Blankett för ansökan om föreningsbidrag Hässelby

Transcription

Blankett för ansökan om föreningsbidrag Hässelby
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Ansökan om föreningsbidrag
Föreningsbidrag kan ges till lokalt förankrade föreningar och frivilligorganisationer som riktar sin
verksamhet till boende i stadsdelsområdet. Bidrag kan även sökas för aktiviteter som riktar sig till
barn i utsatta miljöer och för insatser som främjar integration. Även lokalt förankrade
ungdomsföreningar kan söka bidrag
Föreningsbidrag kan sökas två ggr/ år, i tre olika kategorier:
1. Verksamhetsbidrag utifrån antal medlemmar bosatta i stadsdelsområdet.
2. Aktivitetsbidrag för särskilda aktiviteter eller projekt.
3. Kulturbidrag för kulturarrangemang i stadsdelsområdet.
Ansökan om föreningsbidrag från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ska göras på bifogad blankett.
och lämnas i ett original till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Observera att vi inte godtar
ansökningar som kommer in via e-post eller fax. Skickas ansökan per post gäller poststämpelns
datum.
Ta del av Riktlinjer för föreningsbidrag innan du fyller i ansökan, de finns på Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltnings hemsida www.stockholm.se/hasselby-vallingby
ANSÖKNINGSTID
Ansökan kan ske vid två tillfällen: 28 februari och 31 augusti 2016
OBS!
Senast en vecka efter att ni skickat in er ansökan ska ni få ett bekräftelsemail från oss, därför är det
viktigt att ni uppger en e-post som vi kan nå er på.
Om ni inte fått något mail är det viktigt att ni kontaktar oss för att försäkra er om att ansökan har
kommit in.
TILL ANSÖKAN SKA BIFOGAS:




Föreningens stadgar, om de inte finns hos förvaltningen sedan tidigare. Om föreningen har
ändrat sina stadgar ska de nya stadgarna skickas in.
Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för 2015.
Senaste årsmötesprotokoll.
Verksamhetsplan och budget för 2016..
ANSÖKAN SKICKAS TILL:
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, att: Hans Peters, Box 3424, 165 23 Hässelby
VID FRÅGOR KONTAKTA:
Sofi Simonsen, tel: 08-508 05 064
[email protected]
Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer – använd gärna gem istället, tack!
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Ansökan om föreningsbidrag
Ansökan avser:
Verksamhetsbidrag
Aktivitetsbidrag
Kulturbidrag
Bifogade handlingar
Föreningens stadgar
Bifogas ansökan
Årsredovisning 2015
Bifogas ansökan
Årsmötesprotokoll 2015
Bifogas ansökan
Verksamhetsplan/budget 2016
Bifogas ansökan
Redovisning för tidigare
erhållna bidrag
Bifogas ansökan
Sökande förening
Namn
Telefon
Postadress
E-post
Postnr
Ort
Organisationsnummer
Hemsida
Postgiro/bankgiro
Totala antalet medlemmar i föreningen 2015
Antal medlemmar bosatta i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde 2015
Föreningens målgrupp
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
2
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Ansökan om föreningsbidrag
VERKSAMHETSBIDRAG
(beräknas per medlem)
Beskriv konkret de verksamheter som det sökta bidraget ska användas till (mål, genomförande,
omfattning etc)
Planeras verksamhet som är öppen för personer som inte är medlemmar i föreningen?
Ja, i så fall vilken verksamhet?
Nej, ingen verksamhet
På vilket sätt får personer som inte är medlemmar information om verksamheten?
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
3
Ansökan om föreningsbidrag
AKTIVITETSBIDRAG
Namn på aktivitet/aktiviteter som bidraget ska användas till:
Tid/tidsperiod för genomförande:
Målgrupp/målgrupper:
Beräknat antal deltagare:
Plats/lokal för aktivitet/ aktiviteter:
Beskriv konkret den aktivitet/de aktiviteter som det sökta bidraget ska användas till (mål,
genomförande, omfattning etc):
Ange eventuella samverkanspartners såsom föreningar, organisationer, verksamheter.
Komplettera vid behov på separat papper.
På vilket sätt får personer som inte är medlemmar information om aktiviteten/aktiviteterna?
Totalt belopp som söks
Uppdelat på budgetposter:
Belopp:
Totalsumma:
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
4
Ansökan om föreningsbidrag
KULTURBIDRAG
Kulturarrangemangets titel
Datum genomförande
Målgrupp
Start- och slutdatum för
kulturarrangemanget
Plats/lokal för kulturarrangemanget
Ange antal tillfällen (t.ex. antal föreställningar, konserter, seminarier eller för
utställningsverksamhet antal öppethållna dagar:
Sammanfattande beskrivning av kulturarrangemanget inkl. syfte.
Ange eventuella samverkanspartners såsom föreningar, organisationer.
Komplettera vid behov på separat papper.
Antal deltagare:
Beräknat antal barn och ungdomar (0-19år):
Hur planerar ni publikarbete/marknadsföring?
Hur får icke-medlemmar information om verksamheten?
Är arrangemanget tillgängligt för personer med olika former av funktionsnedsättning?
Ja
Nej
Kommentarer:
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
5
Ansökan om föreningsbidrag
Kostnader för kulturarrangemanget
Totalt belopp som söks
Uppdelat på budgetposter:
Belopp:
Totalsumma:
Övriga intäkter för kulturarrangemanget
Intäkter t ex entréavgifter, sponsring
Beräknat belopp
Sökta och beviljade bidrag från andra bidragsgivare för kultur-arrangemanget
Ange myndighet, fond eller dylikt
Belopp sökt innevarande år/
kommer att söka under året
6