1OP293 Fortsättningskurs i ledningsstödsystem

Comments

Transcription

1OP293 Fortsättningskurs i ledningsstödsystem
1 (5)
Datum
2015-02-20
Kursplan
Kursens benämning: Fortsättningskurs i ledningsstödssystem
Engelsk benämning: Command and control support systems
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:
1OP293
Höstterminen 2015
Fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens kursplaneutskott vid
Försvarshögskolan 2015-02-20.
Militärvetenskapliga institutionen
Militärteknik
Grundnivå
9 Hp
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Genomfört kurs Sensorer, telekrig och ledningssystem om 10,5 hp med godkänt
resultat eller motsvarande förkunskaper.
Huvudområde
Militärteknik
Successiv fördjupning
G1F
Fördjupningsnivå
Fortsättningskurs
Kursens innehåll och upplägg
Kursen syftar till att ge studenten teoretiska och praktiska kunskaper inom
ledningsstödssystemområdet vad avser teknik, metod och materiel. Studenten ska
ha kännedom om aktuellt forskningsläge inom ämnet.
Kursen innehåller lektioner, praktiska moment, seminarier samt självstudier.
2 (5)
Datum
2015-02-20
Kursens lärandemål
Efter genomförd kurs med godkänt resultat förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
• Använda grundläggande begrepp inom informationsmiljön med fokus på
teknik till stöd för ledning, kommunikation och informationshantering.
• Identifiera ledningsbehov ur ett militärtekniskt perspektiv hos militära
staber på olika nivåer.
Färdighet och förmåga:
• Beskriva hot, risker, begränsningar och möjligheter, inklusive exempel på
aktuellt forskningsläge, inom informationsmiljön.
• Planera och organisera för att kunna leda förflyttning, gruppering, drift och
vård av aktuella system.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
• Förklara och värdera aktuella ledningsstödssystems bidrag till
ledningsfunktionen.
Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment samt en
enskild skriftlig examination.
Examinatorn kan besluta om komplettering för att betyget G ska kunna uppnås.
Alternativa examinationsformer kan förekomma för studenter i behov av särskilt
stöd.
Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen. Det erbjuds tre
examinationstillfällen under läsåret för skriftlig examination, därefter genomförs
omexamination vid nästa kurstillfälle.
Antalet möjligheter att delta i den praktiska delen av kursen är på grund av
resursskäl begränsade till två tillfällen, därefter genomförs omexamination vid
nästa kurstillfälle.
Betyg
Betygssättning sker i en tvågradig skala:
G=Godkänt
U=Underkänt.
Betygskriterier enligt kursbeskrivning.
För betyget godkänt på kursen krävs godkänt både på skriftlig examination och
godkänt på de obligatoriska momenten.
3 (5)
Datum
2015-02-20
Kurslitteratur och övriga läromedel
Enligt bilaga 1.
Övergångsbestämmelser
När en kurs inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändrats har
studenten rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt
denna kursplan.
Övrigt
Kursen genomförs inom officersprogrammets verksamhetsförlagda utbildning
med inriktning mot ledningssystem.
Kursutvärdering genomförs efter avslutat kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.
Denna kursplan ersätter äldre kursplan ”Taktiska telesystem” med kurskod
1OP188.
4 (5)
Datum
2015-02-20
Bilaga 1- litteraturlista
Kursensbenämning
Kurslitteratur
1OP293 Fortsättningskurs i Ledningsstödssystem
Andersson, Jonas et al. Lärobok i Militärteknik vol. 3: Teknik till stöd för
ledning. Stockholm: Försvarshögskolan, 2009.
Axberg, Stefan, Teori och metod, 1. uppl., Försvarshögskolan, Stockholm,
2013
Singer, P.W och Friedman, Allan Cybersecurity and Cyberwar What
Everyone Needs Know Oxford university press 2014
Ryan, Frater Tactical communications for the digitized battlefield. BostonLondon : Artech House. 2002
Department of the army FM 3-94 Theater army, corps and division
operations(2014). Washington: DOA
Berglund, Lars et al. FOI orienterar OM nummer 5 -Telekrig. Stockholm :
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 2005.
Försvarsmakten, Nomen FM Led, 2014
Försvarsmakten, MSR 1:3 Lednin, 2014
Referenslitteratur
Utdelad litteratur i form av rapporter, kompendium, instruktionsböcker
mm.
Andersson, Kurt et al, Lärobok i Militärteknik, vol. 1: Grunder, Stockholm:
Försvarshögskolan, 2007.
Artman, Kristian & Westman, Anders. Lärobok i Militärteknik, vol. 2:
Sensorteknik. Stockholm: Försvarshögskolan, 2007.
Försvarshögskolan, Lärobok i Militärteknik 7 - Rymdteknik, (Stockholm:
FHS)
Alm, Anders, et al. FOI orienterar OM nummer 3, Sensorer. Stockholm :
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 2004.
Försvarsmakten. Försvarets telenät, systembeskrivning. Stockholm,
Försvarsmakten, 2003.
Försvarsmakten. Försvarsmaktens handbok i studiemetodik HStud M7740714051, Stockholm: Försvarsmakten, 2007
Wallander Per. 17 lektioner i telekommunikation. Älvsjö : Perant, 2001.
Försvarsmakten. Handbok för Försvarsmaktens frekvensplanering.
Stockholm: Försvarsmakten, (Aktuell utgåva).
Försvarsmakten (1996). SoldR Mtrl Tele (M7742-101061). Örebro:
Ljungföretagen.
Försvarsmakten (1997). Telekrig: Lärobok för armén (M7746-168001).
Arlöv: Berlings.
FMV (2003). Försvarets Telenät (M7773-001001). Stockholm: Sörman
Information och Media.
Gerdle, Per. Lärobok I telekrigföring för luftvärnet - Radar och radartaktik
M7741-850101. Stockholm:
Försvarsmakten (2014) Fu Förbandsreglemente SbBat
Försvarsmakten (2014) Fu Ledningskompani
Försvarsmakten (2010) Fu RMO
5 (5)
Datum
2015-02-20
Försvarsmakten (2011) MetodH Led Bat Grunder
Försvarsmakten (2004) MetodH Ledn Pmekbat
Försvarsmakten Doktrin gemensamma operationer
Försvarsmakten TPM
Telia (1996) Att förstå telekommunikation. Lund: Studentlitteratur
Övriga hjälpmedel
Beslut
Gäller från termin
Bilaga fastställd av ämnesrådet i militärtekniks kursplaneutskott 2015-0112.
HT 2015

Similar documents