Vilket är ditt nästa steg? - Norrbottens läns landsting

Transcription

Vilket är ditt nästa steg? - Norrbottens läns landsting
Landstingets vision är att Norrbottningen ska
leva ett rikt och utvecklande liv i en region med
livskraft och tillväxt.
Landstinget arbetar för norrbottningarnas välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna själva,
genom allmänna politiska val.
Vilket är ditt
nästa steg?
Vi erbjuder dig
ett meningsfullt och
utvecklande arbete
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING
Telefon 0920-28 40 00
Robertsviksgatan 7
971 89 Luleå
www.nll.se
www.nll.se/jobb
Anställningsförmåner i Norrbottens läns landsting
 UTVECKLINGS- OCH KARRIÄRMÖJLIGHETER
En viktig förutsättning för att du ska kunna
göra ett bra jobb är självklart att du har rätt
kompetens. Som medarbetare i landstinget har du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, både genom kompetensutveckling
och genom att ta mer ansvar i ditt arbete.
Kompetensutveckling inom landstinget
kan innebära mentorskap, handledning,
nätverk, praktik, studiebesök, likväl som
kurser och föreläsningar. Inom ramen för
ditt uppdrag erbjuds du den kompetensutveckling, stöd och inspiration som du
behöver för att utvecklas inom ditt arbetsområde.
 DELAKTIGHET
Landstingets arbetar för ett aktivt medarbetarskap vilket innebär att du som medarbetare tar eget ansvar och är engagerad
i ditt arbete – det ger dig möjligheter att
vara delaktig och påverka ditt uppdrag och
din arbetsmiljö.
För att sköta och utveckla det politiska
uppdraget – att ge bästa möjliga vård och
vara en attraktiv arbetsgivare i ständig
utveckling – behöver landstinget medarbetare som vill vara delaktiga i utvecklingen
av verksamheten och bidra till att uppsatta
mål nås.
 INTRODUKTION
En bra introduktion lägger grunden för
en bra start i arbetet. Landstinget strävar
efter att du som ny medarbetare ska känna
dig välkommen, trygg och säker i din nya
arbetsmiljö. Som ny medarbetare får du
introduktion till din division och enhet.
Varje år genomförs medarbetarsamtal
mellan dig och din chef. Alla medarbetare
ska ha möjlighet och förutsättning att påverka utformningen av sitt arbete. Vid samtalet kommer ni tillsammans överens om
din individuella kompetensutvecklingsplan.
Landstingets målsättning är att du alltid
ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas i
ditt arbete. Arbetsplatsträffar och lönesamtal är också en självklar del i arbetet.
 LÖN
Vid de årliga lönöversynerna ska lönen
stimulera till förbättringar i verksamheten,
skapa engagemang och medskapande.
Lönen ska vara individuell och spegla
medarbetarnas olika uppdrag och arbetsresultat.
Målet med landstingets lönepolitik är
att stimulera och motivera medarbetare
till goda arbetsinsatser, engagemang och
en vilja att ta ansvar för att uppnå målen
för verksamheten och arbetsuppgifterna.
Landstinget tillämpar individuell lönesättning.
Landstingets grundläggande principer för lönesättning vid nyanställning är
marknadslöneläge, landstingets lönestruktur samt medarbetarens kompetens och
tidigare erfarenheter.
Vid de årliga löneöversynerna är det
medarbetarnas förmåga att uppnå målen
för arbetsuppgifterna och verksamheten
som påverkar löneförhöjningen.
 BALANS I LIVET
Du har 25 semesterdagar enligt semesterlagen. Dessutom har nästan alla avtal som
ger mer semester. När man fyllt 40 får man
31 dagar och vid 50 år 32 dagar, alltså
drygt sex veckors semester.
I många verksamheter har du flexibel
arbetstid och/eller lägger ditt eget schema
i ”Time Care” för att underlätta samspelet
mellan arbete, fritid och familjeliv. Landstinget strävar efter att alla medarbetare ska
ha heltidstjänster och möjlighet till önskad
sysselsättningsgrad. Det betyder att du
kan påverka din arbetstid om det fungerar
med hänsyn till verksamhetens behov.
 HÄLSOFRÄMJANDE
Landstinget vill inspirera dig som medarbetare att på din fritid ägna dig åt hälsofrämjande aktiviteter. Därför erbjuds du
som medarbetare en friskvårdssubvention
på 1200 kronor och du har stor möjlighet
att välja vad just du är intresserad av att
göra.
Vår inbyggda företagshälsa är en expertresurs och ett komplement i verksamheten
inom områdena arbetsmiljö, friskvård/hälsa
och arbetslivsinriktad rehabilitering.
Landstinget arbetar aktivt och långsiktigt
för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser
med friska och nöjda medarbetare.
 FRITIDSFÖRENINGAR
Landstinget har fem fritidsföreningar geografiskt spridda i länet på respektive sjuk-
husort. Där kan du som medarbetare föreslå och genomföra hälsofrämjande aktiviteter, exempelvis att anordna resor eller
andra friskvårdsaktiviteter. Du har också
tillgång till stuga i Björkliden, Björklyan,
som du/medarbetarna kan hyra.
 SJUKLÖN
Om du skulle bli sjuk får du, efter sjuklöneperioden på 14 dagar, ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock
längst till och med den 90:e kalenderdagen
i sjukperioden.
 TILLÄGG TILL FÖRÄLDRAFÖRSÄRINGEN
Om du varit sammanhängande anställd
under minst 365 kalenderdagar innan du
går på betald föräldraledighet får du ett
tillägg som motsvarar 10 procent av lönebort­fallet, under högst 150 kalenderdagar
i följd. Tillägget baseras på den lön du
har första kalenderdagen av din föräldra­
ledighet.
 FÖRSÄKRING OCH PENSION
Medarbetare inom Norrbottens läns landsting är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Du som arbetar inom
Norrbottens läns landsting har ett grundskydd i form av bland annat ålderspension
och efterlevandepension. Norrbottens läns
landsting betalar till din pension från och
med att du fyller 21 år. Pensionsavgiften
motsvarar 4,5 procent av din inkomst och
den betalas till den förvaltare som du själv
väljer.
 LANDSTINGETS ÖVERGRIPANDE MÅL
God tillgänglighet är grundläggande för
att patienter och medborgare ska ha
förtroende för landstinget. Förmågan att
snabbt kunna ställa om efter en omvärld
som ständigt förändras präglar landstinget
på alla nivåer. Landstingets verksamheter
ska vara målstyrda och resultatorienterade
och ha tydliga beslutsnivåer. Lärande och
utveckling ska vara naturliga delar av det
dagliga arbetet och syfta till att ta tillvara
alla medarbetares kunskaper och erfarenheter.
Landstingets ledar- och medarbetar­skap bygger på professionalism och en
stark tilltro till varje enskild medarbetare.
Ledare som är öppna engagerade, tydliga
och goda föredömen skall stödja ett systematiskt förbättringsarbete. En ledare inom
landstinget ska tillgodose högt ställda
krav på öppenhet och saklighet och verka
i alla riktningar, mellan alla grupper och
enskilda som berörs av landstingets ansvarsområde.
Varje år genomförs en medarbetarundersökning där alla får lämna synpunkter på
arbetet och utvecklingen av verksamheten
och den egna situationen. Resultatet används som grund till fortsatt utveckling av
arbetsplatsen och verksamheten.