Svar på skrivelse av Tove Sander (S) och Nina Portocarrero Flores

Comments

Transcription

Svar på skrivelse av Tove Sander (S) och Nina Portocarrero Flores
1 (2)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-06-23
Handläggare:
Annie Sandell
Hälso- och sjukvårdsnämnden
2015-09-01, P 9
Svar på skrivelse av Tove Sander (S) och
Nina Portocarrero Flores (S) om tillgången till
gynekologiska mottagningar i Stockholms län
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden frågar Tove Sander (S) och
Nina Portocarrero Flores (S) om tillgången till gynekologiska mottagningar
i Stockholms län.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-06-23
Skrivelse från Tove Sander (S) och Nina Portocarrero Flores (S)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att
anse skrivelsen besvarad.
Förvaltningens motivering till förslaget
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden frågas det efter tillgången
till gynekologiska mottagningar i Stockholms län. Flera vårdgivare inom
vårdval specialiserad gynekologisk vård har, enligt frågeställarna, begärt
förtida upphörande av sina avtal efter hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
den 16 mars 2015 om sänkning av ersättning inom bland annat vårdval
specialiserad gynekologisk vård. Detta skulle kunna leda till att enklare
operativa ingrepp och eftervård efter gynekologisk cancer riskerar att inte
kunna utföras utanför sjukhusen. Vidare uttrycker man oro för längre
väntetider, längre resor till vårdgivare samt utebliven vård. Vidare har
etableringar i vårdtunga områden sedan tidigare haft svårt att klara sig
ekonomiskt och sänkningen av ersättningen anses ha fått stora
konsekvenser för dem.
Förvaltningens svar på frågorna i skrivelsen.
Hur ser det totala utbudet av specialiserad gynekologi ut i Stockholms
läns landsting?
Det totala vårdutbudet av specialiserad gynekologi i Stockholms läns
landsting ser ut som följer. Det finns i dagsläget 54 mottagningar som är
HSN 1504-0555
2 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
godkända för vårdval gynekologi, 8 mottagningar i norra länet,
37 mottagningar i Stockholm Stad och Ekerö samt 9 mottagningar i södra
länet. Specialiserad gynekologi bedrivs även av 31 läkare som är aktiva på
nationella taxan. Slutligen bedrivs även specialiserad gynekologi vid
Danderyd sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
och Huddinge samt vid Södertälje sjukhus.
Finns det tillräckligt många vårdgivare för att täcka behovet av
specialiserad gynekologi?
Förvaltningen bedömer att det finns ett stort utbud av vårdgivare inom
gynekologi. Enligt uppgifter i Centrala väntetidsregistret (maj 2015)
fick 78 % av patienterna en tid till mottagningsbesök inom 30 dagar.
Tillgängligheten varierar mellan mottagningarna men totalt sett torde
vårdbehovet kunna tillgodoses inom vårdgarantins krav. I vårdval
specialiserad gynekologi finns möjlighet att via 1177 Vårdguiden få akut-tid
bokad som alternativ till att uppsöka gynekologisk akutmottagning.
I den av fullmäktige beslutade Framtidsplanen kommer vård som idag
utförs på akutsjukhusen, men inte behöver akutsjukhusens resurser, kunna
utföras av vårdgivare inom somatisk specialistvård utanför akutsjukhusen.
Detta förutsätter att vården utanför byggs ut i den takt som motsvarar den
planerade utflytten från akutsjukhusen.
Kommer gynekologiska cancerpatienter att ha tillgång till eftervård?
Förvaltningen ser över hur vårdkedjan för cancerpatienter ska se ut. Detta
arbete sker bland annat inom ramen för revidering av ”regelbok för
specialiserad gynekologisk vård 2013”.
Kan vi garantera samtliga som vill göra en medicinsk abort att de får
tillgång till vård i rätt tid för att kunna göra det?
Förvaltningen är medveten om och följer statistiken då det under senaste
året har blivit färre mottagningar som utför aborter samt att ersättningen
har justerats. Förvaltningen bedömer att de abortmottagningar som finns
idag samt sjukhusen som utför aborter ger samtliga patienter möjlighet att
kunna utföra abort i tid.
Henrik Almkvist
Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör
Leif Karnström
Avdelningschef
HSN 1504-0555
Ull
SKRIVELSE
=s/>£= Stockholms läns landsting
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
S ocialdemokraterna
2015-04-28
STOCKHOLMS LANS L,,\
HÄLSO- GCHS,l'KVAiDS'.- i.
Gällande tillgången till gynekologiska mottagningar
Stockholms län
20b -04- 2 &
Dnr
Den styrande minoriteten tog den 16 mars beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
om att sänka ersättningarna för bland annat vårdval specialiserad gynekologisk
vård. Vi var kritiska och påpekade då att detta kan få oförutsägbara och olyckliga
konsekvenser. Dessa börjar nu bli tydliga.
Flera vårdgivare inom vårdval specialiserad gynekologisk vård har begärt ett
förtida upphörande av avtalet, de anger ekonomi som främsta orsak, de får helt
enkelt inte verksamheteten att gå runt. Utflytten av vård från akutsjukhusen sker
idag främst genom etableringen av nya vårdval, som i sin tur ska locka till sig nya
vårdgivare. I ett av de vårdval, där just tillgänglighet och geografisk närhet, kan
vara av stor betydelse, drar sig nu vårdgivare ur, hela eller delar av vårdvalet.
Enklare operativa ingrepp samt eftervård efter gynekologisk cancer riskerar att inte
kunna göras utanför sjukhusen då alltför få vårdgivare har tillräcklig kapacitet eller
kompetens att utföra sådant. Längre väntetider eller utebliven eftervård med ökad
risk för komplikationer och psykiskt lidande är en direkt konsekvens för de berörda
kvinnorna. Akutsjukhusen kommer åter att få ta ett större ansvar för denna
problematik. Eftervården för gyncancerpatienter, som Ersta tidigare har tagit emot
försvinner i och med att de lägger ner. Hur dessa patienter ska få den vård de är i
behov av framledes finns ingen presenterad lösning på.
Sedan tidigare har det också funnits kritik kring att tiden inte finns att möta
patienter med komplexa problem eller tolkbehov. Etableringar i mer vårdtunga
områden har sedan tidigare haft det väldigt svårt att gå runt ekonomiskt, en generell
sänkning av ersättningen slår extra hårt mot dem.
Med färre vårdgivare och vissa som drar ner på verksamheten riskerar patienterna
få resa och vänta längre på att få vård. En sammanställning från april 2015 visar att
det inte finns några vårdgivare i norra länet som har rätt att utföra aborter, fem i
Stockholm/Ekerö och en i södra delen av länet.
•
•
•
•
Hur ser det totala vårdutbudet av specialiserad gynekologi ut i Stockholms
läns landsting?
Finns det tillräckligt många vårdgivare för att täcka behovet av
specialiserad gynekologi?
Kommer gynekologiska cancerpatienterna att ha tillgång eftervård?
Kan vi garantera samtliga som vill göra en medicinsk abort att de får
tillgång till vård i tid för att kunna göra det?
Tove Sander
Nina Portocarrero Flores
Socialdemokraterna

Similar documents