Prislista massaved

Transcription

Prislista massaved
PRISLISTA MASSAVED
Prislista H515-0A
(Angivna priser avser pris exkl. moms)
Ersätter nr H512-1A
Gäller from 2015-09-10 och tills vidare
OMRÅDE
Gäller inom: Dalsland och Bohuslän.
BASPRISER
3
250 kr/m fub
Barr…………………………
3
Gran……………………… 265 kr/m fub
3
Björk………………………290 kr/m fub
För ev ingående vrak
utgår ingen ersättning
3
Asp…………………………250 kr/m fub
PRISTILLÄGG & AVDRAG
Till skogsägare med Excellent Skogsbruksavtal betalas en extra premie enligt avtalets villkor.
För leverans vid bilväg som ej medger transport och vändning med lastbil utan särkoppling, sker ett
vägstandardavdrag med 10 kr/m3fub.För bilvägsleverans av sortiment som ej uppgår till minst 10 m3fub
leveransgill volym sker ett småtraveavdrag med 400 kr per leverans och sortiment.
Avdraget särredovisas på mätbeskeden
BIDRAG TILL MARKNADSFÖRING OCH UTVECKLING
Vid leverans enligt denna prislista ombesörjer Stora Enso Skog att det från grundpriset görs ett avdrag på 73 öre (SkogForsk 60 öre, ÄBIN 13 öre) som bidrar till gemensamma forsknings‐ och utvecklingsprojekt i syfte att utveckla svenskt skogsbruk .
Avdraget särredovisas på mätbeskeden
MÄTMETOD
Mätmetoden är TS-mätning (Travmätning i kombination med Stockmätning). All massaved som levereras vid
industri mäts på fordon i mätbrygga genom travmätning med fastvolymbedömning under bark samt bedömning
av vrakvolym och avdragsvolym för skogsröta i leveransgilla stockar. Provtravar utlottas slumpmässigt för
stockmätning inom olika mätkollektiv. I regel finns ett kollektiv per sortiment vid varje mätplats.
Korrektionsfaktorer för brutto- och nettovolymer bildas inom varje kollektiv ur resultaten från stickprovstravarna
och används för nivåläggning av respektive volymer i den första mätningen.
TS-mätningen ger resultat som är fria från systematiska fel.
LEVERANSVILLKOR
Dimensioner:
Min. diameter: 5 cm ub medeltoppdiameter
Max diameter: 70 cm ub på högkant
Längder: Fallande längder 3,0-5,5 m
FÄRSKHETSKRAV
Allt högre kvalitetskrav på massa och papper kräver
färskare ved med låg rötandel. All massaved ska vara
tillredd av levande träd. Torra träd vrakas.
För sommaravverkad massaved (fällningstid 1/4-30/9)
gäller med hänsyn till färskhetskrav en snabb leverans
efter fällning:
MÄTNING- KVALITETSKRAV
Mätning av volym och kvalitet sker genom
opartisk virkesmätningsförening, VMF, enligt
Virkesmätningsrådets anvisningar.
Barrmassaved får bestå av tall och gran.
Ev ingående lövträdslag vrakas.
Max 67% skogsröta i stockens ändyta.
Granmassaved får endast bestå av färsk
gran. Övriga trädslag vrakas.
Max 10% skogsröta i stockens ändyta.
Vid bilväg
Vid industri
Lev. Max 2 veckor Lev. Max 3 veckor
efter fällning
efter fällning
Datummärkning Uppgift om fällningsdatum ska anges på
vältlapp till stöd för VMF.
BARR OCH LÖV Lev. Max 4 veckor Lev. Max 8 veckor
efter fällning
efter fällning
GRAN
Lövmassaved får enbart bestå av björk och
asp. Trädslagen får blandas men prisräknas
var för sig. Andra trädslag vrakas.
Max 67% skogsröta i stockens ändyta på björk
och 33% i asp.
Förekommer metall,sten,grus,kol eller plast i
trave mätningsvägras traven.
NATURVÅRDSHÄNSYN
För att gynna den biologiska mångfalden i skogen så tillåts inte asp grövre än 50 cm i leveransen.
Från de karterade vitryggsområdena köps endast virke om de särskilda skötselanvisningarna följts.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.
Stora Enso Skog
Virke
791 80 Falun
Tel 01046-40 000
www.storaensoskog.se