Småland Idrottsförbunds årsberättelse 2014

Transcription

Småland Idrottsförbunds årsberättelse 2014
Smålands Idrottsförbund
Årsberättelse 2014
1
INNEHÅLL
STYRELSENS BERÄTTELSE
4
Barn och undgom
7
Idrott och folkhälsa
9
Ideella ledarskapet
10
Idrottspolitiskt arbete
11
Idrottens finansiering
13
Övrig verksamhet
18
Styrelse
19
Personal
20 Specialidrotternas
verksamhet
24
Stipendiater
26
Utmärkelser
Extern representation
STATISTIK
27
FÖRKORTNINGAR
IF Idrottsförening
RF Riksidrottsförbundet
SDF Specialidrottsdistriktsförbund
SFSpecialidrottsförbund
SOK Sveriges Olympiska kommitté
SMÅLANDSIDROTTEN
Box 485
551 16 Jönköping
telefon: 036-34 54 00
Ekonomi
28
Lokalt aktivitetsstöd
29
Antal deltagare vid SDF-läger
30
Lokalt aktivitetsstöd
31
Fördelning av SDF-bidrag
33
Gemensamma kurser
Specialinriktade kurser för SDF
EKONOMI
34Förvaltningsberättelse
e-post: [email protected],
36Resultaträkning
[email protected]
37Balansräkning
hemsida: smalandsidrotten.se
38Tilläggsupplysningar
facebook: Smålandsidrotten
twitter: @smalandsidrott
instagram: @smalandsidrotten
Tryck: ARK-tryckaren, Jönköping.
2
Verksamhet i Småland
42Revisionsberättelse
ORDFÖRANDE HAR ORDET
Förutom det rent idrottspolitiska arbetet har vi breddat vårt
samhällsansvar ytterligare genom ett förstärkt arbete med integration och etnisk mångfald. Detta arbete tycker vi är viktigt
eftersom vi vet att idrotten är en bra väg för att komma in i det
svenska samhället. Vi tar vårt samhällsansvar.
Under många år har vi haft ett mycket bra samarbete med våra
tre landsting i olika friskvårdsprojekt. Vi känner nu att det arbetet verkligen har etablerats och att verksamheten ger ett stort
mervärde. Ett nytt samverkansavtal mellan landstingen och
Smålandsidrotten har också tecknats för perioden 2015 – 2017.
2014 började med Vinter OS i Sotji. Via TV kunde vi närvara
under fantastiska tävlingar och resultaten för svenskt vidkommande lät inte vänta på sig. I sådana lägen är det lätt att glömma
alla fantastiska resultat som presteras inom vårt distrikt.
Genom våra SDF och föreningar kan vi presentera en mycket
stor verksamhet som har gett oss många underbara idrottsminnen, fina framgångar och fin underhållning under 2014.
När man ska summera ett år som gått är det mycket man
vill minnas och återge. 2014 var för mig främst ett valår. Det
började med EU-valet i maj och i september hade vi val till
riksdag, landsting och kommun. Riksdagsvalet resulterade i att
de rödgröna blev större än alliansen och Sverigedemokraterna
blir landets tredje största parti. Förväntningarna steg inför
detta valresultat. Vad ska hända och hur kommer valresultatet
att påverka idrotten på olika nivåer. Idag vet vi inte så mycket
men vår förhoppning är att våra politiker verkligen förstår och
värdesätter svensk idrotts enorma arbete, och möjligheterna att
göra hela Sverige starkare.
Goda resultat bygger bland annat på kvalitetsarbete. Genom
”Idrotten vill” har vi implementerat tankarna om barnrättsperspektivet och värdegrundsfrågorna i våra föreningar. Det
är genom en bra barn- och ungdomsidrott som grunden för
framgång skapas.
Smålandsidrotten har lagt ner många timmar i politiska uppvaktningar och då främst på regional nivå. På olika sätt har vi
försökt att få fram vikten av de ideella föreningarnas arbete som
en del i vår demokrati och vår samhällsutveckling.
I samtliga uppvaktningar har vi fått stort erkännande för vår
verksamhet. Men endast ord räcker inte för att driva vår utveckling framåt.
Till sist vill jag tacka alla idrottsledare i våra SDF och föreningar för mycket goda arbetsinsatser. Ett stort tack till mina
styrelsekamrater och sist men inte minst all vår personal för
ett gott arbete under 2014.
Vill passa på att gratulera Årets Idrottskommun som blev
Tranås. Genom en positiv inställning från kommunen, har ett
bra stöd och goda förutsättningar skapats för ett framgångsrikt
föreningsliv, med många ideella ledare som arbetat med våra
ungdomar i många idrottsaktiviteter.
Bodil Fager-Bergquist
ordförande
3
BARN OCH UNGDOM
Under året har Riksidrottsförbundet presenterat nya riktlinjer kopplade till ”Idrotten vill”, som är idrottens idéprogram. Dessa riktlinjer ska utgöra ett stöd för föreningar och
förbund i arbetet med att bedriva sin verksamhet utifrån ett
barnrättsperspektiv. Smålandsidrotten arbetar aktivt med att
implementera tankarna och riktlinjerna i ”Idrotten vill” i den
småländska idrottsrörelsen. Förutom de nya riktlinjerna så
har vi också ”Idrottslyftet – Idrotten vill” till vår hjälp, där
föreningar utifrån en intern analys kan söka medel för att
förbättra och utveckla sin verksamhet för barn och unga.
Vi lägger stor vikt vid att våra idrottsföreningar arbetar
med värdegrundsfrågor. Vi har utbildade ”värdefulltpiloter”
som leder diskussioner i värdegrundsfrågor i föreningarna. Vi
leder också större processarbeten då vi ofta är delaktiga när en
förening tar fram sin vision och sin värdegrund. Vi har ett etablerat samarbete med Rädda Barnen, vilka vi i vissa föreningar
samverkar med, kring implementering av barnrättsperspektivet.
Det är oerhört viktigt att även idrottsföräldrar känner till
och kan handla utefter begrepp som delaktighet, allas lika värde,
rent spel och demokrati i samband med sitt barns idrottande.
Därför har vi under året tagit fram ett utbildningsmaterial som
föreningarna kan använda internt i sina föräldragrupper.
Idrottslyftet
Idrottslyftet, den nationella satsningen på barn och ungdomsidrotten, har fokus att behålla barn och ungdomar
i föreningsverksamhet, rekrytera barn och ungdomar till
föreningsverksamhet, öka tillgängligheten till anläggningar
och idrottsmiljöer och utveckla verksamheten så att idrotten
gör som idrotten vill. Smålandsidrotten har medel att fördela
till rekryteringsinsatser och inom anläggningsområdet.
Rekrytera barn och ungdomar
till föreningsverksamhet
Under 2014 hade Smålandsidrotten 4,8 miljoner kronor att
fördela för rekryteringsprojekt under den samlade skoldagen eller under kvällar, helger och lov. Alla projekt måste ha
minst en samverkanspart såsom skolan, fritidshem, fritidsgård eller andra idrottsföreningar. Under året beviljades 207
föreningar inom samtliga 33 kommuner i distriktet medel.
Under året har Smålandsidrottens konsulenter besökt 13 av
dessa föreningar när de bedrivit sina aktiviteter i projekt i
samverkan med skolan.
Uppföljningsträffar
Under hösten genomfördes tio uppföljningsträffar med dels
beviljade föreningar och dels nya föreningar som vill starta
projekt inom rekryteringsområdet. På träffarna medverkade 210 idrottsledare. Träffarna innehöll presentation om
Idrottslyftet och dess möjligheter att ansöka om medel, goda
exempel och erfarenhetsutbyte. Vid träffen i Jönköping pre-
4
senterade bland annat Habo Wolley sin barn- och ungdomssatsning via Idrottslyftet. De har under flera år samverkat
med flera skolor och bedrivit projekt under loven. Resultatet
har blivit en stor ökning av både antal aktiva volleybollspelare och antal ledare.
På träffen i Växjö beskrev Wexiö Rugbyklubb sitt arbetet
med Idrottslyftet. De har via samverkan med högstadie- och
gymnasieskolor utökat sin ungdomsverksamhet. Föreningen
satsar även på en äldre målgrupp och samverkar med Linnéuniversitetet och VUGI.
Särskilda satsningar
Smålandsidrotten har deltagit vid genomförande och planering av ett antal prova på dagar där medverkande föreningar
har fått projektmedel via Idrottslyftet. I Nässjö har fyra
prova på dagar genomförts varav en med målgruppen funktionsnedsatta. I Gislaved har en prova på dag för särskolan
genomförts. Idrottslyftsmedel har även fördelats till idrottsföreningar som medverkat i ”Etnisk mångfald inom idrotten”. Detta är ett integrationsprojekt som har genomförts i
Emmaboda, Gislaved, Gnosjö, Nässjö och Uppvidinge.
Nyhetsbrev
Under året har tre nyhetsbrev om Idrottslyftet producerats.
Nyhetsbreven sprids dels till föreningsledare från föreningar
som beviljats medel inom något utav områdena i Idrottslyftet
och dels till kontaktpersoner i andra föreningar.
Lägerverksamhet
och Summercamp
Varje år erbjuds SDF att delta på de gemensamma sommaridrottsläger som arrangeras av Smålandsidrotten. Lägren är
förlagda till Västervik och Gislaved. I Västervik deltog idrotterna bowling, fotboll, orientering och skidor under 2014. I
Gislaved fanns fotboll och bowling representerade. På båda
lägerorterna arrangerades en tvådagars ”Summercamp” där
barn i åldern 7–14 år fick prova på olika idrotter under två
dagar. Sammanlagt har lägren engagerat över 600 aktiva och
ledare. Även i lägersammanhang försöker vi lyfta värdegrundsfrågorna, därför genomfördes både föreläsningar och
diskussioner på temat under lägerdagarna.
Idrottsskolor i Småland
För att barn ska kunna möta olika idrotter innan de specialiserar sig på en särskild idrott bedrivs idrottsskolor i många
kommuner i Småland. Hur idrottsskolorna är uppbyggda ser
olika ut, i en del kommuner är kultur- och fritidsförvaltning
huvudman medan det i andra kommuner är föreningar som är
ansvariga. Viktigt är det lokala engagemanget och den lokala
lösningen för idrottsskolan. Det bedrivs idrottsskolor i 22
Habo Wolley har under flera år samverkat med flera skolor och bedrivit Idrottslyftprojekt under loven. Resultatet har blivit en stor
ökning av både antal aktiva volleybollspelare och antal ledare. Foto: Åsa Lingerfors.
kommuner. Smålandsidrotten har avsatt 100 000 kronor till
Idrottsskolorna varifrån de kan söka pengar för utvecklingsinsatser. För att ytterligare stärka idrottsskolorna i deras arbete
genomfördes ett erfarenhetsutbyte i Vrigstad där idrottsskolor
och intresserade att starta idrottsskolor från hela Småland
bjöds in. Ulf Öller föreläste om barn och ungdomars förutsättningar för idrott.
Under året har en idrottsskola i Tingsryds kommun startat.
I Nybro kommun har ett arbete påbörjats för att under 2015
starta en idrottsskola. Under 2015 kommer vi ta kontakt med
minst tre kommuner för att starta upp nya idrottsskolor.
nom medel från Idrottslyftet samverkan/rekrytering övrig tid
och dels som expertis vid diverse utvecklingsfrågor rörande
projektet.
Projektägare just nu är Södermöre Skol-IF som har ett
starkt samarbete med Ljungbyholms fritidsgård samt ett
stort antal föreningar baserade i Kalmar med omnejd. Dessa
föreningar har under årets gång erbjudit Drive-in idrott för
att på så sätt visa upp sin verksamhet och förhoppningsvis
rekrytera nya utövare till sina föreningar. I flera fall har detta
också lyckats. Projektet kommer att fortsätta, genom ett
liknande koncept, under 2015.
Drive-in idrott
Smålandsidrotten har under året stöttat upp Drive-in idrott i
Ljungbyholm, som ligger ett par mil utanför Kalmar, dels ge-
5
Prova på-verksamhet
Vi är på olika sätt inblandade i prova på-verksamhet som
bedrivs i distriktet. Ibland är vi huvudarrangör tillsammans
med en kommun och ibland handlar det om satsningar inom
Idrottsslyftet, idrottsskolor eller Olympic days där vi kan vara
mer eller mindre involverade i arbetet. Vi ser dessa insatser
som effektiva för föreningarna i rekryteringssyfte. År 2014
har vi genomfört tre Olympic days där vi samverkar med
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Platserna har varit Alvesta, Kalmar och Borgholm. Förutom det har vi genomfört
ett flertal prova på-dagar, bland annat i Nässjö, Jönköping,
Forserum och Uppvidinge.
Unga ledare
Arbetet med att stärka unga ledare inom Smålandsidrotten
sker på flera olika plan. Det handlar dels om utbildning,
bland annat i form av ”Tjejer på arenan”. Kursen genomfördes under höstlovet och lockade i år 32 deltagare mellan
14-17 år från olika idrotter och föreningar.
Vi arbetar också med att stärka de unga ledarna på föreningsnivå. I Kronobergs län har fem föreningar fått medel för
att genomföra ett projekt i sin förening med unga ledare. Växjö
Lakers har jobbat med att utbilda unga ledare i ett ledarutbildningsprojekt. Länsstyrelsen vill låta landsbygdens utveckling stå
i centrum kommande åren, där Smålandsidrotten är med som
en av aktörerna. Idrottsföreningen är så viktig för en levande
landsbygd. Man vill medvetet rikta in oss på unga som finns i
och runt idrottsföreningen och ge ett samlat stöd till fortsatt
utveckling av verksamheten. Det finns nu en projektgrupp av
unga som diskuterar dessa frågor vidare och där är även vi från
idrotten en representerad.
Alvesta Ridklubb och Markaryds RF har jobbat med att
utbilda och utveckla sin ungdomssektion. De har bland annat
gjort studiebesök, haft föreningskunskapsutbildning och idéutbyte. Vislanda Skol IF har arrangerat sitt 15-årsjubileum där
ungdomarna planerade och genomförde en egen ”idrottsgala”
De har också haft idrottsskadeutbildning för alla ledare.
Alvesta SS har haft en framtidshelg med 20-talet ungdomar
och startat upp en ungdomsgrupp.
I Kalmar arbetar vi med ett nätverk av unga ledare som
under året deltagit på ett flertal föreläsningar kring bland annat idrottspsykologi, ledarskap och jämställdhet. Nätverket har
också agerat arrangörer och funktionärer i samband med Olympic day och Ironman i Kalmar. Man har deltagit i utbildningar
och varit del av ett internationellt utbyte med ungdomar från
Kroatien och Turkiet.
I Jönköpings län bjöd vi in unga ledare i föreningar till att
vara med i ett nätverk. Vi fick åtta ledare som ville vara med
och de har träffats fem gånger under hösten. Den uppgift de
har arbetat med är att skapa en mötesplats för fler unga ledare
till våren.
6
Ledarakademin – en talangskola
för unga förbundsledare
Under 2012 startade Smålandsidrotten en ”talangskola” för
unga organisationsledare inom specialdistriktsförbunden.
Syftet är att lyfta de duktiga unga ledare som finns i våra
SDF och erbjuda bland anant personlig utveckling, erfarenhetsutbyten och studiebesök som bidrar till att de utvecklas
och inspireras att fortsätta inom sitt SDF. I samband med en
mötesplats inom Smålandsidrottens projekt ”Träningsläger
för styrelsen” i Växjö i oktober avslutades första omgången av
Ledarakademin och samtidigt startade vi upp en ny omgång.
2014 deltog sex ungdomar från fem SDF. Vi har genomfört
gemensamma utbildningar, individuella utvecklingsplaner,
studieresa till Bosön, Riksidrottsförbundet och Riksidrottsmuseet. Andra omgången av Ledarakademin avslutades den
3 januari 2015.
Ledarutbildning
Vi vill höja kompetensen hos barn- och ungdomsledarna
genom att arrangera centralt framtagna och kvalitetssäkrade
utbildningar; Plattformen, Grundtränarutbildningen (GTU1
och GTU2) och Åldersanpassad fysisk träning (ÅFT). Vi har
under 2014 genomfört 11 plattformsutbildningar med sammanlagt 195 ledare. Det har även genomförts 3 grundtränarutbildningar (GTU1) med sammanlagt 38 ledare.
IDROTT OCH FOLKHÄLSA
Smålandsidrotten driver tillsammans med Landstinget i Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län och Landstinget Kronoberg projektet ”Idrott och folkhälsa”. Syftet med projektet
är att på olika sätt lyfta fram folkhälsofrågorna i föreningslivet. För att sprida information kring projektet skickas bland
annat fyra nyhetsbrev per år till föreningsledare, FaR-ledare
och Specialdistriksförbund för att hålla dem uppdaterade
om vad som händer inom folkhälsoområdet i allmänhet och
inom projektet ”Idrott och folkhälsa” i synnerhet.
Marknadsföring
Fysisk aktivitet på Recept – FaR
Checklista
FaR-ledarutbildning
Under året har åtta ledare utbildats och godkänts som FaRledare via den framtagna utbildningen via webben. Ytterligare nio ledare har fått inloggningsuppgifter och håller på
att slutföra utbildningen. Smålandsidrotten har i samverkan
med landstinget i Kronobergs län genomfört en förkortad
version av FaR-ledarutbildningen i Markaryd. Vid utbildningen medverkade ledare från fyra föreningar. Landstinget
höll i utbildningen på plats och deltagarna ska efteråt själva
gå igenom två utav blocken i den webbaserade utbildningen
och lämna in slutuppgiften till Smålandsidrotten.
Inspirationsträffar för utbildade ledare
Tre inspirationsträffar för utbildade FaR-ledare har genomförts i Växjö, Kalmar och Jönköping. Totalt medverkade 30
ledare från 19 olika aktivitetsarrangörer. Teman på träffarna
var intensitet utifrån olika diagnoser, förskrivningen av recept
inom hälso- och sjukvården, riskerna med stillasittande,
vilket framtida stöd aktivitetsarrangörerna behöver i FaRarbetet och erfarenhetsutbyte.
Träffar mellan föreningar och hälso- och
sjukvården
Några träffar kring FaR, där det lokala föreningslivet och personal från hälso- och sjukvården träffas, har genomförts. Vid
besök har vi informerat om de FaR-aktiviteter som erbjuds
i närheten, samt hur webbplatsen www.farsmaland.se kan
användas i arbetet med FaR. Hälsocentralen i Borgholm har
besökts under 2014. Vi har, tillsammans med tre aktivitetsarrangörer, även träffat Vimmerby HC för att göra en särskild
kraftsamling där. I Kronobergs län har vi medverkat vid en
träff med fysioterapeuterna i västra länsdelen, där föreningen
Friskis & Svettis, Ljungby presenterade sin verksamhet.
farsmaland.se
En ny broschyr om farsmaland.se har spridits inom både
hälso- och sjukvården och föreningslivet. Ett stort arbete har
också gjorts med att kontakta utbildade FaR-ledare för att informera om www.farsmaland.se och för att få med så mycket
verksamhet som möjligt på sidan.
Ett videoreportage från Friskis och Svettis i Kalmar har producerats för att visa upp ett gott exempel på FaR-verksamhet.
Videoklippet finns, förutom på Smålandsidrottens sida, även
med på den webbaserade FaR-utbildningen. Sedan tidigare
finns videoreportage från såväl Jönköpings som Kronobergs
län.
Bra mat och dryck
En del i arbetet med bra mat och dryck är att förbättra kioskverksamheten och utbudet genom en framtagen checklista.
Föreningarna går igenom checklistan och får förutom ett
diplom även en kostföreläsning till valfri målgrupp i föreningen. Under året har IBK Husar, Österkorsberga IF, Vimmerby IF och Dackegymnasterna arbetat igenom checklistan
och diplomerat sin kioskverksamhet.
Butiksvandring
Två föreningar genomfört butiksvandring, som är en praktisk
kostföreläsning i en livsmedelsbutik. Under vandringen får
deltagarna information om hälsosamma livsmedel och om de
varor de brukar köpa är bra val eller inte.
Förebyggande arbete mot ätstörningar
Under året har Smålandsidrottens framtagna handlingsplaner
för förebyggande arbete mot ätstörningar och vid misstanke
om ätstörningar omarbetats. De finns publicerade på Smålandsidrottens hemsida. Vi har även genomfört tre föreläsningar med temat ”Mål i mun- en föreläsning om idrott och
ätstörningar”. På föreläsningarna deltog 36 personer. Efter
föreläsningarna har vi skickat ut en webbenkät för att ta del
av deltagarnas åsikter, dels om föreläsningen och dels om
vilket stöd de vill ha från Smålandsidrotten inom detta område. Resultat från enkäten visar att föreningsledare framför
allt vill ha stöd både när det finns misstanke om att någon i
föreningen har ätstörning och när detta har bekräftats. Föreningarna önskar stöd via föreläsning för föreningen, samt att
skapa handlingsplan och rådgivning.
Bra mat för unga idrottare
Vi har erbjudit våra kostföreläsare utbildning i ett material
som SISU Idrottsböcker har tagit fram som heter ”Bra mat
för unga idrottare”. Författaren till materialet, Erik Hellmén,
sände via Växjö en videoföreläsning till Kalmar och Jönköping. Totalt medverkade elva kostföreläsare och tre idrottskonsulenter från Smålandsidrotten. Vi presenterade då även
våra framtagna material kring kost för föreläsarna. I samband
med detta presenterade författaren även sitt material för
intresserade utvecklingskonsulenter från Smålandsidrotten.
7
Idrott hela livet
2013 deltog 24 föreningar i ett projekt med syfte att idrottsföreningarna ska starta nya eller vidareutveckla befintliga
aktiviteter för individer 25 år och uppåt. Under 2014 har vi
utsett två vinnare i ”Idrott hela livet”. Vinnare blev Friskis
och Svettis i Vetlanda och Oskarshamns TK. Föreningarna
presenterades på Smålandsidrottens hemsida och reportage
gjordes i lokala massmedier under våren.
Äldre
Vi har arrangerat två föreläsningar, i Växjö och Eksjö, med
tema ”Styrketräning för äldre”. Totalt deltog närmare 150
ledare och seniorer. Föreläsningarna var mycket uppskattade.
Vi har bedrivit ett pilotprojekt med namnet ”Sund, smart
och stark” i Eksjö kommun under hösten. Inledningsvis
engagerades sex föreningar i Eksjö kommun och det var
regelbundna planeringsträffar. I slutet av augusti genomförde
vi en Informationsträff för seniorer, 65 år och uppåt, där 40
medverkade. 34 stycken, 30 kvinnor och 4 män, tackade ja
till att medverka i projektet. Seniorerna har under ledning
av de medverkande föreningarna fått testa aktiviteter såsom
bordtennis, golf, orientering, spinning, jympa, stavgång och
aikido. Deltagarna har även medverkat vid fyra föreläsningar
med tema såsom fallprevention, det normala åldrandet, styrketräning och kost. Som uppföljning av kostföreläsningen
har även en butiksvandring genomförts. En utvärdering
tillsammans med deltagarna och föreningsledarna ska göras i
januari 2015. Målsättningen är att, genom både andras och
egna erfarenheter, kunna utveckla hälsoarbetet med målgruppen äldre.
Verksamhet för funktionsnedsatta
Under 2014 har inspirationsträffar för föreningar som vill
starta eller redan bedriver verksamhet för funktionsnedsatta
genomförts i samverkan med Smålands Handikappidrottsförbund. I april genomfördes en träff i Kalmar med 15
deltagare och medarrangör var Kalmar kommun. I maj, i
samband med mässan ”Funka för livet”, genomfördes en träff
i Växjö med 19 deltagare. En träff planerades i samband med
handikappidrottspelen i Jönköping i maj, men denna fick
tyvärr ställas in på grund av för få anmälda. Efter dessa träffar
har nätverk bildats med deltagarna. En uppföljningsträff
arrangerades i Kalmar i september och den innehöll även
en föreläsning kring temat ”Idrott för barn med osynliga
funktionsnedsättningar” med Måns Lööf från Gävle. På
träffen medverkade 30 ledare. Lööf föreläste även i Vaggeryd
för 24 deltagare, samt vid ytterligare ett tillfälle för ett 10-tal
idrottskonsulenter på Smålandsidrotten.
Under året har Smålandsidrotten deltagit i planering och
genomförande av två prova på dagar för funktionsnedsatta,
en i Jönköping och en i Nässjö. Dagarna har bland annat
arrangerats tillsammans med Smålands Handikappidrottsförbund.
ANDT
(alkohol, narkotika, doping och tobak)
Smålandsidrotten arbetar med förebyggande dopingarbete
och information till föreningar och skolor. I Småland genomförde vi 224 dopingtester 2014. Under året har vi aktivt
8
jobbat med ”Vaccinera klubben mot doping” där målet är att
föreningarna aktivt tagit ställning i dopingfrågorna. Vi lägger
särskilt fokus på föreningar med elitverksamhet. Vi jobbar
aktivt med olika organisationer runt om i Småland mot
dopingproblematiken.
I Kronoberg fortsätter vi att samarbeta med Länsstyrelsen
och projekt ”Kronoberg gymmar utan droger” där vi fortsätter att utbilda gympersonal i drogtecken, samtalsmetodik,
sunda träningsvanor med mera.
Under Karl-Oskar dagarna i Växjö manifesterade vi mot
doping tillsammans med Länsstyrelsens satsning ”100 %
ren träning” som vänder sig främst mot gymmen. Man hade
också möjligheten att göra ett test om dopingfrågor som var
kopplat till ”Vaccinera klubben mot doping”, vilket många
tog chansen att göra. Här fanns våra största elitföreningar
också med. I Växjö har vi även genomfört en utbildning för
Östers IF och Växjö Lakers juniorer.
I Kalmar jobbar vi vidare i nätverket ”PRODIS” (PReventiOn av Doping I Sverige). I maj anordnades en föreläsardag kring temat med föreläsare som Kajsa Bergqvist, Jonas
Karlsson och Mats Kardell. Föreläsardagen var ett samarbete
mellan Smålandsidrotten och Kalmar kommun och 230
personer deltog.
I Vimmerby, Hultsfred och Västerviks kommun finns vi
med i nätverket ”Ren Kraft”. Där ingår kommunen, polisen,
gymnasiets skolsköterska, gym- och atletklubbar. Nätverket
har kommit längst i Vimmerby och Västervik där vi fått
kommunens beroendeenhet att hjälpa oss med 5 dopingprov
kostnadsfritt per år. Dessa dopingtest faller utanför RF:s,
men gäller träning på gym- och atletklubbar inom nätverket.
Under året har sex föreningar vaccinerat sig mot doping.
Vi har även haft en föreläsning med Anna Söderberg i
ämnet ”Stark men inte stor” för kvinnor i Västervik. 32 tjejer
i åldrarna 17-72 år deltog. Två föreläsningar har genomförts
på temat doping. En med Rolf Trulsson och en med Roddy
Benjaminsson som pratade ren träning.
I Jönköping är vi med i samrådsgruppen kring ANDT
där Länsstyrelsen är sammankallande.
Genom Socialnämnden i Vetlanda kommun finns vi med
i projektet ”Rena Gym” för att sprida kunskap om och öka
upptäckten av doping och arbeta preventivt mot våra ungdomar i kommunen.
I Gislaved anordnades föreställningen ”Mot alla odds” av
Håkan Hemlin och Maria Andersson som tog upp baksidan
av alkohol och droger och baserar sig på deras upplevelser.
Vi tänker till om idrott och alkohol – en
del i satsningen ”Tänk om”
Smålandsidrotten har tillsammans med Länsstyrelserna i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län genomfört ett projekt för
att få föreningar att arbeta för att minska tillgängligheten av
alkohol för tonåringar genom spridning av satsningen ”Tänk
om” samtidigt som de lyfter frågan om alkohol till diskussion. Fem föreningar i vardera län har deltagit i projektet där
de har fått 5000 kr för att delta. Föreningarna har arbetat
med sina aktiviteter i projektet under hela hösten och har
gjort en redovisning av dem vid årsskiftet. Exempel på aktiviteter de har gjort är att ta fram en policy och genomföra en
föreläsning. Två vinnare i projektet kommer utses i början av
2015.
IDEELLA LEDARSKAPET
Enbart i Småland finns det cirka 50 000 personer som är
idrottsledare på sin fritid. Satsningen på att stötta föreningar
med aktiviteter kring ledarförsörjning (rekrytera, stimulera,
utveckla, behålla) fortsätter. Detta har under året skett bland
annat genom kurser, temakvällar, föreläsningar, processarbete, lärgrupper, litteratur, Idrottslyftet ”Idrotten vill” samt
inom ramen för vårt stora projekt ”Träningsläger för styrelsen”. Vi har även aktivt arbetat med demokratifrågor och att
stärka föreningskunskapen genom våra olika satsningar.
Träningsläger för styrelsen
Nya ”Träningsläger för styrelsen” är inne på sitt sjätte år
och nu med en lite enklare inramning. Det har omfattat 27
föreningar under 2013/2014, varav 3 med inriktning mot
Morgondagens idrott och avslutades i juni. Tre specialdistriktsförbund har funnits med denna omgång. Hösten 2014
rekryterades 12 föreningar.
Målet med projektet är att ge samtliga deltagare möjlighet
till kompetensutveckling, både på individ- och organisationsnivå. Deltagarna ges också möjlighet att arbeta med föreningsutveckling i frågor, som gemensamt tagits fram genom
behovsanalys.
Under våren 2014 genomfördes en rad olika aktiviteter.
Förutom det fortlöpande utvecklingsarbetet med behovsanalysen som utgångspunkt genomfördes erfarenhetutbytesträffar
i Lagan, Eksjö, Oskarshamn och Kalmar. Idrottens föreningslära grund, har genomförts på ett antal platser eller i den egna
föreningen. För de SDF som varit med i projektet ingick en
studieresa till Bosön och Stockholm. På programmet stod bland
annat ett pass kring Framtidens IF, studiebesök på Riksidrotten
och en föreläsning med Kenth Hultqvist.
I oktober genomfördes en distriktsträningsdag, denna gång
i Växjö. Dagen inleddes med Mikael Fagerström och ”Offensivt
styrelsearbete”. Nästa pass var valbart; ”Född i fel kropp” med
Ann-Christine Roxberg eller ”Presentationsteknik” med Krister
Håkansson. Efter lunch var det dags för Inger Hansson som
föreläste om ”Våga mer än du törs” och det avslutade dagen.
Cirka 60 personer deltog under dagen.
cykelförening ”La Lepre Stanca” föreläste och avslutningsvis
höll Camilla Hending från Paradigmmäklarna en föreläsning
under namnet ”När regler ändras måste man byta spelstil”. Ett
50-tal föreningsledare fanns på plats.
Utbildning och kursverksamhet
Smålandsidrotten har en mycket omfattande utbildningsverksamhet sedan många år tillbaka. SISU Idrottsutbildarna
Småland har, på uppdrag av Smålands Idrottsförbund och
specialdistriktsförbunden, genomfört den gemensamma
ledarutbildningen och samordnar utbildningsverksamheten
för specialdistriktsförbunden. Den gemensamma ledarutbildningen, som omfattar kurser för olika ledarkategorier, har
under året samlat 2.177 deltagare på 141 kurser.
Kurser för SDF, som omfattar den idrottsspecifika utbildningen, har minskat något i omfattning senaste åren. Minskningen förklaras av att en del av det regionala kursutbudet nu
kan genomföras som lokala kurser internt i föreningen. 2014
genomförde vi 248 kurser med 5.099 deltagare.
Kurserna presenteras årligen i en utbildningskatalog.
Dessutom tillkommer en hel del utbildningar under året som
presenteras på vår hemsida och på sociala medier.
Idrott och arbetsmarknad
Smålandsidrotten har under året arbetat med stöd och rådgivning i frågor som rör idrott och arbetsmarknad. Under året har
flera föreningar fått hjälp med frågor som rör kollektivavtal,
nyanställning och arbetsmiljö. Rådgivningen blir en viktig del
i att säkerställa rollen som arbetsgivare för många föreningar.
Utöver rådgivning har även två föreläsningar genomförts som
syftar till att stärka styrelseledamöters roll som ideell och
arbetsgivare.
Föreläsningar och kurser erbjuds även för anställda inom
idrotten för att stärka deras roll och att bilda och bygga
vidare på lokala nätverk, dessa genomfördes dock inte under
2014 på grund av för litet deltagarintresse.
Framtidens idrottsförening
Ett 20-tal idrottsföreningar nappade på erbjudande om att
vara med i satsningen ”Framtidens idrottsförening”, som
startade hösten 2014. Satsningen utgår från studiematerialet
med samma namn. Upplägget ser ut så att föreningen har
en kväll på hemmaplan tillsammans med Smålandsidrottens
idrottskonsulent, man medverkar på en ”Framtidsdag” och
man har eget arbete utifrån en samtalsplan och sedan följer
avslut i maj året därpå.
”Framtidsdagen” genomfördes i november i Växjö. Deltagarna bjöds på ett varierat program; Framtidens idrottsförening
med Martin Funck, Calle Andersson från Sveriges modernaste
Foto: Carl Bäckström.
9
IDROTTSPOLITISKT ARBETE
En av Smålandsidrottens viktigaste uppgifter är att företräda
idrottsrörelsen i distriktet. Det innebär att vi arbetar med
att tillvarata idrottsrörelsens intressen, att påvisa idrottens
samhällsnytta, och att påverka förutsättningarna att bedriva
och utveckla idrottsrörelsens verksamhet. En av de viktigaste
frågorna på lång sikt är idrottens och hela den ideella sektorns särställning, där vår unika svenska modell utmanas av
myndighetsutövning på nationell och EU-nivå.
Valåret 2014
Vårt arbete med opinionsbildning och påverkan har förstås
fått extra prioritet under valåret 2014 - ett arbete som påbörjades redan under hösten 2013. Vårt arbete tog sin utgångspunkt i de av RF prioriterade frågorna med fokus på:
• Föreningslivets framtida förutsättningar
• Idrottens finansiering
• Anläggningar och idrottsmiljöer
Det harmonierar väl med vårt övergripande mål att öka
förståelsen för idrotten och stärka förutsättningarna för idrottens utveckling.
Styrelsen har arbetat i tre arbetsgrupper med handlingsplaner för arbetet inom respektive län. Under valåret har
arbetet med formella och informella kontakter med viktiga
beslutsfattare och nyckelpersoner på regional och lokal nivå
intensifierats.
På den regionala nivån har fokus legat på behovet av
ökat regionalt stöd till idrottsrörelsen, framförallt i Kronobergs och Kalmar län, där bidragsnivåerna ligger väsentligt
under riksgenomsnittet. Personliga kontakter med beslutsfattare har prioriterats. Dessutom har formella dialoger för
uppföljning av vår verksamhet och hur resurserna används
genomförts.Under året har vi också förstärkt vårt deltagande
i olika regionala råd och nätverk med myndigheter och andra
organisationer kring viktiga regionala och lokala utvecklingsfrågor.
På den lokala nivån har vi varit engagerade i lokala
debatter och idrottsriksdagar. Ett gott exempel är idrottsriksdagen i Jönköping, som vi arrangerade i augusti tillsammans
med Idrottsalliansen och Fritid Jönköping. På plats fanns företrädare för samtliga politiska partier, närmare 100 deltagare
från föreningslivet, och dessutom sändes arrangemanget av
JPTV. Ett annat exempel är Youngsters – ett projekt för att
skapa ungdomarnas Almedalen i Borgholm på Öland, där vi
bland annat medverkade med organiserade idrottsaktiviteter
och olika seminarier med idrottstema.
Vi har också besökt valstugor och torgmöten och varit
med att lyfta idrottens frågor kring stödet till föreningslivet,
anläggningsutveckling och behovet av inflytande i plan- och
byggfrågor.
10
Idrotts- och utbildningsöverenskommelse regionalt
Förutsättningarna för stöd till och utveckling av idrottsrörelsen är beroende av ett bra regionalt stöd. I Småland finns det
en särskild problematik och utmaning i att arbeta med tre regionala bidragsgivare, med skilda förutsättningar. Etablerade
kontaktytor och kontinuerliga dialoger med beslutsfattarna
blir alltmer viktiga i en tid när idrotten riskerar drunkna
bland övriga viktiga regionala utvecklingsfrågor.
Under 2012 utvecklades en ny idrotts- och utbildningsöverenskommelse för såväl Smålands Idrottsförbunds som
SISU Idrottsutbildarnas uppdrag, med ambitioner för såväl
verksamhetsutveckling som uppräkning av stödet. Under
2014 har dialoger genomförts med våra regionala bidragsgivare för planering och uppföljning av Smålandsidrottens
verksamhet med koppling till överenskommelsen.
Kommunbesök
och kommunkontakter
Sedan många år tillbaka genomför vi kommunbesök i en
tredjedel av kommunerna årligen. Under en halvdag träffar vi
tjänstemän och politiker i fritids- och kulturnämnder eller
motsvarande, där vi bland annat följer upp utvecklingen i
kommunen och diskuterar anläggningsfrågor, bidragsfrågor,
verksamhetsutveckling, ledarutbildning, med mera. Kommunbesöken under 2014 har genomförts i Aneby, Nässjö,
Värnamo, Lessebo, Ljungby, Växjö, Hultsfred, Högsby och
Oskarshamn. Några kommuner valde att skjuta upp besöken
på grund av valåret. Utöver kommunbesöken har dialoger
kring folkbildningsverksamheten och lokalt utvecklingsarbete
genomförts, samt en rad kontakter kopplat till samarrangemang av olika slag.
Stödet till SISU Idrottsutbildarna
Det regionala och lokala stödet till SISU Idrottsutbildarna
är en viktig fråga för hela idrottsrörelsen. Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar sedan lång tid
tillbaka hand i hand vid kontakter med kommuner och
landsting/regionförbund. Vi upplever att vi har goda och
etablerade kontakter med samtliga bidragsgivare.
IDROTTENS FINANSIERING
Finansieringen av svensk idrott är en av de viktigaste förutsättningarna för idrottens utveckling såväl på central som
regional och lokal nivå. Finansieringskällorna är flera, men
samhällsstödet till idrotten är av avgörande betydelse för att
Sveriges största folkrörelse ska kunna vara tillgänglig för stora
delar av befolkningen. Ökade resurser behövs för att idrotten
ska kunna svara upp mot de olika förutsättningar, behov och
förväntningar som finns inom idrotten och i samhället.
Riksidrottsförbundets (RF:s) statliga stöd har sjunkit med
200 miljoner sedan 2008, och besvikelsen blev stor när en
förväntad uppräkning inför 2015 uteblev efter valet 2014.
RF:s resurser går till mycket stor del direkt till idrottsföreningarna genom det statliga lokala aktivitetsstödet och
genom Idrottslyftet för lokalt utvecklingsarbete i idrottsföreningarna. Efter flera års effektiviseringar och neddragningar
på olika centrala verksamheter tvingas nu RF sänka det
statliga lokala aktivitetsstödet inför 2015.
Den lokala nivån
Även det kommunala stödet till idrotten minskar. Sedan ett
antal år tillbaka genomför RF årligen en kommunstudie.
Tendensen är klar. Det sammanlagda kontanta stödet till
föreningslivet har minskat. Sedan 2008 uppgår minskningen
till cirka 120 miljoner.
När bidragen minskar tenderar avgifterna på föreningsnivån att öka. RF:s föreningsstudie 2014 visar att tränings- och
medlemsavgifternas andel av föreningarnas intäkter ökat
under de senaste åren, och uppgår nu till 33 procent. En
oroväckande trend då vi vet att avgifternas storlek kan vara
ett hinder för att delta i föreningsverksamhet.
Centralt anslag till distrikten
RF:s anslag till distriktsförbunden har legat kvar på ungefär
samma nivå under de senaste åren. Smålandsidrotten erhöll
1.937.000 kronor i ordinarie RF-anslag 2014. Utöver det ordinarie statsbidraget erhåller distriktsförbunden ett anslag för att
kunna arbeta med administration, utveckling och uppföljning
av Idrottslyftet, som för Smålands Idrottsförbunds del uppgick
till 1.152.000 kronor. RF har också sedan ett par år tillbaka
arbetsgivaransvaret för distriktsidrottschefen, vilket innebär att
distriktet avlastas kostnader.
Regionala anslag
Det totala regionala stödet från landsting/regionförbund till
distriktsförbunden i landet uppgick 2014 till 99 mkr, vilket var
en ökning med 1,6 mkr gentemot 2013. I Småland ökade de
regionala anslagen med totalt 223.000 kronor, vilket motsvarar
en ökning med 2,9 procent.
REGIONALA ANSLAG
Landstingsanslag2013
2014
Jönköpings län
4 415 000 4 535 000 Kronobergs län
1 477 000
1 511 000 Kalmar län
1 880 000
1 949 000
Vårt mål är att respektive landsting/regionförbund ska bidra
med en summa per invånare som ligger minst på riksgenomsnittet. I dagsläget ligger Jönköpings län över denna nivå,
medan Kronobergs och Kalmar län, ligger under riksgenomsnittet med ett par kronor/invånare.
Sedan 2012 gäller en ny idrotts- och utbildningsöverenskommelse mellan Smålands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och våra tre regionala bidragsgivare, som uttrycker
ambitioner för utveckling av såväl verksamhet som bidragsnivåer.
Projektbidrag
En del av vårt utvecklingsarbete bedrivs med stöd av projektbidrag från olika aktörer. Dessa resurser ger oss möjlighet att
särskilt satsa på utveckling inom prioriterade områden. Landstingen i Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län har i flera
projektperioder gett stöd till samverkansprojektet Idrott och
folkhälsa. Aktuellt projekt pågår 2012 – 2014, där Smålandsidrotten och respektive landsting årligen bidrar med 150.000
vardera under perioden. Före årsskiftet fick vi besked om positiva inriktningsbeslut från respektive aktör för fortsatt samverkan på folkhälsoområdet för treårsperioden 2015 – 2017.
Utöver dessa resurser förmedlar Smålandsidrotten också
utvecklingsresurser genom Idrottslyftet till föreningarna för
utveckling av barn och ungdomsidrotten, samt ökad tillgänglighet till anläggningar. Smålandsidrotten har också erhållit
projektstöd ur RF:s centrala pott för Idrottslyftet för projektet ”Etnisk mångfald inom idrotten” som bedrivs under
2014-2015. Verksamheterna presenteras utförligare på annan
plats i årsberättelsen.
Bidrag till SDF
Den allra största delen av stödet från landsting/regionförbund fördelas av Smålandsidrotten till specialdistriktsförbunden (SDF). SDF-bidraget fördelas enligt särskilt fastställda
normer och utbetalas som ordinarie bidrag, utbildningsbidrag och projektbidrag.
Under 2014 fördelades cirka 6,2 miljoner kronor, varav
cirka 740.000 kronor utgjorde utbildningsbidrag. Drygt 200
000 kronor har beviljats i projektbidrag för åtta utvecklingsprojekt i SDF:s regi under 2014:
• Smålands Bowlingförbund – 25 000 kronor för
projekt ”Team Smålands/Blekinge”.
11
•
•
•
•
•
•
•
Smålands Brottningsförbund – 20 000 kronor för
projekt ”Rekrytera nya/behålla ledare”.
Smålands Fotbollförbund – 25 000 kronor för implementering av Sv. FF:s spelarutbildningsplan.
Smålands Innebandyförbund – 35 000 kronor för
projekt ”Föreningsutveckling i Småland”.
Smålands Orienteringsförbund – 30 000 kronor för
”Framtidsprojekt”.
Småland Rugbyförbund – 25 000 kronor för ”Andra chansen – ett rekryteringsprojekt för tjejer
15-20 år”.
Smålands Skidförbund – 30 000 kronor för projekt
”Utveckling av småländsk skidåkning inom
barn- ungdomsverksamheten”
Tennis Syd – 22 000 kronor för ”Klubbutvecklingsprojekt”.
LOK-stöd
Efter beslut på Riksidrottsmötet 2013 sjösattes beslutet att
höja bidragsåldern från 20 år till 25 år för det statliga LOKstödet från och med 2014-01-01. Flera av våra kommuner i
Småland har anammat den nya åldersgränsen.
Benämningen sammankomst övergick till ledarbidrag
under 2014. Värdet blev detsamma som under 2013, det
vill säga 24 kronor. Man premierade därutöver de föreningar
som redovisade sin fullständiga ansökan via IdrottOnline
Klubb med att betala ytterligare 6 kronor för de aktiviteter
som hade mer än en ledare under ledartillfället.
Drygt 46 miljoner kronor fördelades till barn- och
ungdomsidrotten via LOK-stödet (hösten 2013/våren 2014,
observera att för våren 2014 har en ålderskategori tillkommit, det vill säga 21-25 åringarna).
61 av våra 70 specialidrotter har redovisad ungdomsverksamhet genom det statliga LOK-stödet. Skateboard, den
idrott som tillkommit under 2014, har fem idrottsföreningar
som redovisat statligt LOK-stöd.
12
En sund ekonomi
Riksidrottsförbundet och Skatteverket har ett samarbete där
samtliga distriktsidrottsförbund ingår. Genom denna samverkan får idrottsföreningar i hela Sverige unik hjälp när det
gäller frågor om skatter och avgifter. Vi vill ge alla föreningar
möjligheten att göra rätt från början. Vi samverkar också för
att motverka fel och missförstånd. På detta sätt vill vi tillsammans skapa ”rent spel” i redovisningen.
Skatteverket har tillsammans med distriktsidrottsförbunden bildat nätverk för att utveckla information och
utbildning avseende skattefrågor med koppling till idrotten.
Informationen publiceras i nyhetsbrev och på förbundens
webbplatser.
Av Skatteverkets idrottsinformatörer kan föreningar och
utövare få svar på:
- var du hittar information om skatter och idrott på Skatteverkets webbplats
- vad som är skattepliktigt och hur ersättningar ska redovisas,
samt vilka avdrag man har rätt till
- vad som gäller för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag och
hur föreningen ska redovisa dessa i bokföringen och till Skatteverket
- hur man fyller i en kontrolluppgift, vem som ansvarar och
vilket datum som gäller
- vad som ska redovisas i deklarationen och när redovisningen ska göras.
Smålandsidrotten och Skatteverket har under året genomfört informationsträffar i Jönköping, Nässjö, Gislaved, Växjö,
Vimmerby, Västervik och Kalmar där cirka 130 föreningsföreträdare har lärt om idrottens skatter och avgifter samt
skyldigheten att lämna kontrolluppgift på ersättningar som
betalas till idrottsutövare och funktionärer.
ÖVRIG VERKSAMHET
Anläggningar och miljö
I Småland finns ett stort intresse bland idrottsföreningar
kring anläggnings- och miljöfrågan. Vårt uppdrag är att
fördela projektmedel, tipsa om andra projektmöjligheter och
rådgivning. Mycket handlar om att skapa nya aktivitetsytor,
öka tillgänglighet till våra idrottsanläggningar, skapa jämställda anläggningar, renovera föreningsägda aktivitetsytor
och bidra till energi- och miljöförbättrade åtgärder. Smålands
Idrottsförbund har en arbetsgrupp kring dessa frågor.
Bidrag till anläggningar
och idrottsmiljöer
Från den 1 juli 2011 samordnades de två (Riksidrottsförbundets anläggningsstöd och Idrottslyftet - anläggning) tidigare
stöden för anläggningar till ett stöd, RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. RF:s stöd till anläggningar och
idrottsmiljöer är en del av Idrottslyftet och huvudsyftet är att
skapa nya aktivitetsytor för barn- och ungdomar. Satsningar
som bidrar till miljö- och energiförbättringar, ökad säkerhet,
ökad tillgänglighet, renovering av föreningsägda ytor och
ökad jämställdhet har också lyfts fram. Detta innebär att våra
idrottsföreningar söker anläggningsstöd på ett ställe, hos sitt
distriktidrottsförbund. Under 2014 beviljades 54 föreningar
stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Exempel på satsningar/anläggningar och föreningar som stöttades 2014 är:
- Ny Dojo, Karate Kai Wexiö
- Squashhall, Oskarshamns Squashklubb
- Konstisbana, Västerviks IK
- Samlingslokal, Gislaveds Tennisklubb
- Klättervägg, Sävsjö Klätterklubb
Under 2014 har också utbildningskvällar hållits med
temat ”Investering anläggning”. Under kvällarna har det
erbjudits en djupdykning i idrottens stöd till anläggningar
och studiematerialet Energismart förening. En genomgång av
övriga stöd som finns att tillgå till idrottsanläggningar gjordes
också. Allmänna Arvsfonden, Boverket, Leader och investeringsbidrag från kommun var stöd som även presenterades.
SportaNU
Genom samarbete mellan Riksidrottsförbundet, ICA och
Folkspel skapar vi nu tillsammans förutsättningar som bidrar
till att organiserad spontanidrott kan utvecklas och få större
spridning i hela landet. Ledord i satsningen är anpassad pedagogik, mångfald i ledarskap och idrott samt val av idrottsytor eller ny utformning av dessa. Projektet kommer också
undersöka hur föreningar kan få sin dagliga verksamhet att
bli mer spontant inriktad.
Med start januari 2015 börjar detta projekt som syftar till
att få ungdomar i utsatta områden att testa på idrotter. Detta
i spontana former med ungdomarnas önskemål som utgångspunkt. Det kommer att anordnas prova på-dagar runt om i
Växjö där föreningar möter ungdomar för att idrotta under
spontana former.
Projektet kommer dels att utbilda unga ledare, stärka,
utveckla och ge möjligheter till att finna sin roll som ledare
inom idrottsrörelsen. Vi vill helt enkelt ge möjlighet till fler
ungdomar att bli positiva förebilder i de utsatta områdena i
och omkring Växjö.
Aktivitetsledare och organisationsledare kommer också få
utbildning i form av bemötandefrågor, värdegrund och etik
där ett stort fokus kommer ligga på att skapa en gemensam
syn på dessa frågor i alla föreningar. Projektet har som mål
att föreningar ännu mer aktivt ska jobba med sin värdegrund, demokrati, jämställhet och integrationsfrågor.
Projektet samverkar med andra projekt med samma målgrupp för att få arbetet att fungera över lång sikt och för att
bygga arbetsformer som kommer finnas kvar över tid.
Energismart förening/
Uthållig idrott
Inom arbetsmetoden Energismart förening så har vi under
året haft informationskvällar i flera kommuner där vi har
informerat och hjälpt föreningarna att jobba med att få ner
elkostnaden på sin anläggning. Vi har även tillsammans
med energirådgivare från kommuner och energikontor
besökt idrottsföreningars anläggningar för att ge energiråd
och andra spartips. Vi har även fortsatt vårt samarbete med
energikontoren lokalt.
Klimatmatchen
Smålandsidrotten var för första gången 2014 en lokal arrangör av Klimatmatchen. Klimatmatchen är en tävling för
barn och ungdomar mellan 10-16 år som handlar om att gå,
cykla, samåka eller åka kollektivt till aktiviteter tillsammans
med sitt lag eller fritidsgrupp. Projektledare är Energikontoret Regionförbundet Örebro och projektet finansieras av
Energimyndigheten. I Småland deltog lag/grupper från sex
olika föreningar - Anderstorps OK, Oskarshamns RK, Växö
BK, Färjestadens GOIF, Oskarshamns TK och Rödsle BK.
Klara, Färdiga, Gå
Under 2012 startade vi projektet ”Klara, Färdiga, Gå”
tillsammans med Skåneidrotten, Blekinge Idrottsförbund
och SISU Idrottsutbildarna Blekinge. Syftet med projektet
är främst att kompetensutveckla de anställda för framtiden
genom att bland annat kunna använda sig av ny teknik,
innovativa arbetsmetoder och ökade kunskaper om omvärlden. Bildande av nätverk mellan anställda utgör också en
viktig del.
Projektet berör sydöstra Småland och projektmedel har
beviljats av Socialfonden. Under projekttiden genomfördes
13
På initiativ av Smålandsidrotten deltog över 400 personer från 34 lokala idrottsföreningar i Prideparaderna i Jönköping och Växjö i maj för att ta
ställning för HBTQ-personers rätt till idrott.
en rad utbildningar bland annat kring anläggningsskötsel,
IdrottOnline, ledarskap, varumärken, arbetsmiljö, tränarskap, verksamhetsplanering, omvärldsspaning, HR och
arbetsgivarfrågor.
Från Småland deltog 60 anställda från föreningar. Projektet avslutades under våren 2014.
Anställd i förening
Projekt ”Anställd i förening” påbörjades under hösten 2013
och har avslutats under 2014. Syftet med projektet är att
kompetensutbilda anställda i föreningen i färdigheter som
föreningen och de anställda själva har önskemål om.
19 föreningar och sammanlagt 32 personer har medverkat
under året. De utbildningar som bland annat genomförts är:
föreningskunskap, ekonomihantering, Excel, röjsågskörkort.
Dessutom har projektet innehållit erfarenhetsutbyte, studiebesök på Arenastaden i Växjö och nätverksträffar. Projektet
har genomförts för föreningsanställda i i Vimmerby, Hultsfred och Västervik.
Idrott och turism
Smålandsidrotten arbetar lokalt med att hjälpa föreningar att
starta nya arrangemang men också att utveckla sina befintliga. Utbildningar, rådgivning, studiebesök är några exempel
på vårt stöd och dessutom hjälper vi föreningarna kring
projekt och projektmöjligheter för olika idéer. Vi har sedan
flera år ett egenproducerat studiematerial ”Idrott och turism
i samverkan” som föreningarna använder på hemmaplan. Vi
har under 2014 även samverkat med flera av kommunernas
destinationsbolag.
Integration
Smålandsidrotten arbetar med integrationsprojektet ”Etnisk
mångfald inom idrotten”, tillsammans med Västerbottens
Idrottsförbund. Projektet går ut på att skapa en arbetsmodell
för idrottsföreningar att jobba med tidig integrering och därmed etnisk mångfald inom idrotten. Målgruppen är flyktingar och i första hand ensamkommande barn som ska kunna
14
delta på olika aktiviteter som arrangeras av idrottsföreningar.
I modellen ingår också att skapa integrationsråd i kommunerna med deltagande från kommunen, föreningslivet och
Smålandsidrotten. Vi vill även öka vår egen organisations och
föreningarnas kunskap kring integrationsfrågor.
Projekttiden sträcker sig från oktober 2013 till mars
2015. I projektet jobbar vi med fem mindre kommuner
och vi är igång i Nässjö, Gnosjö, Gislaved, Uppvidinge och
Emmaboda. Smålandsidrotten finns även representerade i
Länsstyrelsens integrationsråd i Jönköpings län.
Jämställdhet
Under 2014 genomfördes temadagen ”Allas lika värde” med
en kvällsföreläsning den 6 mars och en temadag den 7 mars.
Temadagen var förlagd till Jenny Nyströms skola. Vid båda
tillfällena pratade Sara Lund/Claes Schmidt om ”Kvinnor,
män och alla vi andra”. Kvällen lockade cirka 350 personer
och temadagen, där lärare och elever deltog, var ungefär lika
många.
I samarbete med Smålandsidrotten genomfördes en ”Jämställdhetsdag” på Sandagymnasiet i Huskvarna. Medverkade
gjorde Kristina Landgren Carestam och Martin Funck.
På en SDF-helg som anordnades av Smålandsidrotten
i september erbjöds deltagarna ett pass kring jämställdhet.
Frida Olsson Sandahl och Martin Funck höll i programmet.
Föreningslivet har under året erbjudits utbildning i
jämställdhet. Ett nytt material har tagits fram som ett stöd
i arbetet med jämställdhet ”Idrott och jämställdhet – en
guide”. Sedan tidigare finns också en ”checklista för jämställdhet” framtagen som föreningar kan arbeta med och på
vår hemsida finns ytterligare arbetsmaterial, tips och verktyg
för föreningar. För de föreningar som är med i projektet
”Träningsläger för styrelsen”, är checklistan obligatorisk att
gå igenom.
All personal på Smålandsidrotten har under året kompetensutvecklats i 4R-metoden. 4R är ett verktyg för att
kartlägga, analysera och ta fram en handlingsplan för sin
verksamhet.
Smålandsidrotten finns även representerade i jämställdhetsråd/fokusgrupp för barn och ungdom i Jönköpings län.
HBTQ
Smålandsidrotten har under året lyft frågan kring inkludering av HBTQ-personer inom idrotten. Smålandsidrotten
har genom en kampanj via www.foreningsutmaningen.se
uppmanat och utmanat föreningar att ta ställning för hbtqpersoners rätt till idrott genom att delta i de Pride-festivaler
som arrangerades i Jönköping och Växjö under maj månad.
Över 400 personer från 34 lokala idrottsföreningar deltog i
Prideparaderna. I Jönköping arrangerades också en föreläsning med Kajsa Bergqvist i samband med festivalen. Åsa
Gustavsson-Holmberg, idrottskonsulent på Smålandsidrotten, har föreläst om idrott och HBTQ för ett nätverk med
kommunala tjänstemän och politiker i Kalmar. På föreningsnivån har Gislaved Hockey genomfört en föreläsning och ett
processarbete kopplat till HBTQ-frågan.
Information och kommunikation
Under året har Smålandsidrottens tidning lagts ned, det sista
numret kom ut i juni 2014. Tidigare under året genomfördes
en läsvärdesundersökning som gav en positiv helhetsbild av
tidningen. Men trots detta ledde den övergripande analysen
till beslutet att lägga ned tidningen och istället lägga mer
kraft på övriga och ”snabbare” kommunikationskanaler. Ett
utvecklingsarbete har under hösten genomförts där vi har
processat hur arbetet med information och kommunikation
ska fortskrida efter tidningens nedläggning. Vi har under
året utökat vår närvaro på sociala medier och finns numera
inte bara på Facebook utan även på Twitter och Instagram.
Vårt nyhetsbrev med information som rör föreningarnas
utvecklingsarbete, såsom information om nya satsningar och
inbjudningar till olika utbildningar, har under året skickats
ut vid elva tillfällen. Aktuelltbladet som innehåller nyheter
riktade till SDF:en har skickats ut vid åtta tillfällen. Det har
varit stor omfattning på vår trycksaksproduktion, där är årsberättelser, utbildningskatalog och informationsfoldrar kring
olika projekt exempel på vad vi producerar.
IdrottOnline Klubb
Under 2014 har vi fortsatt med våra kostnadsfria utbildningar i IdrottOnline Klubb. Utbildningarna har berört
hemsidesadministration, medlemshantering, digital närvarorapportering och utbildningsmodulen.
I vår utbildningskatalog har vi erbjudit fasta utbildningstillfällen, men möjligheten har även funnits att beställa utbildningar lokalt. Totalt har nästan 370 föreningar
deltagit i utbildningar med lite drygt 950 deltagare.
För de kommuner som använder sig av ett digitalt
redovisningssystem för sina kommunala bidrag har vi fortsatt satsningen med att tillmötesgå efterfrågan på information och utbildning i Idrottonline.
Smålandsidrotten ger även support i frågor som rör
verktyget till idrottsföreningar i Småland.
EU-projekt för idrotten
EU:s strukturfonder finns för att ge möjlighet att skapa
tillväxt och stärka konkurrenskraften för regioner, individer
och företag. Samverkan uppmuntras både mellan regioner
och mellan myndigheter, organisationer och företag. Strukturfonderna handlar om strategiska satsningar för framtiden
– för fler och bättre jobb. Vi har under året varit med på
olika möten kring igångsättandet av bland annat socialfonden, regionala fonden, Landsbygdsprogrammet och Leader/
LLU. Dessutom har vi varit aktiva i remissförfaranden inom
EU-projekten och redan börjat planering för framtida
projektmöjligheter.
EU Leader/LLU
Idrottsföreningar har en möjlighet att söka projektmedel för
landsbygdsutveckling hos EU Leader. Projekten bidrar till att
hålla våra landsbygdsföreningar levande och skapar även samarbeten. Det finns många goda exempel hos oss i Småland
där idrottsföreningar genom sin verksamhet och sitt engagemang kan bidra till en samhällsnytta som gagnar landsbygdens utveckling. Programperioden 2007-2013 håller på att
avslutas och arbetet med den nya perioden 2014-2020 är i
full gång. Vi har under året inlett ett samarbete med Smålands Fotbollförbund kring landsbygdsutveckling.
Förbundsutveckling
Under året har vi haft kontakt med cirka 55 SDF. Planeringsoch utvecklingskonferenser har genomförts tillsammans med
ett tiotal av dessa, bland annat Smålands Orienteringsförbund, Smålands Golfförbund, Smålands Fotbollförbund,
Smålands Skidförbund, Smålands Friidrottsförbund, Kronobergs läns Skolidrottsförbund. Vid en del av dessa konferenser har vi medverkat som processledare.
Tillsammans med cirka 35 SDF har vi varit involverade i
olika gemensamma satsningar, exempel på detta är Träningsläger för styrelsen, Framtidens IF, jämställdhet samt specifika
projekt för SDF och utbildningar där målgrupperna är såväl
ledare som aktiva.
Exempel på satsningar som vi har stöttat med projektmedel från styrelsen i Smålandsidrotten är Smålands Innebandyförbund som jobbar med ett ledarutvecklingsprojekt.
Småland-Blekinge Bowlingförbund har liksom Svensk Tennis
Syd jobbat med talangutvecklingsprojekt. Smålands Brottningsförbund har arbetat med ett projekt som ska rekrytera
fler ledare till brottningen och Smålands Skidförbund satsar
på ett föreningsutvecklingsprojekt mot barn- och ungdomsidrott.
Andra exempel där vi stöttat med föreläsningar är Småland/Blekinge Kanotförbund, Småland/Östergötland
Curlingförbund, Gymnastikförbundet Sydost.
Flera SDF arbetar tillsammans med Smålandsidrotten i
15
satsningar som initierats via SF, exempelvis badminton, golf,
volleyboll, segling, skateboard.
Den 26-27 september arrangerade Smålandsidrotten en
planeringshelg och en utbildningsdag för SDF där 13 SDF
med cirka 60 ledare deltog. Helgen var en blandning av
erfarenhetsutbyte, föreläsningar om jämställdhet, barn- och
ungdomsidrott, sociala medier, informationspass om SDFstödet, egen verksamhetsplanering för SDF med mera.
Regionalt samarbete
Inom flera specialidrotter pågår processer kring förändrad
organisation/ombildning av SDF, där trenden är att vi går
mot större regioner. Ett SDF som bildat en större region är
simning, där Småland och Östergötland slagits samman till
Östsvenska Simförbundet. Vi noterar även att klättring, som
tidigare saknat regional organisation, är på gång att bilda ett
SDF för Småland och eventuellt Blekinge.
De flesta av våra regionala SDF finns inom region syd, det
vill säga Småland, Blekinge, Halland och Skåne. Inom
distriktsförbunden och SISU-distrikten pågår dialogen om
ett förstärkt samarbete, med målet att underlätta stödet till
och kontakterna med de regionala SDF:en. Det har bland
annat resulterat i ett förslag till gemensamma bidragsregler
för SDF-bidraget, som kommer att processas tillsammans
med SDF:en under 2015, förhoppningsvis kunna beslutas
under 2016 och införas 2017.
Elitidrott
Elitidrottsområdet har fortsatt att utvecklas under 2014 och
bland verksamheten kan nämnas följande:
Tränarakademin – Smålandsidrottens satsning på elitledare/
tränare har under 2014 tagit en ny riktning i Växjö. Under
vintern genomfördes en dialog med de elitföreningar som är
aktuella för Tränarakademin och då framkom det att man
ville ha fler träffar och ett mer långsiktigt tänk i upplägget.
Tillsammans med representanter från Linnéuniversitetet och
High Perfromance Center (HPC) i Växjö arbetade vi fram
ett helt nytt upplägg som bygger på fyra block om tre träffar
vardera, totalt 12 träffar på ett år. Varje block inleds med en
vetenskapligt förankrad föreläsning på ett för gruppen
aktuellt tema och efterföljs av två reflektionstillfällen.
Träffarna är förlagda som frukostmöten. Totalt har vi 22
anmälda som är med under ”läsåret” 2014/2015. Kopplat till
Tränarakademin så har en digital plattform skapats där
deltagarna ges möjlighet att ta del av information, forskning
och utbyta erfarenheter.
I Jönköping kallas Tränarakademin istället för Coachakademin och där har tre träffar arrangerats under året. PG
Fahlström, Anders Olsson och Johan Lundell har alla föreläst
i det här forumet. Två elitbesök är genomförda under året i
Husqvarna FF och Jönköpings Innebandyklubb. Stöd har
även delats ut till ovanstående föreningar kring kostföreläsning och teambuildning, men även Jönköpings Simsällskap
16
har genomfört en praktisk kostutbildning.
I övrigt så har tre elitföreningar i Växjö gått igenom Vaccinera klubben mot doping och dessa är IFK Växjö, Östers IF
och Växjö Lakers.
Vad gäller samverkan med Linnéuniversitetet så har den
stärkts under året mycket tack vare det tätare samarbetet
kring Tränarakademin. Smålandsidrotten har också numera
en representant i form av Janina Forslund i Arenarådet som
finns på Arenastaden i Växjö. Arenarådets uppgift är att
träffas och diskutera utvecklingen av området och elitföreningarnas verksamheter.
I övrigt har vi samverkat kring en del utbildningar med
HPC Växjö och bland annat erbjudit skivstångsträningskurs
med SOK:s Rickard Nilsson.
Ett kvinnligt elittränaranätverk har också skapats i Växjö
under året, i vilken riktning det utvecklas återstår att se
under 2015.
Matchfixing
Matchfixing är ett hot mot tävlingsidrottens framtid.
Idrottsrörelsen, spelbolagen och myndigheterna kraftsamlar
för att motverka fusket. Insatserna från idrotten handlar
främst om att öka kunskapen kring ämnet genom information och utbildning, se över och förbättra reglerna i idrottens
regelverk. Det handlar också om att skapa en rapporteringskanal för misstankar om matchfixing och ett ökat samarbete
med spelbolag och berörda myndigheter. Smålandsidrotten
hade i samband med sin kick-off 2014 för personal och SDF
en föreläsning med Johan Claesson som är anställd på
Riksidrottsförbundet för att arbeta mot matchfixning.
Smålands Idrottshistoriska
Sällskap
Smålands Idrottshistoriska Sällskap hade sitt 25:e årsmöte
och jubileum på Quality Hotel i Jönköping den 10 april
2014. Sällskapet firade sitt jubileum i samband med Smålandsidrottens årsmöte med ett hundratals deltagande
medlemmar. Samtliga i styrelse och redaktionskommittén
omvaldes. Man ser tillbaka på en framgångsrik verksamhet
under det kvartsekel som föreningen har funnits, med snart
1100 medlemmar och man har haft 10 caféträffar på olika
platser i Småland. Under 2014 har föreningen gratulerat
cirka 100 personer vid jämna årsdagar med sitt speciella
gratulationskort. Under året har tre nummer av Småländska
Idrottsminnen skickats ut till samtliga medlemmar. Ett stort
tack till redaktionskommittén.
Caféträffar under 2014:
- 27 februari Växjö, 35 personer, fotboll, föreläsare Tommy
Svensson, Växjö.
- 5 mars Vetlanda, 120 personer, speedway, föreläsare Bo
Virebrand, Vetlanda.
- 19 mars Eksjö, 100 personer, orientering, föreläsare Ola
Gunnarsson, Eksjö.
- 2 april Markaryd, 110 personer, ishockey, föreläsare B-G
Söderlind, Ljungby.
- 20 oktober Ljungby, 150 personer, ishockey, föreläsare
bland andra Jörgen och Kennert Andersson, Ljungby.
- 27 oktober Kalmar, 75 personer, fotboll, föreläsare fotbollshistoriker Torbjörn Andersson, Lund.
- 30 oktober Nybro, 100 personer, fotboll, föreläsare bland
andra Allan Hebo-Larsen, Danmark.
- 18 november Vetlanda, 135 personer, fotboll, föreläsare
Lars-Åke Lagrell Jönköping och Tommy Svensson, Växjö.
- 15 november Markaryd, 150 personer, fotboll med mera,
Markaryds IF:s jubileum, föreläsare B-G Söderlind, Ljungby.
- 18 november Jönköping, 100 personer, fotboll, föreläsare
Janne Karlsson, Jönköping.
Kompetensutveckling
Det egna lärandet och en hög delaktighet i verksamheten är
redskap i att få såväl verksamhet som medarbetare att växa. Vår
mötesverksamhet, verksamhetsplanering och vår kompetensutveckling är ständigt i utveckling. Vi arbetar systematiskt med
identifiering av generella och individuella behov. En omfattande kompetensutveckling har genomförts med utgångspunkt
från kartläggningen.
Gemensamma konferenser för all personal har genomförts i Färjestaden i maj och i Jönköping i december, där vi
jobbat med verksamhetsplanering- och uppföljning, utveckling av arbetsformer, samt kompetensutveckling utifrån
identifierade behov.
En särskild handlingsplan efter genomförd medarbetarenkät har följts upp vid flera tillfällen. Dessutom har vi med
brett engagemang fortsatt arbetet med revideringar av olika
policydokument, bland annat en ny jämställdhetsplan för
perioden 2015 – 2017.
Kompetensutvecklingen har bland annat omfattat: Föreningskunskap, IdrottOnline, effektiva arbetsteam, matchfixing, jämställdhetsarbete med 4R-metoden, barnkonventionen, processledning, projektledning, fortbildning i Microsoft
Office-programmen, samt studiebesök och erfarenhetsutbyte
med andra distrikt.
Handikappidrott
Vi har haft ett nära samarbete med Smålands Handikappidrottsförbund som erhåller ett särskilt stöd från Smålands
Idrottsförbund för att kunna stödja och utveckla verksamheten i distriktets handikappidrottsföreningar. Vi har även tillsammans med Handikappidrottsförbundet och HPC i Växjö
fortsatt vårt samarbete för att utveckla handikappidrotten.
Vidare så har vi tillsammans med Smålands Handikappidrottsförbund, Jönköpings kommun och Destination Jönköping genomfört Svenska Handikappspelen 2014 i Jönköping
där cirka 15 idrotter med cirka 700 deltagare avgjordes.
Vi har, tillsammans med kommuner, handikappidrottsförbundet och föreninglivet, erbjudit utbildningar, prova-på
dagar och mötesplatser för funktionsnedsatta på flera platser
i Småland.
Remissyttranden
Under året har följande remissyttranden avgetts:
•
•
•
•
Riksidrottsförbundet: Förtydliganden av riktlinjer för
barn- och ungdomsidrotten
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förslag till vägledning
för kommunal viltförvaltning
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förslag till strategi för
integrationsarbetet
Därutöver har medskick i remissarbete gjorts avseende
ny utformning av Landsbygdsprogrammet.
Slutord
Smålands Idrottsförbund lägger nu ytterligare ett framgångsrikt verksamhetsår till handlingarna, en verksamhet som
mycket väl svarat upp emot de mål och verksamhetsplaner
vi har. Under 2014 har vi kunnat bedriva ett fortsatt utvecklingsarbete på bred front. Flera av våra projekt och satsningar
är fleråriga. Det ger stabilitet och möjlighet till långsiktighet
i utvecklingsarbetet, vilket känns spännande och utmanande
när vi planerar för de närmaste åren. Under hösten fick vi
positiva besked om ett fortsatt treårigt samarbete på folkhälsoområdet med våra tre landsting i distriktet. Dessutom
påbörjades en dialog med Sparbanksstiftelsen Kronan om
ett nytt flerårigt utvecklingsprojekt med start under 2015.
Det blir spännande att fortsätta det påbörjade arbetet under
2015, och vi ser med tillförsikt framåt.
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till idrottsledare på alla
nivåer, medverkande i förbundets referensgrupper, specialdistriktsförbunden, SISU Idrottsutbildarna Småland, Smålands
Idrottshistoriska Sällskap och Riksidrottsförbundet för ett
gott samarbete. Vi vill också tacka bidragsgivande myndigheter, distriktets kommuner, samarbetspartners och massmedia
för ett positivt samspel. Till sist också ett stort tack till all
personal inom Smålandsidrotten för ett mycket gott arbete.
17
STYRELSE
Bodil Fager-Bergquist
Post: ordförande
Född: 1946
Bor: Alstermo
Idrott: gymnastik
Ann-Louis Edén
Post: ledamot
Född: 1963
Bor: Anderstorp
Idrott: handboll
Jan Erik Persson
Post: vice ordförande
Född: 1949
Bor: Jönköping
Idrott: ishockey
AnnLis Hellsten
Post: ledamot
Född: 1953
Bor: Oskarshamn
Idrott: friidrott
Marie Aldingsson
Post: ledamot
Född: 1981
Bor: Växjö
Idrott: handikappidrott
Agneta Jäverskog
Post: ledamot
Född: 1953
Bor: Färjestaden
Idrott: fotboll
Thomas Olsson
Post: ledamot
Född: 1959
Bor: Kalmar
Idrott: gymnastik
Roger Ödebrink
Post: ledamot
Född: 1954
Bor: Vaggeryd
Idrott: innebandy
Gunnar Bergman
Post: ledamot
Född: 1949
Bor: Huskvarna
Idrott: basketboll
Christina Ericsson
Sekreterare/Distriktsidrottschef
Jönköping
Hedersorförande: Allan Svensson, Kalmar
Ola Henriksson, Huskvarna
Hedersledamot: Jan Ahnberg, Jönköping
Owe Svensson, Tjureda
Arbetsgrupper idrottspolitik
Jan Erik Persson, F-län, sammankallande
Bodil Fager-Bergquist, G-län, sammankallande
Agneta Jäverskog, H-län, sammankallande
18
Revisorer
Auktoriserad revisor:
Stefan Engdahl, Jönköping
Ersättare:
Anders Johansson, Jönköping
Lekmannarevisorer:
Dan Andersson, Jönköping
Dag Thulin, Jönköping
Ersättare:
Mats Jangefors, Huskvarna
Valberedning
Ordförande:
Jeanetté Eriksson Ljunggren,
Vetlanda
Övriga ledamöter:
Christer Gustafsson, Bankeryd
Per Fredriksson, Färjestaden
Kerstin Hultqvist, Braås
PERSONAL
Distriktsidrottschef:
Christina Ericsson***
Idrottsservice/administration
Enhetsansvarig:
Anders Johansson*
Admin./ekonomi:
Eva Persson*
Personal/sekreterare Ann Bergsten*
Kommunikation: Therese Karlsson*
Erhan Trshani*
IT: Tommy Andersson*
Utbildningsadmin.: Lena Larsson**
Lena Moberg**
Ida Nilsson** (föräldraledig t.o.m 2014-08-19)
Sofie Svensson** (vik t.o.m. 2014-08-31)
Tryckeri:
Fredrik Lundkvist*
Vaktmästeri:
Christer Lorentsson*
Projektantsälld IOK
Berndt Robertsson** (t.o.m 2014-12-31)
Verksamhet/utbildning
Verksamhetsledare: Mikael Fagerström**
Verksamhetskoordinator: Martin Funck**
Utvecklingskonsulenter:
Emma Ahlstrand** (föräldraledig fr.o.m. 2014-08-09)
AnnaLena Aronsson**
Annelie Bengtsson**
Jonas Blomqvist** (vik. fr.o.m 2014-08-04)
Karin Carlsson*
Per Edén**
Leif Edh**
Stefan Fredriksson**
Janina Forslund**
Åsa Gustafsson Holmgren**
Susanna Hansson-Öberg**
Jens Harrysson**
Mirja Holgersson**
Elin Hornbrink**
Johan Israelsson**
Lisbeth Johansson**
Marcus Johansson**
Kenth Karlsson**
Leif Kedén**
Jonas Knutsson** Malin Miléus** (vik. t.o.m. 2014-02-01)
Anita Mårtensson**
Therese Möllevi** (föräldraledig fr.o.m. 2014-08-29)
Lucas Nilsson**
Ulrika Ringström**
Philip Rosqvist** (vik. fr.o.m 2014-05-14)
Terese Sandberg**
Johanna Svensk** (vik. fr.o.m 2014-12-01)
Mattias Tuneskog**
* Anställd av Smålands Idrottsförbund
** Anställd av SISU Idrottsutbildarna Småland
*** Anställd av Riksidrottsförbundet
19
GLIMTAR FRÅN SPECIALIDROTTERNAS VERKSAMHET
Bandy
Svenska mästare
– Nässjö IF, SM-guld (F17)
Övrigt
– Nässjö IF vann World Cup för F17
– Nässjö IF F17 = Svenska mästare
– Tomaslundens skola vann ICA-handlarnas Miniallsvenska
för 5:e klassare
– Smålands P15 vann Svenska Spel Cup
– Smålands F15 vann Svenska Spel Cup
– Smålands F13, P13 och P14 vann regionsydmästerskapen.
– Lisa Enström Skirö AIK = Årets flickspelare i svensk bandy
– Anett Sundberg Skirö/Nävelsjö BS = Årets eldsjäl i svensk
bandy
– VM P15 arrangerades i Ronneby av Fredriksbergs BK
Bilsport
Svenska mästare
– Ulf Eriksson, Oskarshamn Rallycross Super Nationell
– Jens Edman Tjust Mk, Racing Thunder Cars
Framskjutna placeringar
– Ulf Andersson Älmhult, Guldmedaljör Bil-Orientering
NEZ(North European Zone),
– Felix Rosenqvist från Värnamo, Inofficiell världsmästare i
Formel 3 på den trånga banan som är uppbyggd på stadens
gator i Macau strax utanför Hong Kong. Framgången gör
smålänningen till den ende föraren genom tiderna att vinna alla
världens tre största Formel 3-lopp; Masters of F3 i Nederländerna, Grand Prix de Pau i Frankrike och Macau Grand Prix.
Eventuellt andra tävlingsresultat av historiskt intresse:
– Charlie Ahlberg, Lagan belönad med SBF:s Young Technician
Award som tilldelas en duktig mekaniker och han jobbar nu
med DTM-bilar i Tyska serien för Touringbilar.
– Alex Bergqvist Växjö mottagare av stipendier från Ronnie
Petterssons minnesfond(1 av 4)
20
Verksamhet
Föreningsutveckling:
– Starta upp enklare icke grenspecifika funktionärskurser för
ungdomar utan erfarenhet.
Friidrott
Svenska mästare
– Fanny Roos, Ljungby IFK, kula
– Alexander Brorsson, Atleticum Växjö SK, 110 meter häck
– Ellinore Hallin, Atleticum Växjö SK, 100 meter häck
Andra tävlingsresultat av historiskt intresse
– Fanny Roos, Ljungby IFK, Svenskt juniorrekord för F19 i kula
Verksamhet
Barn – ungdom:
– Många deltagare i våra barnledar/ungdomsledarkurser på
våren
Breddidrott – hälsa:
– Löpprojekt är nu i startgroparna, utveckla samarbete med
våra ansluta löparföreningar.
Föreningsutveckling:
– Stort projekt pågår finansierat av Idrottslyftet där vi undersöker status på klubbarnas verksamhet och stöttar föreningsutveckling.
Övrigt utvecklingsarbete:
– Våra två stora högläger sen några år tillbaka alltmer
etablerade. Försök till flera nya 2014 ”grenspecifika” blev dock
bara ett litet kastläger i Nybro.
Fäktning
Svenska mästare
– Kinka Barvestad, Kalmar Fäktklubb, Värja damer senior
Handboll
Orientering
Föreningsutveckling:
– Samarbetsprojekt som Småland-Blekinge HF har tillsammans
med Smålandsidrotten, ”Jämställd och hållbar föreningsutveckling i samverkan” har fortsatt med föreningsbesök och aktivt
arbete med de mindre förenigarna i distriktet. Detta arbete
fortsätter under kommande säsong.
Övrigt
– Årets riktigt stora händelse för handbollen i Småland-Blekinge
HF var givetvis att vi för första gången stod som arrangörer
för Ungdoms-SM i Jönköping under mars månad. En riktig
handbollsmanifestation med stort antal lag och publik.
Svenska mästare
– Ludwig Ljungqvist, IK Hakarpspojkarna, Natt H20
– Ludwig Ljungqvist, IK Hakarpspojkarna, Ultralång H20
– Sanna Fasth, Eksjö SOK, USM sprint D16
– Elin Granstedht, IK Hakarpspojkarna, USM lång D16
Handikappidrott
Svenska mästare
– Gunnie Jonsson och Lars-Gunnar Karlsson, Mattcurling,
2-manna klass S.
– Rebecka Sternisa Bellander, Oskarhamn, Rullstolstennis
Framskjutna placeringar på NM, EM, VM eller OS
– Rebecka Sternisa Bellander, Oskarhamn, Rullstolstennis
Övrigt
– Svenska handikappidrottsspelen i Jönköping. Iscurling i
Jönköping.
Konståkning
Verksamhet
Breddidrott-hälsa:
– Deltagande i projektet ”Jämlik ishall” i Kalmar i samarbete
med Svenska Konståkningsförbundet med bidrag från Allmänna arvsfonden.
– Inbjunda tränare från annat distrikt för att skapa inspiration
och ge utveckling för distriktets tränare.
Framskjutna placeringar
– Gabriella Gustafsson, IK Vista, Skid-OL Medel D17
– Gabriella Gustafsson, IK Vista, Skid-OL Sprint D17
Verksamhet
Barn och ungdom:
– Smålands ungdomar har blivit bästa distrikt i lagtävlingen
både vid Sydsvenska Mästerskapen och vid Götalandsmästerskapen.
– I oktober genomfördes ett juniorläger i Polen i samband med
Baltic Junior Cup. Småland vann lagtävlingen i Baltic Junior
Cup i konkurrens med sex länder runt Östersjön. Satsningen
på ungdomar och juniorer fortsätter med träningssamlingar,
läger och tävlingsresor.
Breddidrott – hälsa:
– Hitta Ut har blivit en stor succé på de orter som genomför
Hitta Ut i Småland. SmOF Motion/Friskvårdskommitté arbetar
med att sprida projektet till fler orter i Småland.
– Småland blev bästa distrikt i Sverige avseende breddsatsningen
”Naturpasset”.
Föreningsutveckling:
– Visionsarbetet som inleddes hösten 2013 har fortsatt under
2014 med bl a att en fördelning av uppdrag mellan styrelse och
kommittéer avseende de visioner som arbetats fram.
Övrigt utvecklingsarbete:
– Smålands OF, tillsammans med SISU Småland, har besökt
alla våra zoner (8 st) och arbetat med materialet Framtidens IF
tillsammans med SISU-konsulent.
– Projektet ”Offensiv orientering-Smålandsföreningar På Väg”
har fortsatt under året med ett antal föreningsbesök.
21
Övrigt:
– Orientering Småland med sammanlagt 20 klubbar arrangerade Sveriges flaggskepp Tiomila. Arrangemanget fick mycket
beröm av deltagare, ledare och press.
– SOL Tranås arrangerade en deltävling (sprint) i Silva League
med hela världseliten på plats.
– Eksjö SOK arrangerade SM i MTB-O sprint, medel och lång.
– Smålandskavlen arrangerades i år av Anderstorps OK och
Bredaryds SOK med 1406 anmälda deltagare. Arrangemanget
höll som vanligt en hög klass.
– Den största stafetten, förutom 10-mila, i distriktet sett till
antalet anmälda är Tjoget med 1544 anmälda deltagare, som
arrangeras av Lessebo OK och Emmaboda/Verda OK.
Ridsport
Svenska mästare
– Linnea Kristiansen, Jönköpings FRK, JSM-guld (körning)
– Arne Bjurling, Oskarshamns RK, SM-silver (körning för
funktionshindrade)
– Christina Petersson & Lille Dangårds Jacomaja, SM-brons
för funktionshindrade.
Verksamhet
Barn – ungdom:
– Horsecamp kördes för fjärde året i rad. Läger för barn och
ungdomar tre dagar i juni. Dagarna innehåller clinics, föreläsningar, lekar mm.
Rugby
Verksamhet
Barn – ungdom:
– Uppstart av rekryteringsprojekt för flickor kallat Andra
Chansen
Övrigt
– Gota Series en sjumannaserie i Götaland som växer och utvecklas. 2014 hade serien åtta herrlag och fem damlag.
22
Skolidrott
Verksamhet
Breddidrott – hälsa:
– Skoljoggen i Växjö med ett deltagande på över 1000 barn
och ungdomar som springer en och samma gång till förmån
för SMS Barnbyar.
Föreningsutveckling:
– Att vi har besökt Skolidrottsföreningar i Kronobergs län och
dess styrelse och medlemmar. Vi har varit på Linnéuniversitetet
i Växjö och presenterat skolidrott för blivande idrottslärare som
vi hoppas kommer ge frukt på längre sikt.
Övrigt utvecklingsarbete:
– Alla i styrelsen ska vara certifierade utbildningsledare i Unga
ledare unga materialet som är Svenska Skolidrottsförbundet
egna material.
Skyttesport
Svenska mästare
Gevär:
– Karin Blom, Jönköping, LG klass Dam
– Isabelle Edman, Jönköping, Nationellt LG klass Senior Stå.
– Sören Henrysson, Värnamo, klass veteran sitt
– Distriktslaget klass senior stå
– Distriktslaget klass junior stå
Pistol:
– Mikael Nilsson, Aleholms SF, Sportpistol
– Markus Andersson, Aleholms SF, Grovpistol
– Aleholms SF, Sportpistol Lag, Mikael Nilsson, Jonas Fyrpihl
och Anders Magnusson.
– Aleholms SF, Standardpistol Lag, Mikael Nilsson, Jonas
Fyrpihl och Anders Magnusson.
– Aleholms SF, Snabbpistol Lag, Mikael Nilsson, Jonas Fyrpihl
och Anders Magnusson.
– Aleholms SF, Grovpistol Lag, Mikael Nilsson, Jonas Fyrpihl
och Anders Magnusson.
Skeet/Lerduva
– Anders Björnesund, Oskarshamns JSK, Skeet.
– Mia Gustavsson, Tranås JSK, Nordisk trap
– Fridafors SKF Nordisk Trap Lag, Mikael Karlsson, Johnny
Håkansson och Ronny Gustavsson.
Framskjutna placeringar
– Anders Björnesund, Oskarshamns JSK, NM-guld, Skeet.
– NM-guld, Andras Björnesson, och Christer Isaksson
Verksamhet
Barn – ungdomsidrott:
– Träningsdag 26 november för nybörjare i stå-träning i Älmhult, åtta deltagare från fyra föreningar från Kronoberg-zon
och Kalmar-zon.
Breddidrott – hälsa:
– 1 och 2 november 2014 genomfördes träningsdagar 25m i
Sävsjö för distriktets skyttar. Fokus dag ett var sport- och grovpistol och dag två standarspistol. Sex deltagare från distriktet.
Verksamhet
Föreningsutveckling:
– Småland-Blekingeprojektet som bland annat stöttats av
Smålandsidrotten avslutades efter tre intensiva år. Totalt har
12 klubbar i Småland deltagit i projektet som genomförts i
samarbete med Ready Plat TA i Växjö under ledning av Calle
Hageskog, Stefan Edberg och Magnus Larsson. Projektet har
varit inriktat på långsiktig och hållbar klubbutveckling samt
utbildning av spelare och tränare. Totalt har cirka 10 tränare
genomgått 45 hp på tränarutbildningen på Linnéuniversitetet.
Övrigt
– Sommartouren Masters (Senior SM) utomhus, Tabergsdalens
TK
– Sweden Futures 7 (ITF men circuit), Jönköping
– SEB Outdoor open (ITF junior circuit), Värnamo
– Davis Cup, Jönköping
Volleyboll
Övrigt
– Sveriges största skyttetävling, Swedish cup, genomförs varje
år i Sävsjö. Arrangemanget genomförs av Svenska Skyttesportförbundet med stort stöd från lokala funktionärer.
– Under 2014 har Söraby SKF i Rottne byggt till sin anläggning med en ny och större skjutbana. Banan på 30 skjutplatser
kommer att vara en av Sveriges modernaste. Invids under våren
i samband med SM luftgevär.
Verksamhet
Barn och ungdom:
– Sydsvenska VBF satsar på att få igång verksamhet i Växjö.
Tennis
Övrigt
– Beachtourtävling i Jönköping.
Föreningsutveckling:
– Distriktet arbetar för att skapa bättre samarbete med SISU
och arrangerar träffar för detta. 2014 gjordes det i Halmstad
men deltagare fanns från Eneryda.
Svenska mästare
– Kajsa Rinaldo Persson, Växjö TS, FS 18 inomhus och utomhus.
– Kajsa Rinaldo Persson, Växjö TS/ Emma Milicevic, Tabergsdalens TK, FD 18 inomhus.
– Adna Sofradzija, Jönköpings TK, FD 16 inomhus.
23
STIPENDIER
Länsförsäkringars juniorstipendier
Länsförsäkringar i Jönköpings län har, tillsammans med Smålandsidrotten, utsett 2014 års juniorstipendiater. Fyra mycket
lovande unga idrottare får förutom äran också 6 000 kronor
vardera. Stipendierna delades ut i samband med Länsförsäkringars årsstämma.
Stipendiaterna är:
Oliver Flodin, Vaggeryds Boxningsklubb, Vaggeryd
Oliver har varit med i landslaget sedan 14-årsåldern och har
vunnit Ungdoms-SM och Junior-SM och även Senior-SM 2013
som förstaårsjunior. För att nå sina mål tränar Oliver mellan
12-14 pass i veckan. Han är en stor förebild i klubben då han
verkligen tar sig tid med alla från barn till vuxna, dessutom
hjälper Oliver till med träning i ett samarbete med ortens skolor.
Det stora målet är att kvala in till OS i Rio 2016 och OS 2020
i Tokyo. Han är med i Svenska Boxningsförbundets satsning
TEAM RIO.
Gabriella Gustafsson, IK Hakarpspojkarna/IK Vista,
Huskvarna
I orientering representerar Gabriella IK Hakarpspojkarna, hon
är en stor inspiratör för den nya generationen i klubben. Våren
2013 vann Gabriella Skol-VM på långdistans och kom sjua på
medeldistansen. På SM blev det silver på sprintdistansen och
en sjunde plats på långdistans. Sommaren 2014 var hon på ett
eget träningsläger till Italien i samband med senior-VM för att
skaffa sig internationell rutin.
I längdskidor och Skid-OL tävlar Gabriella för IK Vista,där hon
på ett föredömligt sätt hjälper till med klubbträningar för föreningens yngre ungdomar. Under 2013 har hon vunnit dubbla SM
guld i Skid-OL på långdistans och sprint. På SM i längdskidor
kom hon 8:a på långdistans och 29:a på sprintdistans.
Emma Milicevic, Tabergsdalens Tennisklubb, Norrahammar
Emma har spelat tennis för Tabergsdalens TK under hela sin
karriär. Hon är sedan flera år tillbaka den största bidragande
länken till att Tabergsdalens damers A-lag hävdat sig på ett
så framstående sätt i seriespel (bl a två stycken SM-brons).
Hennes lojalitet mot klubben har också visat sig genom att
i stort sett aldrig missa en hemmatävling, ställa upp på olika
kringaktiviteter i klubbens regi och vara en god kamrat och
ambassadör åt klubben. Hon går sedan hösten 2013 på RIG i
Båstad. Vid sidan av seriespelet har Emma många framgångar
på hög nationell nivå. Emma är rankad 4:a i Sverige (FS 17).
Christoffer Wisberg, Wettern Taekwondo Förening,
Bankeryd
Christoffers viktigaste sportsliga resultat under 2013 är att han
blev rankad som etta i sin klass i Sverige i poomsae (mönster),
svensk mästare i poomsae och rankad femma i kyorugi (kamp) i
Sverige. Tack vare dessa resultat fick han landslagsplats i Svenska
Taekwondoförbundets talangpool i poomsae samt plats i västsvenska talangpoolen i kyorugi.
Christoffer är en god kamrat och förebild i föreningen. Han
är vald till lagkapten av de aktiva som är både yngre och äldre
än honom, dessutom är han coach för ungdomar i föreningen.
Länsförsäkringars juniorstipendiater 2014 – Gabriella Gustafsson, Emma Milicevic, Christoffer Wisberg och Oliver Flodin.
24
Tranås – Årets idrottskommun
i Smålandsidrotten 2014
Årets idrottskommun i Småland är en utmärkelse som Smålands Idrottsförbund inrättade 2011. Utmärkelsen tilldelas
en småländsk eller öländsk kommun som tydligt prioriterat
kommuninvånarnas möjlighet att idrotta, och föreningslivets
förutsättningar att bedriva verksamhet och utveckling i kommunen.
Tranås blev Årets idrottskommun 2014 och uppmärksammades för detta i samband med kommunfullmäktiges
sammanträde i början av februari 2015. Motiveringen kan
sammanfattas i: ”Tranås kommun har höga ambitioner med
begränsade resurser. Tranås kommun arbetar för att stödja
och förbättra förutsättningarna för föreningarna såväl när det
gäller anläggningar som verksamhetsutveckling. Tranås kommun värderar föreningslivet högt, något som också föreningarna tydligt känner av”.
Per Ulfsbo och Frida Gårdmo, ordförande i kommunfullmäktige respektive kultur och fritid, gratuleras av Roger
Ödebrink och Christina Ericsson, Smålandsidrotten.
Årets komet 2014 – Kevin Fiala
HV71:s supertalang Kevin Fiala utsågs till Årets komet 2014
med motiveringen: trots sin ungdom har Kevin Fiala med
stormsteg etablerat sig i HV71 och svenska hockeyligan, han
är ett framtidsnamn inom ishockeysporten.
Årets komet är ett stipendium instiftat av Sportjournalisternas
Klubb, Småland, i samarbete med Smålands Idrottsförbund
och Swedbank. Priset går till en idrottsman/idrottskvinna/
lag som utmärkt sig särskilt under året. Stipendiet är på 5 000
kronor. Det var Sportjournalisternas Klubb, Småland, som
traditionellt genomförde omröstningen. Kampen blev knallhård
och det skiljde bara en poäng mellan Kevin Fiala och svenska
rekordhållaren i kula, Fanny Roos, nu med Atleticum Växjö
som klubbadress. Kevin Fiala, den 18-årige schweizaren, har
gjort en stark höst. Sedan han kom till HV71 från Nashville
Predators i NHL svarade han för 14 poäng på 17 matcher.
Kevin Fiala är en av tre i världen som spelat i VM för U 18,
U 20 och seniorer samma säsong.
25
UTMÄRKELSER
50
Mottagare av Smålands Idrottsförbunds förtjänsttecken i guld 2014
Förtjänsttecknet i guld tilldelas en enskild person som i framträdande
funktion aktivt arbetat inom SDF eller DF i distriktet i minst 25 år eller inom
någon av distriktets föreningar i minst 30 år.
Jubilarer under året:
100 år
Ljungby IF
50 år
Öjaby TK (Växjö)
75 år
Västerviks Brottarklubb
Anderstorps OK (Gislaved)
Jönköpings Bowlingssällskap
25 år
Storebro Sport Club (Västervik)
Förtjänstteckenmottagare i guld. Övre raden från vänster: Börje Ericsson (Mariebo IK, Nässjö IF, IF Hallby),
Lennart Carlsson (Flygsfors/Gadderås IF), Peter Blomsterberg (Mariebo IK), Anders Lundgren (Överums
Pistolklubb). Nedre raden från vänster: Jan-Erik Håkansson (Moheda IF, Moheda TK, Alvesta Golfklubb),
Thore Lax (Gränna MK, Smålands Bilsportförbund, Aneby MK), Lars Jangefors (Huskvarna Roddsällskap).
Saknas på bild: Björn Garpenstedt (Högsby IK), Roger Karlsson (Vimmerby MS), Ulrika Wahnström (Huskvarna
MK, Södra Motorcykelförbundet).
100
EXTERN REPRESENTATION
Under 2014 har Smålands Idrottsförbund haft representation i följande externa styrelser och kommittér:
Landstingens AN-grupper
- Jönköpings län: Terese Sandberg
- Kalmar län: Kenth Karlsson
Livsstil Kronoberg
AnnaLena Aronsson
Referensgrupp folkhälsa
Karin Carlsson
Martin Funck
Folkrörelsearkiven
- Kronobergs län: Marie Erickson
- Kalmar län: Allan Svensson
26
Länskommittén för Sveriges nationaldag i Jönköpings län
Jan-Erik Persson
Länsstyrelsens integrationsråd i Jönköpings län
Christina Ericsson
Länsstyrelsens jämställdhetsråd i Jönköpings län
Martin Funck
Olof Svenssons stiftelse
Allan Svensson
Länsförsäkringars juniorstipendier
Christina Ericsson
Länskommittén för Sveriges nationaldag i Kalmar län
Allan Svensson
JP:s Sportprisjury
Lena Moberg
Länskommittén för Sveriges nationaldag i Kronobergs län
Owe Svensson
Partnerskapsgrupp för Landsbygdsprogrammet, Havsoch fiskeriprogrammet
Martin Funck
STATISTIK
EKONOMI
Antal föreningar
Kommun
Jönköpings län:
Antal föreningar
Aneby................... 14
Eksjö .................... 48
Gislaved............... 73
Gnosjö.................. 21
Habo.....................25
Jönköping............ 240
Mullsjö................... 17
Nässjö................... 70
Sävsjö.................... 26
Tranås................... 48
Vaggeryd............. 34
Vetlanda.............. 73
Värnamo.............. 77
Summa:......................766
Våra pengar - ingående i milj. kronor
0 0,7
2,2
RF anslag - 1,9
Regionala anslag - 8,0
3,5
Service - 3,5
Projektbidrag - 2,2
8
Info - 0
Verksamhet - 0,7
Kronobergs län:
Alvesta.................. 43
Lessebo................. 21
Ljungby................. 74
Markaryd.............. 35
Tingsryd................. 30
Uppvidinge.......... 25
Växjö.................... 159
Älmhult................. 47
Summa:......................434
Kalmar län:
Borgholm.............. 33
Emmaboda.......... 27
Hultsfred............... 47
Högsby................. 20
Kalmar.................. 126
Mönsterås............. 37
Mörbylånga......... 42
Nybro.................... 56
Oskarshamn......... 79
Torsås.................... 23
Vimmerby............. 38
Västervik............... 96
Summa:......................624
Totalsumma:..............1 824
1,9
Våra pengar - utgående i milj. kronor
20%
8%
SDF-anslag - 6,3
37%
Info - 0,1
Projekt - 2,3
21%
Administration - 3,5
13%
1%
Verksamhet - 1,4
Service - 3,5
REGIONALA ANSLAG
34%
42%
Jönköpings
länlän
Jönköpings
Kronobergs
länlän
Kronobergs
24%
Kalmar
Kalmarlän
län
20132014
Jönköpings län
4 415 000
4 535 000
(2,7 %)
Kronobergs län
1 477 000
1 511 000
(2,3 %)
Kalmar län
1 880 000
1 949 000
(3,7 %)
* Utöver dessa finns ett antal korpföreningar
27
Lokalt aktivitetsstöd
Redovisning av antalet sammankomster (sk) och deltagaraktiviteter i specialidrotterna, baserat på hösten 2013 och
våren 2014, jämfört med hösten 2012 och våren 2013.
Antal sk
hösten 13
och våren 14
AKADEMISK IDROTT
AMERIKANSK FOTBOLL
Antal delt.akt
hösten 13
och våren 14
10 186
Antal sk
hösten 12
och våren 13
26
2013
Antal delt.akt
hösten 12
och våren 13
81
174
3 097
219
1 548
BADMINTON
3 956
37 054
3 778
35 423
BANDY
6 678
65 891
6 845
65 126
BANGOLF
14
182
30
162
BASEBOLL
19
67
-
66 118
BASKETBOLL
7 003
73 919
7 440
BILJARD
541
5 716
609
5 757
BILSPORT
462
2 997
452
2 164
8 547
56 856
9 199
57 881
151
826
95
481
BOWLING
2 690
16 431
3 000
21 401
BOXNING
2 073
25 192
2 243
24 720
BROTTNING
1 758
13 709
2 174
15 810
BUDO
5 535
47 646
6 756
49 419
BÅGSKYTTE
1 701
10 524
1 624
1 1119
78
298
10
51
BORDTENNIS
BOULE
CURLING
CYKEL
DANSPORT
DART
DRAGKAMP
424
3 231
335
2 362
1 373
8 485
1 013
4 685
-
-
-
-
118
1 213
99
555
DÖVSPORT
61
363
107
804
FLYGSPORT
73
555
105
573
FOTBOLL
148 572
1 687 105
150 617
1 569 285
FRIIDROTT
16 755
127 071
16 764
112 899
59
294
23
146
521
5 920
565
3 984
FRISBEE
FÄKTNING
GOLF
4 156
29 210
4 256
29 756
GYMNASTIK
14 609
131 331
14 076
122 128
HANDBOLL
13 157
147 693
12 432
137 873
HANDIKAPPIDROTT
1 686
10 263
1 798
16 360
INNEBANDY
40 298
511 456
42 091
486 860
ISHOCKEY
26 227
345 390
31 225
361 679
ISSEGLING
4
55
13
157
JUDO
1 365
9 930
1 459
10 491
KANOT
1 542
10 415
1 277
10 003
KARATE
3 149
35 624
3 608
39 413
397
3 101
406
3 464
KONSTÅKNING
5 381
36 444
5 188
32 985
KORPEN
1 446
9 859
1 049
7 911
MOTORCYKEL
12 469
KLÄTTRING
1 365
11 738
1 654
MÅNGKAMP
21
181
15
141
ORIENTERING
4 643
37 287
4 764
36 943
291 235
RIDSPORT
46 754
272 721
48 489
RODD
223
2 071
243
2 889
RUGBY
935
8 164
776
3 970
SEGLING
598
4 933
603
5 641
SIMNING
25 277
162 762
27 719
171 236
1 840
14 811
2 554
20 267
23
200
13
173
3 848
33 301
3 309
37 243
SKIDOR
SKIDSKYTTE
SKOLIDROTT
28
879
2014
Fortsättning lokalt aktivitetsstöd
Antal sk
hösten 13
och våren 14
SKRIDSKOR
Antal delt.akt
hösten 13
och våren 14
Antal sk
hösten 12
och våren 13
Antal delt.akt
hösten 12
och våren 13
45
248
219
1 648
4 708
33 591
4 445
30 587
SPORTDYKNING
598
3 972
705
4 777
SQUASH
130
578
137
754
SKYTTESPORT
STYRKELYFT
TAEKWONDO
TENNIS
516
4 268
658
7 212
2 345
23 101
3 406
27 082
23 642
60 698
24 100
113 481
289
2 026
97
686
TRIATHLON
TYNGDLYFTNING
362
1 660
155
703
VATTENSKIDOR
262
1 902
363
2 348
VOLLEYBOLL
TOTALT
2 998
28 758
3 531
30 032
445 054
4 194 570
463 337
4 102 032
Antal deltagare vid SDF-läger*
Antal
deltagardagar
Antal
deltagare
2014
2014
2013
2013
56
102
50
100
BANDY
151
220
29
29
BASKET
114
268
72
272
BORDTENNIS
377
BADMINTON
Antal
deltagare
Antal
deltagardagar
291
354
274
BOWLING
22
51
20
40
BROTTNING
76
114
35
105
BUDO
-
-
25
42
BÅGSKYTTE
23
46
16
32
FLYGSPORT
30
120
-
-
5 158
9 283
3 973
8 491
FRIIDROTT
FOTBOLL
239
491
135
309
GYMNASTIK
500
2 168
514
2 320
HANDBOLL
956
1 168
752
994
42
168
60
240
HANDIKAPPIDROTT
INNEBANDY
574
956
1 024
1 650
ISHOCKEY
406
1 152
619
1 314
KONSTÅKNING
228
791
137
450
ORIENTERING
1 638
465
1 547
585
RIDSPORT
53
159
44
132
SIMNING
175
458
490
1 190
SKIDOR
331
1 433
462
1 712
8
8
-
-
SKYTTESPORT
TENNIS
72
144
83
166
TOTALT
8 676
21 275
9 399
21 603
* Preliminär sammanställning baserad på uppgifter från specialdistriktsförbunden.
29
Sammanställning av lokalt aktivitetsstöd
Lokalt aktivitetsstöd fördelas av Riksidrottsförbundet till organiserad verksamhet för barn och ungdomar 7–20 år (2014 7 - 25 år).
Siffrorna för Småland är baserade på uppgifter från hösten 2013 och våren 2014, jämfört med hösten 2012 och våren 2013.
LOK-stöd
LOK-stöd
Antal deltagaraktiviteter
Antal sammankomster
250 000
2 500 000
245 000
240 000
240 000
2 000 000
235 000
230 000
230 000
1 500 000
220 000
225 000
1 000 000
220 000
210 000
215 000
500 000
210 000
200 000
205 000
0
190 000
HÖST 2012
VÅR 2013
HÖST 2013
VÅR 2014
LOK-stöd
HÖST 2012
2011
HÖST
VÅR
VÅR 2012
2013
HÖST
HÖST2012
2013
VÅR
VÅR2013
2014
Fördelning mellan tjejer och killar.
LOK-stöd, baserat på deltagartillfällen.
Idrotter med flest deltagare i 1000-tal
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
Tjejer 38%
1 000 000
800 000
Killar 62%
600 000
400 000
200 000
0
Deltagartillfällen
SCB
Antal deltagartillfällen
Befolkning, 7–20 år
5 000 000
140 000
4 800 000
135 000
4 600 000
130 000
4 400 000
125 000
4 200 000
120 000
4 000 000
115 000
3 800 000
110 000
3 600 000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2005
2013
2006
2007
2008
2009
2010
LOK-stöd - fördelning mellan ålder samt flickor/pojkar, baserat på deltagartillfällen
Ålder
30
Antal flickor
Procent
Antal pojkar
Procent
Total
7-12 år
760 136
39 %
1 172 822
61 %
1 932 958
13-16 år
506 570
39 %
803 566
61 %
1 310 136
17-20 år
248 181
33 %
495 623
67 %
743 804
Totalt
1 519 887
38 %
2 472 011
62 %
3 986 898
2011
2012
2013
Fördelning av SDF-bidrag
Administrations- och
verksamhetsanslag
Utbildningsanslag
Totalt
2014
2013
2014
2013
2014
2013
BADMINTON
10 368
10 000
0
-
10 368
10 000
BANDY
74 128
90 181
0
-
74 128
90 181
BANGOLF
6 000
5 000
0
-
6 000
5 000
107 693
113 221
18 750
25 800
126 443
139 021
14 720
12 000
37 125
21 000
51 845
33 000
125 727
120 326
2 875
5 100
128 602
125 426
5 000
-
2 000
-
7 000
-
BOWLING
18 846
19 109
0
-
18 846
19 109
BROTTNING
11 000
11 000
0
-
11 000
11 000
BUDO
11 058
8 155
0
-
11 058
8 155
BÅGSKYTTE
6 472
9 211
5 375
5 000
11 847
14 211
DANSPORT
15 100
15 748
2 100
15 100
17 848
DRAGKAMP
6 000
6 000
0
-
6 000
6 000
DÖVIDROTT
0
10 497
0
-
0
10 497
FLYGSPORT
5 000
5 000
0
-
5 000
5 000
1 549 390
1 507 905
182 950
159 000
1 732 340
1 666 905
FRIIDROTT
150 195
142 205
22 250
13 400
172 445
155 605
FÄKTNING
6 000
6 000
0
-
6 000
6 000
72 071
81 168
27 500
14 700
99 571
95 868
221 596
207 822
82 500
43 500
304 096
251 322
BASKETBOLL
BILSPORT
BORDTENNIS
BOULE
FOTBOLL
GOLF
GYMNASTIK
GÅNG & VANDRING
0
10 000
0
-
0
10 000
HANDBOLL
161 665
147 818
42 000
17 300
203 665
165 118
HANDIKAPPIDROTT
215 155
200 323
0
-
215 155
200 323
INNEBANDY
295 748
265 853
44 375
15 500
340 123
281 353
ISHOCKEY
269 942
246 013
118 375
84 100
388 317
330 113
10 000
10 000
0
-
10 000
10 000
JUDO
KANOT
6 000
6 000
0
-
6 000
6 000
34 126
47 713
2 750
-
36 876
47 713
480 000
480 000
9 375
7 100
489 375
487 100
MOTORCYKEL
19 349
20 988
9 625
12 700
28 974
33 688
MÅNGKAMP
5 000
6 000
0
-
5 000
6 000
ORIENTERING
315 947
321 785
13 875
16 400
329 822
338 185
RIDSPORT
306 693
KONSTÅKNING
KORPEN
256 990
257 993
55 125
48 700
312 115
RODD
5 000
5 000
0
-
5 000
5 000
RUGBY
10 000
10 000
0
-
10 000
10 000
SEGLING
11 000
15 737
0
-
11 000
15 737
SIMNING
148 452
166 203
19 750
13 400
168 202
179 603
SKIDOR
129 423
108 877
1 125
3 600
130 548
112 477
SKOLIDROTT
7 294
8 802
26 125
-
33 419
8 802
SKYTTESPORT
90 448
99 792
7 125
-
97 573
99 792
SQUASH
5 000
5 000
0
-
5 000
5 000
STYRKELYFT
6 000
6 000
0
-
6 000
6 000
TAEKWONDO
7 994
5 579
0
-
7 994
5 579
113 425
111 507
8 500
-
121 925
111 507
5 000
6 000
0
-
5 000
6 000
TENNIS
TYNGDLYFTNING
VOLLEYBOLL
TOTALT
10 673
13 458
0
-
10 673
13 458
5 035 995
4 962 989
739 450
508 400
5 775 445
5 471 389
31
32
Gemensam utbildning för alla kategorier
KURSTYP*
Antal kurser
ADMINISTRATION & IT
EKONOMI & JURIDIK
FRISKVÅRD & HÄLSA
FÖRBUNDSUTVECKLING
FÖRENINGSKUNSKAP
IDROTTSKUNSKAP
IDROTTSPSYKOLOGI & MENTAL TRÄNING
IDROTTSSKADOR & REHAB
LEDARSKAP & TRÄNARSKAP
MILJÖ OCH NATUR
TRÄNINGSLÄRA
VÄRDEGRUND
TOTALT
Antal deltagare
2014
2013
2014
2013
22
3
19
1
53
1
8
20
3
3
8
63
3
11
2
41
1
1
18
2
7
2
299
25
192
64
887
9
140
382
75
39
65
654
24
111
51
735
8
21
141
151
2 177
2 206
377
27
179
19
Specialinriktade kurser för SDF
Kurser
Kurser
FÖRBUND
2014
2013
Småland
Övriga
Totalt
Småland
Övriga
Totalt
4
9
75
-
75
130
-
130
BASKETBOLL
BILSPORT
Deltagare 2014
Deltagare 2013
16
13
240
44
284
167
88
255
BORDTENNIS
1
2
23
-
23
39
-
39
BOULE
1
-
16
-
16
-
-
-
BÅGSKYTTE
2
2
27
2
29
42
-
42
DANSSPORT
FOTBOLL
FRIIDROTT
-
2
-
-
-
21
18
39
62
70
1 176
34
1 210
1 367
44
1 411
9
12
97
40
137
120
67
187
GOLF
10
8
242
17
259
171
1
172
GYMNASTIK
33
19
456
169
625
336
97
433
HANDBOLL
18
15
220
85
305
135
115
250
INNEBANDY
16
10
304
2
306
123
34
157
ISHOCKEY
28
21
649
31
680
586
61
647
KONSTÅKNING
1
-
11
3
14
-
-
-
KORPEN
2
3
63
-
63
71
13
84
MOTORCYKEL
5
5
88
77
165
70
63
133
ORIENTERING
5
9
111
1
112
186
-
186
RIDSPORT
13
13
277
18
295
312
2
314
SIMNING
10
5
115
54
169
79
38
117
SKIDOR
1
2
9
-
9
22
11
33
SKOLIDROTT
4
-
122
1
123
-
-
-
SKYTTESPORT
2
-
56
10
66
-
-
-
TENNIS
5
-
38
96
134
-
-
-
TOTALT
248
220
4 415
684
5 099
3 977
652
4 629
Statistiken omfattar bidragsberättigade helgdags- och flerdagskurser.
33
ÅRSREDOVISNING
Styrelsen för Smålands Idrottsförbund avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhetens art och inriktning
Smålands Idrottsförbund är organ för Riksidrottsförbundets verksamhet i Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Smålands Idrottsförbund ska främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten i distriktet genom att:
• administrativt och ekonomiskt stödja specialdistriktsförbunden
• företräda den småländska idrotten i samarbetet med myndigheter och organisationer och därvid verka för större förståelse för
och stöd till den småländska idrotten
• biträda specialdistriktsförbunden genom information till och bearbetning av föreningar, skolor och övriga organisationer i
idrottsliga och sociala frågor.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut
Verksamheten har i huvudsak finansierats av ordinarie stöd från Riksidrottsförbundet (RF), Landstinget i Jönköpings län, Regionförbundet Södra Småland (Kronobergs län), samt Regionförbundet i Kalmar län. Anslaget från Riksidrottsförbundet var i samma
storleksordning som under 2013. De regionala anslagen ökade med 223 000 kr, vilket är en något större ökning än 2013. Positivt
är också prognosen för 2015 som pekar på en ökning i storleksordningen 400 000 kr.
Projektstöd har under året erhållits från Riksidrottsförbundet för utvecklingsarbete inom barn- och ungdomsidrotten genom
Idrottslyftet, där Smålands Idrottsförbund administrerar insatserna när det gäller området rekrytering av barn och ungdomar till
idrottsrörelsen, samt stödet till anläggningar och idrottsmiljöer. RF har bidragit med ett administrations- och utvecklingsstöd på
sammanlagt drygt 1,1 miljoner kr. Inom ramen för Idrottslyftet bedriver vi också ett integrationsprojekt för målgruppen ensamkommande flyktingbarn där RF har bidragit med 500 000 kr.
I samverkan med Landstingen i Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län bedrivs sedan många år samarbetsprojektet Idrott och
folkhälsa, där man under den senaste treårsperioden, 2012 – 2014, årligen bidragit med 150 000 kr vardera. Projektet inriktas
huvudsakligen på att utveckla möjligheter för idrottsföreningar att ta emot patienter med recept på fysisk aktivitet, starta konkret
verksamhet kring FaR, utbilda ledare för verksamheten, olika insatser på kostområdet, samt hälsofrämjande aktiviteter för alla
åldersgrupper ”Idrott hela livet”. Under verksamhetsåret 2014 har en ansökan inlämnats för ett nytt samverkansprojekt under perioden 2015 – 2017, och ett positivt inriktningsbeslut om stöd har fattats av samtliga parter.
Det externa stödet från bl.a. Sparbanksstiftelsen Kronan för projektet Träningsläger för styrelsen och Morgondagens idrott upphörde under 2009 i spåren av finanskrisen. Verksamheten har dock bedömts som så värdefull att egna resurser därefter tillskjutits
för att kunna fortsätta verksamheten i nedbantad form. Utvecklingsarbetet har bedrivits tillsammans med SISU Idrottsutbildarna
Småland. Det har varit ett uppskattat och lyckat utvecklingsarbete, som nu avrundas under våren 2015. Samtidigt har det öppnat
sig nya möjligheter för extern finansiering av ett ledarförsörjningsprojekt. Under 2014 har en dialog startat med Sparbanksstiftelsen
Kronan om ett nytt treårigt samverkansprojekt för att stärka ledarförsörjningen med inriktning på underrepresenterade grupper.
Inom ramen för tidigare ändamålsbestämda medel, pågår också ett utvecklingsarbete inom andra prioriterade områden såsom barnoch ungdomsverksamheten, anläggningar och miljö, förbundsutveckling, jämställdhet och arbetet med alkohol- och drogfrågor.
Medlemmar
Förbundets medlemmar är 70 SDF samt 1 824 föreningar.
34
Resultat och ställning
Idrottsförbundets ekonomiska utveckling i sammandrag. Belopp i tkr.
Verksamhetsintäkter
Offentligrättsliga bidrag
Resultat efter finans. poster
Eget kapital
Balansomslutning
Antal anställda
201420132012
3 694
5 250
4 573
12 645
11 990
12 011
./. 660
./. 447
./. 992
10 980
11 641
12 088
12 830
13 935
13 881
91111
Nyckeltal
Soliditet (eget kap/totalt kap)
Kassalikviditet (omsättnings-
tillgångar/kortfristiga skulder)
201420132012
86 %
84 %
87 %
653 %
570 %
766 %
Framtida utveckling
Den ekonomiska plattformen är fortfarande stabil, framförallt tack vare tillskottet till kapitalet i samband med avvecklingen av
Smålands Idrottsförbunds servicecentral för Folkspels produkter under 2007. Vi har också under flera år haft ett välbehövligt
administrations- och utvecklingsstöd för Idrottslyftet via Riksidrottsförbundet. Riksidrottsförbundet har fattat beslut om ett nytt
bidragssystem för det ordinarie distriktsbidraget, och upprättat ett dokument för bestämning av distriktsförbundens basverksamhet, distriktsspecifik verksamhet och distriktsövergripande verksamhet. Systemet började tillämpas 2013 och ger initialt endast
marginella förändringar. Vi känner viss oro för Riksidrottsförbundets finansieringssituation, och att det centrala stödet till distriktsförbunden fortsätter att urholkas. Förhoppningen är ett ökat statsanslag till idrottsrörelsen som även möjliggör en uppräkning av
distriktsanslagen.
När det gäller det regionala stödet har vi sedan 2012 en ny idrotts- och utbildningsöverenskommelse med våra bidragsgivare. Ambitionen är att stödet ska uppräknas i alla tre län under de närmaste åren, med en snabbare takt i Kronobergs och Kalmar län.
Smålands Idrottsförbund har under flera år kunnat bedriva ett intensivt utvecklingsarbete, delvis med extern projektfinansiering,
men också genom tillskjutande av egna medel. Vi har kunnat behålla och i viss mån utveckla det ordinarie stödet till specialdistriktsförbunden, och satsa på verksamhetsutveckling inom prioriterade områden. Vi har upprättat en ny tvåårsplan för verksamhetsutveckling och resursanvändning under 2014-2015, där vi påbörjat nedtrappningen av utnyttjandet av det kapital och de ändamålsbestämda medel som förbundet förfogar över. Vi söker nu aktivt externa projektresurser för att kunna möjliggöra ett fortsatt offensivt
utvecklingsarbete inom strategiska områden.
FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT
Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande:
Balanserat ingående kapital
(varav ändamålsbestämda medel: 1 515 000)
Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Utgående eget kapital
11 640 825
150 000
./. 810 326
10 980 499
Ändamålsbestämda medel
Årets resultat
./. 810 326
Årets reservering till ändamålsbestämda medel
150 000
Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp
uttrycks i svenska kronor där annat ej anges.
35
RESULTATRÄKNING
2014 1
Intäkter
Nettoomsättning
2
Offentligrättsliga bidrag
3
Övriga bidrag
Summa intäkter
3 693 657
12 645 275
-
16 338 932
5 249 956
11 990 258
-
17 240 214
Kostnader
Förbundskostnader
4
Övriga externa kostnader
5
Personalkostnader
6
Avskrivningar
8,9
Summa kostnader
10 015 636
3 844 901
3 057 721
267 380
17 185 638
9 213 352
4 133 363
4 324 669
327 850
17 999 234
Verksamhetens resultat
./. 846 706
./. 759 020
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande poster
7
Räntekostnader och liknande poster
Resultat efter finansiella poster
186 450
70
./. 660 326
311 928
-
./. 447 092
Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen
Förändring av ändamålsbestämda medel
12
./. 660 326
./. 660 326
./. 150 000
./. 447 092
./. 447 092
414 000
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital
./. 810 326
36
2013
NOT
./. 33 092
BALANSRÄKNING
NOT
20142013
1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgift på annans fastighet
8
Inventarier
9
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
534 000
214 641
712 000
144 327
-
748 641
856 327
561 878
416 806
434 367
1 195 828
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
10
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
421 756
430 235
7 930 348
2 750 888
12 081 676
7 842 219
3 176 310
13 078 959
SUMMA TILLGÅNGAR
12 830 317
13 935 286
10 125 825
1 665 000
./. 810 326
10 980 499
10 158 917
1 515 000
./. 33 092
11 640 825
516 052
920 877
588 080
704 432
412 889
1 849 818
1 001 949
2 294 461
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
11
Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel
12
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
13
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
12 830 317
13 935 286
Poster inom linjen saknas.
37
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1
R
edovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Intäktsredovisning: Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen men om bidraget avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.
Bidrag: Som bidrag räknas likvida medel som förbundet erhåller från bidragsgivare som är offentligrättsligt organ. Ett villkorat
bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. Offentligrättsliga
organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse, kommun, EU och inkluderar Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen och Allmänna
arvsfonden.
Värdepapper: Innehav av värdepapper klassificeras som kortfristiga placeringar och värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet
och det verkliga värdet (marknadsvärdet).
Anläggningstillgångar: Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan.
Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Kontorsinventarier Datorer 5 år
5 år
3 år
Fordringar: Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Not 2
Nettoomsättning
Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:
Service/Administration:
Personal:
Löner-SDF
Kansli:
Hyresintäkter
Porto
Telefon
Kontorsmaterial/tryckservice
Dataintäkter
Sålda tjänster
Övriga intäkter
Information/PR:
Annonser/samarbetspartners
Verksamhet:
Läger
Projekt:
Övriga projektintäkter
Poster av engångskaraktär:
Återbetalning av tryckerimoms
20142013
132 252
132 252
1 463 683
178 628
46 785
352 210
145 634
775 984
90 881
1 463 159
127 671
67 725
552 223
127 975
2 083 970
89 104
23 000
69 000
484 600
478 353
-
24 120
-
34 404
Summa 3 693 657
5 249 956
38
Not 3 Offentligrättsliga bidrag
Anslag från RF:
Förvaltningsanslag
Anslag från landsting:
Förvaltningsanslag F-län
Förvaltningsanslag G-län
Förvaltningsanslag H-län
Projektbidrag:
Folkhälsa F-län
Folkhälsa G-län
Folkhälsa H-län
Idrottslyftet
Integrationsprojekt
Övriga projektbidrag
Övriga bidrag:
Lönebidrag-LAN
Elitidrottsutveckling
Summa
Not 4
Summa
1 923 000
4 535 000
1 511 277
1 949 000
4 415 000
1 477 155
1 880 000
150 000
150 000
150 000
1 152 000
500 000
131 626
150 000
150 000
150 000
1 153 000
100 000
313 372
175 000
417 103
175 000
12 645 275
11 990 258
20142013
5 253 995
250 000
35 000
5 040 534
250 000
35 000
802 650
646 165
85 000
66 353
411 774
147 452
568 400
517 621
51 353
44 672
357 985
160 659
618 207
954 609
165 985
-
349 761
228 685
689 670
1 069 595
253 474
27 702
146 687
10 015 636
9 213 352
Upplysning om övriga externa kostnader
Administration/förvaltning:
Lokalkostnader
Porto
Telefon
Kontorsmaterial
Trycksaker/Tidning
Leasingavgift, kopiering
Förbrukningsinventarier
Datakostnader
Profilmaterial
Övriga kostnader
Revision
Sammanträden/konferenser
Representation
Summa
1 928 000
Upplysning om förbundskostnader
Anslag:
Anslag till SDF Anslag till handikappidrottskonsulent
Anslag till Smålands Idrottshistoriska Sällskap
Verksamhet:
SISU – uppdragsutbildning / SDF – utbildningsbidrag
Läger
Förbundsutveckling
Idrottspolitiskt arbete
Verksamhetsutveckling
Elitidrottsutveckling
Projekt:
Idrott och folkhälsa
Idrottslyftet
Träningsläger för styrelsen
Arbetsmarknadsprojekt
Integrationsprojekt
Övriga projekt
Not 5
20142013
20142013
1 993 287
316 721
181 308
117 349
107 949
458 230
5 524
262 929
16 041
130 190
41 498
205 741
8 134
3 844 901
2 212 645
339 633
181 238
103 622
184 048
406 457
40 456
219 709
32 363
100 487
41 249
240 178
31 278
4 133 363
39
Not 6
M
edeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Medeltalet anställda, med fördelning på
kvinnor och män har uppgått till:
Kvinnor
Män
Totalt
Löner, kostnadsersättningar och andra ersättningar:
Styrelse
Övriga anställda Övriga uppdragstagare
Totala löner och ersättningar 2014
4 (44 %)
5 (56 %)
9
144 463
2 795 346
70 955
3 010 764
2013
5 (45 %)
6 (55 %)
11
203 628
3 688 180
102 916
3 994 724
Sociala avgifter enligt lag och avtal
984 320
1 364 562
(varav pensionskostnader)
(159 420)
(256 252)
Förbundets distriktsidrottschef är fr.o.m. 2012 anställd av Riksidrottsförbundet. Pensionsåtagande gentemot förbundets
distriktsidrottschef och förbundets styrelse föreligger ej. Arvoden och kostnadsersättningar till styrelsen betalas ut av Smålands
Idrottsförbund och har fakturerats SISU proportionellt med ett belopp uppgående till 66 543 kr.
Personalkostnader som är direkt hänförliga till projekt finns i resultaträkningen redovisade som projektkostnad.
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare: 2014 2013
Antal Varav Antal Varav
mänmän
Styrelseledamöter
9494
Distriktsidrottschef
1010
Not 7
Övriga ränteintäkter och liknande poster
Bankränta
Övriga räntor (certifikat m.m.)
Realisationsresultat
Summa
Not 8
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Avser förbättringsutgifter på ny kanslilokal i Växjö
2014
Ingående anskaffningsvärde
890 000
Årets investeringar
0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
890 000
2013
0
890 000
890 000
Ingående avskrivningar enl. plan
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar enl. plan
178 000
178 000
356 000
0
178 000
178 000
534 000
712 000
Bokfört värde
40
20142013
23 223
34 252
75 098
83 923
88 129
193 753
186 450
311 928
Not 9
Inventarier och datorer
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enl. plan
Utrangeringar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar enl. plan
Bokfört värde
Not 10
2013
903 275
148 299
29 816
1 021 758
877 431
36 036
89 380
930 775
757 397
29 816
149 850
877 431
214 641
144 327
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Övriga poster
Upplupna intäkter
Summa
Not 11 Förändring av eget kapital
20142013
383 072
383 385
38 684
46 850
-
421 756
430 235
Balanserat
kapital
Ingående balans
10 158 917
Omfört till balanserat kapital
./. 33 092
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Reservering av ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Utgående balans
10 125 825
Not 12
2014
1 021 758
159 694
36 036
1 145 416
Ändamåls
bestämt
1 515 000
Årets resultat
./. 33 092
33 092
./. 72 000
222 000
./. 810 326
1 665 000
./. 810 326
Totalt
eget kapital
11 640 825
./. 72 000
222 000
./. 810 326
10 980 499
Ändamålsbestämda medel
2013 UtnyttjadeReservering
2014
20142014
SDF-utveckling
750 000750 000
SDF-utbildning
220 000
53 000
167 000
Idrottslyftet
355 000
355 000
Idrott och folkhälsa
131 000
72 000
203 000
Träningsläger för styrelsen
59 000
19 000
40 000
Integrationsprojekt Etnisk mångfald
0
150 000
150 000
Summa
1 515 000
72 000
222 000 1 665 000
Not 13
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förutbetalda intäkter
Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övrig upplupen kostnad
Summa
20142013
170 000
650 000
120 599
161 815
122 290
160 134
-
30 000
412 889
1 001 949
VÄXJÖ 2015-03-03
Bodil Fager-Bergquist (ordförande), Jan Erik Persson
Marie Aldingsson, Gunnar Bergman, Ann-Louis Edén, AnnLis Hellsten, Agneta Jäverskog,
Thomas Olsson, Roger Ödebrink, Christina Ericsson (distriktsidrottschef)
41
Revisionsberättelse
Till årsstämman i Smålands Idrottsförbund, org.nr 826000-3747
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Smålands Idrottsförbund för år 2014.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av
den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Smålands Idrottsförbund för år 2014.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Jönköping den 5 mars 2015
Stefan Engdahl
Auktoriserad revisor
42
Dan Andersson Dag Thulin
Av Smålands Idrottsförbund utsedda revisorer
43
Din bild på
ditt bankkort
Gör ditt Kort på kort i internetbanken
– ta en egen bild eller välj från vårt
bildgalleri.
swedbank.se/kortpakort
Pris: 100 kronor per bild.
44

Similar documents