinnarna kommer att bjudas in
till Barcelona 19-20 November 2015 för att presentera sitt företag under en 3-minuters elevator
pitch. Det största värdet kommer att vara omfattande synlighet och stora möjligheter till
nätverkande med akademi och industriella nätverk. Det är framför allt en stor möjlighet och av stort
värde med avseende på intresse för framtida EU finansiering.
Grattis 2
Elira Maksuti vann andra pris i kategorin bästa elevpresentationen vid International Tissue Elasticity
Conference i Verona. Priset bestod av bl a av en bok (Biosignal and Medical Image Processing,
Semmlow & Griffel) och förstås äran.
Invigning Jonasson centrum
I samband med invigningen av Jonassons centrum för medicinsk bildbehandling kommer ett
symposium att anordnas måndagen den 26:e oktober, 13:30 – 17:00 i Birkeaulan, Blickagågen 9,
Flemingsberg. Här är det preliminära programmet:
13:30 Introduction
Lars-Åke Brodin, KTH / Örjan Smedby, KTH
13:45 MR-guided Highly Focused Ultrasound (MRgHIFU) from a clinical perspective
Håkan Ahlström, Uppsala University Hospital
14:05 HIFU/MRI: technical perspective
Thomas André, Philips
14:20 4D flow studies by MRI
Petter Dyverfeldt, LiU
14:45 New microscopy techniques: TIRF and FRET
Pontus Nordenfelt, LU
15:00 Confocal and super resolution microscopy
Sylvie Le Guyader, KI
15:10 Coffee break
15:40 Pre-clinical applications of high frequency micro-ultrasound
and photoacoustic imaging
Ying Zhao, KI
15:55 Shear Wave Elastography for assessment of arterial stiffness and
plaque characterization
Elira Maksuti, KTH
16:10 Multimodal stress echocardiography
Reidar Winter, KI/KTH
16:25 The STH microCT/miniPET
Massimiliano Colarieti Tosti, KTH
16:40 Fast 3D imaging of cardiac perfusion
Adrian Ganong, Karolinska hospital
16:55 Conclusion
17:00 End of programme
Forskargruppsbesöket
Vid forskargruppsbesök i förra veckan av delar av rektorsgruppen (rektor var med hela
eftermiddagen) hölls utomordentliga presentationer av alla inblandade. Det vore kul om det kunde
återupprepas internt för att ge alla en inblick i delar av den intressanta verksamheten vi har på STH.
Ett förslag som har kommit upp är att ordna något innan julbordet i år.
Nationell Hearing om Högspecialiserad Laboratoriemedicin
Sverige har unika förutsättningar för att bidra till effektivare utveckling av laboratoriemedicinsk
diagnostik med våra heltäckande hälsodataregister, biobanker och högspecialiserade molekylära
analystekniker. Snabbare och säkrare laboratoriemedicinsk diagnostik har möjlighet att åstadkomma
en effektivare och mer patientsäker vård. För att främja denna utveckling anordnas en dialog mellan
patienter, experter och företrädare för de olika organisationer som samverkar för att uppnå detta
mål.
Tid och plats: 30 oktober 2015, Birkeaulan, Karolinska universitetsjukhuset, Huddinge
Organisatör: Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset
Anmäl dig här
Sista Anmälningsdag 20 oktober
Jag har hela programmet för den som är intresserad.
Weekly letter, 2015-09-25
Congratulations 1
The company Neosense Technologies has been nominated by KTH for Academic Enterprise Award.
KTH Innovation has been given the possibility to nominate two companies for the 2015 Academic
Enterprise Award (ACES) and NeoSense is one of these.
Neosense Technologies AB is an innovative start-up company supplying intensive care units for
critically ill patients with continuous oxygen monitoring systems for improved control and safety. For
more information: http://neosen.se/
The network ACES consists of prestigious universities (e.g. Imperial College London, ESADE,
University of Cambridge) as well as industry partners and other members. The elected winners will
be invited to Barcelona 19/20 November 2015 to present their company during a 3-minute elevator
pitch. The greatest value will be the extensive visibility and great networking opportunities with the
exclusive academia and industry network. This is especially a great opportunity and of great value for
those with an interest in applying for future EU funding.
Congratulations 2
Elira Maksuti got the second place in the best student presentation competition at the International
Tissue Elasticity Conference in Verona. The prize included a book (Biosignal and Medical Image
Processing, Semmlow & Griffel) and of course the glory.
Inauguration of the Jonasson center
In connection with the inauguration of The Jonasson Center for Medical Imaging a symposium will be
held on Monday, October 26, 1:30 p.m. to 5:00 p.m. in Birkeaulan, Blickagågen 9, Flemingsberg. Here
is the preliminary program:
13:30 Introduction
Lars-Åke Brodin, KTH / Örjan Smedby, KTH
13:45 MR-guided Highly Focused Ultrasound (MRgHIFU) from a clinical perspective
Håkan Ahlström, Uppsala University Hospital
14:05 HIFU/MRI: technical perspective
Thomas André, Philips
14:20 4D flow studies by MRI
Petter Dyverfeldt, LiU
14:45 New microscopy techniques: TIRF and FRET
Pontus Nordenfelt, LU
15:00 Confocal and super resolution microscopy
Sylvie Le Guyader, KI
15:10 Coffee break
15:40 Pre-clinical applications of high frequency micro-ultrasound
and photoacoustic imaging
Ying Zhao, KI
15:55 Shear Wave Elastography for assessment of arterial stiffness and
plaque characterization
Elira Maksuti, KTH
16:10 Multimodal stress echocardiography
Reidar Winter, KI/KTH
16:25 The STH microCT/miniPET
Massimiliano Colarieti Tosti, KTH
16:40 Fast 3D imaging of cardiac perfusion
Adrian Ganong, Karolinska hospital
16:55 Conclusion
17:00 End of programme
Research Team Visit
At the research team visit last week by portions of the President’s Group (our President was present the whole afternoon) excellent presentations were held by those involved. It would be great if it
could be repeated internally to give everyone a glimpse into parts of the interesting activities we
have at STH. One suggestion that has come up is to arrange something in connection with the
Christmas dinner this year.
National Hearing on Highly Specialized Laboratory Medicine
Sweden has unique opportunities to contribute to efficient development of laboratory medical
diagnostics with our comprehensive health data registries, biobanks and highly specialized molecular
analysis techniques. Faster and more secure laboratory medical diagnostics are able to achieve a
more efficient and safe patient care. In order to foster this development a dialogue between
patients, experts and representatives of the various organizations that work together to achieve this
goal will be organized.
When and where: 30 oktober 2015, Birkeaulan, Karolinska universitetsjukhuset, Huddinge
Organizer: Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital
Sign upp here - Anmäl dig här
Application deadline October 20
I have the full program for those interested.