Medborgarmöte i Sätra, oktober 2015

Transcription

Medborgarmöte i Sätra, oktober 2015
Medborgarmöte - BRÅ
Skärholmens stadsdelsförvaltning
Sida 1 (3)
2015-11-02
Medborgarmöte Sätra 2015 10 06
25 medborgare närvarade
I panelen: Lorena Delgado, ordförande i Skärholmens
stadsdelsnämnd, Kerstin Sandström, stadsdelsdirektör,
Susanne Leinsköld, avdelningschef stadsmiljö
På medborgarmötet närvarade även representanter från
nattvandring.nu och ungdomsrådet samt preventionssamordnare
från stadsdelsförvaltningen. Trafikkontoret är också representerade
samt Stockholmshem
Lorena Delgado hälsar välkommen och berättar om vad som hänt
sedan senaste medborgarmötet bla har stadsodling fortsatt i
stadsdelen och tre brukaravtal är skrivna. En drogpolicy för
kommunala och friståående grundskolor är framtagen för hela
stadsdelen så att alla grundskolor agerar lika.
Ungdomsrådet presenterar sig. De startade sommaren 2015. De har
deltagit på Skärholmsdagen och Bredängsdagen. På Bredängsdagen
samlade de in pengar till flyktingar.
Rådet har även träffat Angereds ungdomsråd för att få inspiration
och varit i Haparanda på en ungdomsrådshelg.
De projekt rådet planerar är att:
 ha ett möte med alla politiker i stadsdelsnämnden i
Skärholmen.
 ”Snacka” ett event som kommer att hållas i november där de
ska bjuda in kända profiler från området som ska inspirera
ungdomarna i stadsdelen
 De är med i diskussionerna om muralmålningar i stadsdelen
 Välgörenhetsgala för ensamkommande flyktingar
Medborgarmöte - BRÅ
Skärholmens stadsdelsförvaltning
Bodholmsplan 2
Box 503
127 26 Skärholmen
stockholm.se
Susanne Leinsköld berättade vad som är på gång från
stadsutvecklingsavdelningen i området.
 Träd är utlagda i natur reservatet, femtio kubik träd som ska
fungera som ”hotell” för insekter och biologisk mångfald
och skapa en motståndskraftig natur
Sida 2 (3)











Medborgarmöte - BRÅ
Skärholmens stadsdelsförvaltning
Bodholmsplan 2
Box 503
127 26 Skärholmen
stockholm.se
Nya växtbänkar i Sätradalsparken, de kommer även se över
jord och fler växter
Nu byts bänkar och skräpkorgar ut. Bänkarna kommer att
tillgänglighets anpassas och de har börjat med de
prioriterade stråken t ex Sätradal
Barnspår har startats i naturreservatet, en fin promenad som
är trevlig både med och utan barn
En ny promenadväg anläggs ovanför varvet så att invånarna
inte behöver korsa varvsplanen.
En satsning görs på slyröjningen längs vattnet men även i
bostadsområdet
En upphöjd trafikkorsning vid Björksätravägen med ett
övergångsställe. Detta förhindrar att bilister kan köra för
fort.
Ny sand ska komma till Parkleken Kulan, baden och
plaskdammarna är nu stängda
Ängsslåttern är klar
De kommer att anlägga mer ängar i området
Dumpningar har skett i naturen i stadsdelen om Ni ser
någonting ring gärna polisen 114 14 eller
stadsdelsförvaltningen.
Ny vinterentrepenör inför snöröjning blir PEAB. De
kommer att förses med nycklar till bommar så att de
kommer åt överallt
Medborgarna ges möjlighet att ställa frågor
 Mopedåkning/ crosskörning på gångvägar är ett
problem. Tipsa polisen om detta, helst hur mopeden ser ut
och vart den parkeras. Polisen kan inte jaga förarna då det
finns en risk för olyckor.
 Bilkörning på gångvägar bakom Gillsätra, detta har
anmälts till Stockholm.se. Här fanns tidigare bom och
betongsuggor men dessa är inte kvar. Bilarna kör snabbast
på kvällarna. Personen ombeds visa på kartan vart detta är.
Susanne Leinsköld tar med sig denna fråga. Just nu ser
stadsdelsförvaltningen över bommarna, de som är nu
forceras lätt.
 Belysningen längs gångvägar är trasiga. Trafikkontoret
svarar att när Ni ser detta gör en felanmälan, gärna via appen
”Tyck till” På varje lyktstolpe finns en metallbricka med
nummer, uppge gärna det.
 Lökar som hyresgästerna planterade från Stensätra till
Sätra Centrum för % år sedan Entrepenörer till Fortum
grävde upp dem och asfalterade, önskan är att Fortum
planterar nya lökar.
Sida 3 (3)

Aspsätravägen, önskas parkering enbart på en sida
vintertid så att det kan plogas ordentligt
 Kungssätravägen, tunneln mot Sätra industriområde
pekar skylten mot Sätra centrum åt fel håll
 Fyrverkerier eller bomber smälls i Sätradal, detta sker
ofta. Börjar vid 19.30 vardagar som helg
 Droger i området, används av 15-25 åringar, unga killar
hänger i centrum, vad gör förvaltningen? Information
kommer inte ut till föräldrar som behöver det. Föräldrar
vet för lite. Stadsdelsförvaltningen informerar om att
information skickas ut via skolorna till föräldrar, personal på
skolorna, fritiden, fältassistenter och socialtjänst utbildas i
dessa frågor. Grundskolorna har en gemensam drogpolicy.
Alla verksamheter är drogfria som stadsdelsförvaltningen
erbjuder. Förvaltningen gör även en stor satsning för unga
vuxna. När information inkommer om att droger florerar i
området och eller att det är stökigt i ett centrumområde
träffas inblandade myndigheter och organisationer och
diskuterar detta. Om du som invånare vill engagera dig finns
nattvandring och grannsamverkan som ökar den sociala
informella kontrollen i området. Prata med din
fastighetsägare om grannsamverkan och ta kontakt med
nattvandring.nu om Du vill nattvandra
Hur många fältassistenter finns i området? Jobbar de kväll?
Kan de kolla haschrökarna? Stadsdelsförvaltningen har 4
fältassistenter, de arbetar 3 av 4 helger i månaden. De är ute i
skolorna och skapar relation med eleverna, är ute på gator och torg,
samarbetar med Mitt 127 och erbjuder ungdomar verksamheter att
delta i såsom
Medborgarmöte - BRÅ
Skärholmens stadsdelsförvaltning
Bodholmsplan 2
Box 503
127 26 Skärholmen
stockholm.se

Similar documents