Villkor vid en internationell militär insats.

Comments

Transcription

Villkor vid en internationell militär insats.
Villkor vid en militär insats utomlands
Inför insatsen - villkor
Villkoren under utbildning och tjänstgöring utomlands varierar beroende på vilken
personalkategori du tillhör. Det är viktigt att du läser under den rubrik som berör just dig.
Tillsvidareanställd, GSS/K och GSS/T
Under utbildningen inför en insats omfattas du av samtliga kollektivavtal som du normalt har
i ditt dagliga arbete i Försvarsmakten. Det innebär bland annat att du behåller din individuella
lön och att du är arbetstidsreglerad.
Fria hemresor
Om du under utbildningen är på tjänsteresa har du efter varje fullgjord arbetsvecka rätt till en
hemresa till din ordinarie arbetsort. En sådan hemresa kan du även använda för att åka till en
annan ort så länge resan inte blir dyrare. Du kan även välja att ge din resa till en
familjemedlem som ska besöka dig och som därmed gör en så kallad omvänd resa.
Familjemedlemmen måste då vara folkbokförd på samma adress som du.
Värdet av de hemresor du genomför med allmänna kommunikationer betraktas som en
inkomst för dig. Detta värde beskattas inte då Försvarsmakten har ett allmänt beslut om
skattejämkning för sådana hemresor. Värdet av hemresorna, som framgår av din
lönespecifikation, måste du själv yrka avdrag för i din inkomstdeklaration.
Arbetsgivare kan bevilja att du använder egen bil i samband med hemresor. Du ersätts med 13
kr per mil och den ersättningen beskattas. Dock är avdragsrätten 18.50 kr/mil i din
inkomstdeklaration.
Tillägg för hög tjänstgöringsfrekvens
Om uppehållet mellan två insatser är kortare än den föregående insatsens längd och/eller om
den nya utlandstjänstgöringen överstiger 15 månader, har du rätt till ett tillägg om 2 500
kronor per månad. Tillägget gäller inte om tjänstgöringens längd överstiger 15 månader
utifrån dina egna önskemål och var känd vid tidpunkten för beslutet.
Vakanstillägg
Om du med kort varsel får reda på att du ska tjänstgöra i en internationell insats kan du vara
berättigad till ett vakanstillägg. Kriteriet är att det är mindre än tre månader från att du blir
rekryterad fram till avresedagen, samt att du inte står i insatsberedskap eller är styrd av en
ordinarie verksamhetsplan. Ersättningen är 2000 kr multiplicerat med antalet hela månader
som insatsen är planerad att pågå och utbetalas som ett engångsbelopp i samband med
avresan. Vakanstillägget går inte att kombinera med tillägg för hög tjänstgöringsfrekvens.
Boende under utbildningen
Under utbildningen erbjuder arbetsgivaren dig ett boende med logementstandard. Om du i
samband med utbildningen är tidsbegränsat placerad och får ersättning som vid förrättning,
kommer du ersättas med 200 kr/natt för att du accepterar logementsstandarden.
I det fall du inte accepterar logementstandard kommer arbetsgivaren erbjuda dig ett annat
boende, alternativt att du själv ordnar ett boende som arbetsgivaren betalar åt dig. Kostnaden
får uppgå till ett värde som bestäms av ditt förband och du kommer att beskattas för
boendekostnaden.
Observera att detta inte gäller för personalkategorin GSS/T då de är undantagna ersättningen i
utlandsavtalet. GSS/T erbjuds logementsboende, men får ingen ersättning.
Direktrekryterad
Under utbildningen inför din internationella insats får du en tidsbegränsad anställning enligt
lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser. Det land där
du huvudsakligen kommer att tjänstgöra blir ditt tjänstgöringsställe.
Under utbildningen omfattas du av samtliga kollektivavtal som finns i Försvarsmakten, men
en del undantag gäller med anledning av utlandsavtalet. Läs mer i Försvarsmaktsavtal om
villkor vid tjänstgöring i en internationell militär insats, 1 § Inledande bestämmelser.
Fria hemresor
I Sverige är du på förrättning från ditt tjänstgöringsställe. Det innebär att du kommer få
traktamente och förrättningstillägg under denna tid. Efter varje fullgjord arbetsvecka har du
rätt till en hemresa till din bostadsort. En sådan hemresa kan du även använda för att åka till
en annan ort så länge resan inte blir dyrare.
Värdet av de hemresor du genomför med allmänna kommunikationer betraktas som en
inkomst för dig. Detta värde beskattas inte då Försvarsmakten har ett allmänt beslut om
skattejämkning för sådana hemresor. Värdet av hemresorna, som framgår av din
lönespecifikation, måste du själv yrka avdrag för i din inkomstdeklaration.
Arbetsgivare kan bevilja att du använder egen bil i samband med hemresor. Du ersätts med 13
kr per mil och den ersättningen beskattas. Dock är avdragsrätten 18.50 kr/mil i din
inkomstdeklaration.
Boende och kost
Under utbildningen erbjuder arbetsgivaren dig ett boende på logement. Du kan välja att bo
någon annanstans, men den kostnaden ersätter inte arbetsgivaren. Under utbildningen betalar
du din mat själv.
Laglig rätt att vara tjänstledig från ordinarie arbetet
Av lagen om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret framgår att du har
rätt att vara tjänstledig från din ordinarie arbetsgivare för att tjänstgöra i en internationell
militär insats i Försvarsmakten.
Lön och tillägg
Här beskrivs den lön och de lönetillägg som du får under utlandstjänstgöringen.
Din nya i-lön räknas ut enligt formeln (i-lön x 1,3 + 8 000 kronor) under tiden du tjänstgör
utomlands. Resultatet av formeln kallas faktorlön och den kompenserar att du under
tjänstgöringen inte är arbetstidsreglerad.
Insatstillägg
Insatstillägget varierar beroende på vilken insats du tjänstgör i. Beloppet är
skattepliktigt och ses över den 1 april varje år. Om du vid denna tidpunkt tjänstgör
utomlands får du ta del av en eventuell höjning av tillägget. Om tillägget skulle sänkas
behåller du det belopp du hade innan sänkningen.
Land
Afghanistan (ISAF, UNAMA)
Bosnien/Hercegovina (EUFOR)
Egypten (UNTSO)
Indien (UNMOGIP)
Israel (UNTSO)
Kongo DRC (MONUSCO)
Libanon (UNTSO)
Pakistan (UNMOGIP)
Serbien/Kosovo (KFOR)
Somalia (EU Navfor)
Sudan (UNSMIS)
Syrien (UNSMIS)
Sydkorea (NNSC)
Uganda (EUTM)
Insatstillägg i kronor per månad
(2012)
12 200
2 150
4 500
9 100
4 500
9 600
4 500
9 100
5 000
6 400
9 000
7 500
3 700
6 700
Utlandstillägg
Kompenserar för merkostnader som du har för att du inte är hemma. Tillägget är 3 000 kronor
per månad och skattepliktigt. Om du har barn under 18 år (eller under 20 år om de fortfarande
studerar på gymnasienivå), har du rätt till ytterligare 4 000 kronor per månad i utlandstillägg.
Utlandstillägget blir då totalt 7 000 kronor per månad. För att få tillägget vid delad vårdnad
måste du eller din partner ha barnet minst 50 procent av tiden.
Traktamente
En skattefri ersättning som ska täcka merkostnaden för mat och småutgifter. Traktamente
betalas ut med 15 procent av aktuellt belopp för det land du tjänstgör i. Eftersom du har fria
måltider under insatsen dras resterande 85 procent bort. I de insatser där man inte får sina
måltider av Försvarsmakten så utbetalas istället traktamentet med 100 procent. Om du
tjänstgör som observatör eller motsvarande och får ett traktamente från Förenta nationerna
betalas bara 15 procent av traktamentet från Försvarsmakten ut, eftersom traktamentet från
FN bland annat ska täcka kostnaden för dina måltider. Observera att efter 3 månader
reduceras det utbetalda traktamentet med 30 procent.
Traktamentet från Försvarsmakten bestäms av Skatteverket och kan förändras under pågående
insats. Om du är särskilt anställd för att genomföra en insats (direktrekryterad), så är ditt
tjänstgöringsställe där förbandet är placerat utomlands. Traktamente utbetalas då enbart när
du gör en tjänsteresa från detta ställe.
Nedan framgår traktamentet för de länder där Försvarsmakten har pågående insatser:
Land
Afghanistan
Bosnien/Hercegovina
Djibouti
Egypten
Indien
Israel
Kongo
Kosovo
Libanon
Pakistan
Jordanien
Sudan
Sydkorea
Syrien
Uganda
15 procent av traktamente i
kronor per dag (2013)
47
39
40
55
45
83
75
33
61
33
92
33
82
47
36
Övriga förmåner
Här beskrivs övriga förmåner vid militär insats utomlands – exempelvis ersättning för akut
sjukvård, boende, hotellkostnader, beklädnadsersättning för kvinnor samt familjeförmåner.
Ersättning för sjukvård
Om du behöver sjukvård utomlands sker det utan kostnad, alternativt att Försvarsmakten
ersätter dig. Om du uppsöker sjukvården i Sverige ska du alltid kontakta Försvarsmaktens HR
Centrum i förväg, såvida det inte är fråga om ett olycksfall. Se till att få ett kvitto på
kostnaden. Kom ihåg att även göra en arbetsskadeanmälan.
Ersättning för akut tandvård
Försvarsmakten står för att åtgärda akut tandvård som går att åtgärda i insatsområdet. I det fall
besvären inte är akuta eller kan åtgärdas i Sverige, så står arbetstagaren själv för kostnaden.
Beklädnadsersättning för kvinnor
Enligt utlandsavtalet har du rätt att köpa underkläder själv, om inte Försvarsmakten kan
tillhandahålla underkläder. Försvarsmakten ersätter dig för denna kostnad i efterhand. Om du
tjänstgör i en insats utomlands i 6 månader får du handla underkläder för upp till 1 800
kronor. För varje ytterligare hel månad du tjänstgör utomlands får du handla för 300 kronor
till.
För att få ersättning måste du kunna visa kvitton som bestyrker inköpen och beloppet. Chef
ska även ha bestyrkt att Försvarsmakten inte har kunnat tillhandahålla underkläder. Tillfällig
brist är inte en giltig anledning.
Boende
Under utlandstjänstgöringen har du fri logi. Om du tjänstgör som observatör eller
motsvarande och får ett traktamente från FN, betalar Försvarsmakten inte för ditt boende.
Traktamentet är bland annat till för att täcka kostnader för just detta.
Hemresor och ledighet
Under din utlandstjänstgöring har du möjlighet att göra hemresor till Sverige så länge det
operativa läget medger det. Resorna ska gå till din hemort i Sverige och åter till
tjänstgöringsplatsen utomlands.
Av nedanstående tabell framgår hur många resor du kan få. Förbandschefen eller motsvarande
har möjlighet att besluta om ytterligare hemresor.
Tjänstgöringstid
utomlands
Antal hemresor till
Sverige
3 månader
1
6 månader
2
9 månader
3
12 månader
4
Ledighet (leave)
Vid utlandstjänstgöring mer än 6 dagar erhåller du 0,166 dagars ledighet per tjänstgöringsdag.
Dessa dagar tas ut i samband med planerad ledighet inom tjänstgöringstiden utomlands.
Eventuell återstående ledighet upp till 21 dagar som ryms inom anställningstiden tas ut i
samband med hemkomst. Det innebär att om du är direktrekryterad (inkl reservofficer)
förlängs inte anställningen med återstående ledighetsdagar, utan de eventuellt återstående
dagarna utbetalas kontant efter sista anställningsdag. Dessa ledighetsdagar utbetalas med 3,3
procent per dag. Ledighet avräknas med sju dagar per vecka.
Semester
Du kan inte ta ut någon semester under pågående utlandstjänstgöring. Din semester förläggs
istället efter det att du avslutat din insats utomlands. Hur det sker och vilka val du har varierar
beroende på vilken personalkategori du tillhör.
Tillsvidareanställd, GSS/K och GSS/T
Grunden är att du har din ordinarie årssemester. Den del av årssemestern som du tjänar in
under tiden utomlands kan ersättas med högre semesterlön i och med att du under den tiden
haft faktorlön. Dessa semesterdagar har du rätt att lägga ut i direkt anslutning till
hemkomsten. Väljer du att ta ut dagarna vid ett senare tillfälle får du istället din ordinarie lön
vid semesterledigheten.
Sparad semester
Om du tjänstgör utomlands över ett årsskifte och har full semesterbank (35 dagar, dock högst
40 dagar till och med 2015) ska du ta ut de överskjutande dagarna inom två månader efter
hemkomst. Om du inte tar ut de överskjutande dagarna i ledighet betalas de ut till dig i
pengar.
Direktrekryterad
De semesterdagar du tjänar in under utbildningen och utlandstjänstgöringen kommer om
möjligt förläggas inom anställningstiden. Resterande dagar betalas ut kontant. Ersättningen
grundas på den lön du hade under utlandstjänstgöringen.
Tjänstledig
Du kan få tjänstledigt vid militär insats utomlands om en nära anhörig blir allvarligt sjuk eller
avlider, i samband med eget barns födsel eller av annat privat skäl som beviljas av
arbetsgivaren.
Trängande familjeskäl
Om en nära anhörig till dig skulle bli allvarligt sjuk eller avlida har du möjlighet att få upp till
10 dagars ledighet. Du får även en resa hem till din bostadsort och åter i samband med en
sådan tjänstledighet. Dagarna får även användas i samband med en begravning av en nära
anhörig.
Till nära anhörig räknas make, maka, registrerad partner, sambo, barn, barnbarn, syskon,
föräldrar, mor- och farföräldrar, svärföräldrar och fosterföräldrar. När det gäller begravning
tillkommer farbror, faster, morbror, moster, syskonbarn, svärson, svärdotter, svåger och
svägerska.
Utöver ovanstående kan förbandschefen eller motsvarande – om det finns särskilda skäl –
bevilja dig ledighet med bibehållen lön även om det rör andra anhöriga eller närstående. Du
kanske till exempel har en moster som enda släkting, som dessutom har uppfostrat dig och
alltså fungerat som en förälder.
Ledighet i samband med barns födelse
Om du under utlandstjänstgöringen skulle bli förälder har du rätt till 10 dagars ledighet med
tillfällig föräldrapenning. Under den tiden får du löneavdrag från Försvarsmakten och ska
istället begära ersättning från Försäkringskassan. I samband med en sådan händelse får du en
betald resa hem till din bostadsort och åter.
Annan tjänstledighet
Om du utöver ovan redovisade ledigheter har behov av att vara ledig av något privat skäl kan
din arbetsgivare bevilja dig tjänstledighet med helt löneavdrag. I samband med en sådan
tjänstledighet betalar du själv resan hem till Sverige och tillbaka.
Avbryta tjänstgöring
Din tjänstgöring utomlands kan avbrytas av ett flertal olika anledningar såsom operationella
skäl, omplacering eller uppsägning av personliga skäl, samt att du blir sjuk eller skadad.
Medicinska skäl (repatriering)
Om du blir sjuk eller skadad under insatsen och inte kan stanna kvar i insatsområdet blir du
repatrierad till Sverige. Under tiden i Sverige har du rätt till bibehållna förmåner, vilket
innebär att ordinarie i-lön fortsätter utbetalas till sista planerade tjänstgöringsdag utan
sjukavdrag. Du behåller också utlandstillägget. Om du fortfarande är sjuk eller skadad vid
tidpunkten för den sista planerade tjänstgöringsdagen ska du anmäla dig till försäkringskassan
så att du erhåller sjuklön.
Försvarsmakten prövar fortlöpande om du kan återgå till i tjänst utomlands för att avsluta
insatsen. Om du under tiden skulle tillfriskna så att du kan återgå i tjänst i Sverige, men
eventuellt inte utomlands, utbetalas inte utlandstillägget från denna tidpunkt.
Den semester som är intjänad under tiden utomlands ersätts inte med den högre semesterlönen
(faktorlön), eftersom du inte har möjlighet att förlägga den i direkt anslutning till hemkomst.
Eventuellt återstående ledighet (leave) utbetalas kontant.
Tillsvidareanställd, GSS/K och GSS/T
Vid omplacering till Sverige, av andra skäl än medicinska, avslutas din förrättning och du
återgår till tjänst vid ditt ordinarie förband. De villkor som gällde i samband med
tjänstgöringen utomlands slutar gälla. En sådan omplacering från arbetsgivarens sida ska
föregås av ett skriftligt beslut.
Direktrekryterad
För dig som har en särskild anställning med stöd av lagen om Försvarsmaktens personal vid
internationella militära insatser gäller en ömsesidig uppsägningstid på 3 månader. Om du själv
vill säga upp din anställning kan Försvarsmakten gå med på en kortare uppsägningstid.
Hemkomstsamtal och återsamling
Alla internationella militära insatser avslutas med ett särskilt program när du kommer
hem. Under upp till tre dagar kommer du att avrustas, ha ett hemkomstsamtal och få
vara med om en medaljceremoni.
Hemkomstsamtal
När du avslutat en internationell militär insats ska du genomföra ett så kallat
hemkomstsamtal. Beroende på insatsens art samt vilken typ av tjänst du har haft
genomförs samtalet antingen i grupp eller enskilt. Utöver detta kommer du också efter
vissa insatser att få ett kortare, fördjupat, enskilt samtal, så kallad screening.
Uppföljning efter hemkomst
Tre till sex månader efter det att du kommit hem från din insats utomlands kommer du att
kallas till en två dagars uppföljning som är obligatorisk.
Tillsvidareanställd, GSS/K och GSS/T
Du genomför denna verksamhet som en förrättning. Du ska arbetstidsplaneras på
vanligt sätt för återsamlingsverksamheten även om den genomförs under en helg. Du
behåller din ordinarie individuella lön under dessa dagar.
Direktrekryterad
Du är arbetstidsreglerad och har under dessa dagar samma individuella lön som du
hade under utbildningen. Försvarsmakten står för resan från din bostadsort och åter.

Similar documents