Protokoll Årsmöte 2015

Transcription

Protokoll Årsmöte 2015
Protokoll årsmöte
2015-02-20
Protokoll
Närvarande: Sebastian Badylak, Oskar Borg samt medlemmar enl. Bilaga 1.
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
Punkt
Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av personer att justera
protokollet
Godkännande av
dagordning
Fastställande av röstlängd
§ 12
§ 13
§ 14
Årsmötets behöriga
utlysande
Verksamhetsberättelse
och ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse och
fastställande av
balansräkning
Frågan om ansvarsfrihet
för avgående styrelse
Behandling av inkomna
motioner och styrelsens
förslag
Val av ordförande
Val av kassör
Val av övriga ledamöter
§ 15
§ 16
Val av suppleanter
Val av revisor
§8
§9
§ 10
§ 11
GSP Makerspace
Kaplansgatan 20, Skövde
Beslut
Mötet öppnades 16:01
Sebastian Badylak valdes
Oskar Borg valdes
Sebastian Badylak och Erik Hedman valdes
Dagordningen godkändes
Röstlängd fastställdes till medlemmar enligt
bilaga 1
Mötet fanns behörigt utlyst
Ordförande föredrog
Punkten lämnades
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
Punkten lämnades
Sebastian Badylak valdes
Oskar Borg valdes
Kaj Schmidt, Viktor Stenqvist, Gustaf Lexell
valdes
Per-Arne Lundberg valdes
Gustaf Lexell valdes
c/o Gothia Innovation AB
Box 133
541 23 Skövde
gspmakerspace.se
[email protected]
Protokoll årsmöte
2015-02-20
§ 17
Val av valberedning
§ 18
Mötets avslutande
Sebastian Badylak, Gustaf Lexell, Erik Hedman
valdes
Mötet avslutades 16:26
Bilaga 1 – Närvarolista
Förnamn
Efternamn
Email
Björn
Viktor
Tobias
Kaj
Christoffer
Erik
Hallberg
Stenqvist
Frisk
Schmidt
Brax
Hedman
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
GSP Makerspace
Kaplansgatan 20, Skövde
c/o Gothia Innovation AB
Box 133
541 23 Skövde
gspmakerspace.se
[email protected]