Intoxikationer - Ping-Pong

Comments

Transcription

Intoxikationer - Ping-Pong
Förgiftningar
Peje Åstrand
Kontroller på akuten

Airway (ex. trauma mot huvudet, kan tala)

Breathing (ex. syrgasmättnad, frekvens)

Cirkulation (ex puls, blodtryck)

Disability (neurologi)

Exposure (kropssundersökning,
temperatur…)
Kontroller på akuten

Andning - frekvens, syrgasmätning
 + kontrollera skador huvud, hals, lungor

Cirkulation - blodtryck, puls, EKG

Medvetandegrad - neurologi (Glascow Coma
Scale) + pupillreaktion

Hud - temp, stickmärken, färg, nekroser

Lukt
GCS

Ögon: öppnar inte, smärta, röst, spontant
 1-4 poäng

Tal: inget, yttrar ljud, osammanhängande,
desorienterad, fullt orienterad
 1-5 poäng

Motorik: Vid smärtstimuli; ingen, extension,
flexion, normal flexion, lokaliserar, följer
uppmaningar
 1-6 poäng
Anamnes







Om patienten är vaken:
Vad har patienten tagit eller varit med om?
Hur mycket har patienten tagit?
Tidpunkt?
Andra sjukdomar?
Andra Mediciner?
Om ej vaken?
Lab

Intoxprover (CRP, blodstatus, elstatus + klorid, ASAT,
ALAT, bilirubin, INR, Glukos, etanol, paracetamol)

Blodgas




kolmonoxid, laktat, syra-bas
Anjongap; Na – klorid + HCO3 (normalt 10-14 mmol/L)
Apparat på akuten kan tolka etylenglykol som laktat
Fall: Na=132, Klorid =96, K=7, Ph=6,78, HCO3=4,1 ger
anjongap=40,1
Överväg graviditetstest
Mer om Anjongap

Lågt
 Ex. Hyperkalcemi, Hypoalbuminemi,
Hyponatremi, Litiumintox, Multipelt Myelom

Högt
 Ketoacidos, Lactacidos, Njursvikt
 Metanol-, Etylenglykol-, salicylsatförgiftning
Behandling vid förgiftning

Symptomatisk behandling ABC (airway,
breathing, circulation)

Förhindra absorption

Påskynda elimination

Tillföra motgift (antidot)
Ventrikeltömning

Ej hos medvetandepåverkad patient
 Bara vid allvarlig förgiftning
 <2 timmar för fasta ämnen, längre för
narkotiska preparat
 Ej vid intag av frätande ämnen eller
petroleumprodukter

Ventrikeltömning




Kräkningsprovokation (eventuellt hemma, svamp?)
Ventrikelsköljning
Gastroskopi
Tarmsköljning
 T.ex. vid järn, arsenik, litium, depåtabletter
 Laxabon 2 L per timme tills avföringen är klar
 Lyssna på tarmljud och möjligen ge Metoklopramid
(Primperan)
Medicinskt kol




Ge upp till 2 timmar efter flytande intag och 4
timmar efter tabletter
Ej om du inte vill att patienten kräks
Ge en dos och upprepa senare vid depåtablett
eller vid enterohepatisk cirkulation (t.ex
Nortriptylin, salicylat, karbamazepin, digitalis)
Fungerar ej vid järn elller litium intag
Ögonstänk






Använd vilken ljum vätska som helst
Ta bort kontaktlinser
Håll isär ögonlocken
Låt vatten rinna bort från ansiktet
15 minuter vid frätande ämnen
5 minuter vid irriterande ämnen
Antidoter
Bensodiazepiner
 Lanexat med försiktighet!
Kan göra att patienter vaknar lite även om dom ej tagit Bz
 Syrgas
 CO
 Hydroxokobalamin
 Cyanid
(Cyanokit)
 Digitalisantidot
 Digitalis

(heterogena antikroppar från får)


Järn
Litium
 Deferoxamin
 Vätska, dialys
Antidoter





Metanol / Etylenglykol  Etanol el. Fomepizole
Morfinpreparat
 Narcanti
Paracetamol
 Acetylcystein
Warfarin
 Konakion,
Koagulationsfaktorer 2 & 9
Antikolinerga medel  verkan t.ex. Lergigan
Anticholium (Physiostigmin)
Digoxin

Suddig syn, färgförändring
 Användes som ett hypnotika,
mot kramper, mot manier.
Intressant nog så de två
gånger van Gogh målade av
Dr Gachet så håller han i en
digitalisblomma.
Digoxin





Dimsyn, färförändringar (gulgrön), GI besvär, trötthet,
huvudvärk, delirium, arrytmier,
hyperkalemi
Kolsuspension
Resonium 15 (30-60) gram (K)
Resoniumlavemang
Vid elkonvertering använd låg
ström
Litium





GI besvär (illamående, kräkning, diarre)
CNS påverkan (tremor, nystagmus, ataxi… senare
kramper, koma)
Kardiovaskulär instabilitet
Natriumkloriddropp eller buffrad glukos senare
dialys
Methemoglobinemi





T.ex av Citanest, nitroglycerin, EMLA kräm,
sulfa…
Cyanotisk, gråblek (chokladfärgat blod)
Huvudvärk, dyspne, svaghet, konfusion, kramper,
död
>25% livshotande
Ge Metylthionin (metylenblått)
Bensodiazepin
 Trötthet, medvetslöshet, andningsdepression
 Kol, Flumazenil
 Kronisk BZ användning  risk kramper om du
reverserar tillståndet.
Opiat



Naloxon
1/2 tid ca 1-1,5 timmar
Kan ges som infusion eller upprepade doser.
Rökexponering
•
•
•
•
•
•
•
Kolmonoxid
>10% CO definitivt förgiftad
Huvudvärk, illamående, trötthet, puls och
andning, CNS påverkan, direkt myokardischemi,
arrytmi, organsvikt
Alltid lungröntgen
Finns risk för Larynxödem
> 25% COHb - ge hyperbar syrgas
1/2 tid - normalt 3-4 timmar, O2  30-90 min,
hyperbar O2  15-20 min
Brandrök eller via mun



Cyanid
t.ex. i plaster, bittermandel
CNS stimulering andning
•  Ångest, dyspne, huvudvärk, konfusion, puls,
blodtryck
•  koma, kramper, kardiovaskulär kollaps
Salicylat

Kliniska tecken hos 177 patienter
 CNS depression, 61% (bl.a  CSF glukos)
 Syra-bas rubbning; Respiratorisk alkalos & metabol
acidos, 50%
 Lungödem, 43%
 Koagulationsrubbning, 38%
 Ökad temperatur, 20%
 Hypotension, 14%
 EKG rubbningar t.ex. breddökat QRS, 10%
 Oliguri (dålig urinproduktion), 7%
Letal dos 10-30 gram
Salicylat




Symptom
Huvudvärk, tinnitus, yrsel, hyperventilation,
illamående & kräkning, takykardi
Delirium, hallucinos, kramper, cerebralt ödem,
hypoglykemi, lever och njursvikt, koma
Behandling:




Ge kol
Glukosinfusion
Bikarbonat för att höja urin pH (kom ihåg K+)
dialys
SSRI




Relativt ofarligt
Kan ge arytmier förlängd QT-tid, hypotension,
CNS depression, kramper i stor mängd
Farligt i kombination med t.ex MAO-hämmare
Serotonergt syndrom
Tricykliska antidepressiva

Antikolinerga effekter;
 Mydriasis, suddig syn, feber, torr hud, torr mun
 Trötthet, delirium, kramper, koma (kan komma
plötsligt)
 Takykardi, ileus, myoklonier, urinretention,
hypotension
Tricykliska antidepressiva



Kan löna sig att tömma magsäcken up till 12
timmar senare
Kolsuspension
Förlängd QRS > 100 ms
 Bicarbonat, 1-2 mEq/kg IV
 Ges till QRS normalt eller pH >7.5
 Lidokain vid refraktär Ventrikulär arytmi
Etylenglykol
Fomepizol
↓
Etylenglykol
NAD
NADH
Alkoholdehydrogenes
Laktat
Glycoaldehyd
Aldehyddehydrogenas
Glykolat
Acidos
Laktatdehydrogenas
Glyoxylat
Laktat
Glycin +CO2
Oxalat
Kalcium
Kristallbildning
Njurskada
Hypocalcemi
Etylenglykol behandling

vitamin B1

Etanol - Glukosinfusion

Ventrikelsköljning - Kol

Acidoskorrigering

Hemodialys

Antidot Fomepizol

(folsyra, pyridoxin; Up To Date)
Laktacidos
 Metformin
 Cyanid
rökgasinhalation
 Salicylat
 Sepsis
 Kramper
 Tarmischemi
 Etylenglykol, Metanol, Etanol
Behandling Metanol/ Etylenglykol

Etanolinfusion

Ventrikelsköljning och Kol

Acidoskorrigering

Antidot Fomepizol

Hemodialys
Alkoholintoxikation

Vanlig

promille = Etanol i mmol/l /26,6

20 % av medicinska akutfall alkoholrelaterade

Aspiration

Koma, bortfall av svalg och hostreflex
Akuta alkoholeffekter

Hypoglykemi
 Blockering av glukoneogenesen vid maximal etanolförbränning i
kombination med tömda glykogendepåer pga fasta

Kontrollera alltid B-glukos

Cirkulation - förmaksflimmer
A lk o h o l

Tryckskador – kompartment och njursvikt

Hjärnstamsparalys – andningsförlamning

Alkoholketoacidos
Alkoholketoacidos

Relativt Ovanligt (kan ge Delirium)

Kroniska alkoholister

Urinketoner + eller ++

P-glukos normalt eller lågt

Behandling Betabion och näring
Antikolinergt syndrom
 Torr hud och slemhinnor
 Flush, feber
 Arytmier, sinustachykardi
 Hypertoni
 Urinretention
 Nedsatt tarmmotilitet
Antikolinergt syndrom
 Oro, ångest
 Hallucinationer, excitation, delirium
 Dysartri, plockighet, myoklonier
 Mydriasis, ljuskänslighet
 Kramper
 Medvetslöshet
Antikolinergt syndrom
 Utlösande agens
 Antihistaminer
 Atropin, Skopolamin
 Antidepressiva
 Karbamazepin
 Svampar
Antikolinergt syndrom - behandling

Ventrikeltömning och Kol

Symtomatisk behandling

ü
Bensodiazepiner
ü
KAD
ü
Betablockad
Specifik behandling
ü
Anticholium ( Fysostigmin )
Anticholium
 Indikationer
 Uttalad hallucinos, hypertermi, hypertension,
kramper
 Behandling
 2 mg utspätt med 10 ml NaCl iv under två
minuter
 Kan upprepas efter 30 minuter
 Telemetri
 OBS Atropin skall finnas uppdraget
bredvid patienten
Serotonergt syndrom
Serotonergt syndrom


Exempel på utlösande preparat
Tricykliska antidepressiva eller nyare t.ex
Trazodon

Vissa analgetika och antipsykotiska läkemedel

Mao hämmare

Kokain och LSD

Johannesört
Intoxikation
 Rättsmedicin Linköping
 Giftinformationscentralens hemsida
 Telefon 4120
Nätdroger



För 20 år fanns endast några få
Nu 3-4 nya varje vecka
MDPV = Methylenedioxypyrovalerone
 4X så starkt som Ritalin
 (kramper, psykos, takykardi)

Spice
Spice






Exponering sker främst genom rökning, men även peroralt,
t.ex som te eller pulver
Det finns över 100 olika varianter idag.
Symtom inträder snabbt, ofta inom 10 minuter vid rökning,
och ruset varar vanligtvis ca 6 timmar.
Toxisitet: gastrointestinala besvär, yrsel, huvudvärk, oro,
ångest, mydriasis, svettningar, parestesier, hallucinationer,
ostrukturerat tal, CNS-depression, psykoser.
Sällan kramper, stroke och myoklonier. Dyspné och
bröstsmärtor, takykardi, högt blodtryck.
Feber. Hypokalemi och hyperglykemi har observerats.
Vissa fluorinerade syntetiska cannabinoider har orsakat
akut njursvikt med debut inom 1-6 dygn
GHB







Gamma-hydroxibutyrat
Lätt att överdosera
Är beroendeframkallande efter en tid
Låg dos kan leda till excitation, hallucination
Hög dos, ffa CNS depression
Medvetslöshet, bradykardi, hypotermi,
andningsdepression
Butandiol har liknande effekter som GHB
Sympatomimetiska droger







kokain, crack
amfetamin, ecstasy
koffein
PCP (fencyklidin)
meskalin (kaktus)
psilocybin (toppslätskivling)
Behandling: Bensodiazepin, Nitroglycerin
Fisk








ffa tonfisk eller makrill
Skombroidförgiftning: Histamin bildas av
histidin
Minuter – timmar efter förtäring
Rodnad + värmekänsla, ffa ansikte + hals
Eventuellt rodnad i ögonen
Huvudvärk
Hjärtklappning
Lätta andningsbesvär
Svamp

Vit och lömsk flugsvamp


Amatoxin
Först diarre och kräkning, efter ca 1 dag
leverskador
 4-24 timmar
 Behandling
 Silibilin
 BencylPC
Svamp

Toppig giftspindelskivling
 huvudvärk, trötthet, frossa, smärtor i ryggen
samt törst
 Njurskador
 2-14 dygn
 Hemodialys
 Inom
36h
Svamp

Stenmurkla
 Illamående, magont, kräkning, diarre & ibland
yrsel, dubbelseende, trötthet
 Oftast 5-8 timmar
 Hemolys
 Behandling
 Pyridoxin
Svamp

Panterfläckig flugsvamp, Röd Flugsvamp
 Hallucinationer, förvirring, muskelkramper, salivtårflöde, magbesvär
 Muskarin
 15 min – 2 timmar
 Behandling
 Atropin
symptom
mot Kolinerga
Svamp

Toppslätskivling
 Psilocybin, Psilocin ger hallucinationer
 30 min – 2 timmar
Svamp

Grå bläcksvamp
 Koprin; Antabuseffekt
 15 min – 7 dygn
Svamp

Bolmörtskivling, Giftchampinjon
 Magtarm retande
 Oftast 2-4 timmar
Kontakta alltid
Giftinformationscentralen
Kortnummer: 4120
giftinfo.se
Lösenord: intox

Similar documents