1OP294 Militärteknik Logistik OP

Comments

Transcription

1OP294 Militärteknik Logistik OP
1 (6)
Datum
2015-05-18
Kursplan
Kursens benämning: Militärteknik Logistik OP
Engelsk benämning: Military technology, Basic Course Logistics
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:
1OP294
Vårterminen 2015
Fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens kursplaneutskott vid
Försvarshögskolan 2015-05-18.
Militärvetenskapliga Institutionen
Militärteknik
Grundnivå
16,5 hp
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Följande kurser skall vara genomförda med godkänt resultat:
KrV GK -logistikens grunder.
Huvudområde
Militärteknik
Successiv fördjupning
G1F
Fördjupningsnivå
Grundnivå
Kursens innehåll och upplägg
Kursens övergripande mål är att ge studenten grundläggande kunskaper om de
tekniska systemen inom förnödenhetsförsörjning samt kommunikationstjänst
syftande till att kunna dra taktiska slutsatser om systemens nyttjande.
Utgående från materielsystemens möjligheter och begränsningar skall studenten
kunna bestämma grupperingsplats, gruppera och leda en försörjningsenhet.
Studenten skall också kunna planera olika strategisk/operativa transporter i rollen
som transportchef.
Vidare skall studenten kunna verka i utbildarrollen inom respektive tjänstegren.
Kursen är indelad i tre delkurser:
 Förnödenhetsförsörjning (Combat Service Support) 11,5 hp
 Kommunikationstjänst (Movement Control) 3 hp
 Säkerhetsbestämmelser för transporter (Dangerous Goods) 2 hp
2 (6)
Datum
2015-05-18
Förnödenhetsförsörjning omfattar 11,5 hp och behandlar Försvarsmaktens
förnödenhetsförsörjning inom tjänstegrenarna:
 Drivmedelstjänst.
 Ammunitionstjänst.
 Förplägnadstjänst avseende vatten-, livsmedelstjänst och hygien exklusive
koktjänst.
 Logistikledning.
Kommunikationstjänst behandlar planering, genomförande och uppföljning av
transporter samt militära säkerhetsbestämmelser.
Säkerhetsbestämmelser för transporter behandlar civila bestämmelser för transport
av farligt gods.
Kursen genomförs med föreläsningar, praktiska övningar, laborationer,
grupparbeten samt enskilda studier.
Kursens samtliga tre delar kan genomföras samordnat med yrkes- och
befattningskurser.
Kursens lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
Delkurs Förnödenhetsförsörjning:
Förklara de gränssättande materielsystemen inom tjänstegrenarna ammunition,
drivmedel, vatten och förplägnad.
 Analysera de tekniska systemens och organisationens möjligheter och
begränsningar och dra taktiska slutsatser inom brigads ram.
Hantera funktionernas vanligaste, gränssättande materielsystem förutom avseende
koktjänst.
 Använda de olika materielsystemen inom ramen för en taktisk uppgift.
 Leda logistikenheter.
Delkurs Kommunikationstjänst:
 Förklara ansvarförhållanden avseende planering, genomförande och uppföljning av
transporter samt definiera uppgifterna för transportchef.
 Planera för strategisk/operativa transporter i rollen som transportchef.
Delkurs Säkerhetsbestämmelser för transporter:
 Redogöra för tillämpningen av de lagar och föreskrifter som förekommer vid
transport och hantering av farligt gods på land samt kunna definiera vad som är farligt
gods.
3 (6)
Datum
2015-05-18
Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, genom
praktiska färdighetsprov enskilt och i grupp samt två enskilda skriftliga
examinationer.
Förnödenhetsförsörjning examineras momentvis enskilt och i grupp, både
praktiskt och teoretiskt där hantering samt förmågan att planera och leda inom
funktionen förnödenhetsförsörjning prövas.
Kommunikationstjänst examineras genom enskild skriftlig examination.
Säkerhetsbestämmelser examineras genom enskild skriftlig examination.
Antal examinationstillfällen
Antalet praktiska examinationstillfällen begränsas till två på grund av resursskäl.
Antalet examinationstillfällen för skriftliga examinationer är inte begränsat. Det
erbjuds tre examinationstillfällen under läsåret för skriftliga examinationer,
därefter genomförs omexamination vid nästa kurstillfälle.
Betyg
Betygsättning på samtliga delkurser sker genom en tvågradig betygsskala.
G = Godkänd
U = Underkänd
Examinator kan bestämma om komplettering för att betyget godkänd skall uppnås.
Betygskriterier
Enligt kursbeskrivning.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Enligt bilaga 1.
Övergångsbestämmelser
När en kurs inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligt har ändrats har
studenten rätt att en gång per år under en treårsperiod examineras enligt denna
kursplan.
Övrigt
Kursen ingår i OP termin 4/5 vid LogS.
Kursvärdering genomförs genom kursansvarigs försorg och ligger till grund
för eventuella förändringar av kursen.
Denna kursplan ersätter äldre kursplan med kurskod 1OP271.
4 (6)
Datum
2015-05-18
Bilaga 1, Kurslitteratur
Kursens benämning
Militärteknik Logistik 1OP294
Kurslitteratur
Försvarsmakten, (2012). Handbok för Insatslogistik.
M7739-352041.
Sthlm: FMLOG, Grafisk produktion.
Försvarsmakten, IFTEX 20XX, Försvarsmaktens
instruktion för förvaring och transport av ammunition
och övrig explosiv vara, del 1. M7739-351086.
Värnamo: Fälth & Hässler.
Försvarsmakten (1998), Handbok för Försvarsmaktens
Drivmedelstjänst (H Drivmtjänst). M7780-600030
Stockholm: Enator Försvarsmedia.
Försvarsmakten, UhR Förpl del 1 1999 års utgåva,
M7751-210111
Trellborg: Berlings Skogs.
Försvarsmakten, UhR Förpl del 2 1999 års utgåva,
M7751-210121
Trellborg: Berlings Skogs.
Försvarsmakten, (2008). Fu Försvarsmaktsreglemente
förplägnad 2009.
M7739-350008
FMV, (2008), Instruktionsbok Vattenrenare omvänd
osmos, M7786-025401
FMV, (20XX), Instruktionsbok Rullflakstank 10m3,
M7786-025891
FMV, (2008), Instruktionsbok Vattentank 1060L/K,
M7786-025161
FMV, (20XX), Instruktionsbok Pumputrustning,
rullflakstank, M7786-012771
Försvarsmakten, (2006). H Prev med (Handbok preventiv
medicin och miljöskydd). Sörman Information & Media
AB. M7752-204112
Anticimex, Säkra Livsmedel – en handbok i
livsmedelshygién (senaste utgåva)
5 (6)
Datum
2015-05-18
Försvarsmakten, Säkerhetsinstruktion för vapen och
ammunition med mera (SäkI) Gemensam del. M7739351100, (senaste utgåva)
Försvarsmakten. Säkerhetsinstruktion för vapen och
ammunition med mera (SäkI) Tp farligt gods. M7739351110, (senaste utgåva)
Försvarsmakten, Högkvarteret. (2014). Försvarsmaktens
instruktion för åtgärder mot brand- och explosionsfara,
vattenförorening samt kemisk hälsopåverkan från
brandfarliga varor m m (BVKF). M7739-351120.
Stockholm: Elanders, Vällingby.
FMV, Instruktionsbok Tankcontainer RFR.
Stockholm: FMV. M7786-018821, (senaste utgåva)
FMV, Instruktionsbok Tankningsmodul Fordon.
Stockholm: FMV. M7786-018851, (senaste utgåva)
FMV (2011), Ammunitionskatalog Systematisk
förteckning, M7739-354021
FMV (2012), Ammunitionskatalog Data och bilder,
M7779-000421, (senaste utgåva)
Försvarsmakten (2009). Handbok ammunitions- och
minröjning – Ammunitionslära, M7747-244141
FMV (1979). Handbok ammunitionslära för armén.
M7730-850020
Försvarsmakten (2010). Förhandsutgåva
Försvarsmaktsreglemente Eskort och konvoj.
M7739-353021.
Försvarsmakten (2012), Handbok Säkerhetstjänst Vapen
och Ammunition, utgåva 2. M7739-35201x
Prevent, Vägtransport av farligt gods, styckegods. ,
(senaste utgåva)
Prevent, Vägtransport av farligt gods, tanktransporter. ,
(senaste utgåva)
Försvarsmakten (2010) Taktiska anvisningar
6 (6)
Datum
2015-05-18
logistikkompani, TrängR intern försöksutgåva.
Försvarsmakten (2010) Taktiska Anvisningar
Logistikbataljon, TrängR intern försöksutgåva .
Försvarsmakten (2006), H FM Tp 2006. Västerås, Edita
Västra Aros AB M7740-724301
Försvarsmakten (2011), Transportlednings- och
trafikreglemente 2011(TplTrfR), M7753-353030
Försvarsmakten (2006). Handbok Lastsäkring,
Mediablocket AB
M7740-754021.
Utdrag ur vetenskapliga artiklar, lagar och föreskrifter
samt annan litteratur kan tillkomma.
Referens litteratur
FMV (1996). Typkatalog Försvarets Drivmedel.
Stockholm: FMV. M7789-900070
Chefen för armén (1985). Underhållsreglemente för
armén, Drivmedelstjänst (UhR A Drivm). Stockholm:
Försvarets läromedels central (FLC). M7750-160061
FMV 2006. Instruktionsbok Tankutrustning 3X2
Fordonsburen IBC/S.
Stockholm: FMV. M7786-013611
FMV 2004. Instruktionsbok Motorpump 570E.
Stockholm: FMV. M7786014221
Anticimex, Handbok i HACCP. (2000)
Lärobok i militärteknik vol 6, Inverkan av geografi,
klimat och väder, 1. uppl., Eklund, Jonas & Sivertun,
Åke, Försvarshögskolan, Stockholm, 2013
Övriga hjälpmedel
Beslut
Bilagan fastställd av ämnesrådet i Militärteknik 2015-05-22
Gäller fr.o.m. termin
HT 2015

Similar documents