Effektiviseringar inom division allmänmedicin

Transcription

Effektiviseringar inom division allmänmedicin
Dokumenttyp
Ansvarig verksamhet
Version
Vårdrutin
Division allmänmedicin
2
Antal sidor
2
Dokumentägare
Fastställare
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
AKO Bengt Hanson, Christina Ledin
Divisionschef Karin Malmqvist
150228
180227
Effektiviseringar inom division allmänmedicin
Gäller för: Division allmänmedicin
Bakgrund
Denna rutin är en rekommendation där verksamheten har ett stöd i att
införa utbudsbegränsningar och göra effektiviseringar när resurserna är
begränsade.
Egenvård
Hänvisa patienten i högre utsträckning till egenvård och eget behandlingsansvar och
minimera hänvisning till annan vårdgivare. Använd RGS-Webb!
Fysisk aktivitet på recept
Remittera patienten med hjälp av FaR i högre utsträckning till friskvård via
Friskvårdscentralerna i Värmland. Aktuella diagnoser är ex.vis övervikt, ryggbesvär,
diabetes, hypertoni, depression m.m.
Vårtor
Egenvård! Var god se RGS webb http://rgswebb.sjunet.org/Artiklar/Rad/Vartor-/
Kallelser till kontroller
Kalla inte patienter slentrianmässigt för kontroller!. Patienten kan oftast själv ta
ansvar för planerade besök enligt överenskommelse med behandlande läkare eller
sjuksköterska. Se
http://www.liv.se/Global/F%c3%b6r%20v%c3%a5rdgivare%20och%20samarbeten/
V%c3%a5rdprogram%20och%20v%c3%a5rdrutiner/V%c3%a4ntelista.pdf
Hypothyreos
Minimera besök/provtagning på välmående och väl inställda och för övrigt friska
hypothyreospatienter
http://www.liv.se/Global/F%c3%b6r%20v%c3%a5rdgivare%20och%20samarbeten/
V%c3%a5rdprogram%20och%20v%c3%a5rdrutiner/AKO/Tyreoidea%202010.pdf .
Dessa patienter behöver inte läkarbesök eller ens provtagning årligen
i samband med receptförnyelse.
Titel
Version
Giltig t.o.m.
Effektiviseringar inom division allmänmedicin
2
180227
1 (2)
Hypertoni
Välmående och välbehandlade personer med hypertoni utan andra sjukdomar
behöver ej nödvändigtvis träffa läkare årligen i samband med receptförnyelse. En del
vårdcentraler har inrättat ett ”blodtrycksrum” – där patienten med digital
blodtrycksmanschett på egen hand kan kontrollera blodtrycket.
http://www.liv.se/Global/F%c3%b6r%20v%c3%a5rdgivare%20och%20samarbeten/
V%c3%a5rdprogram%20och%20v%c3%a5rdrutiner/AKO/AKO%20%c3%b6verens
kommelser/Hypertonikontroll%20vid%20v%c3%a5rdcentraler.pdf
Pneumoni - efterkontroll
Det är inte nödvändigt att rutinmässigt efterkontrollera alla pneumonipatienter.
Viktigare är att informera patienten att söka vid utebliven förbättring efter ett par
dagar! Rökare över 40 års ålder bör kontrolleras med lungröntgen efter 4-6 veckor.
Halsont
Bedömningen av halsont hos äldre barn och vuxna är primärt en läkaruppgift, men
som kan delegeras till kunnig distriktssköterska.
http://www.liv.se/Global/F%c3%b6r%20v%c3%a5rdgivare%20och%20samarbeten/
V%c3%a5rdprogram%20och%20v%c3%a5rdrutiner/AKO/AKO%20%c3%b6verens
kommelser/Halsont%20hos%20%c3%a4ldre%20barn%20och%20vuxna.pdf
Otit
Rutinmässiga otitkontroller för barn äldre än 6 år är inte nödvändigt – mer än när
frekventa recidiv förekommer. Otitkontrollerna kan utföras av DSK/US med hjälp av
tympanometer.
Vaxpropp
Behandling av patienter med vaxproppar kan delegeras till distriktssköterska.
http://www.vardhandboken.se/Texter/Oronspolning-vid-vaxpropp/Oversikt/
Utarbetad av: Bengt Hanson, Christina Ledin
Titel
Version
Giltig t.o.m.
Effektiviseringar inom division allmänmedicin
2
180227
2 (2)

Similar documents