Uppdraget som arbetsgivarföreträdare 2015-03-30

Transcription

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare 2015-03-30
1
Uppdraget som arbetsgivarföreträdare
Politikerutbildning 2015-03-30
2
Kommunallagen
• Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får resurser och
ett tydligt uppdrag för att kunna bedriva verksamheterna
enligt lagen och fullmäktiges målsättningen.
• Nämnderna verkställer fullmäktiges beslut
• De förtroendevalda i varje nämnd har det yttersta
ansvaret för nämndens verksamhet – detta inkluderar
även arbetsgivarfrågor
3
Styrelse och nämnder –
Landstinget Blekinges delegationsordning
•
•
Styrelsen är landstingets centrala organ för ledning av dess
ekonomiska förvaltning, personalpolitik……
Landstingsstyrelsen har avseende uppsiktsplikten att:
– Övervaka nämndernas arbetsgivar- och arbetsmiljöarbete
•
Vidare åligger det styrelsen att:
– Leda och samordna landstingets personal- och lönepolitik
– Uppmärksamt följa de förhållanden som kan inverka på
landstingets personal- och lönepolitik….
– Ha det övergripande ansvaret för landstingets långsiktiga
kompetensförsörjning….
– Vara pensionsmyndighet för landstingets nämnder
– Leda och samordna landstingets arbete enligt arbetsmiljölagen
4
Styrelse och nämnder –
Landstinget Blekinges delegationsordning
•
•
Landstingsstyrelsens arbetsutskott godkänner träffade
förhandlingsöverenskommelser och antar centralt tecknade
kollektivavtal
Nämnderna utövar arbetsgivaransvaret inom sitt verksamhetsområde
utifrån landstingsstyrelsens beslut
5
Vad reglerar arbetsgivaransvaret?
• Lagstiftning
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Anställningsskyddslagen
Lagen om medbestämmande i arbetslivet
Lagen om offentlig anställning
Lagen om facklig förtroendemans ställning på
arbetsplatsen
Semesterlagen
Föräldraledighetslagen
Diskrimineringslagen
Arbetstidslagen
Arbetsmiljölagen
• Föreskrifter
– Arbetsmiljöverkets författningssamling
6
Vad reglerar arbetsgivar- och
arbetsmiljöansvaret?
• Centrala avtal
–
–
–
–
Särskilda huvudöverenskommelsen (SHA)
Huvudöverenskommelser (HÖK) – i dessa ingår AB
FAS 05
BAL, BUI, BEA
• Lokala avtal
– Centrala avtal antas lokalt (LOK)
– Landstinget tecknar även egna lokala kollektivavtal
• Landstingsspecifika policys, riktlinjer och rutiner
7
Vad innehåller arbetsgivaransvaret
•
•
•
•
•
Kompetensförsörjning
Arbetsmiljö
Lönepolitik
Jämställdhet
Mångfald
SKL:s information till förtroendevalda
8
Kompetensförsörjning
Identifiera
Lämna
Attrahera
Utveckla
Rekrytera
Behålla
9
Kompetensplanering
Omsätta
omvärldsutveckling och
verksamhetsplan i
kompetenskrav
 Synliggöra befintlig
kompetens
 Följa upp prioriteringar
 Prioritera nya områden
 Precisera behov
 Planera för utveckling
Kompetensarbete
Utveckla och behålla kompetens
genom:
 Utveckling av befintliga
medarbetare
 Rekryteringar, omflyttningar och
avveckling
 Lön och villkor mm
 Attraktiv arbetsgivare
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Den process som
fortlöpande ska säkerställa
rätt kompetens för att nå
verksamhetens mål och
tillgodose dess behov
10
Den modell vi använder utgår ifrån Svensk Standard SS 624070:2009 – Ledningssystem
för kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningsprocessen
Verksamhetens
behov
Kompetensanalys
• Vilken kompetens
behöver vi?
• Vilken kompetens
har vi?
• Identifiera ev.
kompetensgap
Återkoppling
Kompetensplanering
• Vilka lång- resp.
kortsiktiga kompetens mål har vi?
• Kompetensförsörjningsplan inkl
aktiviteter, ansvarig,
tidplan
• Individuella utvecklingsplaner
Genomförande
• Genomför
aktiviteter
Rätt kompetens
Utvärdering
• Fick insatserna
avsedd effekt?
Nådde vi målen?
11
Arbetsmiljölagen
• Lagarna är likställda varandra
• Enligt AML är arbetsgivaren ansvarig bl.a. ansvarig för
att ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall”.
• AML gäller där ”arbetstagare utför arbete för
arbetsgivares räkning”
12
Kontroll och påföljder
• Arbetsmiljöverket inspekterar verksamheten
– Ställer vid behov krav på åtgärder
– Kraven kan ifrågasättas och överklagas (föreläggande och
förbud)
• Sanktionsavgift
– Vid överträdelse av tydliga bestämmelser
– Läggs på landstinget
– Strikt ansvar gäller
• Arbetsmiljöbrott
– Utreds av polis eller åklagare
– Brottsbalkens bestämmelse om arbetsmiljöbrott
13
Arbetsmiljöarbete i praktiken
• Förtroendevalda skapar förutsättningar
• Chefer och medarbetare sköter det dagliga arbetet
• Skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter
– Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön,
även om olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelats.
• Skyddsombudet är medarbetarnas företrädare i
arbetsmiljöfrågor
• Systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkansavtal
ger stöd och struktur åt arbetet
• Nämnder och styrelse gör uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet varje år
14
Systematiskt arbetsmiljöarbete
• AFS 2001:1
– Naturlig del av verksamheten. Omfatta alla fysiska,
psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse.
– Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy och rutiner
– Riskbedömningar
– Uppföljning varje år
• Landstingsgemensam riktlinje:
– Kommer i år
– Utformad utifrån ledningssystem för arbetsmiljö SISOHSAS 18002:2209
15
Framväxt av samverkansavtal
1970
Medbestämmandelag (MBL)
Arbetsmiljölag (AML))
Medbestämmandeavtal ”MBA-K/L”
Arbetsmiljöavtal ”Miljö 81”
Samverkansavtal LtB
1994
Utveckling 92
Kompetens 93
FAS 05 ”Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan”
Samverkansavtal LtB 2013
2013
Vägen till FAS
16
Samverkansavtalet
• Bygger på intentionerna i det centrala avtalet FAS 05
• Beskriver hur samverkan ska ske på olika nivåer inom
landstinget och att det är dialogmodellen som ska
användas.
• Utvecklingssamtal – arbetsplatsträff – samverkansgrupp
basenhet (BSG) – samverkansgrupp förvaltning (FSG) –
samverkansgrupp landsting (LSG)
17
Lönepolitik
• Styrelsen leder och samordnar
• Ekonomiska ramar sätts i budget
• Samsynsdokument om löneöversynsprocessen:
– Förtydligar hur landstinget bedriver sitt
löneöversynsarbete
– Innehåller bl.a. att det en gång per år ska genomföras
lönepolitiskt seminarie