Stockholms läns landsting Ändring i delegationsordningen för

Transcription

Stockholms läns landsting Ändring i delegationsordningen för
Stockholms läns landsting
Landstingsradsberedningen
P 12, 2015-02-03
Landstingsstyrelsen
SKRIVELSE
2015-01-21
Landstingsstyrelsen
Ändring i delegationsordningen för
landstingsstyrelsen
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås ändringar i delegationsordningen för landstingsstyrelsen.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att ändra delegationsordningen för landstingsstyrelsen i enlighet med
landstingsdirektörens förslag
att ändringen ska gälla omedelbart.
Landstingsrådsberedningens motivering
Stocldiolms läns landsting har flera stora utmaningar framför sig. En av de
viktigaste uppgifterna är att Mara av en kraftig utbyggnad av sjukvård och
kollektivtrafik samtidigt som kostnaderna ska hållas under kontroll.
För att lyckas med detta behövs, bland flera åtgärder, en effektiv styrning av
verksamheten. Det innebär i sin tur att styrningen ska bli mer
sammanhållen, gemensam och konsekvent.
Mot denna bakgrund föreslås ändringar i delegationsordningen för
landstingsstyrelsen. Ändringarna innebär bland annat att de nya utskotten
- personalutskottet och ägarutskottet - övertar produktionsutskottets
tidigare beslutsbefogenheter och att landstingsdirektören ges rätt att
besluta om anställning av förvaltningschefer i landstingets nämnder.
1 (2)
LS 1411-1394
Stockholms läns landsting
SKRIVELSE
2015-01-21
Beslutsunderlag
/ 3.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den^januari 2015
Förslag till ändrad delegationsordning för landstingsstyrelsen
Carl Rydingstam
Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik
Handläggare;
och
upphandling
Maja
1 (3)
TJÄNSTE UTLÅTANDE
2015-01-13
LS 1411-1394
Eliasson
Landstingsstyrelsen
Ändring i delegationsordningen f ö r
landstingsstyrelsen
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås ändringar i delegationsordningen för landstingsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 januari 2015
Förslag till ändrad delegationsordning för landstingsstyrelsen
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att ändra delegationsordningen för landstingsstyrelsen i enlighet med
landstingsdirektörens förslag
att ändringen ska gälla omedelbart.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Delegationsordningen för landstingsstyrelsen föreslås ändras utifrån den
nya politiska organisationen som landstingsfullmäktige beslutat om den
I I november 2014, § 142, LS 1410-1178. Ändringarna innebär bland annat
att de nya utskotten - personalutskottet och ägarutskottet - övertar
produktionsutskottets tidigare beslutsbefogenheter och att
landstingsdirektören ges rätt att besluta om anställning av
förvaltningschefer i landstingets nämnder.
Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslutade den 11 november 2014 om ny politisk
organisation, § 142, LS 1410-1178. Beslutet innebär att landstingsstyrelsens
delegationsordning måste ändras.
loklL
Stockholms läns landsting
2(3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-01-13
De senaste åren har flertalet beslut fattats av landstingsfullmäktige
respektive landstingsstyrelsen som har bäring på landstingsstyrelsens
ansvar för och hanteringen av olika frågor bl.a. avseende strategiska
fastighetsinvesteringar och inrättandet av Stockholms medicinska biobank.
Överväganden
I och med att tillväxt- och regionplaneringsutskottet och
produktionsutskottet inte längre finns försvinner delegationerna till
utskotten. Det är inte längre aktuellt med beslut om försäljning av
folktandvårdsklinik i enskilda fall eller avknoppningar varför det föreslås
att delegationerna som rör sådana beslut utgår helt.
Landstingsstyrelsens beslutanderätt avseende anställning av
förvaltningschefer i landstingets nämnder föreslås delegeras till
landstingsdirektören. Delegationen omfattar beslut om anställning och
anställningsvillkor och därmed sammanhängande frågor som exempelvis
avveckling av förvaltningschef samt utvecklings- och lönesamtal.
Landstingsstyrelsen beslutade den 19 november 2013, § 209, LS 1310-1351,
att delegera till landstingsdirektören rätt att fatta beslut rörande strategiska
fastighetsfrågor och därtill hörande investeringar med ett värde på högst
50 miljoner kronor. För att praktiskt kunna genomföra de strategiska
fastighetsinvesteringar som landstingsstyrelsen ansvarar för har det
framkommit behov av att i förtydligande syfte komplettera nuvarande
delegation. Landstingsdirektören föreslås därför vad gäller
fastighetsstrategiska frågor få uttrycMig delegation från landstingsstyrelsen
att bland annat besluta om köp och försäljning av fastigheter, när värdet av
det som förvärvas eller överlåts inte överstiger 50 miljoner kronor.
Vidare ändras landstinsdirektörens delegation avseende investeringar till
att omfatta beslut upp till 50 miljoner kronor per objekt avseende nya
objekt som inte är namngivna i men ryms inom den av landstingsstyrelsen
beslutade investeringsbudgeten. Landstingsdirektören föreslås också
delegeras rätten att besluta om omprioritering av investeringsobjekt upp till
50 miljoner kronor inom den av landstingsstyrelsens beslutade
investeringsbudgeten.
Landstingsstyrelsen har i ett enskilt ärende den 22 januari 2002, § 11,
delegerat till landstingsdirektören att utse personuppgiftsombud.
Landstingsdirektörens rätt föreslås införas i delegationsordningen.
Chefen för FUT-förvaltningens delegationer flyttas till avsnittet
Förvaltningschef. Delegationen föreslås samtidigt utökas med rätten att
LS 1411-1394
Stockholms läns landsting
3 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-01-13
inom förvaltningens område utföra landstingsstyrelsens prövning av
utlämnande av allmän handling.
Till följd av landstingsfullmäktiges beslut den lo juni 2014, § 116, LS 13101276, att inrätta en ny regional biobank (Stocldiolms medicinska biobank)
under landstingsstyrelsens förvaltning föreslås att verksamhetschefen för
Stockholms medicinska biobank övertar chefen för Arkiv- och
Biobankscentrum/landstingsarkivets delegation avseende biobanksfrågor.
Arkiv- och Biobankscentrum/landstingsarkivets namnändring till
Landstingsarldvet återspeglas också i förslaget samtidigt som det föreslås
att avdelningschefen för Landstingsarkivet/landstingsarkivarien och
enhetschefen för Tillsyn och utredning vid Landstingsarkivet var för sig
delegeras beslutanderätt avseende arkivfrågor.
Slutligen föreslås ändringar av redaktionell karaktär för att underlätta
dokumentets läsbarhet. Förutom att delegationerna till chefen för FUTförvaltningen flyttas så har ytterligare omstruktureringar gjorts och
rubriker ändrats. Beskrivningarna av hur anmälan av beslut fattade på
delegation ska göras har samlats på ett ställe i dokumentet.
Föreslagna delegationer gäller inte ärenden av sådan principiell karaktär
vilka landstingsstyrelsen ska fatta beslut om enligt 6 kap. 34 §
kommunallagen (1991:900).
Samtliga ändringar av landstingsstyrelsens delegationsordning framgår av
bilagt förslag. Ändringarna bör gälla direkt efter att landstingsstyrelsen
fattat beslut.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
nrjljökonselwensbedömning i detta ärende.
Landstingsdirektör
Anne Run<|<Juist
Chefsjurist
LS 1411-1394
1 (26)
LS 1411-1394
Förslag till ändrad delegationsordning för
landstingsstyrelsen
Läsanvisning avseende ändringar:
Ändringar i nuvarande text har markerats i kursiv stil i den nuvarande och föreslagna
lydelsen. Där nuvarande (eller föreslagen) text är i kursiv stil har ändringar markerats med
fet stil.
DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Fastställd den 15 februari 2011 §
Fastställd den ….. § …, LS 141130, LS 1101-0107, kompletterad och 1394
ändrad den 21 juni 2011 § 165, LS
1105-0773, 22 november 2011 §
268, LS 1109-1170, 1109-1217, den
28 augusti 2012 § 158, LS 12081086, den 11-12 juni 2013 § 103, LS
1302-0197, den 19 november 2013 §
209, LS 1310-1351, den 27 maj
2014 § 121 och den 17 juni 2014 §
147, LS 1404-0472
Inledning
Enligt kommunallagen får landstingsstyrelsen uppdra åt ett utskott, en
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos landstinget att besluta på
styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Åtgärder som inte kan anses som beslut i kommunallagens mening utan
verkställighetsåtgärder behöver normalt inte anmälas. Verkställighet innebär
att ett faktiskt handlande äger rum eller att ett beslut fattas som en normal
del av en tjänsteman i kraft av dennes tjänsteställning. I det dagliga arbetet
utgår verkställighet ofta från beslut som regleras i lag eller avtal.
Nuvarande lydelse
Ny rubrik och nytt stycke. Texten
hämtad från olika ställen i
dokumentet
Föreslagen lydelse
Anmälan av beslut
Beslut som är fattade med stöd av
delegation ska anmälas till
landstingsstyrelsen vid närmast
påföljande styrelsesammanträde. I
brådskande fall får protokoll över
delegationsbeslutet först anslås på
2 (26)
LS 1411-1394
landstingets anslagstavla.
Utskotten ska anmäla de beslut som
fattas med stöd av delegation till
landstingsstyrelsen genom att
utdrag ur protokoll från genomfört
sammanträde anmäls som en punkt
på landstingsstyrelsens
föredragningslista.
Landstingsdirektören, chefen för
FUT-förvaltningen och andra
tjänstemän inom landstinget
inklusive de som beslutar med stöd
av vidaredelegation ska anmäla de
beslut som fattas med stöd av
delegation till landstingsstyrelsen
genom att en förteckning lämnas till
LSF Kansli enligt tidplan för
landstingsstyrelsens sammanträden.
Förteckningen ska innehålla uppgift
om tidsperiod som besluten avser,
avdelning, namn och befattning på
delegat, ärende- rubrik,
diarienummer (LS-nummer) och
delegationsnummer samt datum för
beslutet.
Landstingsstyrelsen
Samtliga frågor som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och
kvalitet eller annars är av större betydelse ska avgöras av styrelsen i sin
helhet.
Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn
Styrelsens och utskottens tjänstgörande ordförande ska på styrelsens
respektive utskottets vägnar underteckna avtal, andra handlingar och
skrivelser, som är en följd av beslut som fattats av styrelsen eller utskottet.
Befattningshavare som beslutar med stöd av delegation undertecknar de
handlingar som är en följd av beslut som vederbörande själv har fattat.
Brådskande ärenden
Tjänstgörande ordförande i styrelsen får på styrelsens/utskottets vägnar fatta
beslut i ärenden som är så brådskande att styrelsens/utskottets avgörande
3 (26)
LS 1411-1394
inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid styrelsens nästa
sammanträde.
Nuvarande lydelse
Ny rubrik
Föreslagen lydelse
Utskott
Enligt av landstingsfullmäktige
antaget Reglemente för
landstingsstyrelsen och nämnder
finns under landstingsstyrelsen fyra
utskott med vissa särskilt angivna
uppgifter. Dessa är arbetsutskottet,
tillväxt- och regionplaneringsutskottet, produktionsutskottet och
arvodesutskottet.
Landstingsstyrelsen har dessutom
enligt bemyndigande i reglementet
utsett ett rese- och representationsutskott. De av landstingsfullmäktige beslutade utskottens
verksamhetsområden framgår av
Reglemente för landstingsstyrelsen
och nämnder. Landstingsstyrelsen
delegerar styrelsens beslutanderätt
till respektive utskott enligt
nedanstående förteckning. De
utskottens beslut som fattats med
stöd av delegation enligt
nedanstående förteckning eller
enligt beslut i ett enskilt fall ska
anmälas till landstingsstyrelsen
genom att utdrag ur protokoll från
genomfört sammanträde anmäls
som en punkt på landstingsstyrelsens föredragningslista.
Enligt av landstingsfullmäktige
antaget Reglemente för
landstingsstyrelsen och nämnder
finns under landstingsstyrelsen fyra
utskott med vissa särskilt angivna
uppgifter. Dessa är arbetsutskottet,
ägarutskottet, personalutskottet och
arvodesutskottet.
Landstingsstyrelsen har dessutom
enligt bemyndigande i reglementet
utsett ett rese- och representationsutskott. De av landstingsfullmäktige beslutade utskottens
verksamhetsområden framgår av
Reglemente för landstingsstyrelsen
och nämnder. Landstingsstyrelsen
delegerar styrelsens beslutanderätt
till respektive utskott enligt
nedanstående förteckning.
Flyttat till inledning.
Arbetsutskottet
Mottagande av donation över 1 000 000 kronor och avskrivning av fordran
om större belopp än 100 000 kronor inom utskottets ansvarsområde.
Besluta om månadsbokslut för landstingsstyrelsens förvaltning.
Besluta inom ramen för fullmäktiges beslut om fördelning av medel för
forskning, utveckling och utbildning.
4 (26)
LS 1411-1394
Nuvarande lydelse
Tillväxt- och
regionplaneringsutskottet
Föreslagen lydelse
Rubrik och text utgår
Avge yttranden på landstingets
vägnar i sådana ärenden som rör
landstingsstyrelsens ansvar för
tillväxt och regional planering,
undantaget ärenden som rör
tunnelbanans utbyggnad enligt 2013
års Stockholmsöverenskommelse.
Besluta om miljö-, skärgårds- och
fraktbidrag.
Nuvarande lydelse
Produktionsutskottet
Besluta om försäljning av
folktandvårdsklinik i enskilda fall.
Besluta om överlåtelse av
vårdcentral till annan vårdgivare.
Besluta om att ett landstingsdrivet
akutsjukhus får anlita
underleverantörer för utförande av
en större del avseende berörd
specialitet inom det avtalade
vårduppdraget.
Besluta om att godkänna eller avslå
en ansökan från en styrelse och
ledning för produktionsenhet för en
landstingsdriven
sjukvårdsproducent att lämna
egenregianbud.
Besluta om att godkänna eller avslå
en ansökan från en styrelse och
ledning för produktionsenhet för ett
akutsjukhus att genomföra
avknoppningar eller annan
överlåtelse av egendom och
verksamhet.
Besluta om att landstingsägd
Föreslagen lydelse
Rubrik och text utgår
5 (26)
LS 1411-1394
vårdgivare kan andrahandsuthyra
lokaler och erbjuda
sjukvårdstjänster till externa
vårdgivare.
Besluta om att landstingsägd
vårdgivare tillåts bedriva
alternativfinansierad vård, med
undantag av vård som omfattas av
offentlig finansiering med
restriktionen att verksamheten inte
inkräktar på de uppdrag de har från
Stockholms läns landsting och vad
som i övrigt framgår av landstingsfullmäktiges beslut den 27 maj 2008,
§ 146 (LS 0805-0480).
Besluta om lokala avtal om löneoch allmänna anställningsvillkor för
landstingets anställda (LOK).
Besluta om förhandlingsordning för
landstinget och bestämma om
nämndernas befogenheter att träffa
kollektivavtal om löner och andra
anställnings-villkor för sina
anställda.
Nuvarande lydelse
Ny rubrik och text
Föreslagen lydelse
Ägarutskottet
Besluta om att ett landstingsägt
akutsjukhus får anlita
underleverantörer för utförande av
en större del avseende berörd
specialitet inom det avtalade
vårduppdraget.
Besluta om överlåtelse av
vårdcentral till annan vårdgivare.
Besluta att godkänna eller avslå en
ansökan från en styrelse för ett
akutsjukhus om överlåtelse av
egendom och verksamhet.
Besluta om att godkänna eller avslå
en ansökan från en styrelse och
ledning för en landstingsägd
6 (26)
LS 1411-1394
sjukvårdsproducent att lämna
egenregianbud.
Besluta om att landstingsägd
vårdgivare kan andrahandsuthyra
lokaler och erbjuda
sjukvårdstjänster till externa
vårdgivare.
Besluta om att landstingsägd
vårdgivare tillåts bedriva
alternativfinansierad vård, med
undantag av vård som omfattas av
offentlig finansiering med
restriktionen att verksamheten inte
inkräktar på de uppdrag de har från
Stockholms läns landsting och vad
som i övrigt framgår av landstingsfullmäktiges beslut den 27 maj 2008,
§ 146 (LS 0805-0480).
Nuvarande lydelse
Ny rubrik och text
Föreslagen lydelse
Personalutskottet
Besluta om lokala avtal om löneoch allmänna anställningsvillkor för
landstingets anställda (LOK).
Besluta om förhandlingsordning för
landstinget och bestämma om
nämndernas befogenheter att träffa
kollektivavtal om löner och andra
anställningsvillkor för sina
anställda.
Arvodesutskottet
Besluta om särskilda ersättningar i samband med förtroendeuppdrag.
Rese- och representationsutskottet
Besluta i ärenden som rör resor, kurser och konferenser för landstingsstyrelsens förtroendevalda samt för förtroendevalda från dess utskott eller
beredningar. Utskottet ska även besluta för anställda vid rotlar och kanslier.
Nuvarande lydelse
Utbyggnaden av tunnelbanan
enligt 2013 års
Föreslagen lydelse
Utbyggnaden av tunnelbanan
enligt 2013 års
7 (26)
LS 1411-1394
Stockholmsöverenskommelse
Stockholmsöverenskommelse
Tjänstgörande ordförande i
landstingsstyrelsen efter samråd
Tjänstgörande ordförande i
landstingsstyrelsen efter samråd
Tjänstgörande ordförande i
landstingsstyrelsen har efter
dokumenterat samråd med presidiet
i landstingsstyrelsen rätt att fatta
följande beslut
Tjänstgörande ordförande i
landstingsstyrelsen har efter
dokumenterat samråd med presidiet
i landstingsstyrelsen rätt att fatta
följande beslut.
Väcka talan vid domstol eller på
annat sätt initiera rättsliga
förfaranden mellan ett totalt värde
om 50 000 000 -100 000 000
kronor. Anmäls.
Väcka talan vid domstol eller på
annat sätt initiera rättsliga
förfaranden mellan ett totalt värde
om 50 000 000 -100 000 000
kronor. Anmäls.
Samtliga beslut om upphandling av
tjänster och entreprenader mm,
mellan ett totalt upphandlingsvärde
om 50 000 000 – 100 000 000 kr.
Beslut om upphandling för
landstingsstyrelsens egna behov
understigande 1 000 000 kr är
verkställighetsbeslut. Anmäls om
inte verkställighetsbeslut.
Samtliga beslut om upphandling av
tjänster och entreprenader mm,
mellan ett totalt upphandlingsvärde
om 50 000 000 – 100 000 000 kr.
Beslut om upphandling för
landstingsstyrelsens egna behov
understigande 1 000 000 kr är
verkställighetsbeslut. Anmäls om
inte verkställighetsbeslut.
Beslut om investeringar avseende
ospecificerade objekt mellan
50 000 000 - 100 000 000 kronor
per objekt inom ramen för den av
fullmäktige beslutade
investeringsplanen. Anmäls.
Beslut om investeringar avseende
ospecificerade objekt mellan
50 000 000 - 100 000 000 kronor
per objekt inom ramen för den av
fullmäktige beslutade
investeringsplanen. Anmäls.
Alla gruppledare ska särskilt i
Alla gruppledare ska särskilt i
anslutning till att beslut fattas om
anslutning till att beslut fattas om
ovanstående informeras om beslutet. ovanstående informeras om beslutet.
Fastighetsfrågor m.m.
Rubriken utgår
Beslut om köp och försäljning av
fastigheter, när värdet av det som
förvärvas eller överlåts är
50 000 000 - 100 000 000 kronor.
Anmäls
Beslut om köp och försäljning av
fastigheter, när värdet av det som
förvärvas eller överlåts är
50 000 000 - 100 000 000 kronor.
Anmäls
8 (26)
LS 1411-1394
Chefen för FUT-förvaltningen
Under landstingsstyrelsen har
chefen för FUT-förvaltningen,
förvaltningschefs ställning vad
avser förvaltningens ansvar för
genomförandet av avtalen enligt
2013 års Stockholmsförhandling.
Inom följande
ärenden/ärendegrupper inom
förvaltningens ansvarsområde ges
chefen för FUT-förvaltningen
behörighet/delegeras
landstingsstyrelsens beslutanderätt
och en skyldighet att anmäla beslut
till landstingsstyrelsen i de fall detta
anges:
Utfärdande av fullmakt att föra
landstingets talan i mål och ärenden
som ankommer på landstinget.
Anmäls
Väcka talan vid domstol eller på
annat sätt initiera rättsliga
förfaranden understigande ett totalt
värde om 50 000 000 kronor.
Anmäls.
Svara och föra landstingets talan
vid domstol eller myndighet i mål
och ärenden som rör
landstingsstyrelsens
verksamhetsområde oavsett
ekonomiskt värde. Anmäls.
Utseende av utanordnare och
attestanter. Anmäls
Utseende av befattningshavare med
befogenhet att teckna landstingets
firma. Anmäls
Avskrivning av fordran upp till
100 000 kronor. Anmäls
Mottagande av delgivning på
Rubrik och text flyttad till
Förvaltningschef
9 (26)
LS 1411-1394
landstingsstyrelsens vägnar.
Anmäls
Samtliga beslut om upphandling av
tjänster och entreprenader mm,
understigande ett totalt
upphandlingsvärde om 50 000 000
kr. Beslut om upphandling för
landstingsstyrelsens egna behov
understigande 1 000 000 kr är
verkställighetsbeslut. Anmäls om
inte verkställighetsbeslut.
Beslut om investeringar avseende
ospecificerade objekt upp till 50 000
000 kronor per objekt inom ramen
för den av fullmäktige beslutade
investeringsplanen. Anmäls.
Fastighetsfrågor m.m.
1. Beslut om köp och försäljning av
fastigheter, när värdet av det som
förvärvas eller överlåts inte
överstiger 50 000 000 kronor.
Anmäls
2. Företräda landstinget i
fastighetsbildningsärenden hos
fastighetsbildningsmyndighet,
innefattande bland annat, men inte
begränsat till, att ansöka om
fastighetsbildning, att ansöka om
upphävande av fastighetsplan, att
godkänna förrättning samt att avstå,
upplåta eller förvärva mark med
anledning av förrättning. Anmäls
3. Besluta om att med nyttjanderätt
eller servitut upplåta landstingets
fastigheter eller anläggningar eller
del av sådana fastigheter eller
anläggningar, att träffa avtal om
servitut eller nyttjanderätt där
landstinget är nyttjanderättshavare
samt, där så är möjligt, skriva in
sådana rättigheter. Anmäls
10 (26)
LS 1411-1394
4. Träffa överenskommelse om
ändring av villkor i, godkänna
överlåtelser av, och i övrigt förvalta
nyttjanderätter och servitut. Anmäls
5. Föra landstingets talan vid
yttranden över och överklaganden
av detaljplaner, bygglov, miljökrav
och fastighetsbildning samt i övrigt
företräda landstinget vid domstol
och övriga myndigheter samt inför
skiljenämnd och där anhängiggöra,
utföra och bevaka landstingets talan
i mål eller ärenden som rör
landstingets fastigheter, servitut
eller nyttjanderätter eller som rör
tvångsförvärv av annan fastighet.
Anmäls
Nuvarande lydelse
Förvaltningschef
Där så anges i nedanstående
förteckning ska de beslut som fattas av
landstingsdirektören och chefen för
Arkiv- och
Biobankscentrum/landstingsarkivet
anmälas till landstingsstyrelsen.
Anmälan ska ske genom att en
förteckning lämnas till LSF Kansli
enligt tidplan för landstingsstyrelsens
sammanträden. Förteckningen ska
innehålla uppgift om tidsperiod som
besluten avser, avdelning, namn och
befattning på delegat, ärende- rubrik,
diarienummer (LS-nummer) och
delegationsnummer samt datum för
beslutet.
Föreslagen lydelse
Förvaltningschef
Text flytta till Inledning
Landstingsdirektör
Under landstingsstyrelsen har landstingsdirektören förvaltningschefs
ställning. Inom följande ärenden/ärendegrupper ges landstingsdirektören
behörighet/delegeras landstingsstyrelsens beslutanderätt:
Utfärdande av fullmakt att föra landstingets talan i mål och ärenden som
ankommer på styrelsen. Anmäls
Mottagande av delgivning på landstingsstyrelsens vägnar. Anmäls
11 (26)
LS 1411-1394
Nuvarande lydelse
Utseende av utanordnare och
attestanter. Anmäls ej
Föreslagen lydelse
Utseende av utanordnare och
attestanter. Anmäls
Utseende av befattningshavare med befogenhet att teckna landstingets
firma. Anmäls
Nuvarande lydelse
Flyttad från Särskild delegation
Föreslagen lydelse
Avvisning av för sent inkommet
överklagande enligt 24 §
förvaltningslagen (1986:223).
Anmäls
Prövning av utlämnande av allmän
handling enligt 6 kap. 2-3 §§
offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) och 2 kap 14 §
tryckfrihetsförordningen
(1949:105). Anmäls
Beslut om medgivande enligt 2 kap.
3 § fjärde stycket offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Anmäls
Nuvarande lydelse
Ny
Föreslagen lydelse
Utse personuppgiftsombud. Anmäls
Ansökan om permutation avseende av landstinget förvaltade
donationsfonder och stiftelser samt mottagande av donation/gåva till ett
värde av upp till 1 000 000 kronor. Anmäls
Fördelning av gåvomedel, som inte utgör av landstinget förvaltade stiftelser,
upp till ett belopp om 400 000 kronor. Anmäls
Avskrivning av fordran upp till 100 000 kronor. Anmäls
Tecknande av borgen inom den beloppsram och för de ändamål som
landstingsfullmäktige beslutar. Anmäls
Utse befattningshavare med befogenhet att fatta beslut och teckna avtal som
berör den finansiella verksamheten i enlighet med föreskrifterna för medelsförvaltningen innefattande handläggning av externa lån och hantering av
finansiella risker. Anmäls
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Ny
Beslut om anställning och
anställningsvillkor och därmed
12 (26)
LS 1411-1394
sammanhängande frågor för
förvaltningschefer i landstingets
nämnder. Anmäls
Beslut om att inleda och samtliga beslut som krävs för att genomföra en
upphandling för landstingsstyrelsens egna behov, understigande ett totalt
upphandlingsvärde om 50 000 000 kr. Beslut om upphandling för
landstingsstyrelsens egna behov understigande 1 000 000 kr är
verkställighetsbeslut. Anmäls om inte verkställighetsbeslut.
Beslut om att inleda upphandling och delta i samordnad kategori A
upphandling för landstingsstyrelsens egna behov. Anmäls
Beslut om att inleda upphandling och delta i samordnad kategori B eller C
upphandling för landstingsstyrelsens egna behov. Anmäls
Beslut om att inleda upphandling och delta i samordnad upphandling för
landstingets behov där upphandlingen genomförs av annan huvudman.
Anmäls
Samtliga beslut som krävs för att genomföra en samordnad A upphandling
enligt upphandlingspolicyn. Anmäls
Beslut om undantag från att delta i samordnad upphandling om särskilda
skäl föreligger enligt upphandlingspolicyn. Anmäls
Beslut att under verksamhetsåret tillföra enstaka upphandlingar på kategori
A listan. Anmäls
Nuvarande lydelse
Beslut om investeringar av
ospecificerade objekt upp till
3 000 000 kronor per objekt inom
ramen för den av fullmäktige
beslutade investeringsplanen.
Anmäls
Föreslagen lydelse
Beslut om investeringar upp till
50 000 000 kronor av nya objekt
som inte är namngivna i, men ryms
inom ramen för, den av
landstingsstyrelsen beslutade
investeringsbudgeten. Anmäls
Beslut om omprioritering av
investeringsobjekt upp till 50
miljoner kronor inom den av
landstingsstyrelsen beslutade
investeringsbudgeten. Anmäls
Nuvarande lydelse
Beviljande av miljö-, skärgårds- och
fraktbidrag upp till 300 000 kronor.
Anmäls
Föreslagen lydelse
Bestämmelserna utgår i och med
tillkomsten av regionplanenämnden
13 (26)
LS 1411-1394
Yttranden i brådskande planärenden
eller eljest i mindre ärende utan
principiell betydelse. Anmäls
Nuvarande lydelse
Ny rubrik
Föreslagen lydelse
Fastighetsstrategiska frågor
Beslut om och ingå avtal om tillägg till eller ändring av Projektavtal för
NKS inom de budgetramar som beslutats av landstingsfullmäktige den 8
juni 2010 (§ 132) eller som landstingsfullmäktige vid annan tid beslutar.
Beslut rörande strategiska fastighetsfrågor och därtill hörande investeringar
med ett värde på högst 50 miljoner kronor. Anmäls
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Beslut om köp och försäljning av
fastigheter, när värdet av det som
förvärvas eller överlåts inte
överstiger 50 miljoner kronor.
Anmäls
Företräda landstinget i
fastighetsbildningsärenden hos
fastighetsbildningsmyndighet,
innefattande bland annat, men inte
begränsat till, att ansöka om
fastighetsbildning, att ansöka om
upphävande av fastighetsplan, att
godkänna förrättning samt att avstå,
upplåta eller förvärva mark med
anledning av förrättning. Anmäls
Besluta om att med nyttjanderätt
eller servitut upplåta landstingets
fastigheter eller anläggningar eller
del av sådana fastigheter eller
anläggningar, att träffa avtal om
servitut eller nyttjanderätt där
landstinget är nyttjanderättshavare
samt, där så är möjligt, skriva in
sådana rättigheter. Anmäls
Träffa överenskommelse om ändring
av villkor i, godkänna överlåtelser
av, och i övrigt förvalta
14 (26)
LS 1411-1394
nyttjanderätter och servitut. Anmäls
Föra landstingets talan vid
yttranden över och överklaganden
av detaljplaner, bygglov, miljökrav
och fastighetsbildning samt i övrigt
företräda landstinget vid domstol
och övriga myndigheter samt inför
skiljenämnd och där anhängiggöra,
utföra och bevaka landstingets talan
i mål eller ärenden som rör
landstingets fastigheter, servitut
eller nyttjanderätter eller som rör
tvångsförvärv av annan fastighet.
Anmäls
Besluta om exploateringsavtal upp till
ett belopp om 50 miljoner kronor.
Nuvarande lydelse
Flyttat från Utbyggnaden av
tunnelbanan enligt 2013 års
Stockholmsöverenskommelse
Föreslagen lydelse
Chefen för FUT-förvaltningen
Under landstingsstyrelsen har
chefen för FUT-förvaltningen,
förvaltningschefs ställning vad
avser förvaltningens ansvar för
genomförandet av avtalen enligt
2013 års Stockholmsförhandling.
Inom följande
ärenden/ärendegrupper inom
förvaltningens ansvarsområde ges
chefen för FUT-förvaltningen
behörighet/delegeras
landstingsstyrelsens beslutanderätt
och en skyldighet att anmäla beslut
till landstingsstyrelsen i de fall detta
anges:
Utfärdande av fullmakt att föra
landstingets talan i mål och ärenden
som ankommer på landstinget.
Anmäls
Väcka talan vid domstol eller på
annat sätt initiera rättsliga
förfaranden understigande ett totalt
värde om 50 000 000 kronor.
15 (26)
LS 1411-1394
Anmäls.
Svara och föra landstingets talan
vid domstol eller myndighet i mål
och ärenden som rör
landstingsstyrelsens
verksamhetsområde oavsett
ekonomiskt värde. Anmäls.
Utseende av utanordnare och
attestanter. Anmäls
Utseende av befattningshavare med
befogenhet att teckna landstingets
firma. Anmäls
Avskrivning av fordran upp till
100 000 kronor. Anmäls
Mottagande av delgivning på
landstingsstyrelsens vägnar.
Anmäls
Ny punkt
Avvisning av för sent inkommet
överklagande enligt 24 §
förvaltningslagen (1986:223).
Anmäls
Ny punkt
Prövning av utlämnande av allmän
handling enligt 6 kap. 2-3 §§
offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) och 2 kap 14 §
tryckfrihetsförordningen
(1949:105). Anmäls
Samtliga beslut om upphandling av
tjänster och entreprenader mm,
understigande ett totalt
upphandlingsvärde om 50 000 000
kr. Beslut om upphandling för
landstingsstyrelsens egna behov
understigande 1 000 000 kr är
verkställighetsbeslut. Anmäls om
inte verkställighetsbeslut.
Beslut om investeringar avseende
ospecificerade objekt upp till 50 000
000 kronor per objekt inom ramen
16 (26)
LS 1411-1394
för den av fullmäktige beslutade
investeringsplanen. Anmäls.
Fastighetsfrågor m.m.
Beslut om köp och försäljning av
fastigheter, när värdet av det som
förvärvas eller överlåts inte
överstiger 50 000 000 kronor.
Anmäls
Företräda landstinget i
fastighetsbildningsärenden hos
fastighetsbildningsmyndighet,
innefattande bland annat, men inte
begränsat till, att ansöka om
fastighetsbildning, att ansöka om
upphävande av fastighetsplan, att
godkänna förrättning samt att avstå,
upplåta eller förvärva mark med
anledning av förrättning. Anmäls
Besluta om att med nyttjanderätt
eller servitut upplåta landstingets
fastigheter eller anläggningar eller
del av sådana fastigheter eller
anläggningar, att träffa avtal om
servitut eller nyttjanderätt där
landstinget är nyttjanderättshavare
samt, där så är möjligt, skriva in
sådana rättigheter. Anmäls
Träffa överenskommelse om ändring
av villkor i, godkänna överlåtelser
av, och i övrigt förvalta
nyttjanderätter och servitut. Anmäls
Föra landstingets talan vid
yttranden över och överklaganden
av detaljplaner, bygglov, miljökrav
och fastighetsbildning samt i övrigt
företräda landstinget vid domstol
och övriga myndigheter samt inför
skiljenämnd och där anhängiggöra,
utföra och bevaka landstingets talan
i mål eller ärenden som rör
landstingets fastigheter, servitut
eller nyttjanderätter eller som rör
17 (26)
LS 1411-1394
tvångsförvärv av annan fastighet.
Anmäls
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Chefen för Arkiv- och
Biobankscentrum/landstingsarkivet Rubriken och texten flyttas till
Särskild delegation och de nya
Chefen för arkiv och
underrubrikerna Landstingsarkivet
biobankscentrum/Stockholms läns
samt Stockholms medicinska
landstingsarkiv – agerar i
biobank.
arkivmyndighetens ställe och
-
har beslutanderätt i
samrådsfrågor rörande
diarieföringen,
dokumenthanteringen,
arkivvården och därtill
relaterade frågor om
offentlighet och sekretess,
-
har rätt att förelägga myndighet
tidsbestämda åtgärder i
samband med inspektion,
-
utfärdar råd och föreskrifter i
dokumenthanteringsfrågor,
arkivvårdsfrågor och därtill
relaterade områden rörande
offentlighet och sekretess,
-
utfärdar råd och föreskrifter i
biobanksfrågor inkluderande
samtycke, kvalitetsrutiner,
förvaring, provutlämning och
registrering av
biobanksinformation, samt
-
har beslutanderätt i
samrådsfrågor rörande sparade
biobanksprov som insamlats
inom ramen för av landstinget
finansierad hälso- och sjukvård
Anmäls
18 (26)
LS 1411-1394
Särskild delegation
Nuvarande lydelse
Vissa beslut som fattas av
landstingsstyrelsen är reglerade i
särskild lagstiftning och kan
överklagas enligt särskilda regler.
Styrelsen kan överlämna till
befattningshavare inom Stockholms
läns landsting att besluta i
styrelsens ställe. Besluten ska
anmälas till styrelsen enligt den
rutin som anges under rubriken
Förvaltningschef.
Föreslagen lydelse
Text utgår
I följande ärenden får
landstingsdirektören, eller den som
fått i uppdrag av landstingsdirektören fatta beslut på styrelsen
vägnar:
Nuvarande lydelse
Avvisning av för sent inkommet
överklagande enligt 24 §
förvaltningslagen (1986:223).
Föreslagen lydelse
Flyttat till Landstingsdirektören
Prövning av utlämnande av allmän
handling enligt 6 kap. 2-3 §§
offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) och 2 kap 14 §
tryckfrihetsförordningen
(1949:105).
Beslut om medgivande enligt 2 kap.
3 § fjärde stycket offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
Nuvarande lydelse
Flyttad från Förvaltningschef
Föreslagen lydelse
Chefen för Arkiv- och
Biobankscentrum/landstingsarkivet Landstingsarkivet
Chefen för arkiv och
biobankscentrum/Stockholms läns
landstingsarkiv – agerar i
arkivmyndighetens ställe och
Avdelningschefen för
Landstingsarkivet/landstingsarkivar
ien och enhetschefen för Tillsyn och
utredning vid Landstingsarkivet –
agerar i arkivmyndighetens ställe
19 (26)
LS 1411-1394
-
-
-
har beslutanderätt i
samrådsfrågor rörande
diarieföringen,
dokumenthanteringen,
arkivvården och därtill
relaterade frågor om offentlighet
och sekretess,
har rätt att förelägga myndighet
tidsbestämda åtgärder i samband
med inspektion,
utfärdar råd och föreskrifter i
dokumenthanteringsfrågor,
arkivvårdsfrågor och därtill
relaterade områden rörande
offentlighet och sekretess,
Anmäls
Nuvarande lydelse
Ny rubrik. Bestämmelserna
motsvarar de som låg under Chefen
för arkiv och
biobankscentrum/Stockholms läns
landstingsarkiv
-
-
utfärdar råd och föreskrifter i
biobanksfrågor inkluderande
samtycke, kvalitetsrutiner,
förvaring, provutlämning och
registrering av
biobanksinformation, samt
har beslutanderätt i
samrådsfrågor rörande sparade
biobanksprov som insamlats
inom ramen för av landstinget
finansierad hälso- och sjukvård
Anmäls
och har var för sig rätt att fatta
beslut på landstingsstyrelsens
vägnar i följande ärenden.
Besluta i samrådsärenden rörande
dokumenthantering, registrering av
allmänna handlingar, arkivvård och
därtill relaterade frågor om
offentlighet och sekretess. Anmäls
Förelägga myndigheter
tidsbestämda åtgärder i samband
med inspektioner rörande
dokumenthantering, registrering av
allmänna handlingar, arkivvård och
därtill relaterade frågor om
offentlighet och sekretess. Anmäls
Utfärda styrande dokument för
Stockholms läns landsting rörande
dokumenthantering, registrering av
allmänna handlingar, arkivvård och
därtill relaterade frågor om
offentlighet och sekretess. Anmäls
Föreslagen lydelse
Stockholms medicinska biobank
I följande ärenden får
verksamhetschefen för Stockholms
medicinska biobank fatta beslut på
landstingsstyrelsens vägnar.
Utfärda råd och föreskrifter i
biobanksfrågor inkluderande
samtycke, kvalitetsrutiner,
förvaring, provutlämning och
registrering av
biobanksinformation. Anmäls
Besluta i samrådsärenden rörande
sparade biobanksprov som
insamlats inom ramen för av
landstinget finansierad hälso- och
sjukvård. Anmäls
20 (26)
LS 1411-1394
Nuvarande lydelse
Ny rubrik
Föreslagen lydelse
Gymnasieskolan
Beslut avseende gymnasieskolan, delegeras enligt tillägg till
delegationsordningen till administrativ direktör, rektor eller utbildningschef
-
för utbildning påbörjad före 1 juli 2011 gäller bilaga 1
(Delegationsordning avseende gymnasieskolan, Komvux och KY
(Kvalificerad yrkesutbildning)
-
för utbildning påbörjad fr.o.m. 1 juli 2011 gäller bilaga 2
(Delegationsordning avseende gymnasieskolan).
Vidaredelegation
Nuvarande lydelse
Landstingsdirektören, chefen för
FUT-förvaltningen, och chefen för
Arkiv- och
Biobankscentrum/landstingsarkivet
får vidaredelegera sin behörighet/sin
beslutanderätt till annan anställd
inom landstinget. Någon ytterligare
vidaredelegation är inte möjlig.
Föreslagen lydelse
Landstingsdirektören och chefen för
FUT-förvaltningen får
vidaredelegera sin behörighet/sin
beslutanderätt till annan anställd
inom landstinget. Någon ytterligare
vidaredelegation är inte möjlig.
Beslutade vidaredelegationer anmäls
till landstingsstyrelsen.
Beslutade vidaredelegationer anmäls
Beslut som är fattade med stöd av
till landstingsstyrelsen.
vidaredelegation ska anmälas till
Beslut som är fattade med stöd av
landstingsdirektören eller chefen för
vidaredelegation ska anmälas till
FUT-förvaltningen samt till
landstingsdirektören eller chefen för landstingsstyrelsen enligt den rutin
FUT-förvaltningen samt till
som anges under rubriken Inledning.
landstingsstyrelsen enligt den rutin
som anges under rubriken
Förvaltningschef.
Verkställighet
För förvaltningschefen är rollen som drift- och resultatansvarig central.
Denne har möjlighet att fatta beslut utifrån sin ställning som
förvaltningschef utan att vara beroende av formell delegering från
landstingsstyrelsen. Likaså har förvaltningschefen möjlighet att
vidarebefordra denna möjlighet till anställd inom den egna organisationen.
Förvaltningschefens möjlighet att vidarebefordra verkställighetsbeslut till
anställd inom organisationen är inte begränsad utan kan föras över i flera
led.
21 (26)
LS 1411-1394
Vid beslut av ekonomisk art är beslutsfattaren skyldig att kontrollera att
medelstäckning finns för avsett ändamål innan beslut fattas. De flesta beslut
av ekonomisk art inom budgetramen och för i budgeten eller i annat beslut
fastställt ändamål hänförs till verkställighetsbesluten. Till dessa beslut hör
också de som rör landstingsstyrelsens förvaltnings, FUT-förvaltningens och
landstingets interna förhållanden.
22 (26)
LS 1411-1394
Bilaga 1 Delegationsordning avseende gymnasieskolan, Komvux och KY
(Kvalificerad yrkesutbildning).
ÄRENDEN
O1
VEM BESLUTAR
Pröva och besluta om åtgärder som
avskiljande från undervisning
eller avstängning och förvisning
av elev från utbildning
Adm. direktör
KOMMENTAR
DELEGATIONSBESLUT
SL 15 kap 14 §
VERKSTÄLLIGHETSBESLUT
D
Gyf 6 kap 21-25 §§
Kvf 6 kap 4-7 §§
Överklagan får ske hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten.
Gyf 12 kap1 §
Kvf 6 kap 8 §
Förvaltningslag 22 a §
O2
Fastställa fördelning av undervisningstiden över läsåret
Rektor
Gyf 1 kap 11 §
Gyf 3 kap 1 §
D
O3
Fastställa lokala inriktningar inom
det nationella programmet.
Adm. direktör
Gyf 2 kap 1 §
D
O4
Inrätta och fastställa lokala kurser i
gymnasieskolan och kommunala
vuxenutbildningen
Adm. direktör
Gyf 1 kap 6 §
Gyf 2 kap 14-15 §§
Kvf 2 kap 10 §
Kvf 3 kap 7 §
D
O5
Enskild elev
O5a
Besluta om senare intagning av
den sökande skall genomgå ett
inträdesprov
Rektor
Gyf 6 kap 13 §
V
O5b
Besluta om förlängd undervisningstid (mer än 3 år) för
enskild elev
Adm. direktör
Gyf 5 kap 24 §
V
Gyf 3 kap 1-2 §§ V
O6
Bestämma om läsårstider
Rektor
O7
Besluta om antal dagar för idrottsoch friluftsverksamhet utöver tid
för idrott och hälsa
Rektor
O9
Kostnader betalade av studeranden
O9a
Besluta om elev skall hålla sig
med enstaka hjälpmedel och om
enstaka inslag i undervisningen
skall medföra en obetydlig kostnad
för eleven (gymnasieskola)
O9b
Rektor
Gyf 3 kap 3-4 §§
V
SL 5 kap 21 §
V
Besluta om att hjälpmedel för
Rektor
SL 11 kap 5 §
eget bruk som skall behållas,
skall anskaffas av eleven alternativt
erbjudas till en avgift motsvarande
huvudmannens kostnad (komvux)
____________________________________________________________________________
_
V
23 (26)
LS 1411-1394
ÄRENDEN
VEM BESLUTAR
KOMMENTAR
DELEGATIONSBESLUT
VERKSTÄLLIGHETSBESLUT
O 10
Intagning till utbildning
O 10 a
Beslut om preliminär och slutlig
intagning till gymnasieskola
Adm. direktör
SL 5 kap 15 §
SL 11 kap 22 §
D
O 10 b
Beslut om slutlig intagning
till komvux
Rektor
SL 11 kap 22 §
D
O 11a
Besluta om en sökanden till
gymnasieskolan skall få tillgodoräkna sig poäng för en upprepad förstahandsansökan
eller för särskilda kunskaper eller
erfarenheter, som har betydelse
för den sökta utbildningen.
Adm. direktör
Gyf 6 kap 6 §
D
O 11b
Utse och ge en ledningsgrupp i
uppdrag att sköta de uppgifter
som anges i SFS 2001:1131 gällande
KY (kvalificerad yrkesutbildning)
Adm. direktör
O 12
Mottagande av sökande
O 12 a
Besluta om mottagande av sökande
till gymnasieskola
Adm. direktör
SL 5 kap 8-11 §§
SL 11 kap 20§, 22-23 §§
V
O 12 b
Besluta om mottagande av
elev i komvux
Rektor
SL 11 kap 20 §,
22-23 §§
V
O 12 c
Yttrande med anledning av överklagande enl O12 a, b
Adm. direktör
O 13
Reservintagning
O 13 a
Besluta om reservintagning
till gymnasieskola
Adm. direktör
V
O 13 b
Besluta om reservintagning
till komvux
Rektor
V
Förkortningar
Gyf
KvF
SL
Gymnasieförordningen (1992:394)
Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
Skollagen (1985:1100)
V
SL 1 kap 14 §
V
24 (26)
LS 1411-1394
Bilaga 2 Delegationsordning avseende gymnasieskolan
ÄRENDEN
O1
VEM BESLUTAR
Beslut om hel eller delvis
avstängning
Styrelsen
Överklagan får ske hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten.
LAGRUM
DELEGATIONSBESLUT
VERKSTÄLLIGHETSBESLUT
SL 5 kap 17-20 §§
SL 28 kap 5 § p 3
Förvaltningslag 22 a §
O2
Beslut att ansöka om en ny kurs
Adm.direktör
Gyf 1 kap 6 §
D
O3
Beslut om vilka kurser som ska
erbjudas som programfördjupning
Styrelsen
Gyf 4 kap 6 §
O4
Beslut om vilka kurser som ska
erbjudas som individuellt val
Styrelsen
Gyf 4 kap 7 §
O5
Beslut om plan för utbildningen
för introduktionsprogram
Rektor
SL 17 kap 7 §
V
O6
Beslut om avvikande läsårstider
Rektor
Gyf 3 kap 2 §
V
O7
Fastställa fördelning av undervisningstiden över läsåret
Rektor
Gyf 4 kap 22 §
V
O8
Beslut att utbildningen fördelas
på längre tid än 3 läsår. Beslut att
utbildningen får fördelas på kortare
tid än 3 år efter tillstånd
Adm.direktör
SL 16 kap 15 §
V
O9
Besluta om antal dagar för idrottsoch friluftsverksamhet utöver tid
för idrott och hälsa
Rektor
Gyf 3 kap 5 §
V
O 10
Enskild elev
O 11
Besluta om förlängd undervisningstid (mer än 3 år) för
enskild elev
Adm.direktör
Gyf 9 kap 7 §
V
O 12
Besluta att introduktionsprogram
ska bedrivas i en omfattning som
inte motsvarar heltidsstudier
Rektor
SL 17 kap 6 §
V
O 13
Besluta att elevs utbildning på
nationellt program till sitt innehåll
får avvika från gällande program
om särskilda skäl finns
Rektor
SL 16 kap 4 §
V
25 (26)
LS 1411-1394
____________________________________________________________________________
_
ÄRENDEN
VEM BESLUTAR
LAGRUM
DELEGA- VERKTIONSSTÄLLIGBESLUT
HETSBESLUT
O 14
Beslut om att elev får byta
studieväg
Rektor
Gyf 7 kap 9 §
V
O 15 a
Beslut om platser för arbetsplatsförlagt lärande
Rektor
Gyf 4 kap 12 §
V
O 15 b
Beslut om att det arbetsplatsförlagda lärandet ska bytas ut
mot motsvarande utbildning
förlagd till skolan efter samråd
med det lokala programrådet
Rektor
Gyf 4 kap 13 §
V
O 16
Beslut om att skolförlägga hela
utbildningen på yrkesintroduktion
Rektor
Gyf 6 kap 5 §
V
O 17
Beslut om att anordna modersmålsundervisning
Rektor
Gyf 4 kap 19 §
V
O 18
Kostnader betalade av studeranden
O 19
Beslut att elev skall hålla sig
med enstaka hjälpmedel
Rektor
SL 15 kap 17 §
V
O 20
Antagning till utbildning
O 20 a
Beslut om preliminär och slutlig
antagning till gymnasieskola
Adm. direktör
Gyf 7 kap 7 §
D
O 20 b
Beslut om antagning vid en
senare tidpunkt än vid början
av utbildningen samt beslut om
sökanden ska genomgå inträdesprov
Rektor
Gyf 7 kap 8 §
D
O 21
Beslut om antal platser som ska
avsättas för fri kvot.
Adm. Direktör
Gyf 7 kap 3 §
D
Rektor
SL 16 kap 36 §
D
O 22
O 22 a
Mottagande av sökande
Beslut om mottagande av sökande
till gymnasieskola
Överklagande får ske hos Skolverkets överklagandenämnd
SL 28 kap 12 § p 7
26 (26)
LS 1411-1394
____________________________________________________________________________
_
ÄRENDEN
VEM BESLUTAR
LAGRUM
DELEGA- VERKTIONSSTÄLLIGBESLUT
HETSBESLUT
O 22 b
Beslut om mottagande av sökande
till programinriktat individuellt val
eller till yrkesintroduktion
Rektor
Överklagande får ske hos Skolverkets överklagandenämnd
Beslut att, när det finns
synnerliga skäl, ta emot
ungdomar som uppfyller
behörighetskraven för yrkesprogram till yrkesintroduktion
Rektor
O 24
Yttrande med anledning av överklagande enl SL O 22 a-b
Rektor
Gyf
SL
Gymnasieförordningen (2010:2039)
Skollagen (2010:800)
D
SL 28 kap 12 § p 7
O 23
Förkortningar
SL 17 kap 14 §
SL 17 kap 11 §
Gyf 6 kap 2 §
SL 28 kap 12 § p 7
V
V