Försvarskonferens 2015 Välkommen till Skövde den 20

Comments

Transcription

Försvarskonferens 2015 Välkommen till Skövde den 20
Försvarskonferens 2015
Välkommen till Skövde den 20-21 april
Försvarsmaktsråd Skaraborg har öppnat för anmälningar till Försvarskonferens
2015 - att personalförsörja försvaret i en orolig tid. En konferens med personaloch kompetensförsörjning i fokus i samband med att riksdagen fattar ett nytt
försvarsinriktningsbeslut.
Försvarsmaktsråd Skaraborg samlar för tredje året i rad Sveriges försvarskommuner,
förbandsledningar, privata och offentliga arbetsgivare och beslutsfattare inom politik
och myndigheter för att under två intensiva dagar utbyta erfarenheter och praktiska
exempel kring den civil-militära samverkan som utvecklas över hela landet. Denna
samverkan är en förutsättning för Försvarsmaktens rekrytering av soldater och sjömän,
men det är också till ömsesidig nytta för alla inblandade då det innebär utvecklingsmöjligheter för individen såväl som kompetensförsörjning i civila verksamheter..
Vi kommer bland annat höra försvarsminister Peter Hultqvist (S), Göran Arrius, ordförande Saco och försvarsutskottets ordförande Allan Widman (FP) respektive vice
ordförande Åsa Lindestam (S), samt soldater direkt från insatsen i Mali och konkreta
exempel från olika delar av landet på samverkan kring kompetensförsörjning.
Försvarskonferens 2015 äger rum i en försämrad säkerhetspolitisk situation. Sveriges soldater och sjömän är efterfrågade nationellt och internationellt och den försvarspolitiska
debatten är intensiv. Genom diskussioner och workshops lyfter vi goda konkreta exempel
och utmaningar som kräver nya lösningar, med fokus på lokala och regionala exempel.
Välkommen till två spännande dagar!
Program och information om konferensen uppdateras på Twitter (@forsvarskonf) och
på www.forsvarskonferensen.se. Inbjudan till konferensen är personlig och antalet
platser är begränsat. Om du fått en inbjudan, registrera dig genom att klicka här. Om
du vill delta vid konferensen men inte fått en inbjudan kan du maila [email protected]
mil.se. Tillkommande konferensdeltagare tas emot i mån av plats och meddelas i särskild ordning.
1
Skaraborgssamarbeten på
Centrala försvarsmakts-rådets
konferens
Niklas Pettersson och Anders Poutiainen presenterade sitt pilotprojekt.
Foto: Försvarsmakten
Stort intresse för civil-militärt samarbete om kompetensförsörjning. Foto:
Catarina Hanell försvarsmakten
Den första konferensen anordnad av det Centrala
Försvarsmaktsrådet genomfördes i Stockholm onsdagen den 19 november. Kompetensförsörjning – en
gemensam utmaning .Försvarsmaktsråd Skaraborg
var inbjudet för att presentera två samarbeten: P
4 Skaraborgs regemente och Arbetsförmedlingens
pilotprojekt yrkesintroduktion samt Västra Götalandsregionen och Trängregementets samarbete om
ambulanssjukvården.
Under konferensen berättade Skaraborgs regemente och
Arbetsförmedlingen om ett pilotprojekt: ”Deltidssoldat
och yrkesintroduktionsanställning”, som handlar om
yrkesmatchning av deltidssoldater. Syftet är att underlätta soldaternas vidare steg i arbetslivet. Soldater som
avslutar sin befattningsutbildning med inriktning på
deltidsanställning i Försvarsmakten kan, med stöd av
Arbetsförmedlingen, gå in i yrkesintroduktionsanställning hos Försvarsmaktens partnerföretag i Skaraborg.
Som ett steg i samarbetet har Arbetsförmedlingen bland
annat träffat rekryter som genomför grundläggande
militär utbildning och gett vägledning i CV-skrivning,
personligt brev och intervjuteknik. Projektet presentera-
des av HR-chefen vid Skaraborgs regemente P 4, Anders
Poutiainen, tillsammans med rekryteringskoordinatorn
Daniel Davidsson och branschstrateg Niklas Pettersson
från Arbetsförmedlingen i nordvästra Götaland.Niklas
Pettersson framhöll särskilt att detta är ett kostnadseffektivt sätt för Försvarsmaktens partnerföretag att
rekrytera, eftersom de som utbildats i Försvarsmakten
har testats vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
och klarat psykologintervju, hälsokontroll och fysiska
tester samt tränats i sin militära befattning. Det innebär
även reducerade lönekostnader då arbetsgivaren får
ersättning motsvarande arbetsgivaravgiften. Anders
Poutiainen betonade vinsten för soldaten, då de får
två arbetsgivare som kan ge referenser till en framtida
arbetsgivare.
Det andra exemplet från Skaraborg var det samarbete
som sker mellan Trängregementet och Västra götalandsregionen kring ambulansverksamheten. Markus
Högfeldt, gruppchef för en ambulansgrupp och yrkesinformatör berättade om sina civila och militära erfarenheter och konstaterade att kan man köra ambulans
i Afghanistan, så kan man köra ambulans i Skaraborg.
Skaraborgs Sjukhus representerades av Elisabeth
Hellström, verksamhetschef för akutmottagning, ambulansverksamhet och akutvårdsavdelningarna samt
Annelie Sundén-Gustavsson, enhetschef ambulans, och
de vittnade samstämmigt om sina goda erfarenheter av
soldater som ambulansförare, men också hur det fanns
motstånd mot idén i början och hur man överbyggde
dem. Från Trängregementet deltog även Mats Billing,
HR-chef, som tillsammans med de andra såg mycket
positivt på fortsättningen och poängterade att det är en
lösning som samtliga inblandade vinner på – soldaten,
sjukvården, Försvarsmakten och ytterst hela samhället.
Det Centrala Försvarsmaktsrådet bildades våren 2014
och där ingår Försvarsmakten, Företagarna, IBM, Almega, Sveriges kommuner och Landsting, Svensk Handel,
Sveriges universitet och högskoleförbund, Teknikföretagen och Arbetsförmedlingen.
Syftet med rådet är bland annat att samarbeta i frågor
som exempelvis kompetensförsörjning, boende och
kommunikation. I dagsläget finns, utöver Försvarsmaktsråd Skaraborg, två regionala Försvarsmaktsråd:
Norrbotten och Småland. Inom kort är förhoppningen
att råd också skall vara bildade i Blekinge, Östergötland,
Arboga/Örebro och i Skåne.
Försvars- och säkerhetspolitiken
i centrum
Det säkerhetspolitiska läget i närområdet är försämrat och frågan om Sveriges försvar är mer omdebatterad än på många år inför det inriktningsbeslut som
riksdagen ska besluta om under våren 2015. Det gäller inte minst hur Försvarsmakten ska rekrytera och
behålla sin personal - särskilt vad gäller de soldater
2
Forts. Försvars och ...
som ska vara tidvis tjänstgörande i försvaret - men
det gäller också hur Försvarsmakten ska stärkas
generellt på mest effektivt och långsiktigt sätt.
Vårens försvarsbeslut ska enligt regeringen bygga på en
insatsorganisation med omedelbart gripbara förband,
tillgängliga utan föregående återtagning, utformade,
resurssatta och övade för sina uppgifter och ska ta
hänsyn till förmågeutvecklingen i omvärlden och de
internationella samarbeten som Sverige deltar i. Förslag
på inriktning av det civila försvaret ska också finnas med
i propositionen.
Försvarsmaktsråd Skaraborg har samverkat med utredningen genom att Stefan Ryding-Berg medverkade
vid Försvarskonferens 2014 i Skövde. Rådet har också
träffat utredningen och informerat om samarbetet
kring personalförsörjning i Skaraborg samt lämnat sina
synpunkter på viktiga faktorer för framgång, där bland
annat långsiktiga planeringsförutsättningar är av central
vikt för kommunerna. Detta har glädjande nog gjort
avtryck i betänkande
Önskar du får nyheter om
civil-militär samverkan?
Anmäl dig till Försvarsmaktsråd Skaraborgs
nyhetsbrev som utkommer 3-4 ggr/år
genom att fylla i formuläret på:
www.forsvarsmaktsrad.se/nyhetsbrev/
var Försvarsmaktsråd Skaraborg, som representerades
av Leif Walterum, kommunalråd Skövde och Linda
Tengdahl, yrkesinformatör vid P 4. De berättade om
erfarenheterna från den samverkan och de projekt som
genomförs i Skaraborg.
Försvarsmaktens underlag inför försvarsinriktningsbeslutet finns att läsa här, och MSB:s finns här.
Mer information om seminariet finns att läsa på Försvarsmaktens hemsida där det bl.a. står att nästa steg i
Norrbotten är att lokalt organisera ett samarbete mellan
förbanden och kommunerna i norr på liknande sätt som
Försvarsmaktsråd Skaraborg har organiserat sig, med
arbetsgrupper för utbildning, boende, arbetsgivarrelationer och marknadsföring/kommunikation.
Skaraborg på plats i
Norrbotten
Skaraborgsförband till stöd för
insatsen i Mali
Linda Tengdahl från P 4 och Leif Walterum, kommunalråd i Skövde,
delade med sig av samarbetserfarenheter från Skaraborg. Foto: Louise
Levin/Försvarsmakten.
LArbetshästen C-130 Hercules (Tp84) på flygplatsen i Timbuktu.
Foto: Försvarsmakten.
Regionalt samverkansforum i Norrbotten arrangerade
nyligen ett erfarenhetsseminarium där företrädare för
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Länsstyrelsen
och kommunerna diskuterade hur man tillsammans
skapar bra förutsättningar för Försvarsmaktens personalförsörjning och tillväxt i regionen. Med på seminariet
I början av 2015 ska den svenska insatsen i Mali vara
på plats och förband från Skaraborg har såväl skött
transporter som etablerat camp i Timbuktu.
Läs mer om utredningen Försvarsmakten i samhället - en
långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en
modern folkförankring av försvaret (SOU 2014:73) här.
F 7 har dagligen flugit transporter med C-130 Hercules
(Tp84) under två veckor i november Läs mer här.
3
Forts. Skaraborgsförband...
och det lär bli fler uppdrag i Mali för transport- och
specialflygenheten på F 7. I den etableringsstyrka som
påbörjade byggandet av den camp som ska tas i bruk vid
årsskiftet, ingår soldater från Skaraborgs regemente som
har som uppgift skydda och bevaka verksamheten. P 4
har skyttesoldater som ingår som vaktpluton i etableringsstyrkan. Läs mer här.
I början av 2015 anländer insatsstyrka Mali 01 för att
arbeta med bland annat underrättelseverksamhet. Förbandet sätts i huvudsak upp av K 3 i Karlsborg och ingår
i den FN-ledda insatsen Minusma.
Minusma syftar till att stabilisera området, bidra till att
staten återfår kontrollen i hela landet, skydda civila och
FN-personal och skapa förutsättningar för humanitärt
bistånd. Läs mer om Minusma här.
Försvarskonferens 2015
Försvarskonferens 2015 den 20-21 april i Skövde, Skaraborg - en konferens med personal- och
kompetensförsörjning i fokus. Försvarsmaktsråd Skaraborg samlar Sveriges försvarskommuner, näringsliv, offentliga arbetsgivare,
förbandsledningar och beslutsfattare i regering,
riksdag och Högkvarter för två intensiva dagar.
Följ @forsvarskonf och se
www.forsvarskonferensen.se för mer information
och anmälan.
Välkommen!
God Jul och Gott Nytt År!
önskar Försvarsmaktsråd Skaraborg
4

Similar documents