Strategi och handlingsplan- Äldre

Transcription

Strategi och handlingsplan- Äldre
Strategi och handlingsplan- Äldre
Uppdrag att ta fram en handlingsplan för att
stödja utvecklingen för att förbättra vården och omsorgen.
Denna version gäller under perioden 2015-2017 och ersätter
den tidigare från halvårsskiftet
Äldre strategi grupp har arbetat med framtagandet av
handlingsplanen utifrån BSC.
Utveckling i samverkan
2015-04-20
Medborgare och kund (utifrån)
Process och produktion (inifrån)
Lärande och förnyelse (framtid)
Ekonomi (dåtid)
Vi utgår från medborgarnas behov
Vi samarbetar aktivt över organisationoch huvudmannagränser så att det
stärker medborgarens upplevelser av
sammanhang och helhet
Uppnå bästa möjliga kvalitet för
medborgarna
Tillgodose nuvarande och förändrade
behov med tillgängliga ekonomiska
resurser
Vi bemöter varandra med respekt och
tillit
Systematisk säkra verksamheternas
kvalitet
Använda medarbetarnas och
medborgarans kunskap och engagemang
Alla medborgare kan åldras i trygghet
och självbestämmande med tillgång till
en god vård och omsorg
Ständig utveckling av samverkan mellan En innovativ vård och omsorg i
länets kommuner och region Jönköpings samverkan, som ständigt utvecklas och
län i att främja medborgarnas hälsa
förbättras.
Effektiv användning av resurser för vård
och omsorg
Hälsofrämjande arbete
Sammanhållen vård och omsorg
Dialog mellan huvudmän
God läkemedelsanvändning
Struktur för ledning och styrning i
samverkan
Förebyggande arbetssätt genom
användning av kvalitetsregister för
systematiskt förbättringsarbete
God rehabilitering efter stroke
Genomsyrande salutogen kultur
God vård och omsorg vid psykisk ohälsa
Motiverade och engagerade
medborgare och medarbetare
Användning av teknik i vård och omsorg
Utveckling i samverkan
2015-04-20
Nyckeltal/indikator
a)
Etablera organisation för coacher för ”Passion a)
för livet” i länet.
b) b) Mötesplats för medborgare och anhöriga
b)
Länsgemensam handlingsplan ”Äldre och
läkemedel” är upprättad, följd och utvärderas
regelbundet (när?)
Undvikbar slutenvård (minska andelen
händelser med X %, jämfört med föregående
år)
b) Återinskrivningar inom 30 dagar (minska
andelen händelser med X %, jämfört med
föregående år)c) Utskrivningsklara dagar på
sjukhus (minska medelantalet dagar med X %
jämfört med föregående år)
Följsamhet i planerade och genomförda åtgärder
(?)
Deltagande i kompetensförsörjning gällande
salutogent synsätt
Nöjdhet medarbetarindex
Antal nya eTjänster i länet, införda för medborgare
Andel medborgare son är nöjda med rehabilitering,
12 månader efter stroke (årlig uppföljning, ÖJ)
Antal avvikelser i samverkan per år
Länsgemensam handlingsplan ”Äldre med psykisk
ohälsa” är upprättad, följd och utvärderas
regelbundet (när?)
Aktiviteter
Passion för livet
Beslutsstöd, fokuspatientarbete, trygg hemgång,
a) Att fullt ut använda nedanstående
kvalitetsregister i vardagen
Lärcafé
Mötesplatser mellan länets kommuner och Region 
Svedem
Jönköpings län för att främja samverkan

BPSD
Läkemedelsprojektet – Förbättrad

Svenska Palliativregistret
läkemedelshantering i ordinärt och särskilt boende Följsamhet av överenskommelser mellan länets

Senior Alert
kommuner och Region Jönköpings län
b)
Regional fallprevention
Överenskommelse om samverkan
angående bedömning av egenvård, 2014.
Kompetensförsörjning – salutogent ledarskap
Avtal om läkarmedverkan från primärvård i Kompetensförsörjning – salutogent synsätt
hemsjukvård i ordinärt boende och i
särskilda
Utveckla 1177 till en informationshelhet för äldre
Boendeformer, 2015.
medborgare
Överenskommelse om samordnade insatser
mellan landstinget och kommunerna i
Jönköpings län med utgångspunkt från
aktuell lagstiftning i hälso- och
sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt i
föreskrifter och allmänna råd, 2010.
Rutiner för samverkan kring
Utveckling i samverkan
utskrivningsklara patienter, 2003.
Samverkansrutiner vid vårdplanering
2015-04-20