Protokoll från Lomsjö Bygdegårdsförenings årsmöte 20150215 §1

Transcription

Protokoll från Lomsjö Bygdegårdsförenings årsmöte 20150215 §1
Protokoll från Lomsjö Bygdegårdsförenings årsmöte 20150215
Närvarande: Bengt Romby, Nils-Olov Salomonsson, Agneta Hedsell, Agneta Nordin, Sven-Bertil
Nordin, Bertil Jonsson, Anette Jonsson, Sven-Gunnar Håkansson, Bo Håkansson, Bertil Jakobsson,
Lisbeth Sörensen Hedman, Leif Hedman, Lourdes Martinez.
§1. Mötets öppnande
§2. Bengt valdes till ordförande och sekreterare för mötet
§3. Nils-Olov Salomonsson och Leif Hedman valdes till justeringsmän
§4. Mötet godkände kallelse och dagordning
§5. Bengt redovisade verksamhetsberättelsen. Tilläges skoterträff 9/3
§6. Agneta Hedsell redovisade kassan.
Intäkterna för 2014 var 38 220 kr, fördelade på medlemsavgifter 2 400 kr,
hyresintäkter 17 862 kr, evenemang 15 150 kr och försäljning av tunnbröd
mm 2 808kr.
Kostnaderna blev 27 967 kr, bestående av; ICA och Coop m.fl. 10 163 kr,
el 7 841 kr, vatten och avlopp 5 210 kr, försäkring 1 589 kr, underhåll 1 686
kr, porto, bankavgift m.m. 1 478 kr
Resultatet för 2014 blev 10 253 kr
§7. Agneta Hedsell läste revisorernas berättelse
§8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året
§9. Val av ledamöter;
Ordförande 1 år, Bengt Romby
Styrelseledamöter 2 år, Bertil Jonsson och Nils-Olov Salomonsson
Ann-Kristin Grundström och Sven-Gunnar Håkansson har 1 år kvar
Suppleanter 1 år, Ann Romby och Bertil Jakobsson
Revisorer 1 år, Bo Håkansson och Agneta Hedsell
Revisorsuppleant 1 år, Agneta Nordin
Valberedning 1 år, Vivi-Ann Adamsson och Anette Jonsson
Tillsyningsmän 1 år, Leif Hedman och Lennart Svensson
§10. Medlemsavgifter för 2015 blir oförändrade. 150 kr/person och 200
kr/familj
§11. Hyresavgifter:
Bagarstuga 75 kr för medlem och 100 kr för icke medlem
Bygdegården 150 kr för medlem och 200 kr för icke medlem
Småstugor 250 kr/dygn och 1250 kr/vecka. I samband med stughyra kan
även sängplats i bygdegården ordnas för 50 kr/bädd och dygn
Elstolpe 200 kr/dygn och 1000 kr/vecka
Partytältet 200 kr första dygnet, därefter 100 kr/dygn
Bord 50 kr/st första dygnet, därefter 20 kr/dygn
Jaktlaget 3000 kr + strömkostnad
§12. Städvecka bestämdes till v 21. Lördag 23/5 är det husfix. Måla fönster, olja
in trall och dörrar mm.
§13. Skoterträffen blir 8/3. Planeringsmöte 17/2 kl 18.00
§14. Hemvändardag 11/7 med loppis
§15. Evenemangskalender
Bengt gör en lista som man får anteckna sig på. Anette och Bertil Jonsson
ordnar något i maj. Agneta och Sven-Bertil Nordin i september.
§16. Övriga frågor
Byggdagar för att sätta upp grilltaket framför småstugorna bestämdes till
13-14/6.
Agneta Nordin berättade att ett japanskt fiskesällskap, som kommer till
Gafsele tredje veckan i augusti är eventuellt intresserade av att komma
till Lomsjö en dag och fiska. Då finns möjlighet för dem som vill att ordna
en upplevelsedag i bygdegården med tunnbrödsbak, café och
hantverksförsäljning.
Mötet beslöt att baka tunnbröd till försäljning på hantverksmässan under
Åsele vintermarknad. Agneta Nordin, Lisbeth Sörensen Hedman och
Agneta Hedsell anmälde sig på en gång. Det finns plats för flera, då det är
både lättsammare och roligare om man är många. Agneta Nordin är
sammankallande.
§17. Mötets avslutning
...............................................
.......................................................
Bengt Romby / sekr
Nils-Olov Salomonsson / justerare
..............................................
Leif Hedman / justerare