Bilagor - Landstinget i Uppsala län

Transcription

Bilagor - Landstinget i Uppsala län
FÖREDRAGNINGSLISTA
Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 20 januari 2015
kl. 13.30
Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala
Nr
Ärende
1.
Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp (KD)
Tid för justering: 2015-01-26
2.
Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet
Dnr
3.
Fastställande av budget och resultatmål för Akademiska sjukhuset och
Lasarettet i Enköping
PS 2014-0067
4.
Inrättande av arbetsutskott samt val av ledamöter
PS 2015-0011
BILAGA 2015, § 3
2015-01-20
Produktionsavdelningen
Tord Jansson
Tfn 018-611 60 57
E-post [email protected]
Dnr PS 2014-0067
Produktionsstyrelsen
Fastställande av förvaltningarnas budgetar och resultatmål
2015
Förslag till beslut
Produktionsstyrelsen beslutar
-
att fastställa Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings budgetar för 2015 i
enlighet med föreliggande förslag.
-
att fastställa följande resultatmål för 2015:
Akademiska sjukhuset
Lasarettet i Enköping
0 kronor
0 kronor
Ärendet
Produktionsstyrelsen har under 2014 löpande haft möten i form av förvaltningsdialoger
med de sju förvaltningar som sorterar under styrelsen. Produktionsstyrelsens arbetsutskott har inför beslut om fastställande av förvaltningarnas budgetar och resultatmål
2015 genomfört budgetberedningar med respektive förvaltning. Vid dessa beredningar
har respektive förvaltning redovisat på vilka förutsättningar och ställningstaganden den
ekonomiska budgeten vilar. Vidare redovisas vilken produktion och bemanning som
bildar grund för den ekonomiska budgeten.
Förvaltningarna har vid dessa beredningar haft i uppgift att lyfta fram och redovisa de
möjligheter och utmaningar som kan tänkas komma att påverka verksamhetsinnehållet
2015 och de ekonomiska konsekvenserna som kan bli följden av detta. Nedan följer en
kortfattad summering förvaltningarnas redovisningar kring detta.
Budget och resultatmål för förvaltningarna Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har varit föremål för en särskild beredning inför styrelsens beslut. På grund av
detta beslutar styrelsen dessa budgetar och resultatmål separat. Övriga förvaltningars
Landstingets ledningskontor
Slottsgränd 2A │ Box 602 │ 751 25 Uppsala │ tfn vx 018-611 00 00 │ fax 018-611 60 10 │ pg 72173-8
bg 230-0168 │ org nr 232100-0024 │ www.lul.se
2 (3)
budgetar och resultatmål beslutades av styrelsen vid dess sammanträde i december
2014.
Akademiska sjukhuset
Sjukhuset redovisar en fortsatt brist sjuksköterskor och i synnerhet operationssköterskor
som en av huvudutmaningarna. I övrigt redovisas vidare svårigheten att skapa utrymme
för strategiska lönesatsningar, stor brist på läkare inom psykiatrin och stängda vårdplatser utöver plan som utmaningar för sjukhuset. Utmaningar finns även i att säkerställa
den elektiva vården för en förbättrad tillgänglighet samtidigt som projektet framtidens
Akademiska genomförs.
Sjukhuset bedömer att efterfrågan på riks- och regionvård kan stärkas. Detta samtidigt
som det kan finnas en negativ påverkan från andra universitetssjukhus och vårdval.
Detta kommer att bemötas med en tydligare prissättning genom ny prislista på riks- och
regionvård samt en utvecklad dialog med köparlandstingen.
Sjukhuset rapporterar vidare att produktionsvolymerna 2015 till stor del baseras på produktionsvolymerna 2014. Under 2014 erhåll sjukhuset extra medel i form av kösatningar som inte ingår i finansieringen för 2015. Utan denna extra finansiering kommer produktionsvolymerna för c-länsvård behöva reduceras något jämfört med 2014. Denna
reducering kan påverka tillgängligheten inom vissa områden inom sjukhuset.
De åtgärder som sjukhuset jobbar inom för att uppnå ekonomi i balans är:
• Se över möjligheterna till ökade riks- och regionintäkter
• Ökat resursutnyttjande genom effektivare planering och schemaläggning av personal
• Inköps- och lagerhållningsåtgärder
• Minskade kostnader för läkemedel
Lasarettet i Enköping
Lasarettet i Enköping redovisar sina huvudutmaningar i möjligheterna att rekrytera
nyckelpersoner, möta det ökade vårdbehovet, hantera överbeläggningar inom ramen för
ekonomi i balans. Andra utmaningar som lasarettet redovisade var den kommande antibiotikaresistensen de ökade kostnaderna för fastigheter till följd av ombyggnader och
underhåll.
Lasarettet rapporterar en minskad volym slutenvård och dagsjukvård 2015 jämfört med
2014. Detta samtidigt som lasarettet rapporterar en ökning av läkarbesök och övriga
besök.
Lasarettet räknar med en ekonomi i balans för 2015 genom de resurstillskott som erhållits för vårdval av höft- och knäproteser samt ändrad prissättning röntgen. Ekonomi i
balans förutsätter att det går att finna en finansiering för det operationssamarbete mellan
Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping som inletts under 2014. Samarbetet
innebär att Lasarettet i Enköping tillhandahåller bemannad operationssal, vårdplatser
och mottagningsresurser samtidigt som Akademiska sjukhuset tillhandahåller operatör.
Inom ramen för detta samarbete har 330 operationer genomförts. Operationerna har under 2014 finansierats genom löpande DRG-ersättning till lasarettet. Denna ersättning
har gått inom ramen för så kallade kösatsningar 2014. Dessa medel utgår ej under 2015.
3 (3)
Bilagor
Ekonomisk budget för 2015 för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping
Produktionsbudget för 2015 för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping
Produktionsbudget 2015
Produktionsstyrelsen 2015-01-20
• Akademiska sjukhuset
• Lasarettet i Enköping
Landstingets ledningskontor
Akademiska Sjukhuset: Produktion
Landstingets ledningskontor
Akademiska Sjukhuset: Produktion
Landstingets ledningskontor
Lasarettet i Enköping: Produktion
Landstingets ledningskontor
Lasarettet i Enköping: Produktion
Landstingets ledningskontor
BILAGA. PS 2015, § 4
2014-01-08
Produktionsavdelningen
Anna Sandström
Tfn 018-611 60 12
E-post [email protected]
Dnr PS2015-0011
Produktionsstyrelsen
Inrättande av arbetsutskott samt val av ledamöter
Förslag till beslut
Produktionsstyrelsen beslutar att inrätta ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter
med uppgift att utgöra beredningsorgan till produktionsstyrelsen. I övrigt fattar utskottet
beslut i enlighet med av produktionsstyrelsen antagen delegationsordning.
Produktionsstyrelsen utser vidare följande ledamöter att ingå i arbetsutskottet:
Sören Bergqvist (V)
Erik Hemmingsson (MP)
Anna-Karin Klomp (KD)
Tobias Renberg (S)
Stefan Olsson (M)
Ärendet
I det av landstingsfullmäktige antagna, Reglemente och arbetsordning för
landstingsstyrelsen samt nämnder och styrelser i Landstinget i Uppsala län (Dnr CK
2014-0376), framgår att produktionsstyrelsens arbetsutskott utgör beredande organ för
de ärenden som ska behandlas av produktionsstyrelsen om behov därav föreligger. I
övrigt fattar utskottet beslut i enlighet med av produktionsstyrelsen antagen
delegationsordning. Av delegationsordningen framgår att produktionsstyrelsens
arbetsutskott kan fatta beslut om initiering av upphandlingar där värdet på
upphandlingarna överstiger avtalsbeloppet 10 miljoner kronor. Arbetsutskottet deltar
även i beslut om kurser och konferenser samt beslut om arvode vid vidareutbildning.
Kopia till:
Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Landstingets ledningskontor
Slottsgränd 2A │ Box 602 │ 751 25 Uppsala │ tfn vx 018-611 00 00 │ fax 018-611 60 10 │ org nr 232100-0024
www.lul.se