Handdisk - Diskbolaget

Transcription

Handdisk - Diskbolaget
1/4
Dat: Mars 2012, rev. aug. 2012
Produkt: Handdisk
Utskrivet 2012-08-10
SÄKERHETSDATABLAD
Handdisk
1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET
Namnet på blandningen:
Användning:
Tillverkare:
Adress:
Telefon:
Fax:
E-post:
Tel.-nr för nödsituationer:
Handdisk
Diskmedel
Svenska Diskbolaget AB
Företagsgatan 6
233 51 Svedala
+46 (0)40 151575
+46 (0)40 547570
[email protected]
112. Begär Giftinformationscentralen
2. FARLIGA EGENSKAPER
Märkningsuppgifter:
Handdisk
Klassificering: Ej klassificerad.
Innehåller: 1-2 % natriumdodecylbensensulfonat.
3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
Klassificering enligt CLP:
Ämne
EG-nr
Natriumdodecylbensensulfonat
Klassificering enligt KIFS:
Ämne
EG-nr
Natriumdodecylbensensulfonat
CAS-nr
Vikt %
Symboler
H-fraser
-
1-2
FARA
H315-318
CAS-nr
Vikt %
Symboler
R-fraser
-
1-2
Xi
R38-41
Förklaring till R- och H-fraser, se punkt 16.
4. FÖRSTA HJÄLPEN
Vid förtäring:
Drick ett glas vatten.
Vid hudkontakt:
Skölj med vatten.
Vid kontakt med ögonen:
Ta ut ev. kontaktlinser. Skölj med vatten i några minuter.
5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
Lämpliga släckmedel:
Väljs efter vad som brinner på platsen.
Olämpliga släckmedel:
Inga kända.
2/4
Dat: Mars 2012, rev. aug. 2012
Produkt: Handdisk
Utskrivet 2012-08-10
6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Skyddsåtgärder:
Undvik ögon- och hudkontakt.
Miljöskyddsåtgärder:
Låt ej större mängder hamna i avloppet. Kontakta Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap vid större utsläpp.
Metoder och material för
inneslutning och sanering:
Ta bort med vätskeabsorberande material (t.ex. sand, torv, sågspån).
Se också punkt 13.
7. HANTERING OCH LAGRING
Försiktighetsmått
för säker hantering:
Inga särskilda åtgärder är nödvändiga.
Förhållanden för lagring:
Lagras i slutna förpackningar.
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
Begränsning av
exponeringen:
Inga särskilda åtgärder krävs.
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Beteckning
Värde
Leveransform:
Tillstånd:
flytbar
Lukt:
Karakteristisk
Färg(er):
gulaktig
Lukttröskel
pH-värde
(20 °C;Konc.: 5 %;lösningsm: Vatten)
6,5 - 7,5
Kokpunkt
Smältpunkt
Flampunkt
Brandfarlighet
Sönderfallstemperatur
Självantändningstemperatur
Avdunstningshastighet
Oxiderande egenskaper
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns.
Ångtryck
Densitet
Ångdensitet
Viskositet
Löslighet
Oktanol/vattenfördelningskoefficient
10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Material som ska
undvikas:
Inga kända vid avsedd användning.
Metod/ Anmärkning
Inte tillgängligt
Inte tillgängligt
EN 1262
Inte tillgängligt
Inte tillgängligt
Ej tillämpbart
Inte tillgängligt
Inte tillgängligt
Inte tillgängligt
Inte tillgängligt
Inte tillgängligt
Inte tillgängligt
Inte tillgängligt
Inte tillgängligt
Inte tillgängligt
Inte tillgängligt
Inte tillgängligt
Inte tillgängligt
3/4
Dat: Mars 2012, rev. aug. 2012
Produkt: Handdisk
Farliga sönderdelningsprodukter:
Utskrivet 2012-08-10
Inga kända.
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Demelan® CB-60 i koncentrat (med 10-20 % natriumdodecylbensensulfonat):
Akut toxicitet
Akut oral toxicitet:
LD50 > 2000 mg/kg kroppsvikt
GHS: Ingen kategori
Hudirritation:
Irriterande.
GHS: Kategori 2
Ögonirritation:
Mycket irriterande.
GHS: Kategori 1
Sensibilisering:
Inte tillgängligt
Mutagenitet:
Inte tillgängligt
Cancerogenitet:
Inte tillgängligt
Reproduktionstoxicitet:
Inte tillgängligt
Specifik organtoxicitet
- enstaka exponering:
Inte tillgängligt
Specifik organtoxicitet
- upprepad exponering:
Inte tillgängligt
Fara vid aspiration:
Inte tillgängligt
12. EKOLOGISK INFORMATION
Demelan® CB-60 i koncentrat (med 10-20 % natriumdodecylbensensulfonat):
Toxicitet
Akut fisktoxicitet:
LC50 > 10 - <= 100 mg produkt/l.
GHS: Kategori 3 (ej implementerad i EU)
Akut bakterietoxicitet:
EC0 > 10 - <= 100 mg produkt/l.
Kronisk fisktoxicitet:
Inte tillgängligt
Kronisk invertebrattoxicitet:
Inte tillgängligt
Primär nedbrytning:
De tensider som ingår i produkten är biologiskt nedbrytbara till i
genomsnitt minst 90% enligt KIFS 1998:8 (EU:s
detergentdirektiv 82/242/EEC (ickejoniska tensider) alt. 82/243/EEC
(anjoniska tensider).
4/4
Dat: Mars 2012, rev. aug. 2012
Produkt: Handdisk
Biologisk slutnedbrytning:
Utskrivet 2012-08-10
Bra biologisk nedbrytbarhet. Alla organiska ämnen i produkten
uppnår i försök vad gäller lätt nedbrytbarhet värden på > 60% BOD,
alt. CO2-utveckling alt. > 70% DOC-minskning. Detta motsvarar
gränsvärdena för lätt nedbrytbar/readily degradable' (t.ex. enligt
OECD-metoden 301).
GHS: Ingen kategori
Den/de tensid/-er som ingår i denna produkt uppfyller kriterierna för
biologisk nedbrytning i EG-förordningen nr
648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta
påstående finns till förfogande för
medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommer att göras
tillgänglig för dem vid direkt förfrågan eller vid
förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.
Metod: Bilaga III, del A.
13. AVFALLSHANTERING
Hantering:
Släpp inte ut produkten i vatten/drag, mark eller avlopp.
Följ gällande lokala bestämmelser vid kassering på avfallsanläggning.
Förslag på avfallskod:
07 06 99 Annat avfall än det som anges i 07 02 01–07 02 17.
14. TRANSPORTINFORMATION
Produkten:
Inte klassificerad som farligt gods.
15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
Referensmaterial:
Rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
Ingående ämnen är parallellklassificerade med KIFS och CLP enligt
övergångsreglerna för GHS/CLP.
Produkt- och ämnesklassificeringar enligt GHS/CLP har hämtats från
Prevents databas, ett samverkansorgan mellan LO, TCO och Svenskt
näringsliv för bättre arbetsmiljö.
16. ANNAN INFORMATION
Säkerhetsdatabladet är utformat enligt CLP mars 2012 för att harmonisera med GHS/CLP-märkning
och klassificering.
Förklaring till Riskfraser under punkt 3:
R38: Irriterar huden.
R41: Risk för allvarliga ögonskador
Förklaring till H-fraser under punkt 3:
H315: Irriterar huden.
H318: Orsakar allvarliga frätskador på hud och
ögon.

Similar documents