Svar på skrivelse från Michel Silvestri (MP)

Transcription

Svar på skrivelse från Michel Silvestri (MP)
1 (2)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-04-28
Handläggare:
Kirsi L Kennebäck
Hälso- och sjukvårdsnämnden
2015-06-02, P 28
Svar på skrivelse från Michel Silvestri (MP) om
landstingets skyldighet att skriva
patientsäkerhetsberättelse
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden påtalar Michel Silvestri vad
som åläggs vårdgivare i 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen gällande
upprättande av patientsäkerhetsberättelse med hänvisning till begreppet
vårdgivare 1 kap. 3 § patiensäkerhetslagen, samt ställer frågor om
Stockholms läns landstings patientsäkerhetsberättelse 2014.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-04-28
Skrivelse från Michel Silvestri (MP)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att
anse skrivelsen besvarad
Förvaltningens motivering till förslaget
Stockholms läns landsting är organiserat med en mångfald vårdgivare som
själva ansvarar för att upprätta en patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars
varje år för föregående kalenderår. Krav på vårdgivare att upprätta
patientsäkerhetsberättelse ställs i avtal och följs upp av hälso- och
sjukvårdsförvaltningens beställaravdelningar.
På uppdrag av landstingets patientsäkerhetskommitté pågår just nu ett
arbete på förvaltningens medicinska stab Medicinsk stab att skriva en
landstingsövergripande patientsäkerhetsberättelse för 2014. Den tar sin
utgångspunkt från vårdgivares berättelser och är tänkt att belysa
landstingets satsning på patientsäkerhet 2014 utifrån de områden
patientsäkerhetskommittén fokuserat det gångna året. Landstingets
patientsäkerhetsberättelse kommer att finnas tillgänglig dels på
Vårdgivarguiden, dels på landstingets webbplats.
HSN 1504-0494
2 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
En motsvarande patientsäkerhetsberättelse för 2013 finns att ta del av både
på Vårdgivarguiden och på landstingets webplats:
http://www.vardgivarguiden.se/omraden/patientsakerhet/ompatientsakerhet/
http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/Patientsaker-vard/
Henrik Almkvist
Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör
Anna Nergårdh
Chefläkare
HSN 1504-0494
Stockholms läns landsting
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Miljöpartiet de gröna
SKRIVELSE
STOCKHOLMS LANS LANDSTING
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
2015-04-14
2015 -04- 1 5
Dnr
Skrivelse av Michel Silvestri (MP) om landstingets skyldighet
att skriva patientsäkerhetsberättelse
Patientsäkerhetslagen (2010:659) anger bl a följande:
10 § Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del
av den.
I ett tidigare avsnitt i lagen definieras begreppet vårdgivare:
3 § Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, landsting och
kommun ifråga om sådan hälso- och sjukvård som, landstinget eller
kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild
näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård.
En snabb sökning t ex på Skåneregionens respektive Västra
Götalandsregionens hemsidor visar att båda dessa, i enlighet med lagen, har
publicerat en patientsäkerhetsberättelse för år 2014. En motsvarande
sökning på SLL:s hemsida ger tyvärr inte samma tydliga resultat.
Med anledning av detta undrar jag därför följande:
- Har Stockholms läns landsting skrivit en patientsäkerhetsberättelse för
föregående året, i enlighet med Patientsäkerhetslagen?
- Om så är fallet, var finns SLL:s patientsäkerhetsberättelse att tillgå?
- Om SLL inte skrivit en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med
Patientsäkerhetslagen, vad motiveras detta med?