Presentation - Strategisk kompetensförsörjning

Transcription

Presentation - Strategisk kompetensförsörjning
Hur kan matchningen förbättras mellan tillgång och
efterfrågan på arbetskraft?
26 februari 2015
Anette Granberg
Utvecklingsledare
Projekt Kompetensplattform Region Örebro län
Fyra faktorer som påverkar
matchningen mellan utbud och efterfrågan
Matchning
utbud och
efterfrågan
Källa: Kompetensförsörjning på arbetsmarknaden
- strategiska utvecklingstendenser Ds 2002:47
TEMA: Kompetensförsörjning
- från strategi till aktivitet
Exempel på utmaningar för
kompetensförsörjning
• Hur hittar vi rätt kompetens?
• Hur tar vi hand om pensionsavgångarna?
• Hur blir vi attraktiva som arbetsgivare?
• Hur tar vi hand om förändringar i omvärlden som
påverkar rollen för organisationen och medarbetare?
• Behöver alla i en grupp kunna allt – eller hur kan olika
kompetenser komplettera varandra?
• Tar vi vara på dem som kan lära andra?
• Kan ledarskapet fördelas på fler och administrationen
• minska?
• Vilken kompetens behöver vi egentligen?
Bikupa
• Vilka utmaningar ser du?
För att lyckas måste varje organisation ställa sig
frågan;
• Hur länge kan vi förlita oss på vår nuvarande
kompetens och vilka nya kompetenser måste vi
bygga upp för att nå våra mål?
• Hur utvecklar vi hållbara strukturer för detta?
Vad är strategisk kompetensförsörjning?
Att ta tillvara, utveckla och styra medarbetarnas och
organisationens kompetens för att uppnå
verksamhetsmålen.
SS 624070 Ledningssystem för kompetensförsörjning - Krav
Kompetens?
Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa
kunskap och färdigheter
SS 624070 Ledningssystem för kompetensförsörjning - Krav
Betydelsen av kompetens i arbetslivet
Kvalité i hantering av
uppgift
Vilja och förmåga att
utföra en uppgift genom att
tillämpa
färdigheter och kunskaper.
Kompetens
Uppgifter
Bidra till att nå
verksamhetsmålen
Roll
Position/befattning
Strategi/
organisation
Källa: Strategisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling av personal. Malmö högskola.
Mål
Ledningssystem
• Rätt kompetens
• På rätt plats
• Vid rätt tid
Modell för
ledningssystem för
kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningsprocessen
Vilka
förändringar
står vi inför?
Vilken
kompetens
behöver vi?
Vilken
kompetens
har vi?
Källa: Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, Magnus Antilla 2005.
Vilken
kompetens
saknas?
År vi på
rätt väg?
Studier och rapporter
Några reflektioner
•
•
•
•
•
•
En utmaning är att avsätt tid för långsiktigt
arbete med kompetensförsörjning.
Saknas kunskap kring strategiskt arbete med
kompetensförsörjning.
Strategiskt arbete med kompetensförsörjning är
alldeles för omfattande och tar tid att
implementera.
Över tid förändras arbetsuppgifter, tillgången på
kompetens, och organisationens mål –
kompetensförsörjningsprocessen måste
anpassas.
Problematik kring processer/modeller och
verklighet.
Svaga kopplingar mellan HR – funktioner, chefer
och till organisationers övergripande strategi.
Källa: Rekrytering i svenska företag – rätt kompetens, verktyg, tid, stöd och strategier för att finna kompetensen? 2013.
Vi lyfter ett exempel…
14
Frågor
• Reflektioner?
• Vilka erfarenheter har ”jag”? Vilka
utmaningar/hinder upplever ”jag”?
• Hur kan exemplet inspirera ”mig” i min
verksamhet? Vad gör ”jag” idag? Och vad skulle
behövas ytterligare?
• Vad har engagerat dig? Vad har överraskat dig?
Vad tar du med dig från dagen?
TACK!