Rubrik 1 - Västra Götalandsregionen

Transcription

Rubrik 1 - Västra Götalandsregionen
Hälso- och sjukvårdsnämndernas
introduktionsdag 14 januari 2015
Dagen inleddes med att Johan Fält (M), ordförande Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd hälsade välkommen. Han tryckte bland annat på rollen som
befolkningsföreträdare och att hälso- och sjukvårdsnämnderna styr vad som ska
göras, medan utförarna ansvarar för hur det utförs. Han underströk den speciella
roll som befolkningsföreträdare som man har som ledamot i en hälso- och
sjukvårdsnämnd.” I mina ögon det finaste uppdraget”, tyckte Johan Fält.
Västra Götalandsregionen, styrmodellen och ekonomiska förutsättningar
Beställardirektören och förvaltningschefen för hälso- och sjukvårdsnämndernas
kansli Ralph Harlid presenterade de fem hälso- och sjukvårdcheferna: Håkan
Sundberg (Norra HSN), Håkan Hilmér (Västra HSN), Susanne Tedsjö (Östra
HSN) Barbro Hedin (Göteborgs HSN) och Jan Blomqvist (Södra HSN). Ralph
Harlid presenterade regionens politiska organisation och konstaterade att det finns
mycket verksamhet som inte handlar om hälso- och sjukvård, till exempel
kulturverksamhet och naturbruksgymnasier. Hälso- och sjukvård utgör dock den
största delen.
Hälso- och sjukvårdsnämndernas roll är att identifiera behov, prioritera och
fördela resurser men inte att driva verksamheterna. Viktigt att inte blanda ihop
dessa roller, underströk Ralph.
Hälso- och sjukvårdschef Håkan Sundberg pratade om de uppdrag som hälso- och
sjukvårdsnämnderna har utifrån de reglementen som fullmäktige fastställt.
Samverkan med andra politiska organ i VGR kring jämlik vård och hälsa är nytt i
reglementet. Här är det viktigt att fundera över hur det ska gå till, liksom former
för samråd med brukare och medborgare, underströk Håkan.
Beställardirektören Ralph Harlid pratade också om styrning ur ett ekonomiskt
perspektiv och vilka viktiga ekonomiska styrdokument som finns.
Ersättningsmodeller, riktade uppdrag och målrelaterad ersättning är olika sätt som
nämnderna har för att styra verksamheterna.
Så här styrs hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (Ralphs bilder)
Styrning utifrån nämndernas reglemente (Håkans bilder)
Styrning ur ekonomiperspektivet (Ralphs bilder)
Rollen som nämndspolitiker, beställaruppdraget
Niklas Attefjord (MP), ordförande Västra hälso- och sjukvårdsnämnden berättade
om beställaruppdraget. Han talade om att hälso- och sjukvården ska ges till alla
invånare, inte bara de som är medborgare. De förtroendevalda ska inte enbart
lyssna på de ”högsta rösterna”, bland annat personalens/stora
brukarorganisationers synpunkter och behov, utan även de grupper som inte lika
Postadress:
Regionens Hus
405 44 Göteborg
Besöksadress:
Ekenäsgatan 15, Borås
Lillhagsparken 5, Göteborg
Drottninggatan 1, Mariestad
Kilbäcksgatan 32, Uddevalla
Telefon:
010-441 00 00
Webbplats:
www.vgregion.se/hsnk
E-post:
[email protected]
2015-01-16
ofta kommer till tals. Som befolkningsföreträdare är det ett ansvar att se till att
även deras behov speglas. Genom att lyssna på invånare och brukarorganisationer
får de förtroendevalda ett brett underlag.
Hälso- och sjukvården är ett komplext system med många aktörer. I denna
verklighet ska invånarna navigera och få sina behov av vård tillgodosedda. På
liknande sätt ska de förtroendevalda navigera för att styra rätt. Behoven är
grunden för beställningarna. För att ta reda på behoven behövs bra underlag. Även
uppföljningar är viktiga i styrning inför kommande beställningar.
Hälso- och sjukvårdsnämnderna har också ett ansvar för vilken kvalitet vården
har.
Rollen som nämndspoltiker, samverkan
Gunilla Druve Jansson (C), ordförande Östra hälso- och sjukvårdsnämnden,
beskrev rollen som nämndpolitiker med fokus på samverkan: ”Samverkan för
befolkningens bästa”. Samverkan handlar om att plocka bort stuprör, och jobba
mer med hängrännor, slog Gunilla fast.
Nämndernas reglementen säger bland annat att nämnderna ska klarlägga
befolkningens behov i samverkan med andra organ, och jobba för folkhälsan
tillsammans med frivilligorganisationer.
Gunilla gav flera exempel på samverkan som redan är etablerad, bl. a
vårdsamverkan, Västkom och folkhälsosamverkan. Ungdomsmottagningar och
familjecentraler är exempel på specifik samverkan mellan VGR och kommunerna.
Förutsättning för samverkan med kommunerna är en bra dialog med dem. Detta
uppdrag har fördjupats i det nya reglementet.
Det kommer att krävas en bra och utvecklad samverkanskultur för att vi ska klara
invånarnas framtida behov av hälso- och sjukvård, underströk Gunilla.
Samverkan behövs för att lyckas med uppdraget (Gunillas bilder)
Rollen som nämndspolitiker, befolkningsföreträdarrollen
Ulrik Hammar (FP), ordförande Norra hälso- och sjukvårdsnämnden talade om
uppdraget som befolkningsföreträdare med fokus på medborgardialog.
Medborgardialog är ett av verktygen för de förtroendevalda att få ett så bra
underlag som möjligt, det breddar också invånarnas kunskap om Västra
Götalandsregionen och vilken vård som kan tillhandahållas. Innan dialogen är det
viktigt att tänka igenom syftet med dialogen och var tydliga med vilka
förväntningar invånarna kan ha på resultatet av dialogen. Dialogen ska ske utifrån
nämndens uppdrag, inte utifrån det uppdrag man har i sitt parti. Dialogen ska
också kunna utvärderas och resultatet ska kunna användas.
Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen har under tidigare
mandatperioder jobbat med medborgardialog och försökt hitta nya arenor för
2 (4)
2015-01-16
dialog. Ju mer de förtroendevalda är ute och för dialog med medborgarna desto
högre blir förtroendet för politiker. Så dialogen har ett dubbelt syfte.
Uppdraget som befolkningsföreträdare med fokus på medborgardialog (Ulriks
bilder)
Uppdraget som förtroendevald utifrån kommunallagen och
tryckfrihetsförordningen
Lina Kolsmyr, chefsjurist tog upp juridiska frågor kring främst kommunallagen
och tryckfrihetsförordningen och som påverkar uppdraget som förtroendevald.
Att de juridiska frågorna engagerar och är viktiga för de förtroendevalda märktes
på de många frågor som Lina fick under och efter sitt anförande.
Lina Kolsmyr informerade bland annat om kommunallagens innehåll, jäv,
delegering, överprövning och allmänna handlingar.
Uppdraget som nämndsledamot utifrån kommunallagen och
tryckfrihetsförordningen (Linas bilder)
Säkerhet och trygghet
Valter Lindström, säkerhetsdirektör pratade om säkerhet och skydd av demokratin
samt gavs tips på vad de förtroendevalda själva kan tänka på för att höja den
personliga säkerheten.
Enligt BRÅ utsätts 16 procent av alla förtroendevalda för hot eller våld under ett
år. Hot, trakasserier, våld, stalking eller mutor är exempel på otillåten påverkan.
Mest utsatta partier är SD, S och M. En varningssignal är när debatten lämnar
sakfrågan.
I Västra Götalandsregionen finns en nollvision kring hot och allt ska anmälas.
Begär åtkomstskydd på eventuell anmälan, då blir den sekretessbelagd fram till
eventuellt åtal.
Skydd av demokratin (Valters bilder)
Nämndernas tjänstemannastöd
Beställardirektör Ralph Harlid beskrev det tjänstemannastöd som nämnderna har
tillgång till.
Han berättade om hur organisationen av hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli
ser ut fram till 31 mars. Därefter träder en ny organisation i kraft, efter en översyn
som regiondirektören genomfört under hösten. Syftet är att ge ett mer effektivt
och kraftfullt stöd till hela den politiska organisationen, inte bara till hälso- och
sjukvårdsdelen. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli kommer därmed inte att
finnas kvar som egen förvaltning efter 31 mars.
3 (4)
2015-01-16
Ralph visade också en skiss över hur den nya stora förvaltningen ser ut, det så
kallade koncernkontoret. Det stöd som nämnderna får att fördelas ut i den nya
organisationen.
Nämndernas tjänstemannastöd (Ralphs bilder)
Praktiska frågor runt nämndsammanträden
Nämndsekreterarna presenterade sig och Evelina Andersson, Mari Nilsson och
Ulla Andersson beskrev rutiner kring sammanträden, arvoden och hur
reseräkningsblanketten ska fyllas i.
Om nämndsammanträde (Maris och Evelinas bilder)
Arvoden med mera (Ullas bilder)
Hanne Jensen (S), andre vice ordförande Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
avslutade med en snabbgenomgång av allt dagen erbjudits samt en uppräkning av
de viktigaste förkortningarna som ofta används.
4 (4)

Similar documents